Elementy katalizy heterogenicznej - B. Grzybowska-Świerkosz.pdf

(12001 KB) Pobierz
Elementy katalizy heterogenicznej
BARBARA GRZYBOWSKA= SWIERKOSZ
ELEMENTY
HETEROGENICZNEJ
Wydawnictwo Naukowe PWN
KATAL lZY
255473393.002.png
ELEMENTY
HETEROGENICZNE J
KATALIZY
255473393.003.png
BARBARA GRZYBOWSKA- SWIERKOSZ
ELEMENTY
HETEROGENICZNEJ
Wydawnictwo Naukowe PWN
Warszawa 1993
KATALIZY
255473393.004.png
Okladkc i strony tytulowe projektowal
Andrzej Pilich
Redaktor
Zofia Dobkowska
Redaktor techniczny
Boiena Siedlecka
Korektor
Leokadia Bingoraj
Tytul dotowany przez Ministra Edukacji Narodowej
Copyright @ by
Wydawnictwo Naukowe PWN, Sp. z 0.0.
Warszawa 1993
ISBN 83-01-10511-9
255473393.005.png
PRZEDMOWA
Od prawie dwustu lat zjawisko katalizy fascynuje nie tylko przyrodnikow
i inzynierow chemikow, lecz odwolujq siq do niego (chod nie zawsze precyzyjnie)
takze politycy i literaci, mowiqc o czynnikach przyspieszajqcych lub wywolujqcych
reakcje spoleczne. Wystarczy wspomnied, ze Agatha Christie podaje definicjq
katalizy w dwoch swoich ksiqzkach (,,The Mysterious Mr Quin" i ,,The Curtain").
Znaczenie praktyczne katalizy wynika z faktu, ze ok. 90% produktow przemyslu
chemicznego wytwarzane jest w drodze procesow katalitycznych, przy czym wiqk-
szoic z nich stanowiq procesy katalizy heterogenicznej. Mimo rozwoju, w ostatnich
latach, innych dzialow katalizy, w szczegolnoici katalizy homogenicznej i bio-
katalizy, ocenia siq, ze do roku 2050 procesy katalizy heterogenicznej bqdq nadal
dominowai. w technologii chemicznej.
Niniejsze opracowanie jest wprowadzeniem do zagadnien katalizy heterogenicz-
nej i przedstawia wspolczesny stan badan oraz praktyki w tym zakresie.
Ksiqzka adresowana jest do studentow ostatnich lat chemii i mlodych badaczy
interesujqcych siq lub pracujqcych w dziedzinie katalizy, zarowno w akademickim
laboratorium badawczym, jak i w laboratorium przemyslowym katalizy stosowanej.
Zamierzeniem moim jest, by ci pierwsi zdawali sobie sprawq z celu swych badan
i umieli je umiejscowid, zarowno w obszernej dziedzinie nauki o katalizie, jak
i w technologii chemicznej. Kolegom pracujqcym w laboratoriach badawczych
katalizy stosowanej probujq przedstawid mozliwoSci wykorzystania nauki o katalizie
do rozwiqzywania praktycznych problemow doboru katalizatora, jego optymalizacji
i charakterystyki.
Chcialabym w tym miejscu wyrazid wdziqcznoid Panu Profesorowi dr. Adamowi
Bielanskiemu za wnikliwq krytykq maszynopisu, cenne uwagi i zyczliwe rady, ktore
pomogly mi w redakcji ksiqzki, jak rowniez za wprowadzenie mnie, 25 lat temu,
w Bwiat katalizy heterogenicznej.
Jestem wielce zobowiqzana Panu Profesorowi dr. Jerzemu Haberowi za recenzjq
maszynopisu, cenne uwagi i stymulujqce dyskusje na temat zlozonych problemow
katalizy heterogenicznej w ciqgu 20 lat mojej pracy w Instytucie Katalizy i Fizyko-
chemii Powierzchni PAN, kierowanym przez Niego.
Dziekujq serdecznie takze i moim Kolegom z Instytutu Katalizy PAN, prof. dr.
hab. Jackowi Ziolkowskiemu, doc. dr. hab. Jerzemu Sloczynskiemu i doc. dr. hab.
Romanowi Kozlowskiemu za dyskusje, w szczegolnoici problemow chemii ciala
stalego w katalizie.
Krakow, styczen 1991
Autorka
255473393.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin