lost.s06e06.hdtv.xvid-2hd.txt

(20 KB) Pobierz
[1][30]www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
[2][16]/Poprzednio w Zagubionych...
[18][58]Sukinsynu, to ty strzela�e�|do mojego syna!
[60][98]Podnie�cie go|/i zanie�cie do �r�d�a.
[103][142]/Wy go nie ratujecie,|/wy go topicie!
[149][161]Wasz przyjaciel nie �yje.
[163][186]Jack!
[199][209]Co si� sta�o?
[211][241]Czego ode mnie chcesz?
[243][287]/Nie znam �adnych tajemnic.|/Dlaczego to robisz?
[306][323]Musisz poda� przyjacielowi|t� tabletk�.
[325][345]- Co w niej jest?|- Trucizna.
[347][384]- Dlaczego chcecie zabi� Sayida?|- Narasta w nim ciemno��.
[386][404]Gdy dotrze do serca,
[406][436]wszystko, czym niegdy� by�|tw�j przyjaciel, przepadnie.
[438][453]Co przede mn� ukrywasz?
[455][478]Tabletka by�a trucizn�.
[480][513]Chcieli, �ebym ci� zabi�.
[570][612]Taksometr bije,|gdy jeste� w �rodku, kolego.
[617][646]Reszty nie trzeba.
[849][873]Sayid...
[909][936]Witaj, Nadia.
[970][982]Ju� jeste�!
[984][1014]- Gdzie by�e�, wujku Sayidzie?|- By�em w Sydney.
[1016][1055]- A gdzie jest Sydney?|/- W Australii.
[1063][1098]Przynios�e� mojej �onie kwiaty.
[1106][1142]Mog� da� je tobie, je�li chcesz.
[1160][1186]- Dobrze ci� widzie�, Sayid.|- Ciebie te�, bracie.
[1188][1211]Wejd�.
[1256][1292]Wujku Sayidzie,|co nam przywioz�e� z Australii?
[1294][1336]Poszukajcie w mojej torbie,|jest na kanapie.
[1339][1368]Dobrze, �e przylecia�e�,|Sayid, t�sknili za tob�.
[1370][1393]Mamy szcz�cie,|�e nas w og�le odwiedzi�
[1395][1410]taki z niego �wiatowy podr�nik
[1412][1442]- z jego egzotycznym wycieczkami w interesach.|- T�umaczenie um�w
[1444][1476]dla firm handluj�cych rop� naftow�|nie jest a� tak egzotyczne.
[1478][1490]I do b�lu nudne.
[1492][1528]W �wiecie pralni brak przygody.
[1535][1551]Nie b�d� taki skromny.
[1553][1576]Omer w�a�nie otworzy� nowy sklep.
[1578][1601]Gratuluj�.
[1603][1650]My�la�am, �e rozmawiali�my|o telefonach przy obiedzie.
[1656][1674]Koniec obiadu,
[1676][1704]czas na interesy.
[1719][1741]Tak?
[1787][1816]Dosta�e� moje listy?
[1818][1835]Tak.
[1837][1865]Nie odpisywa�e�.
[1892][1906]Ale fajne!
[1908][1919]Dzi�ki!
[1921][1934]Nie ma za co.
[1936][1983]Mamo, znale�li�my twoje zdj�cie|w torbie wujka Sayida.
[2259][2291]Chc� z tob� porozmawia�.
[2293][2332]- Chc� odpowiedzi.|- Odpowiedzi na co?
[2340][2374]Zacznijmy od tego urz�dzenia.
[2413][2449]Pod��czy�e� mnie do tego czego�.
[2457][2484]Wbija�e� we mnie ig�y.
[2486][2519]A potem nazwa�e� to testem.
[2521][2555]Ka�dy cz�owiek ma swoj� wag�.
[2565][2601]Po jednej stronie jest dobro...
[2606][2635]a po drugiej z�o.
[2661][2677]To urz�dzenie m�wi nam,
[2679][2712]w kt�r� stron� waga|si� przechyla.
[2714][2739]A twoja...
[2743][2762]nachyli�a si� w z�� stron�.
[2764][2800]I dlatego pr�bowa�e� mnie otru�?
[2802][2824]Tak.
[2831][2873]My�l�, �e by�oby lepiej,|gdyby� by� martwy.
[2926][2966]My�lisz, �e mnie znasz,|ale si� mylisz.
[2977][2998]Ja jestem dobrym cz�owiekiem...
[3000][3037]wi�c je�li pr�bujesz mnie zabi�...
[3715][3735]Odejd�.
[3737][3766]Opu�� to miejsce...
[3774][3803]i nigdy nie wracaj.
[4082][4106]Gotowa?
[4111][4125]Czemu to musz� by� ja?
[4127][4161]Mog�e� wys�a� Sawyera albo|Jina albo... zrobi� to sam.
[4163][4214]Gdybym m�g� zrobi� to sam,|nie prosi�bym o to ciebie, Claire.
[4241][4255]Je�li tam p�jd�...
[4257][4282]musz� wiedzie�,|�e dotrzymasz obietnicy.
[4284][4302]Chc� odzyska� syna.
[4304][4339]Ja zawsze dotrzymuj� obietnic.
[4418][4467]- Skrzywdzisz ich?|- Tylko tych, kt�rzy nie b�d� s�ucha�.
[4608][4646]ZAGUBIENI
[4648][4688]Odcinek 06x06 - "Sundown"|{y:b}"Zmierzch"
[4690][4727]T�umaczenie:|{y:b}Henioo & Bodzio
[4820][4843]To ja, spokojnie!
[4845][4862]Co ty robisz?
[4864][4894]Jest 2:30 nad ranem.
[4923][4953]Sayid, mam k�opoty.
[4983][5010]Jakie k�opoty?
[5017][5063]Po�yczy�em pieni�dze|na otwarcie drugiego sklepu...
[5082][5107]ale nie po�yczy�em|ich z banku.
[5109][5119]Sp�aci�em po�yczk�,
[5121][5141]ale cz�owiek,|kt�ry mi jej udzieli�, m�wi
[5143][5174]�e wci�� jestem|mu winien miesi�czne raty
[5176][5208]dop�ki b�d� w�a�cicielem|mojego interesu.
[5210][5253]- Je�li potrzebujesz pieni�dzy, po�ycz� ci je.|- Ja nie potrzebuj� pieni�dzy, Sayid.
[5255][5274]Musisz przekona� tych ludzi,
[5276][5289]�eby zostawili mnie w spokoju.
[5291][5302]Przekona�?
[5304][5355]Sayid, nie zapominaj, z kim rozmawiasz.|Wiem, co robi�e� podczas wojny.
[5357][5402]Przes�uchiwa�e� ludzi|dla Gwardii Republika�skiej.
[5419][5454]Wiem, jakim cz�owiekiem jeste�.
[5462][5496]Je�li my�lisz, ze skrzywdz� kogo�,|bo �le zainwestowa�e�...
[5498][5513]Tu nie chodzi o mnie!
[5515][5544]Nasze oszcz�dno�ci,|wszystko przepad�o, wszystko.
[5546][5566]Mo�emy straci� dom.
[5568][5591]Prosz�!
[5596][5610]Pos�uchaj...
[5612][5637]Wiem, �e zale�y ci na Nadii.
[5639][5680]Je�li naprawd� zale�y ci na nas, na niej...
[5694][5723]zrobisz to, Sayid.
[5739][5764]Przykro mi.
[5778][5814]Ja jestem ju� innym cz�owiekiem.
[6008][6038]- Co robisz?|- Odchodz�.
[6040][6067]Zosta�em wygnany.
[6069][6089]Wygnany?|Za co?
[6091][6107]Podobno jestem z�y.
[6109][6135]Cu ludzie uwa�aj�,|�e lepiej wyjd�, umieraj�c.
[6137][6176]Co jest zaskakuj�ce, bior�c pod uwag� to,|�e to oni uratowali mi �ycie.
[6178][6205]W�a�ciwie nie oni.
[6207][6220]Oni...
[6222][6259]Oni pr�bowali ci� uratowa�, ale...
[6268][6310]ty by�e� martwy, stary...|przez dwie godziny.
[6317][6365]Wierz, �e gdy wsta�e�,|byli r�wnie zaskoczeni, jak i my.
[6370][6393]Wi�c cokolwiek ci� o�ywi�o....
[6395][6423]nie byli to oni.
[6447][6470]Sta�!
[6473][6504]St�jcie, nie strzela�!
[6558][6583]Co ty tu robisz?
[6585][6608]On chce si� z tob� widzie�.
[6610][6639]M�w po angielsku.
[6663][6690]- Kto chce si� ze mn� widzie�?|- Wiesz, kto.
[6692][6718]Je�li chce si� ze mn� widzie�....
[6720][6753]- to powiedz mu, �eby wszed�.|- Nie, on chce, �eby� ty poszed� do niego.
[6755][6798]- Czeka na zewn�trz przy zewn�trznej �cianie.|- Nie jestem g�upcem.
[6800][6836]Je�li postawi� stop� poza t� �wi�tyni�,
[6838][6857]on mnie zabije.
[6859][6904]Wi�c mo�e powiniene� wys�a� kogo�,|kogo nie zabije.
[6906][6928]Zatrzyma� j�!
[6930][6956]Wrzu�cie dziewczyn� do dziury|dop�ki si� to nie wyja�ni.
[6958][6984]Potem natychmiast przyprowad�|Shepharda i Reyesa do mojego pokoju.
[6986][7016]Z tym b�dzie ci�ko.
[7019][7043]Nie mo�emy ich znale��.
[7045][7074]Wysilcie starania!
[7076][7101]Chod�cie!
[7170][7194]Chod� ze mn�.
[7196][7234]My�la�em, �e chcesz,|�ebym odszed�.
[7265][7295]Wiele si� zmieni�o.
[7405][7439]Twoi przyjaciele,|Shephard i Reyes...
[7441][7459]Wiesz, dok�d poszli?
[7461][7488]Nie, nie wiem.
[7516][7541]Dlaczego Claire tutaj jest?
[7543][7573]I o czym ona m�wi�a?
[7578][7600]Jest zagubion� dziewczyn�
[7602][7639]pod wp�ywem|w�ciek�ego m�czyzny.
[7641][7667]Jakiego m�czyzny?
[7669][7691]Od lat...
[7693][7712]by� on uwi�ziony...
[7714][7737]ale teraz Jacob odszed�,
[7739][7761]a on jest wolny.
[7763][7786]M�czyzna ten nie przestanie
[7788][7836]dop�ki nie zniszczy ka�dej|�yj�cej istoty na tej wyspie.
[7844][7874]Jest z�em wcielonym.
[7889][7909]I ty chcesz,|�ebym z nim porozmawia�?
[7911][7933]Nie.
[7948][7976]Chc�, �eby� go zabi�.
[7978][8018]Przyjdzie do ciebie|jako kto�, kogo znasz.
[8020][8048]Kto�, kto zmar�.
[8050][8082]W chwili, gdy go ujrzysz...
[8084][8102]zatop to
[8104][8125]g��boko w jego piersi.
[8127][8150]Je�li pozwolisz mu przem�wi�,
[8152][8182]b�dzie ju� za p�no.
[8184][8204]Odk�d tu si� znalaz�em
[8206][8249]zosta�em utopiony, bity|i torturowany z twojej woli.
[8251][8282]Dlaczego mia�bym co�|dla ciebie zrobi�?
[8284][8328]Powiedzia�e�, �e w twej duszy|wci�� jest dobro.
[8359][8389]Zatem to udowodnij.
[8431][8471]Na jak d�ugo zostajesz, wujku Sayidzie?
[8478][8501]Jeszcze tylko kilka dni.
[8503][8540]Musz� lecie�|do Toronto, do pracy.
[8543][8585]- Lubimy, gdy tu jeste�.|- No, mama te� lubi.
[8639][8671]Dobrze.|B�d�cie grzeczne.
[8839][8862]Sayid!
[8948][8962]Omer!
[8964][8980]Czy z moim m�em|b�dzie wszystko w porz�dku?
[8982][8993]Zabieramy go na operacj�.
[8995][9016]Dozna� przebicia p�uca|i krwawienia wewn�trznego.
[9018][9028]Wiecie, jak do tego dosz�o?
[9030][9044]Sanitariusz s�dzi,|�e zosta� obrabowany.
[9046][9072]Przyjd� po pa�stwo,|gdy jego stan b�dzie stabilny.
[9074][9096]Sayid!|Dok�d idziesz?
[9098][9111]Zosta� z Omerem.
[9113][9146]To nie by� rabunek, prawda?
[9149][9179]Cokolwiek zamierzasz...
[9181][9208]nie r�b tego.
[9212][9238]Nie chc�, �eby� to robi�.|Prosz�...
[9240][9252]po prostu...
[9254][9272]id� do domu.
[9274][9290]Poczekaj na dzieci.
[9292][9329]Niech poczuj� si� bezpieczne, Sayid.
[9331][9356]Zrobisz to?
[9497][9514]Sayid?
[9516][9542]Witaj, Kate.
[9545][9570]Odchodzisz?
[9582][9605]Nie jestem do ko�ca pewien.
[9607][9619]Co mnie omin�o?
[9621][9648]Spytaj Milesa.
[9758][9783]Dzi�kuj�.
[9895][9918]Rany.
[9922][9935]Ciebie te� dobrze widzie�, Miles.
[9937][9975]Sawyer odprawi� ci�|z kwitkiem, co?
[9996][10025]Te� zastanawia�em si�|nad p�j�ciem za nim,
[10027][10041]ale wiedzia�em,
[10043][10083]�e i tak beszta�by mnie|a� bym zawr�ci�.
[10091][10125]Z grubsza to w�a�nie zrobi�?
[10129][10151]Z grubsza.
[10153][10165]No to...
[10167][10182]cyrk wita ci� z powrotem.
[10184][10207]- Co si� tu dzieje?|- Niech no pomy�l�...
[10209][10240]Ta klientka z Australii wr�ci�a.
[10242][10253]Czekaj, co?
[10255][10284]Wiesz, ta blondyna, mia�a dziecko.
[10286][10294]Claire?
[10296][10315]W�a�nie, Claire.
[10317][10344]Dopiero co wparowa�a tutaj|kilka godzin temu.
[10346][10358]Dziwnie si� zachowywa�a.
[10360][10395]Chocia� wci�� niez�a z niej laska.
[10397][10418]Miles, gdzie ona jest?
[10420][10448]Gdzie ona jest?
[10937][10964]Witaj, Sayid.
[11155][11186]No i czemu� to zrobi�?
[11329][11360]Chcesz go z powrotem?
[11367][11396]We�, ja nie gryz�.
[11448][11462]Czym ty jeste�?
[11464][11488]C�, Sayid,|c...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin