Wiara_ma_znaczenie_2_Konspekty_Osobistego_Studium_Tydzien_1.pdf

(112 KB) Pobierz
Wprowadzenie:
Wiara ma znaczenie 2 Jezus jest Prawdą! Konspekt Osobistego Studium Tydzień 1
Tydzień 1 – Dzień 1
Co jest istotą chrześcijaństwa?
Co najbardziej cenisz?
Rozważ przez chwilę, co w życiu ma dla Ciebie największą wartość?
Zaznacz (x) przy tych rzeczach, których pragniesz najbardziej.
Nowszy dom
Bycie lubianym przez innych
Bycie rozumianym przez
współmałżonka
Większe zarobki
Kochanie i bycie kochanym
Droga biżuteria
Poczucie przynależności
Szacunek innych
Lepszy samochód
Silne więzi rodzinne
Choć w życiu potrzebne są nam niektóre z tych rzeczy, nie wszystkie czynią
nas szczęśliwymi. Gdybyś musiał wybrać tylko jedno słowo na opisanie tego, co
najbardziej cenisz w życiu, co by to było?
____________________________________________________________________
Być może wybrałeś różne słowa na opisanie tego, co jest dla Ciebie prawdziwą
wartością. Najprawdopodobniej wybrane słowa mają coś wspólnego z pragnieniem
poczucia przynależności, poczuciem tego, że inni Cię potrzebują. Wszyscy chcemy
mieć świadomość tego, że jesteśmy akceptowani. Pragniemy, by inni nas rozumieli,
cenili, by im na nas zależało. Pragniemy kochać i być kochani, czuć się bezpiecznie
oraz doświadczać bliskości emocjonalnej intymności. A kiedy dotrze się do sedna, to
czyż najbardziej w życiu nie pragniemy zdrowych i głębokich więzi z innymi?
Co najbardziej ceni Bóg?
Czy jest możliwe, że Bóg najbardziej ceni te rzeczy, które my najbardziej cenimy?
Skąd wzięły się nasze tęsknoty za przynależnością, kochaniem i byciem kochanym?
„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg
nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został
przez Niego zbawiony.”
(Jana 3,16-17)
© Fundamenty Wiary
72677007.001.png 72677007.002.png
2
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 1
Zastosujcie test „Dlaczego” do tego niezwykle ważnego pytania: Dlaczego Bóg
posłał swego Syna na ziemię?
Ewangelia według św. Jana 3,16-17 odpowiada nam na to pytanie.
1. Dlaczego? Bóg posłał swego Syna na ziemię aby nas _______________
2. Bóg chciał nas zbawić, ponieważ Bóg ___________________________
Bóg chciał nas zbawić z zasadniczych powodów. Tak, On nas kocha. Tak,
pragnie dać nam życie wieczne. Jednakże istota natury Boga, który na tyle ukochał
ludzi, że posłał swojego Syna na śmierć, jest istotą chrześcijaństwa:
„Nie będziesz oddawał pokłonu bogu obcemu, bo Pan ma na imię Zazdrosny:
jest Bogiem zazdrosnym.” (Wyjścia 34,14 BT)
Istota chrześcijaństwa to coś znacznie większego niż zestaw prawdziwych
stwierdzeń czy nauczanie o lepszym sposobie życia; to nowina o Bogu, któremu
niezmiernie zależy na więzi z nami.
Wniosek: Bóg posłał swojego Syna na ziemię, aby umarł za nas, ponieważ chce mieć
z nami więź.
Każde słowo wypowiedziane przez Boga, każde Jego polecenie, każde podjęte
działanie miało konkretny cel. Za Bożym planem zbawienia nas, leży Jego pragnienie
doświadczania wiecznej i osobistej więzi z nami – z naszymi dziećmi, naszymi
przyjaciółmi, naszymi bliskimi. Przyjście Chrystusa na ziemię – Wcielenie – to
pokazanie Bożego pragnienia bliskiej więzi z nami.
Zadanie: ułożenie własnej modlitwy
Jakie uczucia wywołuje w Tobie świadomość, że wszechmocny Bóg
wszechświata, Ten, który niczego nie potrzebuje i jest źródłem wszystkiego, pragnie
osobistej, bliskiej więzi z Tobą? Wyraź swoje pragnienia Bogu. Daj Mu poznać, co
czujesz na myśl o tym, że On, potężny Bóg, pragnie mieć z Tobą osobisty kontakt.
Potem poproś Go, aby pomógł Ci w ciągu następnych kilku tygodni stać się
oddziałującym silnie przekaźnikiem tej nowiny dla swojej rodziny.
Drogi Boże ...
Módl się o to w ciągu następnych dni. „ ... wielką moc posiada wytrwała modlitwa
sprawiedliwego.” (Jakuba 5,16) Modlitwa zmienia rzeczywistość ...
© Fundamenty Wiary
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 1
3
Tydzień 1 – Dzień 2
Przekazywanie dalej
Morze, które umarło
Na ziemi izraelskiej znajdują się dwa morza.
Pierwsze to piękne miejsce, centrum handlu, jego brzegi i głębiny tętnią
życiem. W jego głębinach jest mnóstwo ryb. Otaczają je zbocza pokryte dywanami
traw. Krajobraz wokół to mieszanina hałaśliwych wiosek i cennej ziemi uprawnej.
Drugie morze nie posiada żadnej z powyższych cech. Jego brzegi są jałowe,
atmosfera surowa, a jego gorzkie wody nie są w stanie utrzymać życia ani zaspokoić
pragnienia.
Różnica bierze się z dawania.
Morze Martwe każdego dnia przyjmuje świeży dopływ wody z rzeki Jordan,
ale wszystko zachowuje dla siebie. Wszystkie minerały kończą swój bieg w jego
granicach. Morze Galilejskie tchnie świeżością ponieważ nie tylko przyjmuje wodę,
która spływa do niego z położonych na północ gór, ale również oddaje ją rzece
Jordan, wijącej się w swoim ruchu na południe. Żywe pozostaje jedynie to morze,
przez które woda przepływa. Jedynym sposobem zachowania świeżości jest
przekazanie jej dalej.
My nie jesteśmy inni. Możemy zachować jedynie to, co oddajemy innym.
Mądry król Salomon powiedział: „Jeden daje hojnie, lecz jeszcze więcej zyskuje;
inny nadmiernie skąpi i staje się tylko uboższy. Kto jest dobroczynny, będzie
wzbogacony. A kto innych pokrzepia, sam będzie pokrzepiony” (Przysłów 11, 24 -
25, BW).
Co przekazujemy dalej?
Pragniemy przekazać naszym dzieciom i następnemu pokoleniu naszą wiarę w
Boga. Pragniemy, by sami osobiście doświadczyli Boga, by poznali Go jako kogoś
żywego w swoim życiu. Jednakże czym jest to, co pragniemy przekazać?
Zaznaczcie (x) przy odpowiedziach, które są właściwe.
Przekazanie biblijnych przykazań,
które przestrzegamy
Przekazanie Boga, którego znamy
Przekazanie biblijnych przekonań,
których się trzymamy
Przekazanie Boga, któremu ufamy
© Fundamenty Wiary
72677007.003.png
4
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 1
Morze Galilejskie nieustannie przekazuje coś dalej, ponieważ jest kanałem
tego, co otrzymuje z niewyczerpanego źródła rzeki Jordan. Być może pragniemy
przekazać następnemu pokoleniu dziedzictwo naszej wiary w Boga, ale potrzebuje
ono nie tyle naszej wiary, co swojej własnej wiary w Boga , którego znamy i któremu
ufamy. Nasze życie jest obserwowane przez innych i gdy żyjemy życiem
przemienionym przez Chrystusa, przynosi to chwałę Bogu i jest jednocześnie
ukazywanie ludziom Boga w codzienności, w praktyce. Nie powinniśmy
koncentrować się na biblijnych przykazaniach. To, co jest żywe, świeże i
nieograniczone to osoba Boga. Jeśli usiłujemy przekazać cokolwiek innego niż
żywego Boga, któremu zależy na więzi z nami, przekazujemy jedynie martwą religię.
„Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze.
Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby
świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w
niebie.” (Mateusza 5,14-16, BT)
Jako naśladowcy Chrystusa mamy w sobie żywe „światło świata”. Jezus
powiedział „Ja jestem światłością świata” (Jana 8,12). Czy Jego światło jasno świeci
przez nas dla ludzi wokół nas? Zaznaczcie (x) tam, gdzie to jest prawdą.
On cały czas świeci przeze mnie
Niektóre z moich postaw i działań
przyciemniają Jego światło
Muszę uczynić Go bardziej
widzialnym w moim życiu
Dostrzegam wpływ Jego światła na
ludzi wokół mnie
Pokolenie ludzi żyjących wokół nas musi zobaczyć Boga takiego jakim On jest
– żywego Boga, który jest zazdrosny o więź z nimi. My zaś jesteśmy Jego żyjącym
odzwierciedleniem. On pragnie, by Jego światło świeciło przez nas. Jak potężna
rzeka wpadająca do jeziora i przepływająca przez nie, pragnie On, by Jego charakter i
natura przepływały przez nas do innych.
„Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a
każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga... W tym przejawia się
miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i
posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie
miłować. Nikt nigdy Boga nie oglądał. Jeżeli miłujemy się wzajemnie, Bóg trwa
w nas i miłość ku Niemu jest w nas doskonała.” (1 Jana 4,7; 10-12, BT)
© Fundamenty Wiary
72677007.004.png
Wiara ma znaczenie 2 Konspekt Osobistego Studium Tydzień 1
Uzupełnijcie puste miejsca na podstawie powyższego fragmentu.
5
1. Miłość pochodzi od ______________________________________.
2. To jest prawdziwa ______________________________________.
3. Jeśli kochamy siebie nawzajem, Bóg trwa _________________, a Jego miłość
znajduje _____________ nas pełny wyraz.
Zadanie:
Sprawienie, by Boża miłość przepłynęła przez Ciebie do drugiego człowieka
Przeczytaj Mateusza 22, 37-39.
Kogo mamy kochać według słów Jezusa?
1. _________________________________________________
2. _________________________________________________
Jak według Jego słów mamy kochać te osoby?
1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
Określ jeden sposób wyrażenia miłości do Boga, który pragniesz okazać Mu w tym
tygodniu.
___________________________________________________________________________
Teraz określ jeden sposób wyrażenia Bożej miłości przez Ciebie do drugiej osoby.
________________________________________________________________
Przykłady: ulżenie dziecku w jego ciężarach poprzez okazanie wsparcia,
powiedzenie mądrego słowa młodemu człowiekowi potrzebującemu zachęty,
pocieszenie kogoś, kto cierpi. Przed Bogiem zobowiąż się do przypadkowego aktu
okazania Bożej miłości w stosunku do kogoś w tym tygodniu i pozwól, by Boże
światło świeciło przez Ciebie.
W oparciu o Boże nieograniczone źródło światła planuję wyrazić Jego miłość
(czyjeś imię) _________________ (poprzez) _______________________________________
____________________________________________________________________________
„Obyście] mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie
poznanie, abyście zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą.”(Efezjan 3,19,
BW)
© Fundamenty Wiary
Zgłoś jeśli naruszono regulamin