Nine-dvdscr-cd2.txt

(26 KB) Pobierz
{1}{72}movie info: XVID  640x272 23.976fps 695.2 MB|/SubEdit b.4060 ()/
{128}{163}Dzi�kuj�.
{167}{211}Za co?
{215}{292}Za to, na co patrz�.
{312}{376}Kr�� dalej.
{411}{476}/Dawno temu,
{538}{612}/by�am kim� innym.
{637}{869}/Tak mnie potrzebuje,|/i jako ostatni o tym si� dowie.
{939}{1014}/M�j m�� robi filmy
{1067}{1157}/by je robi� wpada w obsesj�.
{1182}{1290}/Tygodniami pracuje bez chwili odpoczynku.
{1306}{1433}/W innym wypadku nie osi�gnie|tu wymarzonego szczytu.
{1459}{1516}/Jedni czytaj�,
{1520}{1571}/drudzy czyszcz� buty,
{1575}{1694}/kolejni na emeryturze s�,|/inni nie �pi�, by marzy� i duma�.
{1698}{1799}/M�j m�� rzadko do ��ka k�adzie si�,
{1853}{1933}za to kr�ci filmy swe.
{2144}{2208}/M�j m��...
{2240}{2305}/robi filmy.
{2692}{2808}Prosz� wybaczy�,|nagle poczu�am si� zm�czona.
{2864}{2931}Co si� sta�o?
{2979}{3036}Luisa!
{3047}{3134}Zaskoczy�a mnie moja w�asna g�upota.|Mog�am zwymiotowa�.
{3138}{3220}Luisa mog�aby� mi powiedzie�, co si� sta�o?
{3224}{3280}Otwierasz usta|i k�amstwo wychodzi na wierzch.
{3284}{3318}Jakie k�amstwo?!
{3322}{3376}Czemu jestem zaskoczona?!
{3380}{3471}To dla ciebie, jak oddychanie.
{3757}{3814}Guido!
{3884}{3903}By�am g�odna.
{3907}{3993}- Mam ju� do�� jedzenia w samotno�ci w pokoju.|- Tu jest mn�stwo restauracji.
{3997}{4095}Chcia�am zobaczy� hotel, m�wi�am ci,|�e mieszka�am tu z rodzicami, gdy by�am ma�a.
{4099}{4131}Nie chcia�am ci przeszkadza�.
{4135}{4166}Ale ci si� to uda�o.
{4170}{4218}Dlaczego nie powiedzia�e� mi,|�e Lisa tu b�dzie.
{4222}{4292}Nie wiedzia�em, �e tu jest.|Pojawi�a si� nagle.
{4296}{4328}Mog�a ci� ostrzec.
{4332}{4475}Jedynym przywilejem, jaki moja �ona obecnie ma,|jest to, �e nie musi mnie ostrzega�.
{4479}{4565}- Prosz� taks�wk� dla pani.|- W tej chwili.
{4569}{4634}Carla, musisz poczeka� na zewn�trz.
{4638}{4672}Poczekasz ze mn�?
{4676}{4753}Jestem w trakcie kolacji z wsp�pracownikami.
{4757}{4859}No to dlaczego musz� czeka� na zewn�trz?
{4863}{4970}Znajd� kogo�, kto odprowadzi ci� do domu.
{5143}{5243}Signora, mo�e zaczeka pani w �rodku.
{5286}{5429}Przejd� si�. Prosz� powiedzie�|moim znajomym, �e musia�am wyj��.
{6196}{6352}Okaza�o si�, �e zatrzyma�a si�|w jakim� �miesznym pesjonacie przy stacji.
{6385}{6444}Luisa...
{6459}{6545}Gdybym j� tu zaprosi�,|mieszka�aby w hotelu, czy� nie?
{6549}{6590}Pomy�l o tym.
{6594}{6644}Nie wiedzia�em nawet, �e przyjedziesz.
{6648}{6667}Bardzo mo�liwe.
{6671}{6738}Bo to prawda.
{6872}{6916}Powiedzia�e� mi, �e to koniec.
{6920}{6936}Bo jest.
{6940}{7001}Martwi�a si� o mnie, wi�c przyjecha�a zobaczy�,|czy wszystko w porz�dku.
{7005}{7064}To by�o g�upie,|ale nie jest to raczej przest�pstwo.
{7068}{7150}I raczej nie grzech �miertelny.
{7154}{7227}Z czego si� �miejesz?
{7231}{7293}Z niczego.
{7299}{7387}Gdyby� m�g� siebie zobaczy�.
{7391}{7449}Nie mog�abym z tym �y�.
{7453}{7529}Absurdalno�� bycia tob�.
{7533}{7641}Wysi�ek by ukrywa� si�, k�ama�, oszukiwa�.
{7663}{7727}To m�cz�ce.
{7750}{7867}Nie dziwota, �e nie masz scenariusza,|za du�o czasu zajmuj� ci pisanie w�asnego �ycia.
{7871}{7996}To koniec.
{7998}{8047}Je�li nie by�o go wcze�niej,|to jest teraz.
{8776}{8802}W�dka.
{8806}{8883}Te� poprosz�.|Due.
{8890}{8934}Witaj, Guido Contini.
{8938}{8973}Stephanie z Vogue, pami�tasz?
{8977}{9093}Tak, pami�tam bardzo dobrze.|Stephanina z Vogue.
{9097}{9168}Jaki przypadek,|ja jestem tutaj i ty.
{9172}{9196}Niesamowite.
{9200}{9229}Poprosz� papierosa.
{9233}{9300}Niez�e przedstawienie na konferencji.
{9304}{9372}To znikni�cie.
{9403}{9433}O nie, prosz�.
{9437}{9448}Ja stawiam.
{9452}{9480}Prosz�.
{9484}{9509}Dzi�kuj�, grazie.
{9513}{9570}Prego.
{9614}{9708}Widzia�am wszystkie twoje filmy.
{9779}{9844}Milion razy.
{9860}{9916}Tylko one m�wi� prawd� o wsp�czesnym �wiecie.
{9920}{9973}Jaka to prawda?
{9977}{10080}�mier� religii, rewolucja seksualna...
{10086}{10245}Nie uwa�am, �e religia jest martwa.|I czym dok�adnie jest rewolucja seksualna?
{10249}{10324}O tym mo�emy porozmawia� p�niej.
{10328}{10380}Masz taki styl.
{10384}{10419}Zawsze o tym my�l�.
{10423}{10466}To kolejna rzecz, kt�r� kocham w twoich filmach.
{10470}{10513}Styl.
{10517}{10572}Ka�da klatka jest, jak poczt�wka.
{10576}{10585}Dobra.
{10589}{10630}To jest wspania�e.
{10634}{10710}Tak samo zwracasz uwag� na garnitur,|jak i na m�czyzn�, kt�ry go nosi.
{10714}{10864}To ten w�oski duch w tobie p�aci za drinki,|rozbiera mnie wzrokiem...
{10884}{10898}Nienawidz� go.
{10902}{10958}Nie.|Styl to nowy sk�adnik!
{10962}{10996}To kochaj� moje czytelniczki.
{11000}{11092}Chcesz si� ubiera�, jak Claudia Jenssen.|Chc� si� rozbiera�, jak Claudia Jenssen.
{11096}{11237}Chc� jecha� Vesp� w d� Via Veneto.|Chc� �y� we w�oskim filmie.
{11300}{11340}/Kocham czer� i biel,
{11344}{11391}/no i t� �wiate� gr�.
{11395}{11488}/To, jak Contini przepuszcza sw�j obraz|/poprzez pryzmat.
{11492}{11582}/Czuj� na sobie dreszcze|/no i ekscytacj� jeszcze.
{11586}{11680}/Gdy tylko widz� Guida neorealizm.
{11684}{11740}/Lubi� mrok i �adnych facet�w,|/z cieniutkimi krawatami.
{11744}{11785}/Modnych i wygl�daj�cych �wietnie.
{11789}{11832}/Lubi�, jak id� przez siebie,|/w sk�rzanych butach,
{11836}{11884}/w ciemnych okularach w �rodku nocy.
{11888}{11926}/U�miecham si� do wszystkiego,|/co zrobi Guido.
{11930}{11974}/Jest esencj� w�oskiego stylu.
{11978}{12059}/Kocham blask roma�skiego stylu,|/kt�ry poka�e ci Guido.
{12063}{12147}/W�oskie kino Continiego.
{12162}{12244}/Uwielbiam w�oskie kino.
{12257}{12310}/Sprawia, �e czuj� w�oskie kino.
{12314}{12360}/Moje �ycie jest prawdziwe z w�oskim kinem.
{12364}{12458}/On jest kr�lem Cinema Italiano.
{12640}{12682}/Chc� patrze� na to tak,
{12686}{12734}/jak Guido widzi to.
{12738}{12830}/Nikt inny nie ma takiej re�yserskiej wizji.
{12834}{12922}/Uj�cia ciasne i szerokie,|ka�da chwila jest w�a�ciwa...
{12926}{13023}/Okre�la, to, co w�oskie jego decyzjami.
{13027}{13055}/Uwielbiam samochodziki sportowe,
{13059}{13082}/odjazdowe kawiarenki,
{13086}{13163}/Kobiete w futrze w Positano.
{13167}{13257}/Guida najlepszy uomo romano!
{13316}{13404}/Cinema italiano Continiego.
{13409}{13496}/Uwielbiam Cinema Italiano.
{14148}{14161}/Przystojni bruneci,
{14165}{14191}/w�skie krawaty,
{14195}{14236}/ciemne okulary w �rodku nocy.
{14240}{14261}/Ma�e, szybkie auta,
{14265}{14289}/odjazdowe kawiarnie,
{14293}{14383}/kobieta w futrze w Positano!
{14470}{14554}/Ecco il re del Cinema Italiano.
{14558}{14651}/Questo o e il Cinema Italiano.
{14666}{14756}/Nella mia anima.
{14756}{14801}/Nella mia anima.
{14805}{14845}/Cinema Italiano.
{14849}{14945}/Bianco-nero.
{14945}{14977}/Bianco-nero
{14981}{15045}/nero-nero.
{15056}{15118}/Cinema...
{15130}{15192}/Italiano.
{16126}{16180}Nie.
{16928}{17002}Kocham ci�, Luisa.
{17234}{17337}Czy mo�emy spr�bowa� zn�w si� zbli�y�?
{17708}{17766}Pronto.
{18019}{18046}Czy doktor wci�� z ni� jest?
{18050}{18105}Tak, jest w �rodku,|czego na pana.
{18109}{18174}Prosz� t�dy.
{18418}{18435}Przyszed�e�.
{18439}{18501}Jestem tu.
{18523}{18593}Signor Contini.
{18700}{18758}Wracaj.
{18909}{19019}Wzi�a pi��-sze�� tabletek,|wystarczaj�co, by poczu� si� bardzo �le.
{19023}{19098}Rozumiem, �e jest pana kochank�.
{19102}{19147}Nikczemna z was zgraja.
{19151}{19209}Ludzie filmu.
{19213}{19336}Zak�adam,|�e nie ograniczaj� pana granice moralne.
{19701}{19722}Guido!
{19726}{19756}Dove corri?
{19760}{19831}Gdzie biegniesz?
{19992}{20046}Dzi�kuj�.
{20050}{20086}Teraz ja z ni� zostan�.
{20090}{20145}Je�li b�dzie nas pan potrzebowa�,|prosz� zadzwoni�.
{20149}{20224}Francesca, andiamo.
{20252}{20310}Grazie.
{20427}{20484}Carla.
{20503}{20548}Powinienem zadzwoni� do twojego m�a.
{20552}{20640}Nie, on zabierze mnie do domu.
{20644}{20719}C�e� ty sobie zrobi�o?
{20723}{20762}Nie warto za mnie umiera�, Carla.
{20766}{20844}Nie b�d� na mnie z�y.
{20865}{20988}Wszystko, to robi� tylko po to,|�eby� mnie kocha�.
{21001}{21091}Kiedy nie jeste� ze mn�,|ja wci�� tu jestem.
{21095}{21184}Kiedy jeste� w swoim �yciu,|robisz filmy, ta�czysz z �on�,
{21188}{21263}ja wci�� tu jestem.
{21326}{21400}Powinna� odpocz��.
{21415}{21506}Porozmawiamy o wszystkim rano.
{21782}{21871}Nie opuszczaj mnie.
{21871}{21902}Odpoczywaj.
{21906}{21952}Cara mia...
{21956}{22027}/Caro, caro mio.
{22062}{22157}/Guarda la luna che brilla lassu.
{22198}{22305}/Jak �wieci ksi�yc,|/u�miechaj�c si� do ciebie.
{22309}{22427}/Gdy tak b�ogo �pisz.
{22442}{22584}/�nisz, unosisz si�.
{22661}{22733}M�j m�� my�li, �e jestem m�dra.
{22737}{22826}To dziwne, bo wcale nie jestem.
{22830}{22885}Ty o tym wiesz.
{22889}{23136}Moja ma�a g��wka zbyt wiele my�li o tym,|gdzie ty jeste�, co robisz i o czym �nisz.
{23167}{23274}/�nij o m�odo�ci,|/gdy ja by�am z tob�.
{23284}{23394}/�nij o dojrzewaniu|/i m�dl si�, bym pomog�a ci.
{23398}{23519}/A gdy zestarzejesz si�,|/moja mi�o�� wci�� b�dzie trwa�.
{23523}{23652}/Synu pami�taj, �e zawsze� ty m�j.
{23683}{23745}/Tak, m�j.
{23756}{23866}/Guido, sai che ti voglio bene,|/[wiesz, �e ci� kocham]
{23870}{23958}/figliolo mio,|/[m�j synu]
{23984}{24230}/Guido, czy my�lisz,|/�e kto� jeszcze b�dzie kocha� ci�, jak ja.
{24370}{24415}/Guarda la luna,|/[Sp�jrz na ksi�yc]
{24419}{24486}/jak wisi na niebie.
{24490}{24739}/Wysy�a sw� �ask�, �eby�my wiedzieli,|/�e ten nocny poca�unek,
{24743}{24824}/sprawi, �e twoje �ycie
{24916}{25060}/b�dzie tak idealne.
{25132}{25198}/Zosta� ze mn�, mama.
{25202}{25289}/Nie pozw�l mi si� obudzi�.
{25655}{25726}Prosz� wybaczy�.
{25952}{26008}Ma si� dobrze?
{26012}{26066}Tak.
{26089}{26131}Chcia�bym zabra� j� do domu.
{26135}{26199}Oczywi�cie.
{26214}{26278}Przykro mi.
{26315}{26389}Kocha pana, wie pan o tym, prawda?
{26393}{26463}Jest moj� �on�.
{27158}{27219}Kochanie?
{27257}{27283}Wracamy do Rzymu.
{27287}{27308}Gdzie jest Luisa?
{27312}{27328}Luisa?
{27332}{27360}Pojecha�a.
{27364}{27391}Mia�a ci� do��.
{27395}{27444}I sz...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin