czekolada - ODPOWIEDZI.pdf

(49 KB) Pobierz
sprawdzian-6kl-odp
Prbny Sprawdzian Szstoklasisty
z OPRONM i „azet yborcz”
lucpunktonirkus„ekold”
KLUCZ ODPOWIEDZI DO ZADA¡ ZAMKNI¢TYCH
Nr zadania
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
Poprawna
odpowied
D B D B D C A B D C B D A B C C D A D D
unktcjzdzmknitychzkdpoprwnodpowiedpkt
SCHEMAT PUNKTOWANIA ZADA¡ OTWARTYCH
Nr
zadania
Poprawna odpowied
Zasady przyznawania
punktw
Punktacja
Uwagi
21. 12 : 4
3 10 dag
I. Za prawidowe ustalenie
sposobu oblicze 1 pkt
01 1) Niezapisanie przez
ucznia dziaania 12 : 4
nie wpywa na punktacj
w kryterium I.
2) Jeli ucze zapisa jedy-
nie odpowied, to nie
otrzymuje punktw.
3) Jeli ucze popeni
bd rachunkowy w obli-
czeniach ocenianych
za pomoc kryterium II,
to nastpn cz rozwi-
zania (kryterium III) nale-
y sprawdza z uwzgld-
nieniem tego bdu (jeli
ucze poprawnie zamieni
jednostki, otrzymuje
punkt).
4) Brak uzupenionej
odpowiedzi nie wpywa
na punktacj.
12 : 4 = 3
II. Za poprawne oblicze-
nia 1 pkt
01
3 10 dag = 30 dag
30 dag = 0,3 kg
III. Za poprawn zamian
jednostek wagi 1 pkt
01
Odpowied:
Do przygotowania deseru
dla 12 osb potrzeba 0,3 kg
czekolady.
22. 2 2,40 + 2,70 + 3,20 + 9,30 +
+ 4 2,50 =
I. Za prawidowe ustalenie
sposobu obliczenia kosztu
zakupu 1 pkt
01 1) Jeli ucze rozwiza
zadanie inn metod ni
wskazana w schemacie
punktowania, naley
okreli czynnoci rwno-
wane do czynnoci wy-
mienionych w schemacie.
2) Jeli ucze zapisa jedy-
nie odpowied, to nie
otrzymuje punktw.
3) Jeli ucze popeni
bd rachunkowy w obli-
czeniach ocenianych
za pomoc kryterium II,
to nastpn cz rozwi-
zania (kryterium IV i V)
naley sprawdza
z uwzgldnieniem tego
bdu (bd rachunkowy
popeniony w obliczeniach
ocenianych za pomoc
kryterium II nie powoduje
obnienia punktacji w kry-
teriach IV i V).
2 2,40 z + 2,70 z + 3,20 z +
+ 9,30 z + 4 2,50 z = 30 z
II. Za poprawne obliczenie
kosztu zakupu 1 pkt
01
1 4
30
III. Za prawidowe ustalenie
sposobu obliczenia rabatu
1 pkt
01
1 4
30 z = 7,50 z
IV. Za prawidowe oblicze-
nie wysokoci rabatu
1 pkt
01
30 z 7,50 z = 22,50 z
V. Za poprawne obliczenie
kosztu zakupu z uwzgld-
nieniem rabatu 1 pkt
01
Odpowied:
Rachunek wynis 22,50 z.
www. o p e r o n . p l
1
260842996.003.png
Prbny Sprawdzian Szstoklasisty
z OPRONM i „azet yborcz”
Nr
zadania
Poprawna odpowied
Zasady przyznawania
punktw
Punktacja
Uwagi
4) Jeli ucze popeni
bd rachunkowy w obli-
czeniach ocenianych
za pomoc kryterium IV,
to nastpn cz rozwi-
zania (kryterium V) naley
sprawdza z uwzgldnie-
niem tego bdu (bd
rachunkowy popeniony
w obliczeniach ocenia-
nych za pomoc kryte-
rium IV nie powoduje
obnienia punktacji
w kryterium V).
5) Brak uzupenionej
odpowiedzi nie wpywa
na punktacj.
23. Ucze:
redaguje zaproszenie
I. Za uwzgldnienie wszyst-
kich wanych informacji
(kto zaprasza, kogo, na co,
gdzie, kiedy data i godzi-
na) 1 pkt
01 Jeli ucze nie poda kt-
rej informacji, nie otrzy-
muje punktu.
formuuje wypowied ze wia-
domoci celu
II. Za zamieszczenie w za-
proszeniu zachty (np. ser-
deczniezapraszamy , pro-
simyo przybyciena ,
zachcamydo zicia
dzia itp.) 1 pkt
01 Naley uznawa rwnie
wypowiedzi sformuowa-
ne w liczbie pojedynczej,
np. zachcamdo zicia
dzia.
przestrzega norm ortograficz-
nych, interpunkcyjnych i jzy-
kowych
III. Za poprawno ortogra-
ficzn, interpunkcyjn i j-
zykow 1 pkt
Dopuszczalny 1 b. ort.,
1 b. int. i 1 b. jz.
01
24. Ucze:
redaguje list*
I. Za napisanie pracy zgod-
nej z tematem 1 pkt
02 Punkt za kryterium I
ucze otrzymuje, jeli
napisze o obchodach
wita Czekolady, czyli
np. opisze obchody bd
swj udzia w nich, przed-
stawi swoje wraenia.
II. Za zastosowanie i wa-
ciwe rozmieszczenie wy-
znacznikw listu (zapisanie
daty, miejscowoci, na-
gwka i podpisu) 1 pkt
buduje spjny tekst**
III. Za napisanie spjnej (ko-
lejne zadania s ze sob po-
wizane) i logicznie upo-
rzdkowanej wypowiedzi
1 pkt
01
dobiera celowo rodki jzy-
kowe**
IV. Za stosowanie bogatego
sownictwa 1 pkt
01
www. o p e r o n . p l
2
260842996.004.png
Prbny Sprawdzian Szstoklasisty
z OPRONM i „azet yborcz”
Nr
zadania
Poprawna odpowied
Zasady przyznawania
punktw
Punktacja
Uwagi
pisze poprawnie pod wzgl-
dem jzykowym**
V. Za poprawno jzykow:
01 b. 2 pkt
23 b. 1 pkt
4 b. i wicej 0 pkt
02
przestrzega zasad ortogra-
ficznych**
VI. Za poprawno ortogra-
ficzn:
01 b. 2 pkt
23 b. 1 pkt
4 b. i wicej 0 pkt
02 Jeli ucze stosuje
ma liter w zwrotach
do adresata, naley trak-
towa to jako jeden bd.
stosuje zasady interpunk-
cyjne**
VII. Za poprawno inter-
punkcyjn:
03 b. 1 pkt
4 b. i wicej 0 pkt
01
* waga! eeli praca jest cakowicie niezgodna z tematem ucze za zadanie otrzymuje punktw
** cze otrzymuje punkty jeeli praca zajmuje objto okrelon w poleceniu (nie liczymy linijek w ktrych ucze
zapisał miejscowo i dat nagłwek oraz podpisa list)
www. o p e r o n . p l
3
260842996.005.png 260842996.006.png 260842996.001.png 260842996.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin