LOST.S06E04.The Substitute.txt

(20 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{14}{94}/W poprzednich odcinkach...
{111}{149}O Bo�e...
{150}{216}To moja wina,|�e ona nie �yje.
{217}{308}Ja j� przekona�em, �eby zosta�a,|bo nie chcia�em by� sam.
{309}{428}Prawdopodobnie zd��ysz wr�ci�|do �wi�tyni przed zmierzchem.
{560}{643}Przykro mi, �e widzia�e� mnie|w takiej postaci.
{644}{665}Witaj, Richard.
{666}{727}- Ty?|- Ja.
{760}{842}Bardzo si� na was zawiod�em.
{1090}{1155}Co robi�e� w Australii?|Interesy czy przyjemno��?
{1156}{1202}Wybra�em si� na wypraw�.
{1203}{1277}/Witamy w Los Angeles.
{2393}{2458}No bez �art�w.
{3132}{3186}John?
{3266}{3351}- Nic ci nie jest?|- Wszystko w porz�dku.
{3352}{3419}Chod� do �rodka.
{3437}{3493}Dobrze.
{3494}{3590}Ile to potrwa?|�lub jest w pa�dzierniku.
{3611}{3687}Jeszcze oddzwoni�.|Tak.
{3711}{3789}Wkurzaj� mnie ju� ci od cateringu,
{3790}{3889}zespo�y i wybieranie|materia��w na krzes�a.
{3934}{4018}Mo�e zaprosimy moich rodzic�w,
{4020}{4066}twojego ojca...
{4067}{4117}i za�atwimy to na szybciocha w Vegas?
{4118}{4204}Nie, zas�ugujesz na co� lepszego.
{4205}{4279}Damy rad�.|Wiem o tym.
{4321}{4388}Podoba mi si�...
{4410}{4450}ten.
{4451}{4508}- Ten?|- Znaczy ten.
{4509}{4583}S�odki z ciebie facet.
{4612}{4666}Wiem.
{4683}{4760}Jak by�o na konferencji?
{4782}{4837}Nudno.
{4874}{4958}Kim jest doktor Jack Shephard?
{4969}{5070}Pozna�em go, kiedy zgubili|m�j baga� i wype�nia�em kwity.
{5071}{5135}- Jemu te� co� zgin�o.|- Jest neurochirurgiem?
{5136}{5178}Tak.|Mi�y kole�.
{5179}{5292}- Zaoferowa� mi darmowe konsultacje.|- Powiniene� do niego zadzwoni�.
{5293}{5392}- On tylko chcia� by� uprzejmy.|- No to co?
{5404}{5537}Jakie by�y szanse na to, �e zupe�nie|przypadkowo poznasz neurochirurga?
{5579}{5664}Kto wie?|Mo�e to przeznaczenie.
{5705}{5759}Mo�e.
{7487}{7553}Dobra, Richard.
{7578}{7642}Pora pogada�.
{7712}{7794}ZAGUBIENI [06x04]|Zast�pstwo
{7812}{7883}T�umaczenie: Animol
{7912}{7996}.:: Grupa Hatak - Hatak.pl ::.
{8612}{8695}Witaj z powrotem, pu�kowniku.
{8742}{8811}�adnie si� opali�e� w Australii.
{8812}{8845}T�skni�e� za nami?
{8846}{8897}Pewnie, Randy.
{8898}{8934}Jak by�o na konferencji, John?
{8935}{9024}W porz�dku.|Za wiele si� nie dowiedzia�em.
{9025}{9059}Zyska�em kilka dobrych kontakt�w.
{9060}{9122}Naprawd�?|Interesuj�ce.
{9123}{9228}Dzwoni� Ken Fisher i powiedzia�,|�e musia�e� anulowa� wasz wsp�lny lunch.
{9229}{9326}Faktycznie, by�em wtedy|troch� niedysponowany.
{9327}{9375}- Pewnie z powodu lotu.|- Naprawd�?
{9376}{9483}Bo p�niej zadzwonili ludzie od seminari�w|i powiedzieli, �e nie odebra�e� za�wiadczenia.
{9484}{9516}Sprawdzi�em to i owo.
{9517}{9585}Wygl�da na to, �e nie by�e�|na �adnym spotkaniu.
{9586}{9660}Polecia�e� do Sydney na koszt firmy,
{9661}{9750}- wi�c gdzie by�e�, do cholery?|- Randy, naprawd� mi przykro.
{9751}{9797}Uznajmy to za m�j urlop.
{9798}{9862}My�la�em, �e chcesz wzi��|urlop w pa�dzierniku.
{9863}{9888}Wiesz, z okazji �lubu.
{9889}{9979}Prosz�, Randy.|Wiem, �e nie powinienem by� k�ama�,
{9980}{10054}ale to, gdzie by�em...
{10096}{10167}jest spraw� osobist� i naprawd�|nie chc� o tym rozmawia�.
{10168}{10232}Dobrze, John.
{10236}{10304}Jeste� zwolniony.
{10498}{10559}Spragniony?
{10736}{10776}Przepraszam,|�e uderzy�em ci� w gard�o...
{10777}{10832}i zaci�gn��em ci� tu z pla�y,|ale musia�em co� zrobi�.
{10833}{10932}- Czego chcesz?|- Tego, co zawsze chcia�em.
{10940}{11005}Aby� poszed� ze mn�.
{11006}{11071}Dlaczego wygl�dasz jak John Locke?
{11072}{11139}Wiedzia�em, �e w ten spos�b|dostan� si� do Jacoba.
{11140}{11213}Poniewa� John jest kandydatem.
{11214}{11285}A przynajmniej by�.
{11334}{11404}Jak to kandydatem?
{11425}{11524}- Jacob niczego ci nie powiedzia�?|- Czego?
{11527}{11573}Richard, bardzo mi przykro.
{11574}{11713}Czyli ca�y czas robi�e� wszystko,|co ci powiedzia�, a nie wiesz nawet po co?
{11754}{11845}Ja bym ci tego nigdy nie zrobi�.|Nie ukrywa�bym niczego.
{11846}{11955}- A co by� zrobi�?|- Traktowa�bym ci� z szacunkiem.
{11974}{12008}Chod� ze mn�,
{12009}{12098}a obiecuj�,|�e wszystko ci powiem.
{12171}{12190}Nie.
{12191}{12256}Na pewno, Richard?
{12257}{12334}Ludzie rzadko dostaj� drug� szans�.
{12335}{12413}Nigdzie z tob� nie p�jd�.
{12469}{12530}W porz�dku.
{12726}{12778}Co?
{12898}{12995}Zobaczymy si� pr�dzej,|ni� ci si� wydaje.
{13641}{13714}Przeszkadzam w czym�?
{13739}{13808}Powiedz mi, co si� z nimi sta�o.
{13809}{13838}W porz�dku.
{13839}{13940}Istnieje jednak szansa,|�e mi nie uwierzysz.
{14085}{14135}Spr�buj.
{14136}{14186}Zabi� ich John Locke.
{14187}{14244}- Sam?|- Tak.
{14245}{14367}Zamieni� si� w s�up czarnego dymu|i zabi� ich na moich oczach.
{14377}{14438}Jacoba te�?
{14459}{14480}Tak.
{14481}{14533}Wi�c gdzie jest jego cia�o?
{14534}{14619}Wrzuci� je do ognia i sp�on�o.
{15002}{15112}Wiesz, dlaczego Locke|zaci�gn�� Richarda do d�ungli?
{15256}{15316}Rekrutuje.
{16803}{16867}Witaj, James.
{17029}{17105}My�la�em, �e nie �yjesz.
{17106}{17168}Bo nie �yj�.
{17802}{17870}Za bycie martwym.
{17954}{18033}Znosisz to nadzwyczaj dobrze.
{18034}{18096}Co niby znosz�?
{18097}{18120}Moj� obecno��.
{18121}{18192}Wali mnie to,|czy jeste� trupem,
{18193}{18245}podr�ujesz w czasie lub...
{18246}{18321}jeste� duchem minionych �wi�t.
{18322}{18366}Obchodzi mnie tylko ta whiskey.
{18367}{18423}Do dna,
{18439}{18521}a potem wypad z mojego domu.
{18604}{18678}To nie jest tw�j dom, James.
{18679}{18731}�eby� wiedzia�.
{18732}{18797}Nie.|Po prostu jaki� czas tu mieszka�e�.
{18798}{18877}To nigdy nie by� tw�j dom.
{18928}{18986}Kim jeste�?
{18987}{19060}Na pewno nie jeste� Johnem Locke.
{19061}{19099}Dlaczego tak my�lisz?
{19100}{19159}Bo Locke si� ba�,
{19160}{19239}nawet kiedy udawa�,|�e si� nie boi.
{19240}{19296}A ty...
{19345}{19413}Ty si� nie boisz.
{19522}{19597}A gdybym ci powiedzia�,|�e jestem osob�,
{19598}{19718}kt�ra mo�e odpowiedzie�|na najwa�niejsze na �wiecie pytanie?
{19863}{19934}A co to za pytanie?
{19943}{20027}Dlaczego jeste� na tej wyspie?
{20028}{20078}Jestem na tej wyspie,
{20079}{20135}bo rozbi� si� m�j samolot,
{20136}{20213}bo wybuch�a moja tratwa,
{20217}{20290}bo helikopter, na kt�rego pok�adzie by�em,|zabra� o jednego pasa�era za du�o.
{20291}{20365}Nie dlatego tu jeste�.
{20380}{20456}Je�li ze mn� p�jdziesz,
{20475}{20542}udowodni� ci to.
{20651}{20740}No to lepiej za�o�� jakie� portki.
{21148}{21204}Dobrze.
{21456}{21508}No!
{21511}{21569}Cholera!
{21706}{21761}Kole�.
{21878}{21898}Co robisz?
{21899}{21959}Co ja robi�?|A co ty robisz, do cholery?
{21960}{21997}Parkowa�e� kiedykolwiek wcze�niej?
{21998}{22037}Wpakowa�e� si� na moje miejsce.
{22038}{22084}- Przepraszam.|- Pewnie.
{22085}{22129}Wiesz, tutaj masz|miejsce dla inwalid�w.
{22130}{22216}Tak, wiem,|ale nie musz� na nim stawa�.
{22217}{22267}Mog� parkowa� gdzie tylko mi si� chce,
{22268}{22320}a ty trzymaj si� mi�dzy liniami.
{22321}{22398}Naprawd� mi przykro.|Mieli mi zarezerwowa� miejsce,
{22399}{22484}wi�c po prostu tu zaparkowa�em.
{22519}{22592}Nie widzia�em ci� wcze�niej.|Pracujesz tu?
{22593}{22687}Tak w�a�ciwie,|to jestem w�a�cicielem.
{22811}{22872}Hugo Reyes.
{22883}{22944}John Locke.
{22945}{23002}Fajnie.|Co tu robisz, John?
{23003}{23074}Ju� nic.|M�j szef mnie w�a�nie wyla�.
{23075}{23109}A kto nim jest?
{23110}{23167}Ma na imi� Randy, ale...
{23168}{23219}- Randy Nations?|- Tak.
{23220}{23281}To straszny palant.
{23282}{23377}- Mam z nim pogada�?|- Nie, nie trzeba.
{23394}{23444}Powiem tak, John.
{23445}{23506}Posiadam te� agencj� po�rednictwa pracy.
{23507}{23560}Zadzwo� na ten numer...
{23561}{23689}i powiedz, �e Hugo kaza� natychmiast|znale�� dla ciebie now� prac�.
{23758}{23803}U�miechnij si�.
{23804}{23880}Wszystko b�dzie dobrze.
{24086}{24156}Zaczyna dojrzewa�.
{24263}{24294}Gdzie s� wszyscy?
{24295}{24368}Powiedzieli,|�e poszli do �wi�tyni.
{24369}{24416}Teraz to najbezpieczniejsze|miejsce na wyspie.
{24417}{24522}- Te� powinni�my tam i��.|- Wszystko w porz�dku?
{24593}{24663}Nic mi nie b�dzie.
{24679}{24714}Chod�my st�d.
{24715}{24766}Dlaczego my�lisz, �e z tob� p�jd�?
{24767}{24851}Poniewa� chcesz odnale�� Jina.
{24862}{24919}Co wiesz o moim m�u?
{24920}{25012}Wiem, �e je�li jest na wyspie i �yje,
{25027}{25100}bo b�dzie w �wi�tyni.
{25143}{25202}Ruszajmy.
{25232}{25297}A co z Johnem?
{25321}{25392}Musimy go pochowa�.
{25549}{25612}Co robi�e� sam w tym domu, James?
{25613}{25688}- Pi�em.|- A gdzie twoi przyjaciele?
{25689}{25735}Cz�� w �wi�tyni,|cz�� gdzie indziej.
{25736}{25784}Dlaczego nie jeste� z nimi?
{25785}{25866}Wiesz co?|Mo�e sko�czymy rozmawia�?
{25867}{25928}Za�atwione.
{25998}{26050}Kto to jest?
{26051}{26074}Widzisz go?
{26075}{26160}Dzieciaka?|Pewnie, �e go widz�.
{26733}{26778}Znasz zasady.
{26779}{26851}Nie mo�esz go zabi�.
{26896}{26984}Nie m�w mi,|czego nie mog� robi�.
{27177}{27257}Nie m�w mi, czego nie mog�!
{27368}{27423}Locke!
{27561}{27677}Kimkolwiek jeste�, masz jakie�|20 sekund, a potem znikam.
{27769}{27817}- Gdzie on jest?|- Co ty tu robisz?
{27818}{27857}- Gdzie on jest?|- Locke?
{27858}{27905}Pobieg� za jakim� dzieciakiem.
{27906}{27945}- Musimy i��, szybko.|- Dok�d?
{27946}{27982}Do �wi�tyni.|Chod�my.
{27983}{28008}Wiesz co?
{28009}{28054}By�em tam i jednak|Locke mi bardziej odpowiada.
{28055}{28122}- To nie jest John Locke.|- Wiem.
{28123}{28182}- Wi�c dlaczego z nim jeste�?|- Bo zna odpowiedzi.
{28183}{28215}Wie, dlaczego jestem na wyspie.
{28216}{28266}- A mo�e ty chcesz mi powiedzie�, Richard?|- Nie b�d� naiwny.
{28267}{28314}Niczego ci nie powie.|Zabije ci�.
{28315}{28367}Gdyby chcia� mnie zabi�,|ju� dawno m�g� to zrobi�.
{28368}{28453}Nie rozumiesz, z czym masz do czynienia.|On chce zabi� wszystkich, nie tylko ciebie.
{28454}{28563}Wszystkich, na kt�rych ci zale�y.|Nie przestanie...
{28714}{28770}Z kim rozmawia�e�?
{28771}{...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin