David Icke - The Freedom Road 3.txt

(62 KB) Pobierz
{1}{1}29.971
{1319}{1439}Wiele godzin odk�d zacz��em m�wi� tutaj o
{1439}{1499}tej d�ugiej historii ze �wiata staro�ytnego
{1558}{1678}i stosownym jest zako�czy� w tej ostatniej sekcji
{1678}{1708}co mo�emy z tym zrobi�
{1708}{1768}jak zako�czy� t� manipulacj�
{1768}{1858}i jak przywr�ci� wolno�� , prawdziw� wolno��
{1858}{1948}tej planecie po raz pierwszy od |dos�ownie tysi�cy lat
{1948}{2068}i dlatego nie jest zaskoczeniem
{2068}{2188}�e ta informacja, o kt�rej b�d� teraz m�wi�
{2188}{2248}by�a najbardziej t�umiona
{2248}{2309}i najstraszniej t�umiona z wszystkich
{2310}{2368}poniewa� je�li zdamy sobie spraw� z tego |kim naprawd� jeste�my
{2368}{2463}i natur� naszej pot�gi do kontrolowania |naszym przeznaczeniem
{2463}{2523}i kierowania kierunkiem naszego �ycia
{2523}{2640}wtedy mo�liwo�� kilku do kierowania |wieloma staje si� niemo�liwa
{2673}{2843}dlatego byli�my pod naciskiem przez |te tysi�ce lat
{2843}{2952}przez tworzenie religii i innych wi�zie� umys�u
{2952}{3047}kt�re nas podzieli�y i trzyma�y w oddzieleniu
{3047}{3116}od wiedzy kt�ra by nas uwolni�a
{3167}{3286}i dochodzimy do nast�pnych przeciwie�stw
{3286}{3336}religia i nauka
{3336}{3399}jak udokumentowa�em w ksi��kach
{3399}{3481}te same tajne stowarzyszenia |kt�re stworzy�y religie
{3481}{3506}wszystkie
{3531}{3587}stworzy�y to co my nazywamy nauk�,|t� idee
{3627}{3670}wybaczcie je�li obra�� wasza inteligencje
{3670}{3711}�e ten �wiat jest wszystkim co jest
{3711}{3768}i przychodzimy z nie�wiadomo�ci
{3768}{3849}i po pewnym okresie przebudzonej �wiadomo�ci
{3849}{3895}czy to par� sekund czy 100 lat
{3895}{3920}wracamy do stanu nie�wiadomo�ci
{3920}{4004}yyy ...
{4004}{4042}i wielkie wynagrodzenie
{4092}{4168}te dwie zdaj� si� by� przeciwno�ciami
{4168}{4227}jedna m�wi - B�g i ca�a ta reszta
{4227}{4282}musisz robi� co B�g ci ka�e
{4282}{4435}a ta m�wi - nie ma Boga i jeste� tylko|kosmicznym wypadkiem
{4504}{4593}maj� jedn� wsp�ln� rzecz
{4593}{4698}oba m�wi�, �e kontrola nad naszym|�yciem jest nie tu
{4698}{4736}jest tam gdzie�
{4764}{4798}to co m�wi nauka to to,
{4798}{4844}�e to wszystko tylko losowy| wypadek stary
{4865}{4908}tylko twoje szcz�cie
{4908}{4971}a tu gdzie religia
{4971}{5090}m�wi�ca , no tak twoje przeznaczenie|jest kontrolowane przez
{5090}{5134}to czy robisz co B�g ka�e
{5134}{5255}a przy okazji ja i moi koledzy w|koloratkach wiemy czego chce B�g
{5255}{5310}wi�c r�b co ci ka�emy,|a b�dzie wszystko w porz�dku
{5362}{5492}religia by�a u�ywana i wci�� jest
{5513}{5567}aby kontrolowa� ludzi i
{5567}{5599}zamkn�� ich umys�y
{5599}{5695}od rzeczywisto�ci kim naprawd� s�|i natury ich prawdziwej pot�gi
{5695}{5744}ale nie od samego �ycia
{5744}{5833}i kiedy - szczeg�lnie przez kilka|ostatnich stuleci
{5833}{5965}coraz wi�cej ludzi przesta�o |si� nabiera� na ten przekr�t
{5965}{6074}i pojawi�a si� nauka �eby|ich zabra� ze sob�
{6119}{6174}i idea obu
{6174}{6332}tw�rcy obu byli wysoko |w tajnych stowarzyszeniach
{6332}{6451}i sieci szk� mistycznych i wiedzieli |�e obie wersje �ycia by�y g�wno warte
{6520}{6660}je�li nie kupimy �adnej mo�emy|zobaczy� to, co przed nami ukrywali
{6701}{6862}dostali�my wyb�r by� kontrolowanym|przez Boga
{6862}{6960}albo by� w�a�ciwie kosmicznym wypadkiem
{7013}{7138}to czego nie mieli�my wyboru zobaczy�
{7138}{7211}chyba �e mieli�my o�wieconych rodzic�w
{7211}{7286}to to, �e nie jeste�my cia�em fizycznym
{7286}{7480}i nie jeste�my tylko istot� �yj�c�|tylkow �wiecie fizycznym
{7480}{7549}jeste�my wszystkim co istnieje
{7581}{7639}otwarta umys�owo nauka
{7639}{7712}ca�e szcz�cie �e i tego troch� mamy
{7712}{7815}zaczyna potwierdza�
{7815}{7951}co mistycy i ludzie m�wi�|od tysi�cy lat
{7951}{8068}�e wszystko co istnieje|i ca�e stworzenie
{8068}{8117}ten wymiar i inne
{8117}{8210}to ta sama energia|w ro�nych stanach
{8210}{8307}i wibracyjny stan tej energii
{8307}{8446}decyduje w czym przejawi si�|ta energia
{8446}{8614}i dlatego nie jeste�my cia�em fizycznym
{8614}{8737} to jest nasz genetyczny skafander |przez kt�ry do�wiadczamy ten �wiat
{8737}{8874}to czym jeste�my to wielowymiarowa |�wiadomo��, kt�ra o�ywia to cia�o
{8905}{9069}pytanie jest - jaki do tej �wiadomo�ci |b�dziemy mie� dost�p
{9075}{9146}ma�y czy du�y
{9182}{9431}mamy po��czenie pomi�dzy naszym|duchowym i fizycznym Ja
{9431}{9473}poprzez system czakr
{9473}{9611}pochodzi Hinduskiego i znaczy ko�a �wiat�a
{9611}{9766}Sanskryt (ceremonialny j�zyk w Indiach)|pochodzi z rasy Aryjskiej kt�ra pochodzi z ...
{9766}{9929}co robi� te czakry , jest 7 g��wnych| ale jest wiele innych
{9937}{10028}to to �e penetruj� poziomy naszej istoty
{10028}{10151}i mamy poziom mentalny , kt�ry jest|polem energii, zakresem cz�stotliwo�ci
{10151}{10224}to nasze racjonalne my�lenie|jak je nazywaj�
{10224}{10338}mamy poziom emocjonalny |kt�ry jest innym zakresem
{10338}{10456}mamy duchowy poziom kt�ry jest |wy�szym wymiarem nas samych
{10456}{10635}i te poziomy s� penetrowane przez |te wiry - czakry, te ko�a �wiat�a
{10635}{10715}i dlatego nier�wnowaga |na jednym poziomie
{10715}{10820} jest przez ten system wir�w |przenoszona na inne poziomy
{10824}{10913}dlatego, je�eli jeste�my |emocjonalnie zestresowani
{10913}{10998}pierwsz� rzecz� kt�ra przestaje dzia�a� |jest nasze racjonalne my�lenie
{10998}{11098}przestajemy my�le� poniewa� nier�wnowaga
{11098}{11230} na emocjonalnym poziomie jest|przenoszona na poziom mentalny
{11239}{11396}teraz je�li ta nier�wnowaga trwa dalej
{11397}{11552}jest w konsekwencji przenoszona na najni�szy |poziom tego systemu czyli cia�o fizyczne
{11552}{11693}i manifestuje si� w ciele fizycznym |jako reakcja chemiczna
{11693}{11854}i tu pojawia si� konwencjonalna|medycyna z lekami i skalpelami
{11854}{11944}w momencie chemicznej reakcji
{11944}{12174}dlatego leczy symptom nier�wnowagi|emocjonalnej, a nie przyczyn�
{12175}{12377}pami�tam jak �y�em na wyspie White|ma�a wyspa na po�udnie od wybrze�a Anglii
{12377}{12598}doktor kt�ry mia� tam praktyk� |wys�a� listy do wszystkich pacjent�w
{12604}{12704}i to jakby podsumowuje ca��|historie, m�wi:
{12705}{12871}pacjentom przypomina si�|�e wizyta trwa 5 minut
{12871}{12974}a to nie jest wystarczaj�co aby |przedyskutowa� inne problemy
{12974}{13032}co jest masowo przegapiane
{13032}{13196}zamiast problem�w tworz�cych emocjonaln�|nier�wnowag� kt�ra jest przyczyn� choroby
{13196}{13319}je�eli popatrze� na ludzk� istot� jako ca�o��
{13319}{13485}patrzysz na inna wizj� tego kim jeste�my, |zdrowie i inne aspekty �ycia
{13485}{13579}ni� my�l�c �e jeste� tylko|cia�em fizycznym
{13578}{13793}i te czakry pobieraj� ,|zw�aszcza czakra podstawy
{13793}{13944}ogromne ilo�ci energii kt�r� mo�emy|tworzy�, dojd� do tego za sekund�
{13945}{14101}im bardziej te czakry s� zamkni�te |tym mniej energii pobieraj�
{14101}{14174}i mniej mamy energii z kt�r� mo�emy|pracowa� i tworzy�
{14174}{14408}z tego punktu widzenia,|tajne organizacje
{14408}{14448}rozumiej� te rzeczy
{14448}{14644}i o manipulacji ludzkimi emocjami,|my�leniem, postrzeganiem i nastawieniem
{14644}{14749}i zosta�y tak zaprojektowane|�eby zamkn�� te wiry
{14749}{14933}i �eby�my mieli u�amkowy dost�p do|wielowymiarowego umys�u kt�rego cz�ci� jeste�my
{14933}{15008}by� taki  ameryka�ski komik Bill Hicks
{15008}{15092}wspania�y facet, zmar� w 1994
{15092}{15305}kt�ry podsumowa� koncept �ycia o kt�rym tu|m�wie w ten spos�b, bo by� bystrym facetem
{15305}{15509}powiedzia�: "materia to zaledwie energia |zag�szczona do powolnych wibracji
{15509}{15677}wszyscy jeste�my jedn� �wiadomo�ci� |do�wiadczaj�c� si� subiektywnie
{15678}{15768}nie ma czego� takiego jak �mier�,|�ycie to tylko sen
{15768}{15851}a my jeste�my wyobra�eniem|nas samych"
{15859}{16062}i to jest klucz, jakimi siebie wyobra�amy, |tak� rzeczywisto�� fizycznie tworzymy
{16062}{16199}wi�c jak da si� nas zmanipulowa� do |my�lenia, �e jeste�my zwyczajni
{16199}{16276}to tworzymy zwyczajne �ycie
{16276}{16382}kiedy si� okazuje �e jeste�my|nadzwyczajni
{16382}{16515}tworzymy nadzwyczajne �ycie|i ta manipulacja si� ko�czy
{16544}{16649}jeste�my jak kropelka wody |w oceanie �wiadomo�ci
{16649}{16790}jeste�my indywidualno�ci� jak kropelka, |mo�esz trzyma� j� w d�oni
{16790}{16886}ale te kropelki razem tworz� ocean
{16886}{16951}bez kropelek nie ma oceanu
{16951}{17033}tak samo jest z t� nieograniczon� energi�,|umys�em
{17033}{17168}kt�r� zwiemy stworzeniem,|Bogiem jakkolwiek
{17172}{17396}nie jeste�my cz�ci� tej niesko�czono�ci,|jeste�my t� niesko�czono�ci�
{17396}{17510}je�eli otworzymy si� na po��czenie z ni�
{17510}{17611}i tu wracamy do skorupy (jajka)
{17611}{17766}bo wi�kszo�� ludzi jest manipulowana |strachem i poczuciem ograniczenia
{17766}{17832}aby zamkn�� si� od tej niesko�czono�ci
{17832}{17955}w tej niesko�czono�ci, m�dro��,|mi�o�� zrozumienie
{17955}{18042}kt�re jest dost�pne w ka�dej chwili, |bo to my
{18043}{18174}gdzie nie staniesz w niesko�czono�ci |jeste� w centrum niesko�czono�ci
{18174}{18276}wi�c wszystko co istnieje |jest wszystkim co istnieje
{18276}{18346}ja jestem wszystkim co istnieje, |i ty te�
{18384}{18476}im bardziej zdajesz sobie z tego spraw�|tym bardziej si� otwierasz
{18476}{18541}na pe�n� niesko�czono�� tego kim jeste�
{18541}{18646}twoje �ycie si� zmienia, |twoja wizja siebie si� zmienia
{18646}{18728}wizja wszystkiego si� zmienia
{18728}{18893}im bardziej widzisz si� jako zwyczajnego |m�czyzn� lub kobiet� na ulicy
{18893}{18966}" nie mam w�adzy, co ja mog� zrobi� "
{18966}{19120}kiedy to robisz zamykasz si� na |niesko�czono�� tego kim jeste�
{19120}{19210}i stajesz si� cz�stka tego kim jeste�
{19210}{19330}i wtedy mo�na ciebie kontrolowa� |i tylko wtedy
{19330}{19435}i dlatego zrozumienie tego|by�o tak t�umione
{19508}{19591}tak w�a�nie wi�kszo�� ludzi|prowadzi swoje �ycie
{19591}{19784}"nie mog� stary , nie m�g�bym, wszystkie rzeczy |przydarzaj� si� innym, co mog� zrobi�"
{19815}{19877}i kiedy tam...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin