The History Boys.txt

(83 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{2027}{2117}T�umaczenie: Mako|Korekta: MiLk
{2615}{2714}A pok�j bo�y, kt�ry przewy�sza wszelki|rozum strzec b�dzie serc waszych
{2716}{2830}i my�li waszych w Jezusie Chrystusie.
{2832}{2881}i b�ogos�awie�stwu|Boga Wszechmog�cego.
{2883}{2944}W imi� Ojca, Syna i Ducha �wi�tego.
{2946}{3110}Niech Pan b�dzie z wami,|na wieki wiek�w. Amen.
{3154}{3208}My�lisz, �e to zadzia�a?
{3210}{3263}Zaraz si� przekonamy.
{3411}{3456}Jimmy!
{3569}{3631}- Gotowi?|- Gotowi.
{3633}{3680}Mamo, prosz�. Ch�opaki, poczekajcie.
{3682}{3761}Wy ju� wsiadajcie.|B�d� za pi�� minut.
{3853}{3884}Miejmy to ju� z g�owy.
{3886}{3940}Fiona, Fiona!
{3942}{4038}Przeczytaj na g�os od g�ry.|Fiona, po prostu to przeczytaj. Zobaczmy.
{4074}{4138}Trzy pi�tki! Mam trzy pi�tki!|Trzy pi�tki!
{4140}{4208}- Chris, co masz, stary?|- Ful!
{4243}{4302}Trzy pi�teczki!
{4392}{4437}- A nie m�wi�em?|- Pe�ny ful!
{4439}{4497}- Hej, co dosta�e�?|- Pi�tk� i dwie czw�rki.
{4590}{4647}To Dakin.
{4649}{4704}Stu, co jest?
{4765}{4865}- Nie chcesz zobaczy�?|- Ja si� dowiedzia�em ju� wczoraj wieczorem.
{4874}{4930}- Nie w�tpi�.|- Ty fartowny sukinkocie.
{4932}{4971}- Lockwood.|- Felix.
{4973}{5035}- Lockwood.|- Sir.
{5037}{5092}Dlaczego jeste� ubrany jak mleczarz?
{5094}{5194}- Pracuj�, sir. Na wakacje.|- Jako mleczarz?
{5228}{5322}Po wakacjach b�dziecie si� stara�|o miejsce w Oxfordzie i Cambridge.
{5324}{5388}Wasze wyniki s� najlepsze|z dotychczasowych,
{5390}{5457}i wr�cz wo�aj� o dodatkowy|semestr po waszym powrocie
{5459}{5544}by zaliczy� egzaminy|do naszych prastarych uniwersytet�w.
{5546}{5611}Jeszcze jeden semestr, ch�opcy.|Jeszcze jeden wysi�ek.
{5613}{5691}A tymczasem, spr�bujcie|porobi� co�... stosownego.
{5693}{5743}- Ja pracuj� w ksi�garni, sir.|- Dobrze, dobrze.
{5745}{5794}- Ja wywo�� �mieci.|- Ja jestem bramkarzem, sir.
{5796}{5850}- Obs�uguj� toalety publiczne, sir.|- �igolak.
{5867}{5964}- Gratulacje, ch�opcy.|- Pani Lintott!
{6006}{6077}Trzy pi�tki! Trzy pi�tki!
{6185}{6240}A wi�c jednak, jeszcze si� spotkamy.
{6242}{6314}- Tak, sir.|- Nie ma zwolnie� warunkowych od szko�y.
{6316}{6384}Dobre zachowanie oznacza|tylko d�u�szy wyrok.
{6386}{6477}- Och wy biedni.|- Do zobaczenia w nast�pnym semestrze, sir.
{6539}{6560}Dzi�kujemy pani.
{6567}{6652}# I najszcz�liwszy z ch�opc�w, oceniaj�c
{6653}{6736}# Gro�by przesz�o�ci, zasadzki przysz�o�ci,
{6738}{6834}# Zamkn��by ksi�g�, usiad� i umar�.
{6864}{6955}Gratulacje, Dorothy.|Musisz by� bardzo zadowolona.
{8249}{8274}Dzie� dobry!
{8393}{8479}Macie prawo, jednak�e|tylko na pi�� minut, Dakin,
{8481}{8524}by poczu� si� zadowolonym z siebie.
{8526}{8616}Nikomu jeszcze nie posz�o tak znakomicie.|Ani w angielskim, ani w naukach �cis�ych,
{8618}{8708}ani nawet, nie b�jmy si�|tego powiedzie�, w dziennikarstwie.
{8710}{8781}I to wy macie teraz szans�|na Oxford i Cambridge.
{8783}{8909}A wi�c, do pracy. Tematem waszej pierwszej|pracy b�dzie Ko�ci� o zmierzchu Reformacji.
{8911}{8995}- Znowu to?|- M�wimy o Oxfordzie i Cambridge.
{8997}{9130}Nie tylko musisz o tym wiedzie�, ale musisz|to zna� od ko�ca, Timms. Fakty, fakty, fakty.
{9132}{9214}S� zdolni, ale te� i nieokrzesani.
{9236}{9342}I gdyby to by� Bristol czy York,|nie martwi�bym si� tym.
{9344}{9412}Ale Oxford i Cambridge?
{9414}{9527}Potrzebujemy strategii, Dorothy,|planu dzia�ania.
{9539}{9632}- Wiedz� ju� maj�.|- Ale brakuje im klasy.
{9646}{9722}Kultur� mog� naby� od Hektora.
{9724}{9780}Histori� od ciebie, ale...
{9782}{9854}Tak sobie g�o�no my�l�.
{9856}{9919}Czy jest co� jeszcze?
{9921}{10004}A gdzie urok, gdzie po�ysk.
{10006}{10079}Gdzie... my�l renesansu.
{10100}{10154}Zostaw to mi, Dorothy,|zostaw to mi.
{10156}{10206}Tak, dyrektorze.
{10285}{10320}Wilkes.
{10322}{10427}Ach, tak.|Zmiany w rozk�adzie zaj��.
{10429}{10475}- W-F.|- Tak, dyrektorze.
{10477}{10569}Dla naszej oxfordzkiej grupy.|"Z pewno�ci� nie", powiesz. Ale czemu nie?
{10571}{10700}To jest najwi�kszy p�otek w ich �yciu|i chc� ich widzie�... pe�nych wigoru.
{10702}{10753}Pe�nych wigoru.|Tak, dyrektorze.
{10862}{10941}W rozk�adzie zaj��,|nasz szanowny dyrektor
{10943}{11072}nada� tym lekcjom|w�tpliwy tytu� "zaj�cia og�lne".
{11098}{11175}Wyjawi� wam pewien sekret, ch�opcy.
{11177}{11277}Nie ma czego� takiego,|jak "zaj�cia og�lne".
{11279}{11359}Zaj�cia og�lne to strata czasu.
{11384}{11505}Wiedza nie opiera si�|na og�ach, tylko na konkretach.
{11507}{11565}I nie ma to nic wsp�lnego|z robieniem post�p�w.
{11604}{11723}Lecz pami�tajcie, otwieraj�c cudzys��w,|"Ka�da wiedza jest skarbem
{11725}{11834}cho�by i nie s�u�y�a nawet|najmniejszemu celowi", zamykamy cudzys��w.
{11836}{11927}- Kto to powiedzia�, Akhtar?|- Timms?
{11929}{12006}Lockwood, Dakin?
{12008}{12065}"Najwspanialsze drzewo,|wi�nia to..."
{12067}{12141}- A Housman, sir.|- "AE Housman, sir."
{12143}{12180}Czy on nie by� ciot�, sir?
{12182}{12254}Obrzydliwa, ci�ta,|haniebnie nastawiona ma�a ladacznico.
{12256}{12308}- Nie u�ywaj tego s�owa.|- A pan go u�ywa, sir.
{12310}{12383}Tak, sir, wiem.|Ale jestem znacznie starszy i zniedo��nia�y.
{12385}{12472}Nie wolno nas panu bi�, sir.|Mo�emy pana zg�osi�.
{12474}{12512}Wiem, wiem.
{12514}{12613}Powinien nam pan okazywa� wi�cej szacunku.|Jeste�my kandydatami na stypendia, sir.
{12615}{12725}- Wszyscy zdajemy do Oxfordu i Cambridge.|- Oxfordu i Cambridge! A po co?
{12727}{12780}S� stare, sir.|Wypr�bowane i sprawdzone.
{12782}{12839}Nie! To dlatego,|bo inni ch�opcy chc� tam p�j��.
{12841}{12908}To prawdziwy hit,|miejsce tylko dla stoj�cych.
{12910}{12992}- A gdzie pan ucz�szcza�, sir?|- Chodzi�em do Sheffield.
{12994}{13037}By�em szcz�liwy!
{13039}{13117}"Szcz�liwa Anglia,|s�odkie jej proste c�ry;
{13141}{13256}wystarczy mi jej|prostego powabu." Keats.
{13258}{13315}Ale tego na egzaminach|nie b�dzie, prawda, sir?
{13317}{13376}- Keatsa?|- Szcz�cia.
{13510}{13559}- A pan to?|- Irwin.
{13561}{13639}- Irwin?|- Nauczyciel na kontrakcie tymczasowym.
{13641}{13700}W rzeczy samej.
{13702}{13756}Egzaminy s� pod koniec semestru,
{13758}{13828}co nam daje...|trzy miesi�ce, maksymalnie.
{13830}{13922}- Chodzi� pan do Cambridge. Wie pan jak tam jest.|- Do Oxfordu. Do Jesus College.
{13951}{14019}Widzi pan... ja sam chcia�em tam p�j��.
{14021}{14089}Ale to by�y... lata pi��dziesi�te.
{14091}{14198}W powietrzu wisia�y przemiany,|no i ten duch przygody.
{14219}{14294}A zatem, gdzie pan ucz�szcza�?
{14296}{14370}By�em geografem.|Chodzi�em do Hull.
{14425}{14499}Obiecuj�ca zgraja z tych ch�opc�w...
{14501}{14594}Wszyscy zapaleni.|Jedna osobliwo�� - Rudge.
{14600}{14708}Koniecznie chce do Oxfordu.|Do Christ Church, akurat z wszystkich miejsc.
{14700}{14740}Nie ma na to nadziei. Nie.
{14742}{14813}Ma szanse na miejsce|w Loughborough, w kiepskim roku.
{14815}{14869}A poza tym, to wszyscy bardzo zdolni.
{14871}{14922}Ale potrzebuj� po�ysku.
{14924}{14986}Doszlifowania. Pana zadanie.
{15018}{15061}Jeste�my nisko w rankingach.
{15063}{15205}Chcia�bym nas zobaczy� na r�wni z Manchester|Grammar School, Haberdasher Askes,
{15207}{15268}Leighton Park.
{15270}{15355}Czy to mo�e tylko wi�zienie|o z�agodzonym rygorze?
{15377}{15446}Nie wa�ne.
{15486}{15562}Mamy wakat, w nauczaniu historii.
{15620}{15666}To prawda.
{15724}{15781}W tej szkole.
{15870}{15930}Niech pan zdob�dzie mi te stypendia, Irwin.
{15932}{15991}Podci�gnie nas w rankingach|a zostanie pan z nami.
{15993}{16073}Jestem ograniczony programem nauczania.
{16075}{16152}Ale mog� panu znale��...|trzy godziny tygodniowo.
{16154}{16237}- To nie wystarczy.|- Tak, zgadzam si�. Jednak�e...
{16239}{16328}Chyba wiem, sk�d mo�emy|podw�dzi� godzink�.
{16418}{16449}{y:i}# Ona s�ucha muzyki
{16451}{16487}{y:i}# lecz nie ta�czy
{16489}{16544}{y:i}# Sama nie widzi drogi
{16546}{16585}{y:i}# tylko swe zakochane oczy
{16587}{16671}{y:i}# czesto gra nerwowo |/chudymi i d�ugimi palcami artystki
{16673}{16707}{y:i}# Kt�r� w sobie t�ami
{16709}{16744}{y:i}# Z ka�dym zwlotem i upadkiem
{16746}{16798}{y:i}# Jest zazdrosna o piosenkarza|{y:i}To powierzchowne
{16800}{16833}{y:i}# Wszystkie d�wi�ki napi�te
{16835}{16869}{y:i}# Jego oddech wstrzymany
{16871}{16940}{y:i}# T� prawdziw� zaraz� ta muzyka
{17086}{17179}{y:i}Gdzie pracujecie tego popo�udnia?
{17181}{17258}{y:i}Ja chcia�bym w domu publicznym.
{17260}{17325}|{y:i}A c� to jest?
{17327}{17377}Burdel.
{17379}{17444}On chcia�by pracowa� w burdelu.
{17446}{17473}{y:i}Bardzo dobrze.
{17475}{17524}{y:i}Ale dom publiczny to miejsce,
{17526}{17668}{y:i}z kt�rego mog� skorzysta� wszyscy.
{17670}{17699}{y:i}Dobrze.
{17701}{17764}{y:i}- Dobrze, prosz� pana.|{y:i}- Prosz�.
{17766}{17794}{y:i}Prosz�.
{17796}{17861}{y:i}Oto klient.
{17894}{17963}{y:i}- Dzie� dobry, prosz� pana.|{y:i}- Dzie� dobry, kochanie.
{17996}{18108}{y:i}Prosz� wej��.|{y:i}Oto pa�skie ��ko.
{18194}{18301}{y:i}I pa�ska prostytutka.
{18303}{18358}{y:i}Chcia�bym si� na nim roz�o�y�.
{18360}{18442}"Chcia�bym."|"Chcia�bym si� rozci�gn�� na tym ��ku,"
{18444}{18498}W trybie przypuszczaj�cym lub ��cz�cym.
{18500}{18554}{y:i}Kontynuujcie, moje dzieci.
{18556}{18627}{y:i}Ale pa�skie buty!|{y:i}Nie mog� le�e� na ��ku.
{18629}{18693}{y:i}Przepraszam pani�,|{y:i}prosz� wybaczy�.
{18769}{18864}{y:i}I pa�skie spodnie te�, poprosz�.
{18866}{18910}Jeszcze czego! Sir...
{19000}{19075}{y:i}Jakie pi�kne kolana!
{19077}{19153}{y:i}A teraz - Claudine.
{19155}{19228}{y:i}Tak. Prostytutka - poprosz�.
{19351}{19403}{y:i}- Ile pan zap�aci?|{y:i}- Dziesi�� frank�w.
{19405}{19557}{y:i}Dziesi�� frank�w. Za tyle,|{y:i}to mog� pokaza� panu cycki.
{19592}{19637}{y:i}Nie, nie...
{19719}{19794}{y:i}Nast�pny klient.
{19796}{19874}{y:i}Drogi pan dyrektor.
{19876}{19940}Panie Hectorze! Co tu si� wyrabia?
{19942}{20052}{y:i}Angielski jest zakazany.|{y:i}Tutaj m�wimy po francusku.
{20054}{20172}{y:i}Zgodnie z p...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin