Dollhouse.S01E06.HDTV.XviD-LOL.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{122}{160}Kiedy s�yszy si�|termin "Dom Lalek",
{164}{231}od razu nasuwa si�|zabawa ma�ych dziewczyn.
{235}{266}Dla niekt�rych ludzi|w Los Angeles,
{270}{302}te s�owa maj�|inne znaczenie.
{306}{340}Bardziej mroczne.
{344}{388}Ka�dy o tym wie.
{392}{442}Maj� zaprogramowanych ludzi,|kt�rzy zrobi� wszystko.
{446}{500}Prze�pi� si� z tob�|albo zabij� kogo�.
{504}{537}One gdzie� tam s�.
{541}{598}Lalki.
{616}{667}Powsta�a w p�nych|latach 80.
{671}{746}Dom Lalek jest jedn� z najd�u�ej|trwaj�cych miejskich legend.
{750}{778}Historia jest prosta.
{782}{857}Gdzie� w mie�cie dzia�a|nielegalna plac�wka,
{861}{975}kt�ra wypo�ycza zaprogramowanych ludzi|osobom bogatym i z koneksjami.
{979}{1064}Ci ludzie mog� przyj��|ka�d� osobowo��, poza w�asn�.
{1068}{1137}Wielu twierdzi,|�e to tylko fantastyka naukowa.
{1141}{1188}Wielka Stopa|dla wielkiego miasta.
{1192}{1305}W przypadku tej legendy|ciekawy jest szeroki zakres reakcji,
{1309}{1430}na kt�re natrafiamy pytaj�c|typowych mieszka�c�w LA co do Domku Lalek.
{1434}{1464}To dzieje si� naprawd�.
{1468}{1533}Ludzie zawsze b�d�|potrzebowali niewolnik�w.
{1537}{1638}Niekt�re wersje tej historii uznaj�,|�e Lalki zg�aszaj� si� na ochotnik�w.
{1642}{1708}Istnieje tylko jeden pow�d,|dla kt�rego kto� chcia�by zosta� niewolnikiem.
{1712}{1756}O ile ju� nim nie jest.
{1760}{1830}Ochotnicy.|Chyba was pojeba�o.
{1834}{1901}Kiedy jest si� Lalk�,|robisz wszystko.
{1905}{2039}Nic nie pami�tasz. Nie musisz|si� uczy�, ani p�aci� czynszu.
{2046}{2099}Ca�y czas|imprezuje si� z bogaczami.
{2103}{2168}Ja si� na to pisz�.
{2172}{2293}Rzecznik gubernatora upiera si�,|�e to nic wi�cej ni� tylko legenda.
{2297}{2380}/A opowie�ci na temat �ledztw FBI|/w poszukiwaniu Domku Lalek
{2384}{2432}/zosta�y zaprzeczone.
{2432}{2465}/Niemniej kr���|/nadal pog�oski,
{2469}{2599}/i jak w ka�dej bajce,|/mo�na dopatrze� si� ziarnka prawdy.
{2897}{2924}Niemo�liwe.
{2928}{2973}To nie mo�e by�|takie proste.
{2977}{3022}To moja sprawa.
{3026}{3061}Zamkn��e� j�.
{3065}{3134}Przychodzisz te� do mojego domu|i grzebiesz mi w �mieciach?
{3138}{3209}Znowu mia�e�|krem do r�k.
{3213}{3253}Czy to jest|rzekoma ofiara?
{3257}{3292}Pono� masz jej rysopis.
{3296}{3364}Nic dziwnego,|�e doszukujesz si� kremu do r�k.
{3368}{3433}Sam m�g�bym wyda�|na ni� milion dolar�w.
{3433}{3482}Sprawdzi�e� to|potwierdzenie zap�aty od Crestejo?
{3482}{3564}Dla mnie|czy dla zabawy?
{3568}{3617}Mia�e� nie wchodzi� mi|w drog�, Ballard.
{3621}{3658}Mo�esz otworzy�|ponownie t� spraw�?
{3662}{3718}Zachowywa� si�|przez pi�� minut jak agent federalny?
{3722}{3738}To m�j raport.
{3742}{3806}Je�li istnieje|jaki� spisek,
{3810}{3863}kt�ry robi|m�odym ludziom wod� z m�zgu,
{3867}{3923}ta laska,|za kt�r� si� uganiasz,
{3927}{4044}jest A - martwa,|albo B - kurw�.
{4066}{4129}Kurewk� bez m�zgu.|Zupe�nie w twoim typie.
{4133}{4214}Bez urazy.|Na pewno ma serce ze z�ota.
{4241}{4286}Co si� sta�o, Ballard?
{4290}{4339}- Nacisn��em ci na odcisk?|- Tak.
{4343}{4423}Boli tak samo,|jak to.
{4454}{4511}Nie pochodzisz d�ugo|po tym �wiecie.
{4515}{4558}Lepiej si� po��.
{4562}{4632}M�wi� powa�nie.|Kto� ci� wyko�czy.
{4636}{4711}Modl� si� do Boga,|aby przy tym by�.
{4734}{4812}Wpadaj, kiedy chcesz.
{5160}{5222}Sierra je samotnie.
{5226}{5303}Ja te� czasami|wol� by� sama.
{5307}{5381}To uspokaja ducha.
{5388}{5463}Przez wi�kszo�� dni|Sierra siada z nami.
{5467}{5528}Myl� si�?
{5544}{5634}Kiedy si� k�adziemy,|s�ysz� jej g�os.
{5638}{5719}Mo�e nas nie zauwa�y�a.
{6004}{6056}Czujesz si� dobrze?
{6060}{6115}Nie.|A powinnam?
{6119}{6173}Nie.
{6186}{6293}Pami�tasz,|czym Victor ci� zdenerwowa�?
{6297}{6347}Victor udaje.
{6351}{6449}- Udaje?|- �e jeste�my ma��e�stwem.
{6493}{6554}Rozumiem.
{6617}{6680}- Czy co� si� sta�o?|- Tak.
{6684}{6751}Sierra uprawia�a seks.
{6755}{6782}Niemo�liwe.
{6786}{6817}Wiesz to na pewno?
{6821}{6874}Jej ostatnie zadanie|to opieka nad siostrzenic� gubernatora
{6878}{6920}w sali szpitala|onkologicznego dla dzieci.
{6924}{6977}I tak zbada�am j�|po tym zadaniu.
{6981}{7013}To sta�o si� tutaj.
{7017}{7053}Co m�wi o Victorze?
{7057}{7091}�e lubi� si�|z ni� bawi�.
{7095}{7163}Lalki nie maj�|poci�gu do seksu.
{7167}{7248}Taki by� uk�ad, prawda?
{7263}{7294}Co wiecie?
{7294}{7337}A odk�d ci� obchodzi to,|co si� z ni� stanie?
{7337}{7374}Odk�d mnie|do tego wynaj�to.
{7378}{7431}Mo�e nie jestem najmilszy|wobec nich, ale nie chc�,
{7435}{7490}by wykorzystywali si�|nawzajem.
{7494}{7525}Je�li Victor si�|rozprogramowa�,
{7529}{7610}mo�e by� jak doktor Jekyll i pan Hyde.|Zupe�nie jak z Alph�.
{7614}{7660}Nie mo�emy wyci�ga�|od razu wniosk�w.
{7664}{7707}To prawda, ale mo�emy|obejrze� nagrania z kamery.
{7707}{7758}- Jak daleko powinni�my...|- Do ostatnich dw�ch dni.
{7758}{7832}Je�li Victor by� z ni� sam,|szybko to stwierdzimy.
{7837}{7889}Panie Hearn,|kiedy dowie si� pan prawdy...
{7893}{7923}Mia�bym p�j��|z tym do DeWitt?
{7927}{7981}Je�li Victor|zabawia si� w doktora,
{7986}{8022}kiedy nie ma wszczepionej|takiej osobowo�ci,
{8027}{8101}to idzie na Strych.
{8166}{8193}- Victor nigdy by...|- No c�.
{8197}{8245}Kiedy go zobaczy�a,|zacz�a krzycze�.
{8250}{8315}A oboje wiemy,|�e jest na niej skupiony.
{8320}{8370}Istnieje r�nica,|kiedy kto� si� komu� podoba,
{8375}{8404}a robieniem|tej osobie krzywdy.
{8409}{8435}Czy dawa�a|jeszcze jakie� znaki?
{8440}{8471}Pami�tasz cokolwiek?
{8475}{8572}Kiedy k�adziemy si�|spa� do kom�r,
{8616}{8681}Sierra p�acze.
{8685}{8753}Mam racj�, prawda?
{8757}{8786}Tanaka p�jdzie|z tym do dyrektora.
{8791}{8863}Zwymiotowa� po tym|twoim chwycie.
{8867}{8949}I tak.|Chyba masz racj�.
{9001}{9055}To jest konto Crestejo.
{9059}{9107}Du�a wp�ata|na fundusz Mayfair.
{9111}{9143}Co niczego nie dowodzi.
{9148}{9192}Mayfair to �ywop�ot,|kt�ry ci�gnie si�...
{9197}{9259}Pieni�dze wys�ano akurat po tym,|jak porwano jego c�rk�.
{9263}{9341}A ty nadal s�dzisz,|�e zleci� jej powr�t Domkowi Lalek.
{9345}{9386}Z ca�� pewno�ci�.
{9390}{9495}A teraz masz|podobny przelew z konta Q-Field.
{9499}{9531}Tu robi si� zabawnie.
{9535}{9658}Q-Field wysy�a t� sam� sum�|co roku w ten sam dzie�.
{9710}{9849}Q-Field to filia Redwing,|gdzie udzia�owcem wi�kszo�ciowym jest Joel Mynor.
{9853}{9948}A to w�a�nie on jest na li�cie|potencjalnych klient�w Domku Lalek.
{9952}{10005}Nawet ja|o nim s�ysza�am.
{10010}{10052}To magnat internetowy.
{10056}{10186}Stworzy� Sourceress,|E-tilites, Szczur Bouncy.
{10187}{10247}Moje dzieci go uwielbiaj�.
{10247}{10318}Miliarder internetowy|bardzo si� anga�uje.
{10318}{10376}Pojawia si� na ka�dym|balu dobroczynnym zawsze u boku osoby,
{10377}{10419}kt�rej nikt nie zna.
{10424}{10456}Lubi� go ju�|od jakiego� czasu.
{10461}{10498}Mo�e powiniene� go|przes�ucha�?
{10503}{10545}Wtedy nie dotr�|do Caroline.
{10549}{10603}Kimkolwiek jest,|Dom Lalek j� zakopa�.
{10608}{10688}Musz� dopa�� ich jako pierwszy,|a Joel Mynor to moja okazja.
{10692}{10746}To, na co p�aci pieni�dze,|na pewno wkr�tce si� wydarzy.
{10751}{10823}Musz� mie�|na niego wszystko.
{10827}{10989}B�dziesz musia� zdoby� nakaz,|bo ca�e biuro uwa�a, �e brakuje ci pi�tej klepki.
{11031}{11112}Pom� mi w takim razie.
{11124}{11244}Widz�, �e ten postrza�|nie ostudzi� twoich zapa��w.
{11310}{11355}Pomog� ci.
{11359}{11483}Je�li dyrektor zobaczy,|na co natrafili�my, to sam ci pomo�e.
{11487}{11546}Jeden fundusz pu�ci� przelew|na konto innego funduszu
{11551}{11661}i podobnie by�o jeszcze|z jednym funduszem, dlatego to takie wa�ne.
{11665}{11702}W�a�nie.
{11706}{11761}Masz bardzo urocz� prac�.
{11766}{11839}Zrobi� wszystko, by zabra� ci�|w te wszystkie drogie miejsca.
{11843}{11901}To najmilsza propozycja,|jak� dosta�am w tym miesi�cu.
{11905}{11962}Albo ostatnim miesi�cu.
{11967}{12019}Czy nie spotyka�a� si� z kim�?|Jak on mia� Rick?
{12024}{12098}- Dick.|- Naprawd�?
{12112}{12134}My�la�em, �e Rick.
{12139}{12197}Rick mia� na imi�.
{12201}{12265}Uzna� mnie|za kr�tkotrwa�� inwestycj�.
{12269}{12343}Chcia� pozby� si� udzia��w,|zanim sprawa ujrza�aby �wiat�o dzienne.
{12348}{12396}On tak gada.
{12401}{12443}Pracuje w sklepie|z p�czkami.
{12448}{12475}Co za Rick!|[Dick - imi� i fiut]
{12480}{12517}[W oryginale:|What a dick! -> Co za fiut!]
{12518}{12558}Wiem, �e brakuje mi|troch� do modelek.
{12562}{12647}Daj spok�j,|jeste� pi�kna.
{12655}{12810}Ale mam dost�p do tajnych|rz�dowych informacji, z kt�rych nic nie rozumiem.
{12822}{12859}Wszystko|sprowadza si� do tego:
{12864}{12951}Dzi� by� odrobin� lepszy dzie�|na korzy�� w�adz, a nie przest�pc�w.
{12956}{13032}Kolejny kroczek|do aresztowania jej.
{13037}{13091}- Ich.|- S�ucham?
{13095}{13193}Aresztowania ich.|Powiedzia�e� jej.
{13204}{13257}Ona jest wi�ziona|przez nich.
{13262}{13318}Razem z innymi lud�mi,|o ile si� nie myl�.
{13323}{13389}Kiedy przy�api� mojego klienta|z Lalk� na gor�cym uczynku,
{13393}{13447}to b�d� bli�szy|wsadzenia ich wszystkich.
{13451}{13519}��cznie z ni�.
{13529}{13596}Czy to ci odpowiada?
{13600}{13670}To twoja praca.
{13873}{13918}W �rodku jest czysto.
{13922}{13992}Nikt nie ma prawa|chodzi� po domu, ani wok� niego,
{13996}{14023}to dotyczy tak�e ch�opak�w.
{14027}{14053}Oni to wiedz�.
{14057}{14085}B�dziecie sami.
{14440}{14468}Joel?
{14472}{14531}- Cze��, kochanie.|- Wszystko w porz�dku?
{14535}{14581}Mia�e� taki powa�ny|g�os przez telefon.
{14585}{14612}Jestem powa�nym facetem.
{14616}{14648}Raczej cio�kiem.
{14687}{14743}Louanne mnie zast�puje,|wi�c musisz si� streszcza�.
{14747}{14804}B�dziesz musia�a si�|jej odwdzi�czy�.
{14808}{14841}Zrobi�em co�.
{14845}{14879}Z�ego?
{15335}{15369}/Joel.
{15373}{15436}/Jedzenie z piekarnika|/jest takie gor�ce.
{15440}{15531}/W ko�cu przechodzi|/tzw. proces gotowania.
{15535}{15582}/Bardzo naukowe.
{15586}{15665}/Powinno co� by� w lod�wce.
{15757}{15828}Odwr��cie s...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin