Dollhouse S01E02 HDTV.XviD-LOL.txt

(29 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{84}{125}/W poprzednim odcinku:
{129}{185}Caroline, czy zg�aszasz si�|na ochotnika?
{189}{229}Przecie� nie mam wyj�cia.
{233}{271}Zaczniesz �ycie od nowa.
{320}{352}Posz�o dobrze|z wymazem pami�ci?
{363}{429}Zapytaj Echo.|No tak, nie mo�esz.
{434}{461}Ona nic nie pami�ta.
{465}{489}Dom Lalek.
{496}{535}- M�w!|- Dom Lalek.
{539}{558}Dom cholernych Lalek.
{559}{587}Paul, zadam ci pytanie.
{594}{640}My�lisz, �e Dom Lalek|naprawd� istnieje?
{644}{670}Wiem to na pewno.
{687}{750}Sprawa dotyczy|porwania i okupu.
{754}{827}To ma by� negocjator,|a nie Rambo.
{832}{864}S�u�� pomoc�.
{868}{934}Jak co� p�jdzie nie tak,|masz natychmiast wyci�gn�� stamt�d Echo.
{1022}{1069}A jak poradzimy sobie|z tym zadaniem?
{1126}{1149}/�miej si�,|/kronikarzu.
{1153}{1233}/Wiem, �e to banalne,|/ale c� mog� powiedzie�?
{1245}{1314}/Pragn� robi� wszystko.|/Czy prosz� o zbyt wiele?
{1369}{1409}/TRZY MIESI�CE TEMU
{1413}{1448}- Co to za d�wi�k?|- Nic si� nie sta�o.
{1449}{1472}Wejd�cie do swoich ��ek.
{1476}{1508}Nie wzi�li�my jeszcze prysznicu.
{1512}{1535}Zawsze to robimy przed...
{1539}{1589}Wszystko b�dzie dobrze.|Po��cie si�.
{1917}{1936}Zabezpieczy� wyj�cia.
{1937}{1998}Zauwa�ycie obc� wam osob�,|dwa strza�y w g�ow�.
{2022}{2035}Topher.
{2088}{2113}Mog� prosi� o bro�?
{2117}{2171}Co tu si� wydarzy�o?
{2175}{2201}Po prostu sta�o si�.
{2205}{2232}- On...|- Kto taki?
{2236}{2310}Doktor Saunders wygl�da jak puzzle,|a to, co zrobi� Samuelsonowi...
{2312}{2326}- Kto?|- Alpha.
{2327}{2372}Natrafili�my|na trudny przypadek.
{2376}{2434}Tak jak innym, usuwamy mu pami��|po ka�dym wykonanym zadaniu.
{2438}{2464}Jak to mo�liwe?
{2468}{2569}Nie powinien,|ale uda�o mu si�.
{2590}{2614}/Cel namierzony.
{2618}{2631}Gdzie?
{2635}{2681}/Poziom trzeci,|/korytarz trzydziesty si�dmy.
{2695}{2717}/Cel...
{2731}{2749}Wychodzimy.
{2760}{2806}Mog� dosta� bro�?
{3134}{3166}Nie chc� si� obudzi�.
{3197}{3258}Nie ta osoba.|Szukamy dalej.
{3389}{3496}.::Grupa Hatak - Hatak.pl::.|/przedstawia napisy
{3500}{3606}DOLLHOUSE [1x02] The Target
{3610}{3759}Tekst polski: Spirozea|Korekta: patoriku
{4155}{4193}W stanie odpoczynku nasi Agenci
{4197}{4253}s� tak niewinne|i bezbronne, jak dzieci.
{4265}{4349}M�wimy na to tabula rasa,|czyli czysta karta.
{4366}{4529}Podczas procesu wszczepienia|tworzymy now� osobowo��.
{4543}{4664}Mo�e to by� przyjaci�ka, kochanka|albo osoba zaufana po�r�d wrog�w.
{4691}{4747}Wszystkim,|czego dusza zapragnie.
{4822}{4897}Kiedy zadanie jest wykonane,
{4901}{5013}wszelkie wspomnienia|zostaj� wymazane.
{5077}{5172}Witaj, Echo.|Jak si� czujesz?
{5198}{5268}- Zasn�am?|- Na kr�tko.
{5304}{5366}- Mog� ju� i��?|- Je�li chcesz.
{5466}{5490}Zmy�lna sztuczka.
{5497}{5537}Sztuczki to iluzje,|panie Connell.
{5541}{5575}S� po to,|aby nas zwodzi�.
{5603}{5638}My oferujemy prawd�.
{5655}{5676}Rzadki towar.
{5680}{5734}St�d tak wyg�rowana cena.
{5766}{5807}By�em z wieloma kobietami,|panno DeWitt.
{5830}{5898}Nie przechwalam si�,|tylko m�wi� prawd�.
{5909}{5965}Wszystkie podawa�y si�|za inne osoby.
{6012}{6078}Wasze us�ugi|mog� sobie by� drogie,
{6088}{6140}ale tym razem to ja b�d�|dyktowa� dziewczynie, jak ma k�ama�.
{6144}{6184}Ona pana nie ok�amie,|panie Connell.
{6212}{6341}Kogokolwiek pan sobie za�yczy,|ona stanie si� t� osob�.
{6352}{6407}Ca�kowicie i oddanie.
{6437}{6464}To co� nowego.
{6475}{6519}Istnieje tylko|drobny szkopu�.
{6523}{6569}Przecie� sprawdzili�cie|mnie gruntownie.
{6573}{6606}Nie to nas niepokoi.
{6630}{6741}Pa�skie zadanie uznano za nieco|ryzykowne wzgl�dem naszego Agenta.
{6774}{6800}To nic powa�nego.
{6840}{6937}W takim wypadku nasza firma|��da drobnej dodatkowej op�aty
{6941}{7053}w ramach pojawienia si�|nieprzewidzianych komplikacji.
{7200}{7223}To ma by� drobna op�ata?
{7227}{7285}Moi pracodawcy uwa�aj�,|�e tak.
{7379}{7431}Skoro to ma by� dziewczyna marzenie,|to powinno si� op�aci�.
{7435}{7493}Prosz� zwr�ci� nam j�|ca�� i zdrow�.
{7517}{7596}W przeciwnym razie|wliczymy dodatkowe koszta.
{7623}{7650}B�d� pow�ci�gliwy.
{8178}{8228}Nie�le.
{8230}{8267}Przy dystansie|pi�ciu kilometr�w to nic.
{8269}{8285}To by�o pi��.
{8289}{8370}Na pewno nie.|Trzy, mo�e trzy i p�.
{8378}{8405}Gdyby to by�o pi�� kilometr�w,
{8406}{8440}to zasapa�by� si� na �mier�.
{8444}{8482}Tak uwa�asz?
{8667}{8750}Ruszaj si�, bo zostawi� ci�|wilkom na po�arcie,
{8754}{8806}albo innemu zwierz�ciu|zjadaj�cemu �lamazary.
{8869}{8895}Tak jest.
{9062}{9093}Wiesz co m�wi�|o patrzeniu w d�?
{9119}{9212}- �e nie powinnam tego robi�?|- Zdecydowanie nie.
{9331}{9359}W porz�dku?
{9365}{9396}Tak.
{9511}{9536}Jenny!
{9550}{9570}Bo�e.
{9595}{9673}�a�uj, �e nie widzia�e�|swojej miny.
{9691}{9717}To nie by�o zabawne.
{9728}{9777}Mia�bym powa�ne k�opoty,|gdyby� spad�a.
{9782}{9825}Moi bracia by ci� zabili.
{9838}{9857}Przesta� si� wyg�upia�.
{9862}{9881}Ju� dobra, mi�czaku.
{9885}{9927}Osoba, kt�ra wejdzie|jako pierwsza, wygrywa.
{9997}{10044}/St�d wida� wszystko idealnie.
{10080}{10144}/Si�y witalne w normie.
{10156}{10181}A poziom adrenaliny?
{10188}{10248}Mie�ci si�|w parametrach zadania.
{10254}{10302}Na pewno?|Zaraz dojdzie do czerwonej linii.
{10314}{10350}Spokojnie, G�ralu.
{10358}{10462}Robi� w tym na tyle d�ugo,|aby odr�ni�
{10467}{10561}podekscytowanie|od zbli�aj�cej si� �mierci.
{10582}{10605}Nic jej nie b�dzie.
{10674}{10707}Id� pobawi� si� na �onie natury.
{10723}{10830}/Poszukaj miodu.|Podokuczaj troch� nied�wiedziowi.
{10857}{10897}A mnie zostaw|sprawy naukowe.
{10901}{10955}Mo�e oczy�cisz sygna�, profesorze?
{10959}{10977}Nic nie s�ysz�.
{10982}{11062}Jeste� na odludziu.|HBO tutaj nie odbierzesz.
{11068}{11159}Mo�esz przekierowa� satelit�|i powi�kszy� zasi�g dzia�ania?
{11173}{11200}/Magiczne s�owo?
{11232}{11255}Prosz�.
{11259}{11347}Chcia�em us�ysze� "abrakadabra",|ale to te� si� nada.
{11394}{11438}Przekierowuj�...
{11454}{11494}satelit�...
{11518}{11556}7115.
{11574}{11607}/Troch� to potrwa,|/zanim si� ustawi.
{11611}{11623}Dzi�ki.
{11628}{11650}Dla ciebie wszystko.
{11660}{11682}W ko�cu ci� kocham.
{11712}{11760}/Prawdziwa m�ska mi�o��.
{11819}{11842}Lasy.
{11867}{11888}Zgadza si�.
{11935}{11993}Nie znosz� ich.
{12008}{12031}Ja te�.
{12850}{12885}Co� tu nie gra, prawda?
{12896}{12920}Ballard?
{12928}{12950}A ty tu czego?
{12954}{12982}To typowe porwanie.
{12987}{13024}Co� tu nie pasuje.
{13046}{13111}Przedstaw nam|sw�j punkt widzenia.
{13119}{13138}Dom Lalek?
{13142}{13173}A mo�e inny plan:
{13178}{13218}Pozw�l nam|wykonywa� nasz� robot�.
{13247}{13292}Co� si� nie zgadza, prawda?
{13302}{13330}Nie wszystko.
{13377}{13512}Trzech zawodowc�w z Meksyku|i niezadowolony nauczyciel fizyki.
{13517}{13681}Bior� c�rk� Crestejo dla okupu,|k��c� si� i u�atwiaj� wszystkim �ycie.
{13704}{13730}Pieni�dze przepad�y.
{13743}{13811}Musia�a by� pi�ta osoba,|kt�ra �yje teraz jak w raju.
{13827}{13847}To on u�y� dzia�ka?
{13851}{13873}Pewnie tak.
{13877}{13902}Nie ma tu broni.
{13906}{13933}Zabra� j� ten pi�ty.
{14001}{14036}Po tym jak przestrzeli� drzwi?
{14068}{14090}Zabawne.
{14125}{14155}Siedzi sobie|z kumplami w pokoju,
{14157}{14189}a potem wywa�a drzwi?
{14212}{14236}Nie by�o pi�tego.
{14243}{14286}Crestejo przys�a� kogo� z zewn�trz?
{14322}{14337}Przysi�ga, �e nie.
{14342}{14391}Chyba nie zbli�a�e� si� do ofiary?
{14396}{14426}Ja tylko s�ucham.
{14443}{14477}Crestejo to interesuj�ca osoba.
{14482}{14518}Pasuje do profilu.
{14523}{14607}Wiem.|Bogaty, szanowany,
{14634}{14691}ale mo�e posiada spaczon�|stron� osobowo�ci, kt�r� ukrywa,
{14696}{14746}a wi�c dociera|do s�ynnego Domu Lalek
{14750}{14848}i wynajmuje �adn� pani�,|kt�ra spe�ni jego zachcianki
{14852}{14880}a nast�pnie|zapomni o wszystkim.
{14884}{14926}Nauka to klucz do sukcesu.
{14934}{14967}Tak m�wi�a o niej Davina.
{14984}{14994}Kto?
{14998}{15031}C�rka Crestejo.
{15054}{15103}Powiedzia�a,|�e uratowa�a j� �adna pani.
{15123}{15145}A jednak rozmawia�e�...
{15146}{15182}Shaw, mamy jakie�|odciski �adnej pani?
{15186}{15235}Nie.|Tylko umarlak�w i dzieciaka.
{15239}{15297}- Przesta� mnie rozbawia�...|- Wyczyszczono kilka miejsc.
{15301}{15336}Co z tego?
{15345}{15396}Dom Lalek przysy�a jedn�|z panienek po praniu m�zgu,
{15400}{15450}aby wymordowa�|band� porywaczy?
{15454}{15500}Organizacja pe�noobs�ugowa.
{15627}{15660}Nale�y do dziewczynki, prawda?
{15688}{15712}Sprawdzi�bym to.
{15717}{15813}Agent Ballard ka�e nam|przeprowadzi� dochodzenie.
{15828}{15854}Dzi�ki za rad�.
{15858}{15914}Id� szuka� swojej �adnej pani.
{15951}{15988}- Tak zrobi�.|- Uwa�aj na siebie.
{15996}{16041}Zdaje si�,|�e to ostra suka.
{16052}{16115}Strza�a karbonowa,|tr�jcz�onowy grot.
{16119}{16168}Cholera.
{16177}{16210}Sp�oszysz nam lunch.
{16225}{16289}Nie mog�e�|spakowa� kilku kanapek?
{16316}{16390}Za kanapkami nie musisz gania�,|kiedy chcesz je zje��.
{16405}{16448}Le�� swobodnie|i czekaj� na musztard�.
{16453}{16487}Lubi� musztard�.
{16496}{16526}Prosz�.
{16755}{16802}Za mocno �ciskasz.
{16817}{16850}Rozlu�nij d�o�.
{16875}{16914}Trzymaj pion.
{16918}{16967}Nie za mocno.
{16995}{17022}Brzmi spro�nie.
{17072}{17148}Wszystko zale�y|od twojej d�oni.
{17176}{17232}Za mocno �ci�niesz,|a strzelisz na o�lep.
{17260}{17306}Znasz si� na tym.
{17327}{17359}Ojciec mnie nauczy�.
{17379}{17419}�wi�cie wierzy� w...
{17453}{17501}Czy to by�o salutowanie?
{17509}{17548}Tego te� powinnam si� nauczy�?
{17565}{17624}Musisz si� wykaza�.
{17650}{17701}Ci�k� prac�|osi�gniesz wszystko.
{17739}{17776}Je�li pokonasz co�|wi�kszego ni� ty sama
{17780}{17852}za pomoc� tego, udowodnisz wtedy,|�e zas�ugujesz na jedzenie.
{17878}{17948}Je�li ucieknie, udowodnisz,|�e zas�ugiwa�o na �ycie
{17959}{18012}a ty dalej b�dziesz|chodzi�a g�odna.
{18016}{18070}Wed�ug ojca podchodzimy|do �ycia zbyt naturalnie.
{18110}{18127}A ty?
{181...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin