Strictly.Ballroom.1992.DVDRip.XviD.txt

(52 KB) Pobierz
{1488}{1558}Rozta�czony|Buntownik
{3565}{3632}Dalej setka!
{3968}{4008}SCOTT HASTINGS|{y:i}Mistrz taneczny.
{4018}{4093}{y:i}Rodzice Scotta:|Scott zdoby� wi�kszo�� nagr�d|zgromadzonych w tym pokoju.
{4094}{4214}To w�a�nie dramat...|m�j syn by� mistrzem.
{4215}{4284}Witamy w po�udniowym dystrykcie...
{4285}{4367}Mistrzostwa Waratah.
{4367}{4428}Zobaczycie dzi� kilku tancerzy z I ligi...
{4429}{4502}w po�udniowym dystrykcie.
{4503}{4553}{y:i}Konsultantka kosmetyczna:|Zdarza�y mu si� pewne wybryki w przesz�o�ci...
{4554}{4647}ale my�leli�my, �e mu przesz�o.|Nigdy nie przypuszczali�my...
{4648}{4693}�e m�g�by zrobi� co� takiego na oczach...
{4694}{4743}przewodnicz�cy federacji Barry'ego Fife.
{4788}{4849}Nie zapominajcie o oficjalnym nagraniu...
{4851}{4909}Tak, to jedyny w�a�ciwy styl ta�ca.
{4913}{4942}Wspaniale ci� widzie�, Barry.
{4943}{5032}Mamy dzi� w sprzeda�y nagranie|Barry'ego Fife "Taniec do zwyci�stwa".
{5100}{5145}Nikt nie w�tpi�...
{5146}{5170}�e Scott i Liz zdob�d�...
{5173}{5208}nagrod� g��wn� Pan Pacific...
{5209}{5258}w pi�tych mistrzostwach|ta�ca klasycznego.
{5262}{5334}Pracowali na to|przez ca�e �ycie.
{5335}{5404}I nagle... co� takiego.
{5405}{5441}Samba!
{5677}{5713}Chod�, Dennis!
{5763}{5814}Numer 54!
{5843}{5913}Numer 69!
{6226}{6310}Ken Railings i Pam Short|ta�czyli tamtej nocy.
{6462}{6542}Ken zawsze pe�ni� rol�|ambasadora ta�ca balowego.
{6569}{6608}Tequila
{6700}{6755}Wiem, �e ka�dy z nas...
{6756}{6818}oczekiwa�, �e nast�pi|kolej Scotta.
{6876}{6958}Numer 100!
{6958}{7009}Dawajcie: numer 100!
{7388}{7424}{y:i}Trener Scotta:|To prawda.
{7425}{7502}Scott i Liz stali si�|"papu�kami nieroz��czkami".
{7686}{7708}Odpieprz si�!
{7719}{7778}Nie ma �adnego usprawiedliwienia|dla Scotta.
{7992}{8049}Co si� do cholery dzieje, Kendall?
{8088}{8173}Ratowa� si� wymy�lonymi,|efekciarskimi krokami pod publiczk�.
{8265}{8324}Dalej... chod�.
{8325}{8364}{y:i}Partnerka Scotta:|Zmusi� mnie.
{8365}{8400}Kobieta musi pod��a� za partnerem.
{8401}{8436}Nie mia�am wyboru.
{8592}{8653}Widzia�a� to pewnie|pierwszy raz w �yciu.
{8651}{8695}Nie ustaj� w pytaniu: "Dlaczego?".
{8775}{8822}Zrobi�am co� z�ego?
{8872}{8923}Nie sprawdzi�am si� jako matka?
{8973}{9025}Przed samym Barry'm Fife...
{9297}{9328}Wy��cz� muzyk�.
{9328}{9362}Nie b�d� idiotk�, kobieto!
{10205}{10266}�eby wy�apa� b��dy w krokach
{10267}{10320}trzeba mie� do�wiadczenie
{10321}{10411}jak ja albo prezydent|federacji Barry Fife.
{10411}{10445}Barry Fife...
{10445}{10564}{y:i}Przewodnicz�cy Australijskiej Federacji Ta�ca:|Oczywi�ci mo�esz stawia� dowolne kroki.
{10566}{10628}Ale to nie znaczy...
{10628}{10670}�e wygrasz.
{10670}{10781}Zwyci�a para o numerze 69,|Ken Railings i Pam Short.
{10781}{10817}Ken i Pam wygrali ju�...
{10819}{10898}Po�udniowe, mi�dzyregionalne|mistrzostwa "New Vogue" w Ritzu...
{10903}{10933}Miejskie i krajowe inauguracje...
{10934}{10975}Trzy razy "Taniec wok� Robina"...
{10976}{11034}oraz "Czas tulipan�w"|dystryktu centralnego i okolic
{11034}{11084}Dwukrotnie mistrzostwa|Ta�ca Zimowego...
{11086}{11145}i kilka razy "Pan Pacific"...
{11145}{11216}a teraz Pi�te mistrzostwa|ta�ca klasycznego!
{11216}{11245}Tak!
{11357}{11419}{y:i}Pocz�tkuj�ca tancerka:|Ta�cz� dopiero 2 lata...
{11420}{11459}i nie mam jeszcze partnera...
{11459}{11509}ale uwa�am, �e ich taniec|by� cudowny.
{11509}{11559}Wed�ug mnie powinni wygra�.
{11561}{11603}Cze��, Liz, my�la�em, �e ty...
{11605}{11659}Przeby�am ca�� t� drog�|z zasmrodzonego Londynu.
{11659}{11708}Przepraszam.
{11709}{11745}- Liz!|- Odpieprz si�!
{11747}{11790}- Liz.|- Zostaw mnie w spokoju!
{11791}{11833}Nie ta�cz� z tob�,|rozumiesz?
{11834}{11864}Nie b�d� z tob� ta�czy�...
{11864}{11914}je�li nie b�dziesz|trzyma� si� schematu.
{12013}{12078}{y:i}Studio taneczne Kendalla|{y:i}Trzy dni p�niej.
{12109}{12159}Tak dobrze.
{12159}{12228}Trzymajcie si� prosto|dziewcz�ta.
{12230}{12264}Raz, dwa...
{12266}{12334}Raz, dwa, trzy, cztery.|Zmiana partner�w.
{12417}{12469}Happy i Larry|ostatniej nocy...
{12470}{12501}godzinami rozmawiali przez telefon.
{12503}{12578}Pytam o tw� opini�.|Co s�dzisz o tych krokach.
{12578}{12604}Nic nie s�dz�!
{12606}{12653}Mam je gdzie�!|Przegrali�my!
{12654}{12697}Nie przejmuj si� Barry'm.
{12699}{12737}Partnerki robi� obr�t!
{12738}{12821}Och, Fran... czy masz jeszcze|ten peeling z brzoskwini.
{12828}{12863}Jeszcze troch�,|pani Hastings.
{12866}{12908}Przynios� ci jutro|razem z tonikami.
{12909}{12956}W tym tygodniu|promocja za dolara.
{12957}{12991}Dzi�kuj�, pani Hastings.
{12991}{13028}Wielki obr�t!
{13029}{13112}Nie chc�, �eby�my sko�czyli|jak ten pijak, Ken Railings.
{13112}{13187}Ken Railings jest kr�lem sali balowej!
{13187}{13222}Dobrze, Clarry!
{13222}{13243}Za�agodz� spraw�.
{13239}{13322}Kiedy Les Kendall m�wi,|Barry Fife s�ucha.
{13323}{13372}Dzi� ma obowi�zkowy|u�miech na twarzy, Les.
{13373}{13420}Wszystko b�dzie dobrze.
{13517}{13560}O m�j Bo�e.
{13562}{13598}Przepraszam pani Hastings.
{13600}{13664}Przykro mi. Pr�bowa�am.|B�g mi �wiadkiem, �e pr�bowa�am.
{13666}{13701}Ale wed�ug mnie...
{13703}{13785}pani syna nie obchodzi|wygrana w Pan Pacific.
{13785}{13857}Od tej chwili,|nie jeste�my ju� partnerami.
{13891}{13936}Cze��, Liz.
{13937}{13987}Aah!
{14099}{14128}Vanessa!
{14130}{14168}Tango.
{14169}{14215}Och, Vanessa!
{14300}{14350}Chod�.
{14350}{14450}To studio to koszmar!
{14452}{14487}O m�j Bo�e Shirley.
{14488}{14538}Spokojnie, Les. Tylko spokojnie.
{14575}{14631}Nadchodzi.
{14631}{14661}Doug... Doug.
{14662}{14711}Synu, mo�emy przez chwil� porozmawia�?
{14712}{14749}Nie teraz, tato.
{14751}{14826}Nie m�w tak do swego ojca.
{14827}{14923}Pr�buje ci� zrozumie�.|Porozmawiaj z nim, Doug.
{15164}{15255}Scottie, b�dziemy ta�czy� bogo pogo?
{15257}{15308}Podoba�o ci si�,|jak ta�czy�em w ten weekend?
{15308}{15357}- Co?|- Czy podoba� ci si� m�j styl?
{15357}{15403}Nie wiem.|Nie wygra�e�.
{15404}{15444}Tak, ale czy ci si� podoba�o?
{15444}{15498}- Nie wiem. Jeste� gotowy?|- Co?
{15500}{15538}Mia�e� pom�c mi|i Vanessie w bogo pogo.
{15539}{15588}Pytam ci�, co s�dzisz...
{15588}{15632}o moim weekendowym pokazie.
{15634}{15675}Powiedzia�em ci. Nie wiem.
{15676}{15716}Jezu, Wayne.
{15881}{15919}Mieli�my umow�.
{15920}{15956}Ramiona, Clarry!
{15957}{15994}Mo�e zmieni�em zdanie.
{15996}{16018}Mo�e mam ju� do��
{16020}{16055}powtarzania krok�w innych os�b.
{16056}{16090}Za wysoko mierzysz, ch�opcze.
{16091}{16119}Ci, kt�rzy wymy�lili te kroki...
{16121}{16153}wiedz� o ta�cu|wi�cej od ciebie!
{16155}{16181}Publiczno�� my�li inaczej.
{16183}{16243}Och, publiczno��.
{16243}{16275}Wy�ej na obcasach, Fran!
{16277}{16319}Co ona tam wie?
{16321}{16388}Efektowna, dziwaczna choreografia|i t�um si� cieszy.
{16390}{16424}ale co z techniczn� precyzj�?
{16425}{16462}Ramiona, Clarry!
{16462}{16506}Bez stara� o kroki.
{16508}{16534}Rozrzucone stopy i r�ce.
{16535}{16575}Mo�na by przejecha� tirem|mi�dzy twoj� lew�...
{16575}{16628}Ramiona, Clarry!|...a praw� r�ka.
{16630}{16674}I my�lisz, �e tak|wygrasz Pan Pacific?
{16675}{16714}Naprawd� ma nadziej�,|�e tym wygra...
{16716}{16733}Pan Pacific?
{16734}{16777}Powiedzia� te�, �e to co ta�czymy,|to tandeta.
{16779}{16805}Co?
{16807}{16892}Tak, a potem...|podar� jej sukienk�.
{16893}{16971}Nie wygrasz bez partnerki.
{16971}{17033}Scott i Liz|wci�� walcz�.
{17033}{17086}Nie b�d� si�|tym przejmowa�, Clarry.
{17086}{17121}Dzi� mam przepisowo|u�miech na twarzy.
{17121}{17202}Fran, uda�o ci si�|rozgniewa� Lizzy.
{17204}{17252}P�jd� i przeprosz�.
{17323}{17380}Id� i b�agaj o przebaczenie.
{17382}{17417}Bez niej|jeste� niczym, Scott.
{17417}{17488}Pami�taj, �e do tanga|trzeba dwojga.
{17489}{17569}Jest w tobie talent.|Pozw�l mu zab�ysn��.
{17570}{17616}Cze��, Liz...
{18303}{18346}Ju� dobrze.
{18769}{18828}Wiedzia�am, �e wr�ci ci rozs�dek.
{18879}{18984}Nie! Tak nie chc�!|Tak nie!
{18986}{19021}A czego chcesz?
{19023}{19074}Czego chc�?|Powiem ci.
{19076}{19133}Chc�, �eby Ken Railings|przyszed� tutaj...
{19134}{19204}i powiedzia�: "Pam Short|z�ama�a obie nogi...
{19205}{19246}"i chc� z tob� ta�czy�"
{19586}{19629}Pam Short z�ama�a obie nogi...
{19630}{19673}i chc� z tob� ta�czy�.
{19673}{19726}Kto by si� spodziewa�.
{20097}{20125}Dzi�kuj� wszystkim.
{20126}{20167}Na dzi� to koniec.
{20169}{20217}Ustaw krzes�a, Clarry.
{20217}{20257}Natalie, pozamiataj.
{20293}{20341}Ken ma wann� z masa�em....
{20343}{20379}Dobrze robi na bol�ce mi�nie.
{20381}{20435}Mog� ci jej u�yczy�.
{20437}{20503}Mo�e skorzystam.|To wspania�e, panie Railings.
{20504}{20535}Clarry, ustaw krzes�a.
{20537}{20600}Ken ma �Spa-Arama�.
{20691}{20777}Ja i Wayne mamy nadziej�|dobrze wypa�� w tym roku.
{20778}{20806}Fran!
{20808}{20878}Wayne, chod� poznasz Kena.
{20881}{20928}Kylie, nakarm rybki!
{21017}{21059}Doug, idziesz?
{21061}{21124}- To m�j partner.|- Narzeczony.
{21126}{21151}Dobry.
{21152}{21211}Doug... Doug?
{21236}{21302}Doug? Doug?
{21303}{21383}Doug, mo�esz si� po�pieszy�?
{21383}{21408}Doug?
{21546}{21633}Ju�, ju�, ju�...|gdzie przepisowy u�miech?
{21634}{21695}Ju�, ju�...
{21939}{21983}Chod�my.
{22022}{22050}Po�piesz si�, Wayne.
{22051}{22085}Nie martw si�.
{22086}{22160}Jeszcze si� nie poddajemy.
{22161}{22226}Znajdziemy now�|partnerk� dla Scotta.
{22264}{22335}Lessie, to m�j jedyny syn.
{22336}{22438}Wiem, ale� wiem.|Nie martw si� kochanie.
{22438}{22522}Jutro zaczniemy przymiarki, dobrze?
{22522}{22576}Jest ju� Doug.|Zabierze ci� do domu.
{22638}{22675}Chod�, Shirley.
{22676}{22751}Dobranoc rybki!|Dobranoc wujku Les.
{22753}{22787}Dobranoc.
{22788}{22810}noc, noc...
{22812}{22878}�pij mocno.|Ruszamy?
{22878}{22938}Dobrze.
{22938}{22966}U�miech.
{23140}{23177}Scottie, ja
{23177}{23236}Scott...
{23236}{23367}wci�� jeste� najlepszy.|I mamy trzy tygodnie.
{23368}{23434}Jutro zaczniemy przymiarki.
{23436}{23500}Znajdziemy ci now� partne...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin