Chiara e Francesco (1°parte) - [ITA.s@t.by.Giuly].txt

(46 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: DX50  480x272 25.0fps 701.9 MB|/SubEdit b.4060 (http://subedit.com.pl)/
{11}{96}Pod Patronatem Ministr�w Generalnych Zakon�w Franciszka�skich, Ministra Generalnego OFS, Przewodnicz�cego TOR
{866}{927}Klaro! Idziesz po moich �ladach
{1050}{1110}Po g��bszych �ladach
{1427}{1571}Klara i Franciszek
{1663}{1742}Podnie�cie wy�ej taran. Nie zatrzymujcie si� znowu!
{1800}{1868}Naprz�d!
{2103}{2165}Na d�! Na d� Fanciszku!
{2176}{2260}Chod� tu! To niebezpieczne!
{2274}{2315}Ale dok�d idziesz! Franciszku!
{2340}{2377}Wr�� tu! Zabij� ci�!
{2395}{2430}Franciszku!
{2448}{2496}Dalej! Pom�cie! Franciszku!
{2501}{2574}Jeste� szalony! Wracaj tu!
{2575}{2639}Franciszku! Wracaj! Franciszku!
{2706}{2743}Klaro! Agnese!
{2768}{2861}Klaro obud� sie. Wstawaj, ubieraj si� szybko
{2868}{2893}Dok�d idziemy?
{2896}{2982}Do Perugi, do przyjaci�. Tam znajdziemy schronienie. Tylko na kilka dni
{2987}{3041}Dalej pospiesz si�, Agnese! Wstawaj!
{3050}{3080}Musimy i��
{3116}{3143}Odwagi
{3200}{3243}Klaro, rusz si�!
{3752}{3793}Naprz�d!
{4110}{4139}Franciszku, gdzie idziesz?
{4139}{4226}Do zdobytego zamku. Teraz musimy wyp�dzi� ludzi wiernych w�adzy Imperium
{4226}{4277}Ale jak? Sami?
{4281}{4380}Ja te� si� boj�. Dlatego wol� by� przy nim
{4377}{4419}Franciszku! Zaczekaj!
{4419}{4448}Chod�my! Chod�my!
{4515}{4579}Buntownicy kontroluj� ju� wyj�cia z miasta
{4579}{4636}Opr�cz Bramy Biskupiej, tej nie.
{4636}{4729}Ukryjemy sie w pa�acu biskupa. Potem uciekniemy do Perugii.
{4731}{4809}S�uchajcie co powiem. B�d�cie blisko, nigdzie si� nie oddalajcie.
{4809}{4832}Zrozumia�y�cie?
{4848}{4880}Wszystko b�dzie dobrze. Idziemy
{4890}{4910}Chod�cie!
{5275}{5302}Chod�!
{5994}{6020}Oto Brama Biskupia
{6020}{6043}Biegnijmy!
{6068}{6091}Prawie sie uda�o
{6102}{6153}Lalka! Moja lalka!
{6215}{6229}Nie ma czasu!
{6229}{}Szybciej! Zanim nas zobacz�
{6270}{6303}Otw�rzcie!
{6303}{6342}Wchod�cie!
{7538}{7593}Klara! Klara!
{7630}{7670}...nie ruszaj si�...
{7997}{8088}Id� Klaro. I nie ogl�daj si� za siebie.
{8365}{8427}Naprz�d! Idziemy!
{8836}{8918}Asy� jest wolny!
{9389}{9454}Nie prze�yjemy ju� wi�cej dni takich jak ten
{9470}{9509}a je�li sie to zdarzy ja zostane w ��ku
{9509}{9572}I biada wam, je�li spr�bujecie mnie zbudzi�!
{9572}{9612}Wspania�e te dni!
{9612}{9715}I inne pewne jak ten, je�li zechcesz
{9782}{9855}Federico de Carmignano! To zaszczyt
{9858}{9933}Dobrze walczy�e�. Jak si� nazywasz?
{9933}{10037}Franciszek. Syn Pietro di Bernardone, sprzedawcy tkanin
{10037}{10112}Nie wiem nic o tkaninach twojego ojca
{10112}{10209}Ale twoja jak widzia�em jest tkanin� rycerza
{10225}{10255}Rycerza?
{10258}{10369}B�d� pewien , �e i ty jednego dnia b�dziesz mia� swoj� szans�
{10775}{10836}Klara! Klara!
{10854}{10877}Klara!
{10890}{10963}Klaro, pospiesz si�, nasz ojciec wyje�d�a
{10957}{10984}Prawie sko�czy�am
{10984}{11016}Agnese, chod� tu.
{11029}{11093}Popatrz, popatrz na niego...
{11095}{11120}Kto tam jest, Caterina?
{11126}{11165}Jak to kto? Filippo
{11179}{11250}Co robi� by tak kocha� kogo�, tak...
{11250}{11308}Kogo? Rozmawia�a� z nim?
{11308}{11327}Nie!
{11327}{11381}Wi�c jak mo�esz m�wi�, �e go kochasz?
{11386}{11499}Bo wiem co si� czuje, kiedy si� jest zakochanym
{11505}{11585}Kto kocha nie �pi
{11610}{11674}nie je
{11674}{11720}i p�acze, ci�gle p�acze
{11744}{11784}Prawda, Klaro?
{11793}{11902}Beh, nie wiem. Je�li jest tak to nie mam nic do ukrycia
{11902}{11985}Na szcz�cie �pi� dobrze, mam apetyt
{11985}{12029}a je�li p�acz�, to p�acz� ze �miechu
{12040}{12086}Ale to jest mi�o��, prawda?
{12185}{12275}Jestem pewna, �e pewnego dnia to odkryjemy, Caterina
{12599}{12626}B�d� jutro ostro�ny
{12650}{12673}Teraz musz� i��
{12675}{12723}Pozw�l, aby m�odsi poszli do ataku
{12756}{12836}Jutro zwyci�ymy i odzyskamy Asy�
{12840}{12999}Tak wr�cimy do domu. Ty, ja i dziewczynki
{13103}{13120}Dla mnie?
{13126}{13176}Tak ojcze. Ale tylko po�yczone
{13214}{13289}Tym sposobem jeste�cie zobowi�zani wr�ci� aby j� odda�
{13506}{13546}Ruszaj si�, Favarone!
{13546}{13582}Musimy doj�� do pozosta�ych!
{13593}{13667}Albo chcesz �y� na wygnaniu tu w Perugii jeszcze par� lat!
{13810}{13849}No, idziemy!
{14180}{14222}M�dlcie si� za nas
{14250}{14271}Naprz�d!
{14736}{14805}Tak wi�c Illuminato, co powiesz?
{14809}{14836}Zrobisz sobie krzywd�
{14858}{14902}Jak zawsze u�miechni�ty optymista, h�?
{14897}{15036}Zosta� rycerzem. To jakie� szale�stwo. Jaki jest sens szuka� k�opot�w a potem...
{15031}{15097}...potem patrze� tylko sposobu jak od nich uciec
{15097}{15168}Nie martw si� k�opotami. Pomy�l o swoim �yciu
{15170}{15359}Za kilka lat nie bedziesz jakim� s�ug� jakiegokolwiek Franciszka, kt�ry wozi sukna z Francji, ale...
{15463}{15678}...b�dziesz Illuminato, tarczownikiem pana Franciszka, kr�lewskiego rycerza, pana Asy�u
{15830}{15871}Ojcze!
{16008}{16057}Ile czeka�em na t� chwil�!
{16057}{16152}Nareszcie masz swoj� szans� Franciszku
{16210}{16260}M�j syn rycerzem
{16295}{16373}Teraz jestem tylko ubrany jak rycerz
{16391}{16436}ale musz� zas�u�y� si� w bitwie
{16436}{16593}Bitwy! Ci co chc� sobie odzyska� Asy�...jutro ich przegnasz wszystkich �e pogubi� nogi
{16593}{16738}Uczyni� ci� rycerzem a my zostaniemy wszyscy szlachcicami!
{16790}{16821}Pika!
{16821}{16930}Albo powinenem powiedzie� madam Pika
{16990}{17039}Wydaje mi si� cienka. B�dzie ci zimno
{17039}{17155}Zimno! To sukno z Sydonu. Pochodzi z Francji. Kosztuje fortun�
{17158}{17247}Nie chcia�bym wysy�a� syna na bitw� w p��ciennej koszuli
{17247}{17341}M�j syn panem. Nie byle kim!
{17345}{17417}A w�asnie ojcze. Zr�bcie w ten spos�b
{17417}{17460}Kupcie tyle tkanin ile mo�ecie
{17503}{17530}Dlaczego?
{17538}{17575}Mam ich jeszcze sporo w magazynie
{17575}{17635}Pos�uchajcie mnie. Zape�nijcie magazyn
{17635}{17761}Po bitwie sukna podro�ej� co najmniej dwukrotnie, zobaczycie
{17806}{17829}Jeste� pewien?
{17834}{17874}Zaufajcie mi
{17964}{18076}Chod� ze mn� Illuminato. Idziemy przygotowa� miejsce, bo jutro zrobimy zapasy
{18158}{18247}Nie s�uchaj co m�wi� tw�j ojciec. Jutro b�dzie ci zimno, gdy si� tak ubierzesz
{18265}{18350}Nikt nie zna mego dziecka lepiej od jego matki
{18351}{18416}Ju� nie jestem dzieckiem, matko
{18498}{18654}Tak, uros�e�. Ale twoje marzenia s� jeszcze wielkie, jak te dzieci�ce
{18803}{18883}W g�r� puchary przyjaciele szczerzy
{18862}{18969}jak m�wi�em dzisiaj czy wczoraj na wieczerzy
{18979}{19040}�miejcie si�, rado�� niech ro�nie
{19049}{19079}patrzcie przed siebie, dum� no�cie
{19080}{19122}bo je�li jutro  do domu wr�cimy cali
{19131}{19192}wszyscy oby�my rycerzami  zostali
{19261}{19332}My�l� �e  B�g pob�ogos�awi tych co jutro b�d� �ywi...
{19352}{19420}...wi�c musz� prosi� wszystkich o przesuni�cie bitwy
{19440}{19616}Nie! Nie! Nie! Sukna nie! Sukna... Patrz na brzuch
{19644}{19747}Idziemy! Zobaczymy kto dotrze pierwszy do wej�cia gospody
{19810}{19844}Naprz�d!
{20307}{20339}O m�j Bo�e!
{20376}{20406}Tr�dowaci
{20454}{20505}Straszne, jaki smr�d
{20590}{20658}Franciszku! Idziemy!
{20730}{20759}Idziemy st�d!
{20962}{21027}To ostatni raz kiedy o�mieli�e� si� wej�� do miasta
{21027}{21101}Nie, Federico, nie! Nie r�b tego!
{21152}{21243}Wiesz, �e tr�dowaty nie zas�uguje by splami� miecz rycerza
{21429}{21473}Wyno�cie si�! Wynocha!
{21520}{21584}Lepiej zabi� ich wszystkich
{21730}{21871}Tr�dowaci w mie�cie! Z�a zapowied� jutrzejszej bitwy
{21953}{22101}O Panie b�ogos�aw naszych drogich, kt�rzy walcz�
{22115}{22170}aby zabra� nas spowrotem do naszych dom�w
{22181}{22267}O Panie prosimy ci� za naszych nieprzyjaci�
{22297}{22344}Miej mi�osierdzie nad nimi
{22390}{22554}O Ojcze, kt�ry sprawiasz �e s�o�ce wschodzi nad z�ymi i nad dobrymi
{22579}{22693}i zsy�asz deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych
{22838}{22966}O Panie, prosimy Ci� za wszystkich, za wszystkich m�czyzn i kobiety Asy�a i Perugi
{22982}{23035}Za przyjaci� i nieprzyjaci�
{23270}{23354}Za nas, kt�rzy potrafimy tylko stawa� jedni przeciw drugim
{23390}{23419}Gi�!
{25368}{25472}Od��cie wasz� bro�. Jeste�cie naszymi je�cami
{26336}{26527}Filipie, synu m�j...jeste� tak zimny...jak jeste� zimny
{26635}{26740}Zawsze lepiej �e to on ni� ty, czy nie tak?
{26800}{26844}Tak
{26860}{26889}Oczywi�cie
{27584}{27635}I dzi�kujcie Panu, �e jeste�cie bogaci...
{27640}{27694}Bo jak nie to utniemy wam g�ow�
{27734}{27820}A tylko dlatego �e jeste�cie warci wi�cej �ywi ni� martwi
{28069}{28128}Co macie w koszu?
{28141}{28193}Co� dla wi�ni�w z Asy�u
{28193}{28295}Tu buntownicy nie zas�uguj� na wasz� dobro�, pani
{28299}{28383}Pan sprawia, �e s�o�ce wschodzi nad dobrymi i nad z�ymi
{28403}{28456}Kim jeste�my aby ich s�dzi�?
{28527}{28575}B�d� wam towarzyszy�. Chod�cie
{28625}{28697}Wy zaczekajcie tutaj. Zaraz wr�c�
{28698}{28760}P�jd� i ja z wami, matko
{28783}{28821}Jeste� pewna?
{28924}{28957}Ty zaczekaj na nas tutaj
{29371}{29474}Hej, dziewczynko! Zatrzymaj si�, usi�d� tu
{29485}{29565}Gdzie idziesz? Zosta� ze mn� i mymi przyjaci�mi
{29599}{29680}Klara! Klara! Co chcesz zrobi�?
{29680}{29722}Zostaw go
{29758}{29845}Chod� dziewczynko, zbli� si�
{29860}{29885}Odwagi, chod� tu
{29906}{29939}Popro� go aby otworzy�
{29950}{30040}�ebym m�g� wyj�� do was.
{30013}{30037}Obiecuj� ci...
{30046}{30080}Ty zwierzaku!
{30110}{30152}Zamknij t� g�b� wstr�tna bestio
{30160}{30222}Nie tra�cie z nim czasu, nie warto
{30225}{30279}Ten tu jest skazany na �mier�
{30468}{30506}Dlaczego si� nie boisz?
{30635}{30673}S�ysza�a� stra�nika?
{30723}{30792}Jestem g�odny...jak bardzo!
{31715}{31763}Pika, Pika...
{31802}{31845}Mam dla ciebie dobre wiadomo�ci
{31865}{31910}Nasz syn nie zgin��
{31932}{31971}Nie zgin��
{31992}{32104}Franciszek �yje, �yje, jest wi�niem w Perugi
{32147}{32231}P�jd� zap�aci� okup i przyprowadz� ci go do domu
{32231}{32260}Bo�e, dzi�kuj� ci
{32566}{32618}Okryj si�
{32667}{32709}Nie mog� znie�� tego zimna
{32715}{32812}Przed wyruszeniem ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin