Whatever.Works.ENG.txt

(93 KB) Pobierz
{259}{440}{F:Calibri}T�umaczenie i synchronizacja: {Y:i,b}Trance4ever
{499}{538}�Jakby Nie By�o�
{539}{586}{Y:i}*Witajcie, musz� i��.*
{587}{618}{Y:i}*Nie mog� zosta�.*
{619}{674}{Y:i}*Przyszed�em powiedzie�,| �e musz� i��.*
{675}{709}{Y:i}*Ciesz� si�,| �e przyszed�em.*
{710}{750}{Y:i}*Ale tak samo,| Musz� i��.*
{751}{783}{Y:i}*La, la.*
{784}{826}{Y:i}*Zr�b to dla mnie,| Zosta�.*
{827}{864}{Y:i}*Je�li musisz odej��.*
{865}{937}{Y:i}*Popsujesz przyj�cie,| Kt�re urz�dzi�am.*
{938}{983}{Y:i}*Zostan� tydzie�, lub dwa.*
{984}{1050}{Y:i}*Zostan� przez lato ca�e.*
{1051}{1115}{Y:i}*Ale chc� �eby�cie wiedzieli.*
{1116}{1215}{Y:i}*Musz� ju� i��.*
{1216}{1260}{Y:i}*Zanim odejdziesz.*
{1261}{1305}{Y:i}*Zr�b nam t� przyjemno��.*
{1306}{1402}{Y:i}*I opowiedz nam o| twych wielkich czynach.*
{1403}{1438}{Y:i}*Zrobi� co tylko chcecie.*
{1439}{1473}{Y:i}*Nawet pozostan�!*
{1474}{1508}{Y:i}*Dobrze!*
{1509}{1641}{Y:i}*Ale musz� ju� i��.*
{1659}{1694}Nie o to mi| chodzi, imbecylu.
{1695}{1746}Bo�e, ca�kowicie nie| rozumiecie moich rozwa�a�.
{1747}{1779}Dlaczego w�a�ciwie| gadam do takich idiot�w?
{1780}{1806}Boris, uspok�j si�.
{1807}{1858}Nie, nie ka� mi si�| Jestem spokojny.
{1859}{1914}Nie atakuj nas tylko dlatego,| �e nie rozumiemy o co ci chodzi.
{1915}{1949}Nie atakuj� was.
{1950}{2047}Nie krytykuj� idei Chrze�cija�stwa,| czy Judaizmu, czy innej religii.
{2048}{2108}To s� profesjonali�ci, kt�rzy| zrobili z tego firmowy biznes.
{2109}{2157}Przekr�t z Bogiem, to| ogromne pieni�dze. Ogromne.
{2158}{2192}- Zacz�o si�.|- Wiemy Boris.
{2193}{2248}Hej, podstawowe nauki Jezusa| s� ca�kiem wspania�e.
{2249}{2318}Tak jak, przy okazji, pierwotna| intencja Karla Marksa, ok?
{2319}{2334}Oh.
{2335}{2403}Hej, co w tym z�ego?| Wszyscy powinni si� dzieli� r�wno.
{2404}{2482}Robi� co� dla innych.| Demokracja. W�adza dla ludzi.
{2483}{2537}Same �wietne pomys�y.| To s� �wietne pomys�y,
{2538}{2616}ale wszystkie posiadaj�| olbrzymi� wad�.
{2617}{2650}- Czyli?|- W�a�nie, jak�?
{2651}{2728}Wszystkie s� oparte| na z�udnym przeczuciu,
{2729}{2798}�e ludzie s�| wewn�trz porz�dni.
{2799}{2858}Dajcie im szans� by| post�powali godnie, a b�d�.
{2859}{2915}Nie s� g�upimi,| samolubnymi, chciwymi,
{2916}{2958}tch�rzliwymi,| kr�tkowzrocznymi robakami.
{2959}{2984}Staraj� si� jak mog�.
{2985}{3011}M�w za siebie, stary.
{3012}{3097}Chodzi mi o to, �e ludzie utrudniaj�| sobie �ycie bardziej, ni� musi by�.
{3098}{3161}I, wierzcie mi, to| koszmar, bez ich pomocy.
{3162}{3243}Ale og�em, przykro mi to m�wi�,| ale jeste�my nieudanym gatunkiem.
{3244}{3278}Tak daleko bym| si� nie posuwa�.
{3279}{3309}Nie Ed.
{3310}{3368}To dlatego ta kobieta| co ci si� podoba, Joe,
{3369}{3415}co z tego, �e| balsamuje zw�oki,
{3416}{3471}wi�c �mierdzi| formaldehydem?
{3472}{3559}Na mi�o�� bosk�, musisz wzi��, tyle przyjemno�ci| ile mo�esz  znale�� w tej komnacie horror�w.
{3560}{3631}Troch� formaldehydu, ok.| Ale ona tym cuchnie.
{3632}{3675}Wiesz, nie znaj�| twojej historii.
{3676}{3746}Boris. Opowiedz| im swoj� histori�.
{3747}{3790}Moja historia jest| jaka by nie by�a.
{3791}{3862}Wiesz, tak d�ugo jak| nikogo nie ranisz.
{3863}{3904}Dowolnie, mo�esz| korzysta� z rado�ci
{3905}{3952}w tym okrutnym,| rywalizuj�cym
{3953}{4016}bezcelowym, czarnym chaosie.| Oto moja historia.
{4017}{4080}Nie, to nie jest�| Opowiedz im swoj� histori�.
{4081}{4115}Opowiedz im. Tak.| Opowiedz.
{4116}{4164}Chcecie �ebym opowiedzia� to| jeszcze raz, �eby oni us�yszeli.
{4165}{4204}- Kto?|- Oni.
{4205}{4241}- Kto?|- Jacy oni?
{4242}{4280}- Widzisz tam co�?|- Gdzie?
{4281}{4313}Co wy? Debile?
{4314}{4344}Tam jest widownia pe�na| ludzi, kt�rzy na nas patrz�.
{4345}{4372}- Widownia?|- O czym on gada?
{4373}{4414}Czujesz si� jakby�| by� obserwowany?
{4415}{4461}Zap�acili niez�e pieni�dze za| bilety, ci�ko zarobione pieni�dze,
{4462}{4536}�eby jaki� mato� w Hollywood| m�g� sobie kupi� wi�kszy basen.
{4537}{4601}Ok. M�wisz, �e tam| s� jacy� ludzie,
{4602}{4661}kt�rzy kupili bilety,| �eby nas ogl�da�?
{4662}{4744}C�, wi�kszo�� z nich przysz�a| ogl�da� mnie, musz� powiedzie�.
{4745}{4806}Tak. Oni tam siedz�.| Nie widzicie ich?
{4807}{4881}Niekt�rzy jedz� popcorn,| inni gapi� si� wprost
{4882}{4918}oddychaj�c przez usta| jak Neandertalczycy.
{4919}{4971}Wi�c, s� tam, aby| us�ysze� twoj� histori�?
{4972}{5010}Ca�kowite z�udzenie wspania�o�ci.
{5011}{5055}Ca�kowite.
{5056}{5105}Dlaczego chcecie| us�ysze� moj� histori�?
{5106}{5212}Czy my si� znamy?| Czy si� lubimy?
{5213}{5274}Pozw�lcie, �e wam od| razu wyja�ni�, ok?
{5275}{5384}Nie jestem przyjaznym go�ciem.| Urok, nigdy nie by� moim priorytetem.
{5385}{5488}I jak pewnie wiecie, to nie| jest najprzyjemniejszy film roku.
{5489}{5586}Wi�c je�li jeste�cie, jednymi z tych idiot�w,| kt�rzy musz� si� czu� dobrze. Id�cie na masa� st�p.
{5587}{5640}Mamo, ten go�ciu| do siebie gada!
{5641}{5700}Chod�my, Justin.
{5701}{5792}Co to w og�le do diab�a wszystko| znaczy? Nic. Zero. Nico��.
{5793}{5826}Do niczego to nie prowadzi.
{5827}{5897}A jednak nie brakuje| idiot�w do paplania.
{5898}{5979}Nie ja. Ja mam wizj�.| Ja o was dyskutuj�.
{5980}{6069}O waszych przyjacio�ach, waszych| wsp�pracownikach, waszych gazetach, telewizji.
{6070}{6146}Ka�dy chce rozmawia�,| nie maj�c �adnej wiedzy.
{6147}{6238}O moralno�ci, nauce, religii,| polityce, sportach, mi�o�ci.
{6239}{6330}Waszych pakietach, waszych| dzieciach, zdrowiu.
{6331}{6421}Chryste. Je�li mam je�� dziewi��| posi�k�w owoc�w i warzyw dziennie, �eby prze�y�,
{6422}{6493}nie chc� �y�. Nienawidz�| cholernych owoc�w i warzyw.
{6494}{6577}I waszych kwas�w t�uszczowych,| i bie�ni, i kardiogramu,
{6578}{6638}i mammografu, i ultrasonografu,
{6639}{6704}I, o m�j Bo�e, kolonoskopii!
{6705}{6791}I z tym wszystkim, dzie� mija,| a oni stawiaj� ci� w trudnej sytuacji.
{6792}{6841}I zbli�a si� kolejne| pokolenie idiot�w,
{6842}{6887}kt�rzy r�wnie� m�wi�| ci wszystko o �yciu
{6888}{6958}i okre�laj� ci| co jest w�a�ciwe.
{6959}{7012}M�j ojciec| pope�ni� samob�jstwo,
{7013}{7078}poniewa� przygn�bi�a| go poranna gazeta.
{7079}{7112}Mog� go za to wini�?
{7113}{7190}Ca�y ten horror i korupcja,| i ignorancja, i ub�stwo,
{7191}{7277}i ludob�jstwo, i AIDS,| i globalne ocieplenie, i terroryzm,
{7278}{7390}i wa�ne w rodzinie mato�y,| i mato�y z broni�!
{7391}{7465}�Horror.� � powiedzia� Kurtz na| ko�cu {Y:i}�J�dra Ciemno�ci�.
{7466}{7508}�Horror.�
{7509}{7569}Szcz�liwy Kurtz, �e nie| dostawa� {Y:i}Times�a{y:i} do d�ungli,
{7570}{7609}zobaczy�by troch� horroru.
{7610}{7641}A co wy robicie?
{7642}{7684}Czytacie o jakiej� masakrze w Darfur,
{7685}{7745}albo jakim� wysadzonym| szkolnym autobusie,
{7746}{7792}i m�wicie: �O m�j Bo�e! Horror!�
{7793}{7828}A potem przewracacie stron�
{7829}{7903}i ko�czycie je�� jajka| od kur pastwiskowych.
{7904}{7984}A co innego mo�ecie zrobi�?| To jest przyt�aczaj�ce.
{7985}{8051}Sam pr�bowa�em| si� zabi�.
{8052}{8115}Najwidoczniej| nie wysz�o.
{8116}{8154}Ale dlaczego w og�le| chcecie o tym s�ucha�?
{8155}{8204}Chryste, macie| w�asne problemy.
{8205}{8307}Jestem pewien, �e wszyscy macie obsesj� na punkcie| jakiejkolwiek smutnej, ma�ej nadziei, czy marze�.
{8308}{8380}Wasze przewidywalne| niesatysfakcjonuj�ce mi�osne �ycia.
{8381}{8421}Wasze nieudane| przedsi�wzi�cia.
{8422}{8477}�Gdybym tylko kupi�| te obligacje!�
{8478}{8556}�Gdybym tylko zakupi�| ten dom lata temu!�
{8557}{8610}�Gdybym tylko podszed�| do tej kobiety.�
{8611}{8680}Gdyby to, gdyby tamto.| Wiecie co?
{8681}{8744}Dajcie spok�j z waszymi| �m�g�bym mie� i �powinienem mie�.
{8745}{8785}Moja matka| zawsze m�wi�a,
{8786}{8857}�Gdyby moja babcia mia�a| k�ka, by�aby trolejbusem.�
{8858}{8937}Moja matka nie mia�a| k�ek. Mia�a �ylaki.
{8938}{9027}Mimo to, urodzi�a| genialny umys�.
{9028}{9096}Rozwa�ali nagrod� Nobla| dla mnie z fizyki.
{9097}{9127}Nie dosta�em.
{9128}{9163}Ale, wiecie.| To wszystko polityka,
{9164}{9221}tak jak ka�dy| inny fa�szywy zaszczyt.
{9222}{9279}Przy okazji, nie| my�lcie, �e jestem gorzki
{9280}{9356}z powodu| osobistych niepowodze�.
{9357}{9443}Jak na standardy tej bezmy�lnej,| barbarzy�skiej cywilizacji,
{9444}{9491}by�em szcz�ciarzem.
{9492}{9565}O�eni�em si� z pi�kn�| kobiet� ze spadkiem.
{9566}{9646}Przez lata mieszkali�my| na Beekam Place.
{9647}{9812}Uczy�em na Uniwerytecie| Columbia. Teoria Strun.
{9841}{9894}Co si� sta�o, Boris?
{9895}{9920}Umieram.
{9921}{9960}O co chodzi?
{9961}{10014}Umieram.
{10015}{10049}Mam wezwa� karetk�?
{10050}{10156}Nie! Nie, teraz! Nie dzisiaj!| Znaczy, ostatecznie.
{10157}{10196}Boris, ka�dy umiera.
{10197}{10236}To nie do przyj�cia!
{10237}{10316}Twoje ataki paniki staj� si� coraz| cz�stsze i bardziej intensywne.
{10317}{10356}Musisz zacz�� znowu| bra� swoje leki.
{10357}{10404}Nie b�d� znowu bra�| tych cholernych lek�w.
{10405}{10447}Nie chc� mie� umys�u| odurzonego chemikaliami
{10448}{10507}kiedy jestem jedynym, kt�ry widzi| ca�y obraz tego, co naprawd� jest.
{10508}{10571}- Gdzie ta cholerna w�dka?!|- Boris, mam jutro z rana klient�w.
{10572}{10604}Jest 4:00 nad ranem!
{10605}{10654}Klient�w. Racja.| Zamo�ni bankierzy.
{10655}{10734}Kt�rzy chc� zaprojektowa� swoje elegancie| apartamenty, wype�ni� je dzie�ami
{10735}{10793} i drogimi rzeczami,| aby ukaza� swoj� zamo�no��
{10794}{10897}i by� w�r�d tego 1% skandalicznych,| gwa�townych, uprzedzonych,
{10898}{10988}nie znaj�cych si�, st�umionych seksualnie,| pewnych o swej wy�szo�ci nacji!
{10989}{11106}Chryste, jest 4:00 nad ranem. Mo�esz| oszcz�dzi� mi tej agresywnej pewnej gadki!
{11107}{11151}Jestem cz�owiekiem z| ogromnym �wiatopogl�dem.
{11152}{11185}Jestem otoczony| przez bakterie!
{11186}{11252}A co ze mn�?| Jestem bakteri�?
{11253}{11310}Czy nasz syn w| Yale jest bakteri�?
{11311}{11365}Powiedzmy otwarcie,| Jessica, ok?
{11366}{11428}Nasze ma��e�stwo nie| by�o r�anym ogrodem.
{11429}{11493}M�wi�c botanicznie,| jeste� raczej Mucho��wk�.
{11494}{11563}Jest...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin