Michael Jackson This Is It (2009) DVDRip XviD napisy PL cd.1.txt

(38 KB) Pobierz
{206}{469}{C:$fd209c}Nie zapomnijcie kupi� DVD/BR...| b�d� dodatki (na BR wi�cej).
{594}{646}By�a wiosna 2009.
{646}{733}W wieku 50 lat, po 10 letniej| przerwie w wyst�powaniu na scenie,
{733}{827}Michael Jackson spokojnie rozpocz��| przygotowania do nowej serii koncert�w.
{827}{905}Jego jedyn� publiczno�ci�| by�a ekipa techniczna i tancerze,
{905}{1041}kt�rzy przygl�dali si�, jak Michael tworzy show,| kt�re by�oby jego wielkim powrotem na scen�.
{1041}{1142}Ten film zawiera materia� nakr�cony| podczas pr�b od marca do maja.
{1142}{1214}Pierwotnie mia� on trafi�| do prywatnej biblioteki Michaela
{1214}{1304}oraz by� wykorzystany przy produkcji filmu| b�d�cym upami�tnieniem tych koncert�w.
{1304}{1382}25 czerwca brakowa�o zaledwie 8 dni| do planowanego wyjazdu Michaela
{1382}{1485}i jego zespo�u do Londynu, gdzie mia�y mie�| miejsce ko�cowe przymiarki do 50 koncert�w.
{1485}{1598}Za zgod� zarz�dcy maj�tku Michaela Jacksona| i dzi�ki kilku kamerom, kt�re uchwyci�y magi�,
{1598}{1713}mo�emy do�wiadczy� u�amek tego, co Michael| szykowa� dla fan�w i widz�w na ca�ym �wiecie.
{1713}{1789}This Is It| (To jest to)
{1845}{1881}15 kwiecie� 2009
{1881}{1955}{Y:i}- Sk�d jeste�?| - Z Holandii.
{1955}{2030}A to jakie� 10 godzin drogi st�d.
{2030}{2100}Przyjecha�em na to przes�uchanie| z drugiego ko�ca �wiata.
{2100}{2182}Powiedzia�em wszystkim znajomym,| �e jad� wyst�powa� przed Michaelem,
{2182}{2268}�e b�d� dla niego ta�czy�,| nie wa�ne czy mi si� uda, nic mnie nie obchodzi.
{2268}{2323}Dzi�ki Michael.| Jestem podekscytowany.
{2323}{2447}By�e� inspiracj� wszystkiego w moim �yciu.| Mojej energii, sposobu w jaki ta�cz�.
{2447}{2534}Pami�tam, jak by�am ma�� dziewczynk�| i ogl�da�am Thriller w TV z mam�,
{2534}{2598}i my�la�am,| �e to najfajniejsza rzecz na �wiecie.
{2598}{2705}Pierwsza rzecz, jak� robi� po| obudzeniu si� to nie jest jedzenie, tylko...
{2705}{2809}puszczam muzyk�, zaczynam ta�czy�,| robi� Moonwalk na dywanie.
{2809}{2908}Zawsze zastanawia�am si�,| co bym da�a, aby znale�� si� z tob� na scenie...
{2908}{3007}a fakt, �e mog� to zrobi�...| jest niesamowity...
{3007}{3079}Jestem z Australii.
{3168}{3271}Przylecia�em na przes�uchanie| zaledwie dwa dni przed tragedi�...
{3271}{3348}a teraz pozosta� mi| jedynie lot z powrotem.
{3348}{3449}To si� zaczyna. To pocz�tek,| a nie ma mnie jeszcze na scenie.
{3449}{3562}Nie mog� sobie wyobrazi�, co si� stanie| za kulisami po pierwszym koncercie w Londynie.
{3562}{3675}Patrz� na moj� przysz�o�� i nawet nie wiem,| co b�d� chcia� robi�... w ko�cu to jest Michael.
{3675}{3806}Chc� ta�czy�, wiesz o co mi chodzi.| Ta inspiracja przysz�a, wiesz, od ciebie.
{3814}{3939}Zainspirowa�e� mnie| i da�e� pow�d do inspirowania innych.
{3976}{4025}�ycie jest ci�kie, tak?
{4025}{4199}Szuka�em czego�,| co mn� potrz��nie i poka�e mi znaczenie,
{4199}{4316}da pow�d by w co� wierzy�.| To jest to.
{4657}{4716}dla fan�w....
{4716}{4819}{Y:i}Show rozpoczynamy,| jak wiesz, ze zgaszonymi �wiat�ami.
{4819}{4907}{Y:i}To b�dzie spektakularne otwarcie| z efektami pirotechnicznymi.
{4907}{4987}{Y:i}B�dzie mn�stwo wybuch�w,| trzask�w i wystrza��w.
{4987}{5075}{Y:i}Mamy przygotowane nagranie zwane| "Migni�cia i urywki".
{5075}{5189}{Y:i}I w�a�nie wtedy uka�e si�| l�ni�cy cz�owiek unosz�cy nad scen�.
{5189}{5300}{Y:i}Na nim b�d� mieni� si� filmiki.
{5379}{5440}{Y:i}I kawa�ek po kawa�ku...
{5440}{5513}{Y:i}MJ b�dzie odkrywany,| a� do momentu, gdy wyskoczy.
{5513}{5606}{Y:i}Nast�pnie rozpoczniemy na jego sygna�...
{5700}{5783}{C:$fd209c}{Y:b}T�umaczenie: Maddie| Spora korekta, piosenki i technikalia: Elektron
{5783}{5837}{c:$ffda50}{y:i}Mi�ego ogl�dania ;)
{5837}{5950}{C:$2040f0}{Y:i}MICHAEL JACKSON'S| THIS IS IT
{5960}{6047}{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| You gotta be (startin' somethin') {S:14}
{6047}{6142}{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
{6142}{6224}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{6224}{6323}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{6323}{6417}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
{6417}{6502}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{6502}{6599}{C:$398dc6}{Y:i}You love to pretend that you're good| When you're always up to no good {S:14}
{6599}{6693}{C:$398dc6}{Y:i}...| So your tongue became a razor {S:14}
{6693}{6776}{C:$398dc6}{Y:i}Someone's always (tryin')| to keep my baby (cryin') {S:14}
{6776}{6874}{C:$398dc6}{Y:i}... (lyin')| Now baby's slowly dyin' {S:14}
{6874}{6954}{C:$398dc6}{Y:i}... (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
{6954}{7058}{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
{7058}{7144}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{7144}{7239}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{7239}{7325}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{7325}{7421}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{7421}{7507}{C:$398dc6}{Y:i}You're a vegetable (You're a vegetable) x2 {S:14}
{7507}{7601}{C:$398dc6}{Y:i}Still they hate you (Still they hate you)| You're a vegetable (You're a vegetable) {S:14}
{7601}{7693}{C:$398dc6}{Y:i}You're just a buffet (You're just a buffet)| You're a vegetable (You're a vegetable) {S:14}
{7693}{7807}{C:$398dc6}{Y:i}They eat off of you (They eat off of you)| You're a vegetable... OW! {S:14}
{8131}{8182}{C:$398dc6}{Y:i}Yee-haw! {S:14}
{8490}{8563}Chc�, �eby� da� tego wi�cej, dobrze?
{8567}{8665}Tak jest bardziej rytmicznie.| Nie wyczuwam tej cz�ci dostatecznie.
{8763}{8809}{Y:i}Postaram si� to doda� nast�pnym razem.
{8809}{8854}- Tego brakuje.| {y:i}- Powinno by�.
{8854}{8914}Powinno by�.| To wszystko dla mi�o�ci.
{8914}{8986}{y:i}- B�dzie.|- Dojdziemy do tego.
{9012}{9218}{C:$398dc6}{Y:i}Your love is magical, that's how I feel {S:14}
{9218}{9359}{C:$398dc6}{Y:i}But I have not the words here to explain {S:14}
{9376}{9494}{C:$398dc6}{Y:i}To tell you...| I love you. {S:14}
{9622}{9713}Michael Jackson wyst�powa�| na �ywo po raz ostatni...
{9713}{9816}...pokaza� si� niedawno | na World Music Awards 2006.
{9946}{10026}To jest to. To jest to...
{10159}{10214}Kocham was.
{10326}{10469}B�d� wykonywa� piosenki,| kt�re chc� us�ysze� moi fani.
{10478}{10608}To jest to.| To ostateczne ods�oni�cie kurtyny.
{10627}{10691}Do zobaczenia w lipcu.
{10885}{10976}{C:$398dc6}{Y:i}If you can't feed your baby (yeah, yeah)| Then don't have a baby (yeah, yeah) {S:14}
{10976}{11065}{C:$398dc6}{Y:i}And don't think maybe (yeah, yeah)| If you can't feed your baby (yeah, yeah) {S:14}
{11065}{11162}{C:$398dc6}{Y:i}... (tryin')| ... (cryin') {S:14}
{11162}{11256}{C:$398dc6}{Y:i}... (lyin')| Now baby's slowly dyin' {S:14}
{11256}{11335}{C:$398dc6}{Y:i}... (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
{11335}{11432}{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| You got to be (startin' somethin') {S:14}
{11432}{11517}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
{11517}{11606}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| And the pain is thunder (yeah, yeah) {S:14}
{11606}{11695}{C:$398dc6}{Y:i}It's too high to get over (yeah, yeah)| Too low to get under (yeah, yeah) {S:14}
{11695}{11784}{C:$398dc6}{Y:i}You're stuck in the middle (yeah, yeah)| ... (yeah, yeah) {S:14}
{11784}{11869}{C:$398dc6}{Y:i}Lift your head up high| And scream out to the world {S:14}
{11869}{11960}{C:$398dc6}{Y:i}I know I'am someone| And let the truth unfurl {S:14}
{11960}{12057}{C:$398dc6}{Y:i}No one can hurt you now| Because you know what's true {S:14}
{12057}{12136}{C:$398dc6}{Y:i}Yes, I believe in me| So you believe in you {S:14}
{12136}{12205}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it| (Ma Ma Se, Ma Ma Sa, Ma Ma Coo Sa) {S:14}
{12205}{12286}{C:$398dc6}{Y:i}Ma Ma Se, Ma Ma Sa, Ma Ma Coo Sa x7 {S:14}
{12504}{12611}{C:$398dc6}{Y:i}Sing it to the world,| Sing it out loud {S:14}
{12866}{12929}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
{13045}{13108}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
{13682}{13732}{C:$398dc6}{Y:i}Help me sing it {S:14}
{13798}{13885}{C:$398dc6}{Y:i}You gonna be (startin' somethin')| You gotta be (startin' somethin') {S:14}
{13885}{13991}{C:$398dc6}{Y:i}I said you wanna be (startin' somethin')| ... (startin' somethin') {S:14}
{14314}{14387}"Kenny Ortega: re�yser"| Jest was tak du�o. Dzi�kuj� za to.
{14405}{14520}Chodzi�o o to, aby zebra� najlepsze rybki| z ca�ego �wiata i wpu�ci� do tego samego stawu.
{14629}{14741}{Y:i}Tancerze wyst�puj�cy u boku Michaela Jacksona| musz� by� przed�u�eniem Michaela.
{14741}{14806}{y:i}Oni s� przed�u�eniem kr�la.
{14806}{14892}Wszystko jest wi�ksze| i bardziej intensywne w jego �wiecie.
{14892}{14927}Pierwsza grupa, dzi�kuj�.
{15100}{15167}Nast�pna grupa.| Brawo, panie.
{15276}{15364}Tancerze musz� by� cudowni,| seksowni i musz� si� piorunuj�co porusza�.
{15364}{15491}Ale je�li nie maj� w sobie| tego czego�, nie dostan� pracy.
{15889}{16056}{Y:i}G��wnymi tancerzami| na This is it... s�...
{16412}{16468}{Y:i}Hej, ch�opaki, chod�cie tutaj.
{16489}{16564}Ch�opaki, to ma by� tutaj.
{16570}{16634}Uwaga, jedzie!
{16705}{16803}Dzi� szykuje si� ciekawy dzie�,| poniewa� mamy by� wyrzucani.
{16803}{16882}Chodzi o pr�dko�� podnoszenia| i pr�dko�� wyrzutu.
{16905}{16980}Najwa�niejsze,| �eby byli gotowi na start.
{16996}{17141}Ramiona wyprostowane, utrzymujcie �rodek| ci�ko�ci... przyjmijcie pozycj� w p�przysiadzie.
{17141}{17189}Wylecicie do g�ry i...
{17189}{17254}- Gotowy na inicjacj�?| - Tak, tak.
{17254}{17307}Tak, do�adujmy ci� adrenalink�, ma�y.
{17692}{17773}...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin