MNEMObiznes.pdf

(3880 KB) Pobierz
917564617.001.png
Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "MNEMObiznes"
Darmowa publikacja dostarczona przez
Copyright by Złote Myśli & Andrzej Bubrowiecki, rok 2012
Autor: Andrzej Bubrowiecki
Tytuł: MNEMObiznes
Data: 09.11.2012
Złote Myśli Sp. z o.o.
ul. Toszecka 102
44-117 Gliwice
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie
w
formie
dostarczonej
przez
Wydawcę.
Zabronione
jakiekolwiek
zmiany
w
zawartości
publikacji
bez
pisemnej
zgody
Wydawcy.
Zabrania
się
jej
odsprzedaży,
zgodnie
z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.
Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce
informacje
były
kompletne
i
rzetelne.
Nie
biorą
jednak
żadnej
odpowiedzialności
ani
za
ich
wykorzystanie,
ani
za
związane
z
tym
ewentualne
naruszenie
praw
patentowych
lub
autorskich.
Autor
oraz
Wydawnictwo
Złote
Myśli
nie
ponoszą
również
żadnej
odpowiedzialności
za
ewentualne
szkody
wynikłe
z
wykorzystania
informacji
zawartych
w książce.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
P owe r ed by TCPDF ( www .t cpd f. o r g )
Spis treści
Wstęp ........................................................................................................ 7
Rozdział 1. Pamięć eksperta ..............................................................11
Mapy myśli — źródło informacji ..............................................................12
Jak stworzyć mapę myśli na temat produktu .........................................17
Eksperckie umiejętności...............................................................................18
Techniki pracy umysłowej ...........................................................................19
Szybkie czytanie ......................................................................................... 20
Podstawowe techniki pamięciowe ............................................................. 21
Kartoteka Przydatnej Wiedzy (KPW) .................................................... 22
Inteligencja werbalna ................................................................................ 24
Bogata wyobraźnia ................................................................................... 25
Rozdział 2. Pamięć dla sukcesu.......................................................... 27
Rozdział 3. Mechanizmy działania pamięci....................................31
Zapamiętywanie jako proces ....................................................................38
Kodowanie ...................................................................................................38
Przechowywanie .........................................................................................39
Przywoływanie ............................................................................................39
Wnioski ....................................................................................................... 43
Warunkowanie klasyczne........................................................................... 45
Pamięć płci .................................................................................................... 47
Rozdział 4. Pamiętam cię. Zapamiętywanie twarzy i nazwisk .... 51
Nastawienie mentalne ................................................................................ 52
Koncentracja na osobie .............................................................................. 53
Spostrzegawczość ....................................................................................... 54
Twórcza praca wyobraźni ......................................................................... 56
Baza danych klienta.................................................................................... 58
Tworzenie mapy myśli — baza danych klienta..................................... 60
Rozdział 5. Prawa zapamiętywania w marketingu i sprzedaży . 61
Efekt początku i końca................................................................................ 61
Prawo skojarzeń........................................................................................... 65
Reguła wyjątkowości ................................................................................... 67
Prawo powtórek........................................................................................... 75
Zasada aktywności poznawczej ............................................................... 77
Prawo elaboracji ......................................................................................... 78
Ruch .............................................................................................................. 79
Szczegółowość ............................................................................................ 79
Obrazy pozytywne .................................................................................... 79
Kolory .......................................................................................................... 80
Humor .......................................................................................................... 80
Zmysłowość ................................................................................................. 80
Liczby ........................................................................................................... 81
Rola emocji w zapamiętywaniu ................................................................ 82
Rozdział 6. Sprzedaż przez lewą i prawą półkulę ....................... 89
Lewa półkula ................................................................................................ 90
Prawa półkula .............................................................................................. 92
Rozdział 7. Sprzedaż wszystkimi zmysłami ..................................... 97
Wzrok ............................................................................................................ 97
Słuch ............................................................................................................... 98
Węch............................................................................................................100
Smak.............................................................................................................102
Dotyk............................................................................................................102
Typ wizualny...............................................................................................103
Typ audytywny...........................................................................................104
Typ kinestetyczny.......................................................................................105
Rozdział 8. Techniki pamięciowe w rozmowie handlowej
i w prezentacjach...........................................................................113
Rozmowa w stanie alfa ............................................................................113
Obraz potrzeb klienta..............................................................................115
Jak narysować mapę potrzeb klienta?..................................................120
Rodzaje pytań w komunikacji z klientem ..............................................121
Kompas sprzedaży....................................................................................124
Zapamiętana prezentacja .......................................................................127
Podsumowanie. Jak przeprowadzić rozmowę handlową godną
zapamiętania ........................................................................................128
Etap pierwszy. Przygotowanie się do rozmowy ..................................130
Etap drugi. Przywitanie się z klientem ..................................................132
Etap trzeci. Rozpoczęcie rozmowy .........................................................133
Etap czwarty. Rozpoznanie potrzeb ......................................................134
Etap piąty. Prezentacja rozwiązania ....................................................137
Etap szósty. Zamknięcie sprzedaży .......................................................139
Strategia 3 A..............................................................................................139
Rozdział 9. Prezentacja w formie wystąpienia ............................141
Przygotowanie............................................................................................141
Wygląd .......................................................................................................144
Mowa ciała .................................................................................................144
Ton głosu......................................................................................................145
Użycie multimediów...................................................................................146
Rozdział 10. Metafora w marketingu.............................................147
Równowaga ................................................................................................149
Przemiana ...................................................................................................150
Podróż..........................................................................................................151
Natura..........................................................................................................152
Więź.............................................................................................................152
Rozdział 11. Marketing narracyjny ................................................157
Rozdział 12. Kreatywny sprzedawca.............................................165
Wybrane metody twórczego myślenia ..........................................171
Burza myśli ..................................................................................................171
Kreatywny przewodnik.............................................................................172
Słowo na zakończenie........................................................................173
Zgłoś jeśli naruszono regulamin