Błękitny Anioł (Der Blaue Engel).txt

(22 KB) Pobierz
00:03:35:�niadanie!
00:03:43:Te cygara...|wszystko �mierdzi.
00:05:34:I tak nigdy nie �piewa�.
00:06:35:Z�a�!
00:06:56:"�mie�"
00:07:54:Cicho!
00:07:58:Cisza!
00:08:02:Stary idzie!
00:08:21:Siada�!
00:09:15:Podejd� tu!
00:09:26:Wytrzyj to!
00:09:40:Milcze�! Siadaj!
00:09:56:Dobrze, panowie,
00:09:58:zobaczmy, czego jeszcze|si� nauczyli�cie.
00:10:03:Wczoraj sko�czyli�my
00:10:05:na Hamlecie,|akt III, scena 1.
00:10:19:No?
00:10:43:�le! �le!
00:10:48:Nie umiesz wym�wi�|nawet angielskiego przedimka!
00:10:52:Powtarzaj: "The".
00:11:11:Mi�dzy z�bami!
00:11:18:Siadaj!
00:11:20:Wyci�gnijcie kajety|z wypracowaniami.
00:11:30:Piszcie.
00:11:32:Juliusz Cezar.
00:11:36:Co sta�oby si�,
00:11:39:gdyby Marek Antoniusz
00:11:44:nie wyg�osi� swej przemowy?
00:13:36:Wsta�!
00:13:51:Siadaj!
00:13:56:Pogadamy o tym p�niej!
00:15:20:Wejd�!
00:15:32:Chod� tu!
00:15:40:Siadaj!
00:15:46:Wi�c ty te�!|M�j najlepszy ucze�!
00:15:51:Milcz!
00:15:54:Jak ci nie wstyd?
00:15:57:Milcz! Patrz na mnie!
00:16:00:- Sk�d masz te zdj�cia?|- Nie wiem.
00:16:03:Nie k�am!
00:16:05:Kto� musia� w�o�y�|mi je do teczki.
00:16:10:I my�lisz,|�e ci uwierz�?
00:16:13:Oni wszyscy mnie nienawidz�,|bo nie wychodz� z nimi noc�.
00:16:17:Dok�d nie wychodzisz?
00:16:20:Powiedz prawd�.
00:16:21:Ka�dej nocy siedz�|w "B��kitnym Aniele" z kobietami.
00:16:27:Gdzie?
00:16:28:W "B��kitnym Aniele".
00:16:52:Id� ju�!|Porozmawiamy p�niej!
00:17:50:Ja jestem szykowna Lola,
00:17:52:Do kochania w tym sezonie.
00:17:54:Mam pianol� w swym salonie.
00:17:57:Ja jestem szykowna Lola,|ka�dy facet kocha mnie,
00:18:00:ale tak jak mej pianoli,|nie ka�dy mo�e dotyka�.
00:18:20:Je�li chce mi akompaniowa�
00:18:22:kto� z tej sali,
00:18:24:uderz� w jego klawisze|i nadepn� na peda�.
00:19:11:Ludzie, wybior� dzi� sobie|kogo� na wiecz�r.
00:19:14:Faceta, prawdziwego m�czyzn�.
00:20:03:Idzie wiosna. �wiergoce jask�ka,|kwiatki s�odko pachn�.
00:20:07:Zakocha�am si� w facecie,|ale nie wiem, w kt�rym.
00:20:10:To niewa�ne, byleby mia� fors�.
00:20:12:Mi�o�ci mam dosy�.
00:20:14:Ludzie, wybior� dzi� sobie|kogo� na wiecz�r.
00:20:17:Faceta, prawdziwego m�czyzn�.
00:20:21:Mam ju� dosy� m�odych.
00:20:27:M�wi�c kr�tko, m�czyzn�, kt�ry|wci�� chce ca�owa� i jest w tym dobry.
00:20:31:M�czyzn�, kt�rego serce|rozpalone jest mi�o�ci�
00:20:50:Jedni s� chudzi a jedni grubi,|wysocy i niscy, mali i duzi
00:20:53:Inni s� przystojni i szykowni,|nie�miali i odwa�ni...
00:20:57:Nie dbam o to, jak wygl�da,|kto� b�dzie wybrany!
00:21:02:Tutaj!
00:21:03:Ja!
00:21:09:Chod� tu, Lola!|Tu jest forsa!
00:21:13:Dzi�, ch�opaki,|zamierzam wybra� kogo�.
00:21:17:Faceta, prawdziwego m�czyn�.
00:21:32:St�j! Zosta� tam,|gdzie jeste�!
00:22:59:Co u licha robisz|w mojej garderobie?
00:23:05:Wi�c to pani jest...
00:23:07:artystka Lola?
00:23:13:Jeste� gliniarzem?
00:23:16:Myli si� pani!|Jestem Immanuel Rath,
00:23:21:profesor miejscowego gimnazjum!
00:23:27:Wi�c m�g�by� przynajmniej|zdj�� kapelusz!
00:23:50:Poza tym,|czego tu szukasz?
00:23:52:Jestem tu s�u�bowo.|Deprawuje pani moich uczni�w.
00:23:55:Ja? My�lisz, �e|prowadz� przedszkole?
00:24:31:Co? Teraz nic ju� nie m�wisz.
00:24:43:Zatrzymujesz ruch!
00:24:56:Zabawny facet!
00:24:59:Wsz�dzie tacy siedz�!
00:25:07:Je�li b�dziesz si� zachowywa�,|mo�esz zosta�.
00:25:26:Uwaga, papciu!|Zaraz co� zleci.
00:25:41:Ty! Nie chc� s�ysze�|�adnych skarg!
00:27:01:I co? Jak ci si�|teraz podobam?
00:27:11:Bo�e! Ale im si� spieszy.
00:27:29:Chcia�bym wiedzie�,|gdzie jest m�j kapelusz...
00:27:33:Je�li nie chcesz pi�,|mo�esz wyj��!
00:27:35:My�lisz, �e obchodzi mnie sztuka?
00:27:40:Zamknij si�!|Raz na zawsze!
00:27:45:Z kim ty si� teraz zadajesz?
00:27:47:Jest profesorem|w miejscowym gimnazjum.
00:27:52:Profesorem?
00:27:54:Doktor Immanuel Rath!
00:27:58:Wi�c stanowimy doskona�� ekip�.
00:28:00:Sztuka i nauka!
00:28:03:Pozwoli pan,|�e si� przedstawi�.
00:28:05:Kiepert, dyrektor i magik.
00:28:08:Powinna� by�a mnie zawo�a�.
00:28:10:Jestem zachwycony, �e pozna�em|tak� wybitn� miejsk� osobisto��.
00:28:14:- Jestem tu by...|- Prosz� czu� si� jak u siebie.
00:28:17:Jestem tu...
00:28:18:Oczywi�cie, �e pan tu jest.|A ja jestem zachwycony.
00:28:25:Dlaczego mnie nie zawo�a�a�?|Jestem dyrektorem, czy nie?
00:28:28:Stary w� -|oto, kim jeste�.
00:28:33:Szykuj si� do wyst�pu!
00:28:35:Nie drzyj nosa.
00:28:54:Wspania�a kobieta!
00:29:01:Profesorze, pozwoli pan,|�e pogratuluj� mu gustu.
00:29:04:Jak pan �mie?
00:29:06:Nie trzeba si� z�o�ci�.
00:29:09:Obaj jeste�my m�czyznami.
00:29:11:Jestem tu poniewa�
00:29:13:ukrywa pan moich uczni�w.
00:29:16:- Ja? Ale� my tylko ...|- �a�osny k�amco!
00:29:21:St�j! Chod� tu!|Zosta� tam, gdzie jeste�!
00:29:35:St�j! St�j! Zatrzymaj si�!
00:31:52:Gdzie tym razem zostawi�|pan sw�j kapelusz?
00:33:23:No dobrze... siadajcie.
00:35:27:I nic nie powiedzia�?
00:35:28:Pewnie, �e nie.|Boi si� nas.
00:35:32:I love you.
00:35:34:Daj mi spok�j|z tymi angielskimi bzdurami!
00:35:40:On teraz cierpi.
00:35:41:Przejdzie mu.
00:35:46:Ty idioto!
00:35:49:Zepsu�e� ca�y numer!
00:35:59:Znowu s� tu m�ode uczniaki.
00:36:06:Dobrze. Ale to ju� ostatni raz.|Strac� koncesj�.
00:36:12:Idzie!
00:36:13:Idzie Unrat!
00:36:15:Nie, nie, panowie.|Nie przez bar!
00:36:19:Do piwnicy!
00:36:40:Dobry wiecz�r, profesorze!|C� za mi�a niespodzianka!
00:36:56:Prosz� wej��, profesorze!|Niecierpliwie pana oczekiwa�am.
00:37:09:Wiedzia�am, �e pan wr�ci.
00:37:12:Wszyscy wracaj�.
00:37:16:Prosz� pani,
00:37:20:we wczorajszym po�piechu|zamiast mojego cylindra
00:37:24:wzi��em... t� cz�� garderoby.
00:37:37:I wcale nie przyszed� pan|z mojego powodu?
00:37:50:Prosz� da� mi p�aszcz.
00:38:31:Prosz� potrzyma�.
00:38:46:Pi�kne oczy, prawda?
00:38:50:A mo�e nie s� pi�kne?
00:38:52:O tak, tak, bardzo pi�kne.
00:38:58:Przypuszczam, �e dzi� nie przyszed�|pan tu w obowi�zkach s�u�bowych.
00:39:08:Obawiam si�,
00:39:12:�e ubieg�ej nocy|nie zachowa�em si� jak nale�y.
00:39:14:Nie. Dzi� jest pan|znacznie grzeczniejszy.
00:39:34:Profesorze, niech pan mi|wy�le poczt�wk� stamt�d.
00:39:47:Co za widok!
00:39:52:Prosz� si� nie wierci�!
00:39:55:Pa�cy ch�opcy powinni|pana takim zobaczy�.
00:40:00:Do roboty!
00:40:19:Tak naprawd� to z pana|ca�kiem przystojny go��.
00:40:53:Boli?
00:40:57:Nie.
00:40:59:Ju� wszystko w porz�dku?
00:41:25:Pan wybaczy, profesorze.
00:41:27:Dlaczego nie podajesz drink�w?
00:41:29:Temu marynarzowi rozwi�za� si� mieszek.
00:41:32:I co z tego? Wy�lij Gust�!
00:41:36:Zwariowa�a�?|On chce ciebie!
00:41:40:Nie robi� tego.|Jestem artystk�!
00:41:44:Widzi pan?|Co ona ma za pomys�y!
00:42:03:Dobry wiecz�r!|Oto jestem.
00:42:09:W�a�nie przyby�em z Kalkuty.
00:42:18:A to z mojej �adowni!
00:42:23:Id� i wyno� si�!
00:42:28:Przecie� niczego nie zrobi�em.
00:42:35:Dra�! Wynocha!
00:42:38:To tw�j tatu�?
00:42:40:Jak pan �mie|naprzykrza� si� tej damie?
00:42:44:Ma pan wy��czno�� na "t� dam�"?
00:42:46:Cisza!
00:42:48:N�dzny str�czyciel! Wyno� si�!
00:42:56:Ale� profesorze,|nie ma pan prawa...
00:43:00:N�dzny alfons!
00:43:02:My�li pan, �e kim jest?
00:43:06:Ten pan zam�wi� szampana!
00:43:08:Zap�ac� za wszystko!|Wynocha!
00:43:12:Wyzwa� mnie od str�czycieli!
00:43:16:Ale� kapitanie, prosz�|nie robi� takiego zamieszania!
00:43:19:�ci�gnie mi pan tu|na kark policj�!
00:43:21:Tak, policja!
00:43:23:Sprowadz� policj�,|ty oszu�cie!
00:43:33:Chcia� mnie zabi�!
00:43:44:Od tak dawna
00:43:48:nie bili si� o mnie m�czy�ni.
00:43:51:Wype�ni�em tylko m�j obowi�zek.
00:43:53:Niech pan si� nie denerwuje, profesorze.|Napijmy si�.
00:44:00:Pozwoli pani: wypijmy za co� specjalnego...
00:44:37:Przepraszam, profesorze,|ale jest tu policja.
00:44:44:Nie mog� pana tu znale��.
00:44:46:Nie mam nic do ukrycia!
00:44:48:Ale my mamy.
00:44:50:Nie mog� pana zobaczy�.
00:44:58:Nie mam nic do ukrycia!
00:45:02:Powinni�my otworzy�|w piwnicy pensjonat.
00:45:20:Ten pan twierdzi,|�e zosta� tu zaatakowany.
00:45:24:Chcia� mnie zabi�! Zabi�!
00:45:27:Kto?
00:45:28:Kto chcia�?
00:45:31:Gdzie ten nicpo�?
00:45:34:Niech pan, oficerze, aresztuje jego.|Zaatakowa� mnie na scenie!
00:45:37:Jasne. Nie zawracaj mi g�owy.
00:45:43:Gdzie si� schowa�e�, nicponiu?
00:45:45:Czego ty chcesz?
00:45:48:Nawet tu nie by�em.
00:46:03:Chod� no tu.
00:46:05:W ko�cu ci� dorwa�em.
00:46:09:Wy�a� st�d!
00:46:12:Tw�j czas si� sko�czy�!|Wy�a�.
00:46:16:Wy te�!
00:46:19:Smarkacze!
00:46:22:To on!
00:46:24:Panie oficerze, on chcia� mnie zabi�!
00:46:29:Prosz� wybaczy�, profesorze...
00:46:31:Zniewa�y� mnie.
00:46:34:Ten pan chce wnie��|oskar�enie przeciwko panu.
00:46:37:Doskonale! I ja wnios�!
00:46:41:Co to znaczy,|"wnie�� skarg�"? Aresztuj pan go!
00:46:44:- Prosz� by� cicho!|- Nikt nie b�dzie mnie ucisza�!
00:46:47:Zobaczymy.|Na posterunku!
00:46:50:On pr�bowa� mnie zabi�!
00:46:53:Wyzwa� mnie od alfons�w!
00:47:00:Nie odpuszcz� tego!
00:47:08:Zak�adam, �e zdajecie sobie spraw�
00:47:10:z konsekwencji wynikaj�cych|z tego incydentu.
00:47:22:Wyjmij papierosa z ust!
00:47:27:S�yszysz?
00:47:32:Przyznaj si�!|Po co tu przyszed�e�?
00:47:35:Po to samo, co pan, profesorze.
00:47:40:Precz!
00:47:43:Jeszcze mnie popami�tacie!
00:47:53:Dobra robota, profesorze!
00:47:55:Prosz�, niech pan si� napije!
00:47:59:"�mie�"!
00:48:06:N�dzne dranie!
00:48:08:Jeszcze mnie popami�tacie!
00:48:25:Na mi�o�� bosk�,|co si� sta�o, profesorze?
00:48:31:Nic mi nie b�dzie.
00:48:34:Ju� mi lepiej.
00:48:38:To chuligani!|�adny pan sobie wybra� zaw�d!
00:48:41:Nie powinien si� pan tak denerwowa�.
00:48:52:Do diab�a z tym dzwonkiem!
00:48:56:Co si� tu dzieje?
00:48:58:Lokal ju� w po�owie opustosza�!
00:49:01:Nie narzekaj!|Kto przyprowadzi� kapitana?
00:49:05:Dobra, do roboty!
00:49:09:Prosz� wyj��, profesorze.
00:49:12:I pos�ucha�.|Lepiej si� pan poczuje.
00:49:28:Zada� mi pan niez�y cios...
00:49:33:ale ja nie z tych,|co ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin