Święty (The Saint) 1997.txt

(49 KB) Pobierz
{1019}{1078}�WI�TY
{1131}{1217}DALEKI WSCH�D... WCZORAJ
{1230}{1331}Simon Magus by� magiem|i czarodziejem...
{1332}{1388}w...
{1402}{1467}w Sumerii.
{1478}{1557}Co si� sta�o|z Simonem Magnusem, Bartolo?
{1558}{1700}Uczniowie Jezusa czynili cuda.|Kiedy Simon Magus to zobaczy�,
{1701}{1775}zaoferowa� Piotrowi z�oto|w zamian za cudown� moc.
{1776}{1851}Co zrobi� Piotr?.
{1852}{1918}John Rossi?
{1943}{2002}Wsta�.
{2115}{2200}Odpowiedz na pytanie, Johnie Rossi.
{2201}{2274}To nie jest moje imi�.
{2275}{2372}Ty i inni b�karci,|kt�rzy mieli�cie szcz�cie si� tu znale��,
{2373}{2530}dzieci grzechu, nasienie pot�pionych,|wszyscy nosicie imiona �wi�tych!
{2549}{2614}�wi�tych, kt�rzy byli zdyscyplinowani.
{2615}{2681}�wi�tych, kt�rzy byli nieskalani.
{2682}{2750}Ty otrzyma�e� imi�|Johna Baptysty Rossi -
{2751}{2884}kapucyna, kt�ry odda� biednym|wszystko, co posiada�.
{2898}{2983}Cz�owieka, kt�ry niczego nie mia� -|tak jak ty.
{2984}{3104}A wi�c, jak si� nazywasz,|niewdzi�czny kundlu?
{3391}{3472}Twoje imi�, ch�opcze!
{3510}{3629}Zapomnia�e� j�zyka w g�bie?|Jak masz na imi�?
{3793}{3923}Wszystkie dziewcz�ta|zostan� zamkni�te w pokojach...
{3928}{4010}... i �aden ch�opiec nie dostanie|nic do jedzenia...
{4011}{4145}... dop�ki nie wypowiesz|w obliczu Boga swojego imienia.
{4682}{4776}Jedzenie, jedzenie, jedzenie!
{5889}{5990}Powinni ci� nazwa�|Simon Magus, tak jak tego czarodzieja.
{5991}{6074}Nie. Simon... Templar.
{6355}{6414}Agnes!
{6430}{6489}Agnes!
{6620}{6679}Agnes!
{6890}{6982}- Co ty tu robisz?|- Agnes!
{7116}{7172}Jak ci� z�api�|wych�ostaj� ci�!
{7173}{7292}Nic z tego. Dzi� w nocy|wyruszam na krucjat�.
{7294}{7394}Wszystko zaryzykowa�em, najdro�sza,|by si� z tob� po�egna�.
{7395}{7475}Nie mog� odjecha�|bez poca�unku, prawda?
{7476}{7537}Zobacz!
{7917}{8011}Dziewcz�ta uciek�y!|Dziewcz�ta uciek�y!
{8012}{8091}Dziewcz�ta uciek�y!
{8303}{8404}Poczekaj, Johnie Rossi, poca�unek!
{8518}{8604}Tutaj jest! Bierzcie go!
{8932}{9078}3 pa�dziernika, wej�cie do recepcji|budynku "Zak�ady Tretiaka".
{9116}{9229}Przy windzie uzbrojone stra�e|w mundurach.
{9230}{9343}Aby dojecha� na 26 pi�tro|potrzebny jest oddzielny kod.
{9344}{9448}Mo�na wyj�� po schodach. B�d� puste.
{9476}{9560}4 pa�dziernika. Dane osobiste.
{9561}{9648}Wsp�lnik Tretiaka zgin��|nagle w 1995 roku.
{9649}{9771}Tretiak zosta� jedynym w�a�cicielem|imperium gazowo-olejowego.
{9772}{9892}Pierwszy syn Tretiaka|zgin��5 lat temu w wypadku.
{9893}{9932}Kim jeste�?
{9933}{10019}Samoch�d prowadzi� m�odszy syn,|Ilja, 25 lat.
{10020}{10121}�ona mieszka w Genewie, po nieudanej|pr�bie samob�jstwa w 1996 roku.
{10122}{10200}- Jestem Iwan Iwanowicz.|- Nie maj� innych dzieci.
{10201}{10312}5 pa�dziernika. Ilja sp�dzi� dzie�|w Cafe Eldorado razem z kumplami.
{10313}{10393}Gangsterski rap, kawa,|flirty z nastolatkami...
{10394}{10478}Pistolety w kieszeniach,|bro� maszynowa w samochodach.
{10479}{10574}Znalaz� ich w czasie dwuletniej|obowi�zkowej s�u�by wojskowej.
{10575}{10684}Firma rodzinna zatrudnia|ich do "czarnej roboty'.
{10685}{10757}MOSKWA... JUTRO
{10815}{10939}ZAK�ADY GAZOWO - OLEJOWE|TRETIAKA KWATERA G��WNA
{11385}{11465}W drugiej limuzynie.
{12371}{12497}Trzy wielkie imperia liczy�y si�|niegdy� na �wiecie,
{12498}{12584}pod wzgl�dem kulturalnym i militarnym:
{12585}{12677}Rzym, Konstantynopoli Rosja.
{12695}{12823}Wszystkie trzy upad�y.|Tylko jedno mo�na odbudowa�.
{12830}{12914}I tylko jeden cz�owiek mo�e to zrobi�:
{12915}{13001}Iwan Pietrowicz Tretiak!
{13557}{13652}Przyjaciele! Rodacy! Rosjanie!
{13851}{13941}Wy, zgromadzeni w tej sali,
{13964}{14038}jeste�cie elit� Rosji.
{14039}{14122}Ca�y nar�d was s�ucha.
{14154}{14241}Ale dlaczego wy|s�uchacie moich wynurze�?
{14242}{14354}Zabierzcie mi firm�,|zapomnijcie o moim bestsellerze,
{14355}{14468}a zostanie marzyciel,|prze�ladowany my�l�
{14523}{14670}o imperium, przywr�conym|do dawnej �wietno�ci, dawnej wielko�ci.
{14769}{14884}Jestem poet�|uk�adaj�cym wiersze o Rosji -
{14917}{15049}nie tej pochylonej w pokorze,|lecz uzbrojonej po z�by.
{15097}{15201}Nie o�mieszanej, lecz respektowanej!
{15237}{15332}Wi�cej... wzbudzaj�cej strach!
{15570}{15706}Kim jestem, by o�lepia� was|t� wizj�? Wszystko, co zrobi�em...
{15707}{15843}Jak to wygl�da - syn przyw�dcy|wychodz�cy podczas przem�wienia?
{15844}{15998}Wola�by�, by syn przyw�dcy zmoczy�|spodnie podczas transmisji na �ywo?
{15999}{16096}Ludzie nadal|umieraj� z zimna!
{16529}{16618}Podoba mi si� w tym kraju.
{19788}{19844}Nie m�wi� po rosyjsku.
{19845}{19959}W takim razie wstawaj,|za�� r�ce za g�ow�
{19965}{20048}i powoli si� odwracaj.
{20133}{20254}Gumka nie jest ci tutaj potrzebna.|Zdejmij j�.
{20371}{20490}S�uchaj... jak ci to dam,|zwr�cisz tatusiowi.
{20516}{20606}A co dostaniesz w nagrod�?|Nie da ci nawet premii na �wi�ta.
{20607}{20674}Od faceta, dla kt�rego to kradn�,|dostan� milion dolar�w.
{20675}{20781}Podzielimy si�. Dam ci|p� miliona w twardej walucie.
{20782}{20848}Pomy�l o narkotykach,|kt�re m�g�by� za to kupi�...
{20849}{20925}B�dziesz balowa� w Moskwie|przez dziesi�� lat, przyjacielu.
{20926}{21051}Nie potrzebuj� drobnych.|To tw�j pierwszy problem.
{21052}{21110}A to drugi...
{21111}{21182}Mikroprocesor!
{21216}{21328}- Nie ruszaj si�!|- Denerwuj� si� na widok spluwy.
{21329}{21403}Patrz mi w oczy.
{22255}{22320}Moje oczy!
{22788}{22845}St�j!
{22959}{23044}Nie masz gdzie ucieka�!
{23356}{23430}Pieprzony guzik!
{23614}{23700}Otoczy� budynek! Szybko!
{23803}{23865}Z drogi!
{23977}{24105}- Gdzie jest cia�o?|- Nie ma. Tylko jaki� w��cz�ga.
{24204}{24335}Niech �yje Imperium Rosji!|Niech �yje Imperium Rosji!
{24457}{24541}Napij si�, przyjacielu.
{24568}{24668}Dobry z ciebie cz�owiek - �wi�ty.
{25355}{25438}To moje, moja butelka!
{25630}{25720}W miar� jak s�upek rt�ci w Moskwie|opada poni�ej zera,
{25721}{25780}Rosjanie rozgrzewaj� si�|s�uchaj�c zajadliwej retoryki
{25781}{25843}by�ego komunisty Iwana Tretiaka.
{25844}{25954}Tretiak - olejowy magnat|i przyw�dca w�asnej partii politycznej
{25955}{26073}przepowiada, �e niepokoje w Rosji|b�d� si� nasila�,
{26074}{26147}je�li prezydent Karpow|nie zdo�a wydoby� kraju z kryzysu,
{26148}{26256}spowodowanego brakiem oleju|opa�owego.
{26263}{26370}W dzisiejszej przemowie Tretiak|wezwa� od�am armii rosyjskiej,
{26371}{26464}przeciwny obecnemu rz�dowi,|do przechwycenia w�adzy
{26465}{26519}i zako�czenia kryzysu olejowego...
{26520}{26556}Jaki pi�kny przedmiot.
{26557}{26655}Zwolennicy Tretiaka protestuj�|przed ambasad� ameryka�sk�
{26656}{26786}zach�ceni atakiem Tretiaka|na polityk� zewn�trzn� USA...
{26787}{26865}Cloisonne. Stara szko�a.
{26866}{26958}Tak. Nale�a� do mojej babki.
{27013}{27074}Prosz�.
{27166}{27280}Czuj� si� jak najstarsza osoba|w tym samolocie.
{27281}{27419}M�j m�� chce, bym zamieszka�a|w Anglii, a� si� to wszystko uspokoi.
{27420}{27509}Jest pani m�atk� od roku,
{27515}{27600}a ten dra� ju� znalaz� przyjaci�k�!
{27601}{27699}Przepraszam, to nie moja sprawa.
{27744}{27839}Sk�d pan wie o mnie tak wiele?
{27840}{27900}To dar.
{27919}{27988}Nazywam si� Martin de Porres.
{27989}{28062}Pochodz� z Hiszpanii, ale nosz�|imi� �wi�tego z Peru,
{28063}{28188}kt�ry leczy� chorych i rannych|przez dotyk d�oni.
{28498}{28590}Jego postura zgadza si�|z opisem, kt�ry dostali�my od Rosjan.
{28591}{28694}Ale nie ma australijskiego akcentu.
{28738}{28818}Akcent mo�na udawa�.
{28959}{29063}Prze�wietlenie w porz�dku.|Nie po�kn�� microchipu.
{29064}{29157}Wy, Anglicy, i wasza ryba|z chipsami. Jad�em kurczaka.
{29158}{29270}Kradzie� Van Gogha w Holandii|zesz�ego roku. Te same oczy.
{29271}{29344}Inny podbr�dek.
{30348}{30437}Halcon Hotel, prosz� pana.
{30608}{30694}Wsta�! Jak si� nazywasz?
{30705}{30787}Odpowiedz na pytanie!
{30791}{30894}Jak masz na imi�... imi�... imi�...
{30983}{31067}Lou? Otrzymali�my microchip.|Przes�a�em pieni�dze na konto w Szwajcarii.
{31068}{31169}Nie zrobi�em nic w sprawie|diament�w - Moskwa to teraz inne miasto.
{31170}{31284}Chciwi komuni�ci zmienili si� w|kapitalist�w. Zrobili si� niedbali.
{31285}{31362}Jeszcze jedna �atwa robota,|50 mln na koncie i wycofuj� si�.
{31363}{31422}- S�ysza�em to ju� wcze�niej.|- Nie ode mnie.
{31423}{31490}Jak nie wierzysz,|spr�buj mnie znale��.
{31491}{31574}Do diab�a z tob�, Lou!
{31664}{31745}Musz� wyr�wna� do 50.
{31760}{31854}KONTO BIE��CE: $42, 550, 000.00
{32148}{32206}PAJ�K
{32228}{32330}�RODEK OWADOB�JCZY|ODKODOWA�? TAK.
{32547}{32626}DO MUCHY: CZY CHCESZ ZAROBI�|TROCH� PAPIERK�W?
{32627}{32712}DAJ BZYKA.|BORIS PAJ�K
{32842}{32907}DO PAJ�KA:
{32941}{33035}"Za milion dolar�w USA,|nie podlegaj�cych zwrotowi",
{33036}{33154}"zarezerwuj� ci stolik|w romantycznym k�ciku Berlina"
{33155}{33284}"zwanym Templehof -|to mi�a poczekalnia tranzytowa. "
{33285}{33401}"Aby wej��, przechodzisz|przez wykrywacz metalu -ja r�wnie�. "
{33402}{33500}"Skoro wiesz, �e nie jestem uzbrojony,|a ja wiem, �e ty nie jeste� uzbrojony',
{33501}{33643}"mo�emy si� sobie spodoba�|i nikomu nie stanie si� krzywda. "
{33843}{33895}TRETIAKWZYWA ROSJAN|DO ZBROJENIA
{33896}{33994}- Nie widz� go.|- Rozgl�daj si�.
{33995}{34131}Ma pan d�ug� pi�kn� lask�.|Pasuje do pana pi�knych oczu.
{34180}{34257}W rzeczywisto�ci wygl�da pan|o wiele korzystniej.
{34258}{34330}- Kim pan jest?|- Bruno Hautenfaust.
{34331}{34410}Nosz� imi� �wi�tego,|kt�ry by� bardzo bogatym cz�owiekiem.
{34411}{34497}Mia� wino, kobiety i �piew,|i nagle, bez powodu,
{34498}{34623}wszystko rozda� i postanowi�|zosta� pustelnikiem.
{34631}{34702}Prosz� odej��.
{34706}{34772}Reprezentuj�|profesjonalist�, kt�rego pan wynaj��.
{34773}{34867}Jestem jego mened�erem.|Prowadz� pertraktacje.
{34868}{34988}Nie rozmawiamy z po�rednikami.|Chod�my, ojcze.
{34995}{35073}Poczekaj. Usi�d�.|S�uchaj i ucz si�.
{35074}{35150}Ach, ta m�odzie�.
{35214}{35338}Dla kogo pracuje ten z�odziej?|CIA? Ml-6? Libia?
{35341}{35435}Dla nikogo.|To niezale�ny kontraktor.
{35436}{35...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin