NEW Alex Collier 2009 Interview (03 of 11).txt

(6 KB) Pobierz
{1}{1}29.970
{2}{87}Dolar by� jedynym wyj�tkiem, ale to si� sko�czy w ci�gu kolejnych 18 miesi�cy.
{88}{314}Wi�c zn�w sprowadza si� to do Amerykan�w, panie i panowie czego chcecie, jakiego rodzaju kraju chcecie?
{318}{626}Po�owa z was nawet nie g�osuje, nie rejestrujecie si� by g�osowa�, wi�c ludzie dos�ownie kompletnie wyeliminowali�cie si� z gry,
{627}{911}je�li g�osujecie to si� nie liczy i nie ma znaczenia, i wiecie co? Macie racj�, to si� nie liczy, bo wystarczaj�co du�o z was nie uczestniczy w tym, by uczyni� zmian�,
{924}{1146}wci�� mamy zdolno�� dokonania dramatycznej zmiany w tym kraju i zmiany kierunku, mo�emy p�j�� do rz�d�w stanowych,
{1153}{1347}i powiedzie�: Ok, musicie wycofa� swoje poparcie dla rz�du federalnego, musicie wzi��� ich pod 10-t� Poprawk�,
{1351}{1595}i musicie pami�ta�, �e to stany stworzy�y rz�d federalny, a nie na odwr�t, ok? To musi si� wydarzy�,
{1597}{1911}musicie im przypomnie� kto tu rz�dzi, obywatele stworzyli stany, a stany stworzy�y rz�d, ok? To by� rz�d przez ludzi i dla ludzi,
{1920}{2056}nie dla rz�du, nie dla prywatnego przemys�u i nie dla kompleksu militarno-przemys�owego,
{2057}{2294}to nie by�o to, to nie jest w Konstytucji albo w Karcie Praw, albo w Deklaracji Niepodleg�o�ci, nic z tego tam nie ma, ok?
{2296}{2539}Wszystko dotyczy�o nas i je�li tego nie odzyskamy to stracimy nasz kraj, i w�a�ciwie ju� tam jeste�my,
{2541}{2678}i przez wiele intencji i cel�w stracili�my nasz kraj.
{2717}{3026}Wiecie, kto wie co si� dzieje, to absolutna parodia, zamiast zwraca� si� przeciwko sobie powinni�my si� zjednoczy�,
{3031}{3242}musimy si� zebra� z bardzo spokojnym i rzeczowym celem, bez zamieszek, bez zabijania, nic z tego nie musi si� zdarzy�,
{3244}{3549}to po prostu kwestia o�wiadczenia naszemu rz�dowi stanowemu: Chcemy zmiany, chcemy by�cie rz�dzili w tym rz�dzie,
{3555}{3737}i czegokolwiek b�dzie trzeba by tego dokona�, zrobicie to! I wiecie, je�li wszystkie 50 stan�w zbierze si� razem,
{3751}{4005}mo�emy to zmieni� natychmiast. Ale tak si� w�a�nie stanie, pami�tajcie, ludzie stworzyli stany i to stany stworzy�y rz�d federalny,
{4009}{4077}a nie na odwr�t.
{4100}{4392}Chcia�bym wiedzie�, jak� rol� w utracie kontroli nad kompleksem militarno-przemys�owym mia�y istoty pozaziemskie?
{4395}{4671}Nie wiem, czy oni mieli jak�kolwiek nad tym kontrol� ani czy istoty pozaziemskie interweniowa�y w tej sprawie � nie musia�y tego robi�.
{4796}{5067}Je�li popatrzysz na czasy, w kt�rych �yli�my � w�a�nie sko�czy�a si� II wojna �wiatowa, sko�czy�a si� wojna korea�ska,
{5075}{5244}a propaganda m�wi tylko o Sowietach, Sowietach, Sowietach...
{5248}{5638}Czyli maj�ce miejsce wtedy te wszystkie sekrety, podejrzane dzia�ania, kilka katastrof � Roswell, Soccorro, prawdopodobnie kilka innych.
{5697}{5984}I mamy t� ca�� technologi� o czym m�wiono na Spotkaniu 54, teraz zwanym Edwards � czyli wiele si� wtedy dzia�o.
{6064}{6533}Nie znam dok�adnie mechnizmu, ani jak to si� sta�o � ale �le posz�o. Jakikolwiek mechanizm by� u�yty, oni klasyfikuj� te projekty,
{6539}{6702}jakakolwiek to grupa � powiedzmy hipotetycznie Grupa Koordynuj�ca Operacje Specjalne
{6705}{6991}w Mi�dzynarodowej Radzie Bezpiecze�stwa � oni maj� uprawnienia, aby zaklasyfikowa� te projekty, te programy.
{7005}{7644}Zaklasyfikowaliby to powy�ej i poza zasi�giem prezydenta. W tym momencie � on traci kontrol�. Tak to dzia�a. Czy to dobry system? Nie, nie s�dz�.
{7716}{8175}Ale czy kto� powinien nam o tym powiedzie�? Tak, oczywi�cie. S� te� rzeczy � o kt�rych s�ysza�em z ACE, o kt�rych nie powinno si� m�wi� � ludzie nie byli na to przygotowani.
{8185}{8374}Teraz jeste�my prawdopododnie przygotowani na wi�cej informacji � ale teraz oni nie chc� tych informacji przekaza�.
{8377}{8616}Teraz poza USA jest wi�cej informacji o tym co si� dzieje � inne rz�dy s� bardzo, bardzo otwarte.
{8625}{8944}Czyli tu wszystko si� dzieje, a my jeste�my jak ci�gni�ci na sznurku w ciemnym korytarzu w�r�d luster, na ruchomych piaskach.
{8949}{9433}To doskona�a analogia, do tego co si� dzieje. Tu odwr�cili�my technologi�, tu podatnicy za to zap�acili, a wiemy mniej ni� ktokolwiek inny, co si� obecnie z tym dzieje.
{9662}{10116}Je�eli grasz w pokera, nie wiesz gdzie jest joker, to prawdopodobnie ty � gramy w pokera, my jeste�my jokerem � tyle o tym wiem.
{10238}{10835}Wcze�niej wspomnia�e� Program. Czy stworzyli go wybrani oficjele (rz�d, senat...), czy sta�o si� to ponad nimi, ponad wojskowymi? Czym jest Program?
{11024}{11698}To nie dzia�a jak rz�d. To jest raczej tajna agenda. Co to za agenda? Dok�adnie nie wiem. Popatrzmy na bie��c� sytuacj�. Wiemy, �e ta technologia istnieje.
{11714}{12053}Ujawniane s� kolejne informacje � przez wojskowych i cywili, nawet przez grupy istot pozaziemskich,
{12063}{12440}kt�re maj� kontakty z lud�mi z innych kraj�w � m�wi�, �e istnieje in�ynieria odwrotna (wsteczna) technologii.
{12444}{13024}Robi�y to nazistowskie Niemcy, Rosjanie, rz�d USA � ale my o tym nie s�yszeli�my. To jest Program � a on jest ponad cywilnym, codziennym �yciem.
{13044}{13262}Masz ksi��k� Coursala, jest praca porucznika Wendellea Stevensa, o wszystkich badanich, kt�re zrobi� na ten temat,
{13272}{13638}i wielu innych autor�w, kt�rzy pr�buj� wszystkimi metodami spowodowa�, �e ludzie zrozumiej� co si� dzieje.
{13648}{14604}Wielu ludzi tak wiele po�wi�ci�o � stracili przyjaci�, musieli si� rozwie��, bo chcieli dostarczy� informacj� ludzko�ci.
{14779}{15066}Program zosta� tak dalece usuni�ty z codziennego �ycia, �e wi�kszo�� ludzi nawet nie pomy�li, �e Program mo�e istnie�.
{15071}{15360}Z drugiej strony Program nie wie, jak wygl�da nasze codzienne �ycie, tak dalece to zosta�o rozdzielone.
{15370}{15841}Mamy wi�c tajne miejsca, podziemne urz�dzenia, drogi pod g�rami, ale nie ma kontaktu, wymiany ze zwyk�ymi obywatelami,
{15850}{16087}wszystko jest zamkni�te, oni bywaj� tylko ze swoimi � s� oddzieleni od ludzko�ci.
{16145}{16586}To prawie jak dwie r�ne rzeczywisto�ci, dzia�aj�ce w tej samej przestrzeni. Tak w rzeczywisto�ci jest. Czym jest wi�c Program? Nie umiem powiedzie�.
{16620}{16848}Mamy jednak dowody, �e Program dzia�a� i interweniowa� w obronie Ameryki.
{16894}{17315}Np. kilka tygodni temu na wschodnim wybrze�u, gdy wiele ludzi widzia�o zielony materia�, b�yskaj�cy na zielono, l�duj�cy na oceanie.
{17334}{17734}W kulisach tej operacji statek cargo gdzie� na Atlantyku wypu�ci� rakiet�, kt�ra mia�a wyl�dowa� na p�nocym brzegu stanu Wirginia. I statek TR3B przechwyci� t� rakiet�.
{17769}{17950}Je�li to prawda, a dla mnie to bardzo prawdopodobne.
Zgłoś jeśli naruszono regulamin