ROSYJSKI raz a dobrze. Intensywny kurs w 30 lekcjach.pdf

(502 KB) Pobierz
480276373 UNPDF
Intensywny kurs w 30 lekcjach
dla poczàtkujàcych
• Ksià˝ka + audio CD
• Aktualna i nowoczesna tematyka
• ˚ywe dialogi
• Rozumienie ze s∏uchu
wydawnictwo LINGO
480276373.003.png
Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment
pełnej wersji całej publikacji.
Aby przeczytaæ ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj .
Niniejsza publikacja mo¿e byæ kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wył¹cznie w formie dostarczonej przez
NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym mo¿na
jakiekolwiek zmiany w zawartoœci publikacji bez pisemnej zgody
NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania siê jej
od-sprzeda¿y, zgodnie z regulaminem serwisu .
Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie
internetowym Czytaj Nas .
Halina Dàbrowska, Miros∏aw Zybert
ROSYJSKI raz a dobrze
Intensywny kurs j´zyka rosyjskiego
w 30 lekcjach
480276373.004.png
Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com
Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl
Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos
Redakcja i korekta: Nina Gierus, Pawe∏ Pokora
Lektorzy: Aleksander Choch∏ow, Nina Gierus, Yaroslav Kanishchev, Mi∏ogost Reczek
Dêwi´k i monta˝: Leszek Czernicki
Program komputerowy i gry j´zykowe na p∏ycie CD-ROM: Edgard, www.edgard.com.pl
Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27
Druk i oprawa: Pozkal
© Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2005, www.WydawnictwoLingo.pl
© Copyright for the text by Miros∏aw Zybert, Tadeusz Dàbrowski
ISBN 83-60287-05-8
Spis treÊci
Wst´p
6
ìÓ
Í 6
26
êÛ
ÒÒÍËÈ ‡ÎÙ‡‚Ë
Ú
8
ä‡Í ‚‡ + ¯‡ Ù‡ÏË + ÎËfl?
Wy ra ˝e nia ÏÂÌfl + ÁÓ‚ÛÚ + ... ÏÓfl + Ù‡ÏË + ÎËfl...
Zwro ty grzecz no Êcio we u˝y wa ne przy po wi ta -
niu i po ˝e gna niu.
ìÓ
Í 1
9
äÚÓ ˝ + ÚÓ? óÚÓ ˝ + ÚÓ?
Li te ry: Ä ù é ä í çóèÅ
Ak cent, o nie ak cen to wa ne, in to na cja, wy mo wa
spó∏ g∏o ski ˜ . Opusz cza nie w zda niach form
cza sow ni ka po si∏ ko we go byç w cza sie te raê -
niej szym. Wska zy wa nie osób i przed mio tów.
To ju˝ potrafisz! Sprawdê si´!
29
ìÓ
Í 7
30
ü Û˜Û + Û + ÒÒÍËÈ flÁ˚ + Í
Ko niu ga cja II cza sow ni ków: cza sow ni ki Û˜ËÚ¸ ,
„Ó‚ÓË + Ú¸ . Przy s∏ów ki ro syj skie z przed rost kiem
ÔÓ .
ìÓ
Í 2
11
ɉ ÓÌ? ɉ Ó̇
? ɉ ÓÌË
?
Li te ry: Ö › û ü à É Ñ å ê
Okre Êla nie miej sca znaj do wa nia si´. Wy mo wa
sa mo g∏o sek jo to wa nych.
ìÓ
Í 8
34
üÌ Â + ‰ÂÚ ‚ êÓÒÒË + ˛
Zwro ty grzecz no Êcio we wy ra ˝a jà ce proÊ b´
i po dzi´ ko wa nie. Py ta nia „‰Â? äÛ‰‡ + ? ÓÚÍÛ + ‰‡?
U˝y cie par przy im ków: ‚ – ËÁ , ̇ – Ò .
ìÓ
Í 3
13
ä‡Í Ú·fl + ÁÓ‚Û + Ú? ä‡Í ‚‡Ò ÁÓ‚Û + Ú?
Li te ry: Ç á â ë î ò ï ì
Przed sta wia nie si´. For my grzecz no Êcio we –
zwracanie si´ do ró˝nych osób. Wymowa
spó∏ g∏o ski ¯ .
ìÓ
Í 9
37
åÌ ÌÛÊ̇ + „ÓÒÚËÌË + ˆ‡...
Przy s∏ów ki (ÌÂ)‰‡ÎÂÍÓ + ÓÚ, ·ÎË + ÁÍÓ ÓÚ . Nazwy dni
ty go dnia. Od mia na rze czow ni ków ro dza ju ˝eƒ -
skie go i m´ skie go za koƒ czo nych na -‡ , -fl .
ìÓ
Í 4
16
ɉ Ú˚ ÊË‚fi¯¸? ɉ ‚˚ ÊË‚fiÚÂ?
Li te ry: ã Ü ¸˚ñ
Wy mo wa spó∏ g∏o sek Î , Ê , ˆ . Znak mi´kki i jego
funk cje. For my oso bo we cza sow ni ka ÊËÚ¸ .
ìÓ
Í 10
41
Ç ÌÓ + ÏÂÂ
Ró˝ ni ce w okre Êla niu kon dy gna cji w j. pol skim
i ro syj skim. Li czeb ni ki g∏ów ne i po rzàd ko we
od 1 do 10. Zwroty grzecznoÊciowe u˝ywane
zwy kle na po czàt ku i na koƒ cu roz mo wy te le -
fo nicz nej. Cza sow nik ıÓÚÂÚ¸ .
ìÓ
Í 5
20
äÚÓ Ú˚? ɉ Ú˚ ‡·Ó
ڇ¯¸?
Li te ry: ô ˙
Na zwy wy bra nych za wo dów i miejsc pra cy. For -
my oso bo we cza sow ni ków ko niu ga cji I. Wy mo -
wa spó∏ g∏o sek ˜ , ˘ . Znak twardy i jego funkcje.
To ju˝ potrafisz! Sprawdê si´!
46
www.WydawnictwoLingo.pl
3
480276373.005.png 480276373.006.png 480276373.001.png 480276373.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin