PIERŚCIEŃ ATLANTÓW „PODARUNEK” BESTII.pdf

(649 KB) Pobierz
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
Witam.
Jeliznazoob,uktórejzauważyłenapalcupiercieoatlantów,przelijmutenartykuł
ZNAK BESTII dla naiwnych
Tajemnica Pierścienia Atlantów
Naiwni wielbiciele ezoterycznych nowinek nie mają pojęcia , że poddają się wpływowi wielokrotnie
przeklętego symbolu o podłym przesłaniu. Zniewoleni wpływem magii, popadają w uzależnienie, z
którego nie sposób już się samodzielnie wyzwolić.
PIERŚCIEŃ ATLANTÓW „PODARUNEK” BESTII
Wielokrotneprzekleotwoukrytewymbolachpiercienia
ymbolikapiercieniajetcilewiąanarytuałami,intrukcjamiimagiątoowanąpre ich demonicznego
inpiratoraitwórcliteraCrowleya– jedenegocołowychokultytów maookichżyjącychnaprełomieXIXiXX
w. Cłowiektenamiebiekaałnaywad BETIĄ ,ajegocelemiżyciowąmijąmiałobyd sprowadzenie antychrysta
naiemiPiercieotlantówmiał bydjego ZNAKIEM .
WSZYSTKIE kładoweelementypiercieniamaja OTWORZYD oobnoącątentalimannademonicnediałanie
atanaWytkieawartewnimworyąwtenwyrainowanypoóbcelowoaprojektowaneampiercieotraci
wojeymbolicnenacenieokrgu,apryjmujepotadotwartąPropagatorypiercieniawracająuwag,żenie
możeonbydinacejwykonanypretregająpredtw„podróbkami”wiadcytoocególnymnaceniui
precyji (intencji) rytuału jaki otał nad nim odprawiony Dwa równoważne ukryte w piercieniu ymbole
pierwiatkówmkiegoiżeokiegoodnoąidoatanitycnegonakubetii
HEKSAGRAMY UKRYTE WE WZORZE - Otwarcie na działanie szatana
Wpiercieniuukrywająi DWA rodajehekagramów
HEKSAGRAM TNITYCZNYukrytywPiercieniutlantów
1
880781708.004.png 880781708.005.png
Wielka Yantra nakpochodącyDalekiegoWchodu(tantrymhinduitycny) Trójkątkierowanywierchołkiem
dodołuymboliujepradawnąamic,amkodymboliowanajetpretrójkątwierchołkiemkierowanym
kugóreCałodjakonakonacajednoceniepierwiatkówmkiegoiżeokiego
Układ przeciwieństw - heksagram w symbolice masońskiej wyraża żywioły: wodę, ogień, ziemię, powietrze.
Masoneria odnosi ten znak do gnostycznej drogi „duchowej” człowieka.
Znaceniehekagramówopianoerejnatronach
HEKSAGRAMY I CHING
Piercieotlantówzawierawobie HEKSAGRAMY dalekowchodniegotarotaczyli„Kigiprzemian” I CHING
Drugi rodzaj heksagramu ukrytegowPiercieniutlantówmakoreniew okultyzmie wschodnim wChiokiej
kidepremianIChing,awPiercieniutlantówąawartedwapierwehekagramy Oznacająone OTWARCIE
i PRZYZWOLENIE na przepływ DEMONICZNYCH wanychwchiokiejtradycjibogami
Heksagram 1 wany(qian)maonacad iła,mocdiałania,kluc,bótwo
Heksagram 2 wany(kun),maonacad„otwarty,prywolenieoraprepływ
2
880781708.006.png 880781708.007.png
Każdy hekagram można podielid na dwie cci wykle dolną i górną
kładającei 3liniiwróżnychkombinacjach/linii/tałychimiennych
Takirytualnymechanizm,wykorzytanoukładając architekturpiercienia.
Daje cenną dla okultystów liczbę 11 , która jetmidyinnymiymbolemnadmiaruipready,nieporądkui
grzechu. Crowley wielokrotnieużywajejymbolikiwromaitychukładachnp3+5+3(jakoymetria) / 5 + 6 (
pentagramihekagram)Wkażdymewoichopracowaoawierającychintrukcjeokultytycnewykaywał
klucowąrol11
Jettoteżlicba,którącególnieupodobaliobiewpółceniatanici zainspirowani naukami Crowleya (11
twierdeoatanimuwgLaVeta)
JKPRZEKLĘTO PIERCIEO
ymbolikapiercienia
Wkulturachwiatatarożytnegopiercieomiałymboliowadtatu oobynoącejgonanakwładylub
podległociPiercieobyłotrymywanyoduwerena jakonakwiąkuijednoceniepoddaotwa,tanowiłnak
ochrony aleteżbyłymbolem nadanych praw. Piercieobyłamknitytakjakamknitybyłwiąekpomidy
noącymi Piercieniepopreymbole,umiecanewnichkamienielachetne,mogłyjużprypierwym
kontakciewkaywadnahierarchinoącychtądwkrgachokultytycnychctoużywanopiercieniado
obrdówbałwochwalcych
PochodzeniePiercieniatlantów
Znaleionąrekomo obrąck naywano„ ZNAKIEM Z LUXORU ” wkaującnaegipkiemiejcepochodeniaByłon
amknityiwykonanykamionki,Zotograiinaktórejnajdujeipierwowórniewynikailodnaków
stosowanych obecnie. CtowpominaiojednymtrójkącieNatomiatmożnaroponaditotnedetale,które
różniągoodobecnegotakważnegorekomowłaciwegoktałtu
WPolcedo2001rużywanoterminu„PiercieoLuxoru”nanaobecnienawapojawiłainacniepóniej
3
880781708.001.png 880781708.002.png
W1972roku,wkiążce„Domy,któreabijają”autortwaRogeradeLaoret,nalałiopioraotograia
piercieniaWykonanybyłonglinykamionkowej,awyrebionynanimymbolłożonybyłtrechumieconych
narodkuprotokątów,naktórychpredłużeniu,pokażdejtronie,najdowałyitrykwadratyora/jeden/trójkąt
równobocnyInnebyłyteżproporcjeliniiirebatrójkąta
Wyznawcy NEW AGE wielbiciele tego symbolu promująnaiwnąbajecknatematodnaleieniaidiałania
piercieniaPodobnorancukiegiptologmarkidgrainodnalałwEgipciepiercieoawierającyopianywyżej
ymbolPonieważnakodworowanynapiercieniuniepaowałdotradycjiegipkiej,actoprypiywadpiercieo
cywiliacjitlantów
Propagatorzy tej opowiastki dająiniedotregadpodobieotwtrójkątadoymboluEgiptu– piramidy. Natomiast
z upodobaniem nadająmuinne teooicnecechyorapochodeniewiadcytoomanipulacjimającejpodłożew
propagowaniuałudlacelówpromocjimagiiignotycnychdoktrynmaonerii/odworowaniatlantówocechach
nadludzkich /.
Innąmanipulacjągrupokultytycnychnatematpiercieniajet powtanielegendy,iżpiercieotenma
adiwiającewłaciwociochronneiudrawiająceNajbardiejnagłonionaotałahitoriaHowardaCartera,
łynnegoodkrywcygrobowcaTutenchamonaJemuteżctoprypiujeirolodkrywcypiercieniaJednak
piercienie,których odkrycieprypiujeirównieżCarterowiwiadcąracejorowojukoncepcjitegoymboluniż
jegoautentycnociOdtegocasu ropocłaipopularnaokultytycna modanaamodielneporądanie
piercienikamionkicowiąałoiodprawieniemodpowiedniegomagicnego rytuałuWmiarrowoju
idei magicnaotockarowijałai,awielbicielepiercieniapoeraliaintereowaniaokultytycnewikłająciw
noweapektybałwochwaltwaZactoprypiywadpocególnympalcomdłoni magicnewłaciwociZaotrono
teżkryteriarytuału,poraroku,kiżycicamiałycególnenacenie
Wielenieciłoci,aracejmitówwiążeieoobąpropagatorapiercieniandredeBelialalubniejakiego
Arnolda de Belizala w innych werjachbyłto Roland d'Agrain - wnuka markiza (francuskiego egiptologa- odkrywcy).
Z tymotatnimwiążeieregopowieciojegoniewykłympechugdyż nieutannieulegałprerażającym
katatroomaledikitemu,żepoiadłówpiercieomiał awewychodidnichbewankuPodajei
przypadek upadku z wysokiej prepaciitylkodikipiercieniowimiałonwyjdoprejicało
Identycznyipodobnoautentycznyaktupadkuwprzepadiniezwykłegoocaleniaopiujewwoimżycioryie
Crowley - bestia
Roger de la Forrest inaczej opisywany jako Lafforest
W 1939 roku otał laureatemnagrodyliterackiejPrixInteralliéaprac Les Figurants de la mort. Znacnacdjego
teoriipokrywaicile pracami literaCrowleyaObajżyliwtychamychcaachiwwoichbadaniachkorytali
tychamychródełTreciichpracąniewyklebieżneWyranieiłatwomożnaroponadiż Crowleytanowił
dlaLaoretainpiracjmentalnaiduchową
4
880781708.003.png
DiełaRogerdelaForretaąunawanenietylkowkrgach„niewinnej”eoterykialetałyipewnego
cególnego rodaju intrukcją dla ekt atanitycnych ą tam traktowane jako jeden undamentalnych
argumentów,awrcdowodównaitnienieidiałanieła
JegomateriałycerpiątamącouCrowleyainpiracjdemonicnychwiereodalekiegowchodu oraz mrocznych
kultówegipkich
Wytkiekrgiajmująceiokultymemacególniemaoneriaintereowałyipracaminatematcywiliacji
egipskiej. Niemal wszelkim mocom magicznym przypisywano autorytatywne pochodzenie co najmniej staroegipskie.
WpólnienawikaLaoretaiCrowleya– betiipojawiająiwkontekciedemonologii,pirytyzmu , Feng shui oraz
kigipremianIChing
Wtamtychcaachgłównymiautorytetamiwprawachwykopalikbyli
Najwybitniejyegiptologtamtychcaów Alan Gardiner oraz jego bliski przyjaciel Battiscombe Gunn . Ten ostatni
byłwgłbokiejażyłoci betią- Alisterem Crowleyem. KarieraBatticomberopocłaiodaangażowaniaiw
diałalnodtowarytwateooicnegowpółorganiowanegopreCrowleyaBatticombe Gunn jako utalentowany
artysta, egiptolog i orientalny lingwista miałwielkiwpływnaaranżacj wielurytuałów,którewykorytałpóniej
Crowley w woje demonicnej,maookiej ekcie cególną rol pełnił w prawidłowejtranliteracji tektów
wgldemjykahebrajkiegoużywanegodorytualnegopryywaniademonówiprekleotwpodcaaktówmagiii
deprawacji. Crowleyoparłwojąoptaocąreligi(Thelema)natłumaceniutelinkh-ef-en-Chonu,okrelanej
przez niego jako "Stela Objawienia". Battiscombe "Jack" George Gunn tłumacył napiy w wielu ważnych
wykopalikachimiejcach,wtymFajum,akkara,marna,Giaiwłanie Luxor (w tym grobu Tutanchamona ).
Tajemnicąoobą(rekomymodkrywcąPiercieniatlantów),naktórąpowołujeiwwojejkiążceRogerde
Lafforest nie jest wicrekomyrancukiegiptolog markiz d'Agrain alejetnimnajprawdopodobniejwłanie
francuski egiptolog Alan Gardiner, któregonaukowegoautorytetuniemógłużydLaoretdopotwierdeniawoich
okultystycznych teorii oraz dziennikarskich sensacji. Jako dziennikarz propagator ale i adept nowej magicznej wiedzy
muiałukrydprawdiwepochodenie inormacjialejednocenietylkoonmiałpojcieoródletejinpiracjiNie
byłomożliwociżebyLaoretwobecwpólnychkontaktów,okultytycnychihitorycnejpajipominąłpotkanie
unanymiwowychcaachautorytetamijakitanowiliwiąanieobąokultytaCrowleyorapoważanyegiptolog
lanGardineramtemattlantydymuiałbyddladiennikarapajonującyiodkrywcygdyżodcaówPlatona nikt
poważniepoawłanieCrowleyemnieopiałdokonałegoładuhumanimu okultytycnego,ytemurytuałówi
„wyżejwiedy”
ZNAK BESTII
Alister Crowley - amowaocabetiaprełomuwieków
Wwoichrytuałachtoowałnajpremylniejeormydeprawacji, wyuzdania , przemocy.
RytuałyorainicjacjejakietoowałCrowley– betiabyłytaktraumatycne,żectoniebyliichwtanieprejd
nawetmaoninajwyżychtopniunawaniwinnychlożachamitrówokultymuJegoideebyłytakobraoburcze
iprerażające ,żewielokrotniewydalanogowielukrajówEuropyytuacjetebyłypowiąaneokarżeniamio
rytualnemordy,którychjednaknigdynieudałoiudowodnid ambyłowładnityrolą (amowaocojąobie
prypiał)apokaliptycnej betiipowołującejdożyciaantychryta PIERCIEOTLNTÓW byłpredmiotem,który
pełniałocekiwanepreCrowleya kryteriajakiepowinnomied ZNMIENĘBETII . Prekaaniegoludiommiało
wypełnidipotwierdidapokaliptycneprełaniejakieCrowleyobieprypiywałPocątkowopiercieo(wnanej
namdiiajormie)dotpnytylkomitrommaookim,póniejcłonkommaonerii caemtałinakiem
masowo propagowanym.
5
Zgłoś jeśli naruszono regulamin