2012 TS1.txt

(73 KB) Pobierz
00:00:00:www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
00:01:23:Kopalnia Deng Naga Copper , Indie
00:01:30:Ostro�nie, ostro�nie ...
00:01:38:Witaj przyjacielu.|- Mi�o CI� widzie�.
00:01:40:Dzi�kuje.
00:01:42:To nie do wiary! |To ca�y ty, niewiaryrygodne.
00:01:46:Mam nadziej�, �e jeste� g�odny.
00:01:48:Zaczynam by� g�odnym, A ty jak si� masz?
00:01:50:Z ka�dym dniem lepiej.
00:01:52:NIe mog�em si� doczeka�!
00:01:54:Jest pi�kniejsze za ka�dym razem kiedy je widz�, dlaczego?
00:01:56:To dziwne. Ale niedoczekanie|wci�� jest okropny.
00:02:02:Wydawa� si� by� zaniepokojony jak rozmawia� przez telefon.
00:02:04:Dlaczego nie poszed�e� na konferencj�?
00:02:05:B�d� si� uczy� od ci�bie Adrianie, Panie.
00:02:07:Santnam, nie nazywaj mnie Panem.
00:02:16:Jak to jest g��boko?
00:02:18:3300 metr�w.
00:02:20:Szuka�em tej kopalnmi w ca�ych Indiach.
00:02:24:To by�a wcze�niej kopalnia miedzi|najg��bsza na �wiecie.
00:02:31:Czy pami�tasz mojego brata|Gurdeep? On jest studentem.
00:02:33:Namaste, Doktor Helmsley, Panie.
00:02:35:Adrian, m�w mi Adrian.
00:02:40:Nie upu�c za du�o!.
00:02:44:Jak mo�na pracowa� w takim upale?
00:02:47:Przyszed�e� w dobrym dniu kolego.|Czasami upa� si�ga 49 stopni.
00:02:52:Chc� to zaprezentowa� Doktorowi.|Lakesha profesor fizyki.
00:02:56:-Namaste.|- Doktor Helmsley.
00:03:01:Co my tu mamy?
00:03:03:Neutrinos jest aktywny normalnie.
00:03:05:Drobne masy bez elektrycznych �adunk�w.
00:03:08:Krzy�uj�ca si� materia|prawie bez zderzania si�.
00:03:12:Powiedzia�e�,�e erupcje wulkanu na |Duplucaron na s�o�cu zosta�y obliczone.
00:03:15:To by�o w ostatnim tygodniu.
00:03:18:Lecz, 2 dni temu to si� sta�o.
00:03:24:Promienie s�oneczne|by�y najwi�ksze w histrii.
00:03:27:Wyprodukowa�y rekordow� ilo�� neutron�w.
00:03:31:Dios mio.
00:03:37:To nie jest jak zak�adali�my, Adrian.
00:03:40:Od pocz�tku ...
00:03:43:... neutrony powoduj�|fizyczn� reakcj�.
00:03:48:To mo�liwe.
00:03:54:TO brzmi bogato!
00:03:57:Prosz� i�� za mn�.
00:04:04:On i tak nie uwierzy.
00:04:06:Ten zbiornik wodny osi�ga|1,800 metr�w g��boko�ci.
00:04:12:To znaczy, �e neutrony|pochodz� od s�o�ca ...
00:04:15:... staj�c si� kolejnym|rodzajem podzia�u nuklearnego.
00:04:26:to ciep�o wyp�ywa|ze �rodka Ziemi ...
00:04:29:... i wkr�tce doprowadzi do dzia�ania mikrofal.
00:04:41:Panie i Panowie ...
00:04:43:... jak objeca�em,|Nie wyg�osze d�ugiej mowy.
00:04:47:TYlko chcia�em podzi�kowa�.
00:04:51:Dzi� z ich niezwkle hojnym ludziom ...
00:04:53:... uzbierali�my $ 1,700,000 dolar�w.
00:04:58:We� nast�pny drink zanim pomy�l� o |wyj�ciu i poprosz� o wi�cej.
00:05:02:Nie martw si�. Pracuje dla|bia�ego domu.
00:05:04:Niewane gdzie, to jest przyj�cie| na wy�szym poziomie.
00:05:08:Scotty!
00:05:09:Adrian, My�la�em, �e jeste� w|Indiach, co si� sta�o?
00:05:12:Potrzebuje twojej marynarki.|- co?
00:05:15:Musz� porozmawia� z|Anheuser-em. Daj mi, prosz�!
00:05:21:"Dobra. Masz.|- Potrzymaj mi to.
00:05:26:Potrzymam. Ta marynarka kosztowa�a mnie $ 600.
00:05:29:Panie Anheuser?
00:05:31:Panie Anheuser.
00:05:34:Musz� z Panem pom�wi�.
00:05:39:Czy ja ci� znam?
00:05:40:Przepraszam.Jestem doktor Adrian Helmsley.
00:05:42:Jestem geologiem w biurze|nauk i Technologji poblicznych.
00:05:47:Przepraszam, Pa�stwo.
00:05:49:To nie jest impreza studencka.
00:05:52:To jest niezwykle wa�ne, Panie.
00:05:54:Zawsze jest wa�ne.|Um�w mnie z  ...
00:05:57:Najlepiej  teraz ...
00:05:58:Jest to problem dla twojego szefa �e udost�pnie to|do nast�pnego miesi�cznika nauki.
00:06:03:Przejecha�em 20 godzin by tu przyby�.|Podr�owa�em 2 dni bez snu.
00:06:08:Musisz to przeczyta�.|Musisz to przeczyta� teraz!
00:06:16:NIech zgadn�. |Mi�dzynarodowy kryzys w geologii?
00:06:20:Przepraszam.
00:06:40:U kogo� ztym by�e�?
00:06:41:U Lee Cavazos.
00:06:42:Nikogo wi�cej.
00:06:47:Alan przyprowad� samoch�d.
00:06:49:Pewnie chcesz wiedzie� o co chodzi.
00:06:52:SPotkasz si� z prezydentemt.
00:06:54:Co si� stanie?
00:06:56:We� to do biura.
00:07:02:Maj 2012.
00:07:04:NIe dla G8.
00:07:06:Umo�y� d�ugi.
00:07:14:Brytyjska Columbia szczyt G8
00:07:21:Stany zjednoczone
00:07:27:Dzie� dobry.
00:07:29:Qu spotka� si� prywatnie|z g�owami pa�stw.
00:07:34:Pan Makarenki chcia�by|zaprezetowa� wam swoj� w�asn� tez�.
00:07:37:Panie Prezydencie,mog� zapewni� pana ...
00:07:41:... �e jego angielski jest nie wystarczaj�cy|do wys�uchania tego co mam do powiedzenia.
00:08:06:Panie Prezydencie.
00:08:11:6 miesi�cy temu ...
00:08:13:Mia�em informacj� o niszczej�cym �wiecie ...
00:08:17:Pomy�la�em, �e to niemo�liwe.
00:08:21:Kontynu�uj�c ...
00:08:24:... poprzez zjednoczony wysi�ek ...
00:08:27:... naszych genialnych in�ynier�w ...
00:08:31:... potwierdzili�my s�uszno�� teorii, kt�ra m�wi �e.
00:08:35:�wiat jaki znamy ...
00:08:40:... nied�ugo dobiegnie ko�ca.
00:08:45:ALeja CHI MING , TYBET.
00:08:52:Projekt DAM|wytworzy wiele miejsc pracy.
00:08:56:Partia i kraj pomog� wam z waszymi przesiedleniami.
00:09:02:Babciu, chwy� moj� r�k�.
00:09:04:Gdzie my zostaniemy przewiezieni?
00:09:06:Wszystko b�dzie dobrze ...
00:09:12:Bracie!
00:09:13:Granny!
00:09:15:Wy�l� pieni�dze!
00:09:22:kto umie pisa�?
00:09:24:kto umie czyta�?
00:09:26:kto umie spawa�?
00:09:43:HOTEL GRAND Empire, Londyn.
00:10:01:Czy jego ekscelencja zach�ci� si�|by przeczyta� raport?
00:10:09:Musicie zrozumie� to ,�e |mam bardzo du�� rodzin�, Panie ...
00:10:14:Isaac.
00:10:16:Jeden bilion dolar�w to du�o pieni�dzy.
00:10:19:Jest jaka� pewno�� ich ubezpieczenia|,Jego wysoko��.
00:10:27:LOUVRE MUSEUM, PARY�.
00:10:39:Zaufa�em bardzo waszej organizaji .
00:10:45:To jest perfekcyjna  replika, Roland.
00:10:49:Wielbiciele mogli by j� uszkodzi�.
00:10:51:Pomoy� o tych pi�knych figurach|Buddy ...
00:10:54:... kt�re polecia�y do Afganistanu.
00:10:57:Organizacja wykona�a|ju� selekcj� wybranych d�br ...
00:11:01:... Brytyjskie Muzeum|i L'Hermitage.
00:11:10:B�d� bezpieczne w ukryciu ...
00:11:14:... ukryte ... w bunkrze w Szwajcarji .
00:11:21:�witnie przechowane, Roland.
00:11:24:Jedyna r�nica jest wykrywalna|dzi�ki analizie podczerwieni.
00:11:28:ALe nadal pozostaje podr�bk�.
00:11:45:Masowe samob�jstwo zosta�o odkryte |przez reporter�w ...
00:11:48:... produkcja| miasta Maj�w Tikal
00:11:51:Jest powiedziane �e jest wiele ofiar ...
00:11:53:.. wida� przylegaj�|wok� kalendarza Maj�w ...
00:11:55:... to pokazuje , �e �wiat sko�czy si�| 21 grudnia tego roku ...
00:12:00:... przez si�y |s�o�ca.
00:12:02:Dzi�kuj� Mark.
00:12:04:Poziom rzek,|Naukowe nagranie ...
00:12:05:rozpoznanie i� nadci�gnie |kulminacja najwi�kszego s�o�ca ...
00:12:09:.. w naszej historii.
00:12:16:Tak, oczywi�cie wielu ludzi s�dzi ..
00:12:18:... �e kalendarz Maj�w|przewidzia� galaktyczny wyr�wnanie.
00:12:24:Jestem martwym cz�owiekiem
00:12:25:Ju� nie �yj�! Ju� nie �yj�!
00:12:28:Koniec �wiata w 2012.
00:12:31:cholera!
00:12:38:Cze�� Kate, Jestem|cz�ciowo ju� na autostradzie.
00:12:41:Jestem w drodze.
00:12:45:Daleko na atlantyku".|- Spokojnie.Nied�ugo przyb�dzie.
00:12:49:Wakacje to nie spotkanie z lekarzem.
00:12:52:Powinno by� zabawnie.
00:12:54:Czy pami�tasz co to jest zabawa?
00:12:56:Czy pami�tasz gdzie by�e�|kiedy przesta�e� si� bawi�?
00:13:02:Tal, rozumiem.
00:13:08:"sezon na insekty?
00:13:09:Je�li. Jest to sezon na komary to|w Yellowstone maj� wi�cej ich
00:13:13:Musz� i��|Nie widz� dobrych znak�w.
00:13:24:�a�.
00:13:25:Sp�j� na to!
00:13:27:Niewiarygodne.
00:13:34:Merrill, m�wi�em Ci!
00:13:36:musimy wr�ci� do  Wisconsin!
00:13:38:Te drobne wstrz�sy doporwadzaj� |mnie do nerwicy.
00:13:42:nie zbli�a� si� do rozerwanych|nawierzchni.
00:13:44:Niepowinno by� rzadnch niedogodno��i.|Bo grunt jest stabilny.
00:13:48:Dzi�ki bogu za to ...kaw� prosz�.
00:13:51:Demonstracja w kalifornii.
00:13:53:Jeste�my oburzeni przez|wyst�powanie dziur w nawierzchni.
00:13:56:POWTARZAM! KONIEC NADCHODZI!
00:13:58:Je�li masz sympatyczn� historyjke o nowych|sensacyjnych wiadomo�ciach, zadzwo� do nas.
00:14:09:- Cze�� Tato.|- Cze��, dziecinko.
00:14:11:- Jak siemasz �adna?|- Dobrze.
00:14:14:Jackson, co to?
00:14:16:NIe dzwon� do mnie, Jestem twoim ojcem.
00:14:20:Jed�my.
00:14:21:Czy podrzucisz je do obozowiska limuzyn�?
00:14:23:Co za prostomy�lno��.
00:14:25:Co z twoj� tyczasow� prac�?
00:14:26:Najlepszy czas by j� wyd�u�y�.
00:14:29:Kiedy spa�e�? "Terapeutyczna lektura|zmusi�a CI� do snu?
00:14:32:Powiedzia�em Ci w Pi�tek|Nie r�b tych dziwactw.
00:14:38:"dzie� dobry Jackson.|- Cze��.
00:14:40:"TAk du�e auto.|- Dzi�ki.
00:14:41:Dobrej wycieczki.
00:14:43:Pomi�dzy nied�wiedziami. Oni ...
00:14:45:�egnaj Gordon!
00:14:46:"Kocham Ci�, kotku.|- Pa.
00:14:48:Wi�c Lil ... Ah tak.|- Twoje s�owa.
00:14:51:Dlaczego to powiedzia�e�?
00:14:52:Musisz od�o�y� te|tabletki nasenne.
00:14:55:Wci��?
00:14:56:Je�li twoja 7 letnia c�rka|wci�� moczy ��ko.
00:15:00:"Kocham Ci�.|- Kocham Ci� mamo.
00:15:04:Wszystko wpo��tku?
00:15:08:Kole� chce|sp�dzi� wi�cej czasu z tob�.
00:15:11:Wiem.
00:15:12:Wi�c wy��cz komputer.
00:15:13:Rozumiem.
00:15:18:Kocham Ci�.
00:15:24:Tym razem zaprzymamy si� w Japonii.
00:15:27:Wi�c?
00:15:28:Zobaczysz sowjego syna wkr�tce.
00:15:29:Dobry wiecz�r, Panie!
00:15:31:"Witam."|"Witam Pi�knie.
00:15:33:Czy ty s�uchasz?
00:15:34:Niestety nie.
00:15:36:Audrey powiedzia� mi ,�e zosta� w�a�nie dziadkiem.
00:15:38:Nie mieszaj si� po prostu w sprawy|mojej rodziny. Ci�ko my�l�.
00:15:42:Oto jest.
00:15:43:Co je�li on wyjdzie za t� japonk�?
00:15:45:To nie koniec �wiata.
00:15:47:Prosz� Tony. Powiniene� si� z nim zobaczy�.
00:15:50:Twoje wizyty u twojego dziecka?
00:15:51:S� nie takie jeak chcia�em.
00:15:53:On mieszka daleko. Ale je�li rozmawiamy.
00:15:55:Co?
00:15:56:o �yciu. Oraz jak jest ono kr�tkie.
00:16:23:Co to by�o do cholery?
00:16:31:Halo?
00:16:34:"Laura, czy s�yszysz?
00:16:37:"Roland? czy to ty?...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin