Umowa kupna sprzedaży samochodu.pdf

(79 KB) Pobierz
Microsoft Word - UMOWA KUPNA.doc
UMOWA KUPNA - SPRZEDAŻY SAMOCHODU
SPRZEDAJĄCY :
...............................................................................
...............................................................................
..................................................................... .........
seria i numer dowodu:
....................
wydany przez:
........................................
pesel: ..............................
NIP: ..............................
KUPUJĄCY :
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
seria i numer dowodu:
....................
wydany przez:
........................................
pesel: ..............................
NIP: ..............................
§1
1. Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego marki .............................. o numerze
rejestracyjnym ..............., nr nadwozia .................................., rok produkcji .........., kolor ................., przebieg
...............km.
2. Sprzedający oświadcza, że opisany w pkt 1 samochód wolny jest od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń
na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania bądź zabezpieczenia.
§2
Sprzedający sprzedaje, a kupujący kupuje opisany w §1. pkt 1 samochód osobowy za kwotę ................ (słownie:
..................................................) złotych polskich.
§3
Kupujący oświadcza, że dokładnie zapoznał się ze stanem technicznym nabywanego samochodu.
Kupujący oświadcza nadto, iż nabywa samochód w takim stanie technicznym, w jakim aktualnie się on znajduje
i z tego tytułu nie będzie zgłaszał żadnych roszczeń w stosunku do sprzedającego.
§4
Podpisem pod niniejszą umową sprzedający potwierdza otrzymanie całości zapłaty za sprzedany samochód, zaś
kupujący potwierdza fakt wydania mu samochodu.
§5
Wszelkie koszty związane z niniejszą umową, w tym koszty opłaty skarbowej, ponosi kupujący.
§6
W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.
§7
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
............................
sprzedający
............................
kupujący
Zgłoś jeśli naruszono regulamin