Angus Thongs and Perfect Snogging.txt

(60 KB) Pobierz
{1}{200}>>> FILM POBRANY Z WWW.WIELKIEKINO.EU - FILMY CA�KOWICIE ZA DARMO BEZ �ADNYCH LIMIT�W <<<
{860}{925}M�wi�am ju� z trylion razy.|Jestem doros�a.
{926}{1027}- Nie musisz mnie prze�ladowa�.|- Chc� ci� tylko podwie��.
{1028}{1107}Zdejmij skorup� i wsiadaj.
{1108}{1239}Tato, m�j kostium jest cool.|Nie chc�, �eby si� zepsu�.
{1240}{1332}Wygl�dasz fantastycznie.|Nie chc�, by� sama chodzi�a po ulicy.
{1333}{1424}Wiesz, ile mi zesz�o,|�ebym tak wygl�da�a?
{1425}{1542}Musz� mie� wielkie wej�cie.
{1717}{1782}Czym ty jeste�?|Grubym skrzatem?
{1783}{1835}Chyba wida�. Jestem oliwk�.
{1836}{1938}Pustka si� wype�ni�a.
{2060}{2169}Co z tob�?|Mia�a� by� ma�� kie�bask�.
{2170}{2224}Wiesz.|Mama si� nie zgodzi�a.
{2225}{2268}Bo jest wegank�.
{2269}{2354}Jas.|Serowo-ananasowy szasz�yk.
{2355}{2465}Przez ser wygl�dam t�usto,|a przez ananas �niado.
{2466}{2610}- Nie wiedzia�am, jak si� przebra� za kanapk�.|- Ale mia�y�my by� oryginalne.
{2611}{2665}Tak dla jaj.
{2666}{2760}Ale ch�opaki nie lubi� dziewczyn|za poczucie humoru.
{2761}{2825}Przepraszam, Georgia.
{2826}{2921}T�umaczenie z niemieckiego
{2922}{3027}T�umaczenie pyra10|pyra10@onet. eu
{3028}{3114}korekta i dopasowanie|djdzon
{3115}{3275}<<KinoMania SubGroup>>|http://kinomania. org
{3376}{3496}ANGUS, STRINGI I PRZYTULANKI
{6489}{6574}/Georgia?|Sp�nisz si� na rozpocz�cie szko�y.
{6575}{6647}/Ju� id�.
{6677}{6719}Georgia, mama ci� wo�a.
{6720}{6785}Libby.
{6822}{6894}Cholerka.
{7176}{7213}Przepraszam.
{7214}{7299}To takie groteskowe.
{7300}{7392}Je�li pozwolicie.
{7520}{7640}- Przesta� zamyka� Angusa w lod�wce.|- Co na �niadanie, myszko?
{7641}{7721}Mo�e oliwk�?
{7764}{7879}Tylko dlatego, �e zrobi�am|wczoraj co� mega obciachowego,
{7880}{8057}nie mo�ecie, jako rodzice,|mnie bardziej upokarza�.
{8078}{8161}Dzi� jest pierwszy dzie�|�ycia nowej Georgii.
{8162}{8241}A kto to, m�j ma�y elfie?
{8242}{8341}To nie elf ani �adna myszka.
{8342}{8446}To dojrza�a kobieta.|Nazywa si� Georgia Nicholson.
{8447}{8600}Wiem, jak uczci� moje nowe ja|podczas tegorocznych urodzin.
{8601}{8718}Chc� porz�dn� imprez�,|w jakim� klubie, z DJem.
{8719}{8812}Jeste� za m�oda, by wej�� do klubu.|Nie m�wi�c ju� o wynajmowaniu.
{8813}{8902}Je�li nie zauwa�y�e�,|to jestem ju� kobiet�.
{8903}{8985}Nosz� stanik.
{9045}{9122}Chcesz, by przez to|trwale ucierpia�a moja psychika?
{9123}{9194}W �adnym wypadku|nie zrobisz imprezy w klubie,
{9195}{9278}gdzie si� pije|i jest pe�no gapi�cych si� m�czyzn.
{9279}{9321}Za jakich rodzic�w nas uwa�asz?
{9322}{9391}- Chcesz, bym odpowiedzia�a?|- Wystarczy, panienko.
{9392}{9446}- Dlaczego mieliby�my ci szkodzi�?|- Sp�odzili�my ci�.
{9447}{9498}Naprawd�, Georgia, twoje podej�cie...
{9499}{9593}/Witam w tragicznym �wiecie|/mojego smutnego �ycia.
{9594}{9676}/Dlaczego? Podam wam 5 powod�w.
{9677}{9814}/1: Moi rodzice pochodz�|/z epoki kamienia �upanego.
{9815}{9885}/2: Nienawidz�, �e mam w�asne �ycie.
{9886}{10000}/Bo ich prawie si� sko�czy�o,|/a moje dopiero si� zaczyna.
{10001}{10081}/3: Moja m�odsza siostra|/ma co� z g�ow�.
{10082}{10225}/Biedny Angus.|/B�dzie potrzebowa� terapii bardziej ni� ja.
{10226}{10328}/4: Mam nos wielko�ci Jupitera.
{10329}{10435}/- Powinnam by� w domu dla brzydali.|- Co zrobi�a�?
{10436}{10523}Jak ci si� uda�o tak szybko je wyrwa�?
{10524}{10593}Chyba nie...?
{10594}{10655}Kurcz�. Zgoli�a je.
{10656}{10727}/5: Nigdy nie b�d� mia�a ch�opaka.
{10728}{10895}Co ci tak spieszno do doros�o�ci?|Masz 14 lat i ciesz si� tym.
{10896}{11006}/Cieszy� si�, �e mam 14 lat?|/To dopiero chore.
{11007}{11118}/I jakby tego nie do��,|/musz� sp�dzi� dzie� w tym wariatkowie.
{11119}{11216}/Niekt�rzy m�wi� na to "szko�a".
{11217}{11354}/Nieraz wydaje mi si�,|/�e tylko ja i Jas jeste�my normalne.
{11355}{11434}/To Dave �artowni�.
{11435}{11519}/Dlaczego go tak nazywaj�?
{11520}{11617}/Ch�opaki s� wielk� zagadk�.
{11618}{11701}/Bli�niaczki Bummer|/s� szkolnymi zabijakami.
{11702}{11825}/Podw�jnie pod�e,|/podw�jne paskudne.
{11826}{11903}/Zdzira Lindsay z klasy wy�ej.
{11904}{12016}/Jest materacem stulecia.
{12020}{12082}/Sk�d ma nagle te wielkie dzwony?
{12083}{12181}/Jak mog�y tak szybko urosn��?
{12182}{12248}Dwie minuty do dzwonka, dzieci.
{12249}{12347}Nie zaczynajmy roku od kozy,|Nicholson.
{12348}{12411}/Nasza dyrektorka Slim.|/Ma mnie na oku.
{12412}{12591}/Nakry�am j� ze sp�dniczk� w majtkach.|/Prawie zemdla�am ze �miechu.
{12592}{12775}/Na szcz�cie nasza klika pozwoli mi|/jako� prze�y� do ostatniego dzwonka.
{12776}{12878}/Ellen, Rosie, Jas i ja.
{12879}{13033}Jak stracicie czucie w r�kach,|po��cie je na cycki i przyci�nijcie.
{13034}{13173}Czu�, jakby kto� inny dotyka�.|Jakby nie wasze r�ce.
{13174}{13244}- Zajefajne.|- Mog� tak bez przerwy.
{13245}{13333}Nie powinny�my tego robi�.|To troch� lesbijskie.
{13334}{13461}Sama pyta�a�, jakie to uczucie|by� obmacywan�.
{13462}{13564}Co jest najlepsze|gdy ma si� ch�opaka?
{13565}{13642}To takie naturalne.|Taka prawdziwa doros�o��.
{13643}{13744}A ca�owanie jest odlotowe.|Sven r�nie zmienia nacisk.
{13745}{13823}Obcokrajowcy tak robi�.
{13824}{13903}Moi rodzice te� si� ca�uj�.|Pomimo zaawansowanego wieku.
{13904}{14029}- Ohyda.|- Ca�uj�cy si� ludzie po 30-ce to takie...
{14030}{14134}- odra�aj�ce.|- Ze wszystkich, kt�rych ca�owa�am,
{14135}{14187}jest Sven najlepszy.
{14188}{14276}- Jest uczuciowy.|- Jak daleko zaszli�cie w skali ca�owania?
{14277}{14356}- Co?|- Wymy�li�am j� z Jas.
{14357}{14419}Skala ca�owania.|10 etap�w ca�owania.
{14420}{14504}- Zwariowa�y�cie.|- Nie. To naukowo udowodnione.
{14505}{14681}- Sk�d ty by� wiedzia�a?|- Kto ma najlepsze oceny z biologii?
{14682}{14797}Wyci�y�my listy o ca�owaniu z gazet.
{14798}{14877}W�a�nie.|Zaczyna si� od trzymania za r�ce.
{14878}{14920}Dwa - obejmowanie.
{14921}{14962}Trzy - ca�us na dobranoc.
{14963}{15086}Cztery - trzyminutowy poca�unek|bez oddychania.
{15087}{15163}Pi�� - poca�unek z otwartymi ustami.
{15164}{15291}Sze�� - poca�unek z j�zyczkiem.
{15347}{15431}Siedem - pieszczenie g�rnych partii cia�a.|Na �onie natury.
{15432}{15499}Osiem...
{15500}{15526}O...
{15527}{15566}m�j...
{15567}{15629}Bo�e.
{15727}{15809}Wygl�daj� na Latynos�w.
{15810}{15900}- Kim s� te ciacha?|- S� bardziej tortem ni� ciachem.
{15901}{15961}S� odlotowi.
{15962}{16017}To bogowie seksu.
{16018}{16109}- Musz� by� nowi.|- Moje panie...
{16110}{16222}od teraz st�pamy za nimi.
{16537}{16614}Panienki...
{17232}{17308}- Lubi frytki.|- Tak. Na pewno.
{17309}{17370}Mo�emy i�� do Mai.
{17371}{17451}Albo do nas.
{18121}{18160}Jeste� w ko�cu.
{18161}{18238}Przebierz si�.|Robimy rodzinny wypad.
{18239}{18292}- Musimy?|- Co to znaczy "musimy"?
{18293}{18362}- Zawsze to lubi�a�.|- Nie dzisiaj, Georgia.
{18363}{18513}Jedziemy do Bonkers Buffet.|Dziadek te�.
{18569}{18599}Zach�ysn�� si�?
{18600}{18665}O nie!
{18723}{18784}To dziadka z�by.
{18785}{18870}I jeszcze raz.
{18897}{18934}Z�by dziadka.
{18935}{19005}Wspania�e, co?
{19006}{19056}Bogowie seksu s� bli�niakami?
{19057}{19130}- S� wspaniali.|- Cudowni.
{19131}{19185}Lecz nie s� jednojajeczni.
{19186}{19233}Widocznie nie, Jas.
{19234}{19339}S� dwie klasy wy�ej.|Jackie ma geografi� z Tomem.
{19340}{19403}Przyjechali z Londynu.
{19404}{19453}Londyn?
{19454}{19502}Wiedzia�am, �e to kosmopolitanie.
{19503}{19617}Ich rodzina otworzy�a sklep|z bio warzywami na g��wnej.
{19618}{19673}Smaczne i bardzo zdrowe.
{19674}{19764}Wi�c Tom czy Robbie?|Kt�rego chcesz?
{19765}{19795}A co ze mn�?
{19796}{19876}- My ich pierwsze widzia�y�my.|- To nie fair.
{19877}{19983}Trzeba by� emocjonalnie stabilnym,|by by� gotowym na ch�opaka.
{19984}{20016}My jeste�my.
{20017}{20093}Nawet wynalaz�y�my skal� ca�owania.|To dow�d.
{20094}{20181}Trzeba zna� siebie,|by widzie�, jak ch�opcy widz� nas.
{20182}{20287}Poradzisz sobie z tym?
{20301}{20438}Dobrze. Czas na test atrakcyjno�ci.
{20513}{20561}Oczy.
{20562}{20619}Nos.
{20620}{20705}Figura i usta.
{20875}{20931}Razem 7.
{20932}{20999}Prosz�.
{21045}{21112}Gotowe.
{21240}{21296}Jeste�cie s�odkie.
{21297}{21385}- Mam prawie same �semki.|- Ja te�.
{21386}{21473}Od kogo mam czw�rk� za nos?
{21474}{21562}I kto� da� mi za usta 6 i 1/3.
{21563}{21690}Co jest nie tak z moimi ustami?
{21810}{21865}Zaraz dostan� za�amania nerwowego.
{21866}{21928}Om�wi�y�my plan|tylko jakie� gazylion razy.
{21929}{21987}Nie musisz si� za�amywa�.
{21988}{22054}Trzymaj si� tekstu,|a wszystko b�dzie dobrze.
{22055}{22085}Jak moja fryzura?
{22086}{22175}Jak u Keiry Knightley.|A teraz wejd� tam.
{22176}{22208}Nie zapomnij...
{22209}{22283}m�w grubszym g�osem,|�eby brzmia� seksowniej.
{22284}{22351}Dobrze.
{22491}{22519}Cze��. Jak leci?
{22520}{22622}Dobrze. Dzi�kuj�.|Potrzebuj� par� cebul.
{22623}{22672}Cebule.|Czerwone?
{22673}{22718}- Tak.|- Ile?
{22719}{22759}Tylko p� kilograma.
{22760}{22827}P� kilograma.|Dzi� s� naprawd� pi�kne.
{22828}{22903}Wspaniale.
{22943}{22994}Jeszcze co�?
{22995}{23055}Tak.
{23114}{23137}Jas?
{23138}{23172}- Cze��.|- Cze��, Jas.
{23173}{23242}Co za niespodzianka.
{23243}{23312}Niesamowite, �e ci� tu spotka�am.
{23313}{23483}- Ja chc� tego brata.|- Nie baw si� tak w�osami.
{23508}{23556}Mi�o ci� widzie�, Georgia.
{23557}{23621}Kupowa�am cebul� dla mamy.
{23622}{23719}Znasz si� na cebulach,|co nie, Jas?
{23720}{23793}Od dawna jesz tylko bio produkty.
{23794}{23828}Ekstra.
{23829}{23894}Przepraszam.|To moja przyjaci�ka, Georgia.
{23895}{23933}Ja jestem Jas.
{23934}{24082}Ja jestem Tom.|Chcesz mo�e co� na gard�o?
{24083}{24124}Do jakiej szko�y chodzicie?
{24125}{24242}- Richley.|- Richley? Ja te�. Od niedawna.
{24243}{24278}- Trzymaj.|- Dzi�ki, Robbie.
{24279}{24307}Nie ma za co.
{24308}{24482}Brat nie mo�e obs�ugiwa�|�adnych dziewczyn bez herbaty.
{24483}{24518}Prosz�?
{24519}{24607}Jab�ka.|Ona lubi jab�ka.
{24608}{24698}Super. P� kilo?
{24705}{24804}Robbie, to Jas i Georgia.|Te� chod...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin