Gravitation ep05 'Winding Road'.txt

(12 KB) Pobierz
00:01:35:"Studio nagra� nr2"
00:01:46:Przepraszam za to. Zr�bmy sobie kr�tk� przerw�.
00:01:49:Znowu!?
00:01:50:Dobra ju�, dobra.
00:01:52:Shindo, dobrze si� czujesz?
00:01:55:Nie...   
00:01:57:Mia�e� sprzeczk� z Yuki'm?
00:02:00:Nie...
00:02:02:W takim razie zbyt cz�sto si� kochacie i nie masz czasu si� wyspa�? 
00:02:06:Nie...
00:02:08:Prawd� m�wi�c nigdy tego nie robili�my.
00:02:09:Odpuszczamy?
00:02:10:Co?
00:02:11:W takim tempie i tak nie zd�rzymy si� przygotowa�.
00:02:14:Nowe wie�ci!
00:02:16:Cieszmy si�! Postanowiono, �e Bad Luck da koncert.
00:02:19:Co!? Powa�nie?!
00:02:21:Tak. W dodatku to nie b�dzie wyst�p otwieraj�cy,
00:02:23:ale prawdziwy, solowy koncert Bad Luck. 
00:02:28:Wi�c kiedy...? Kiedy, kiedy!? Gdzie?  
00:02:35:Dwa?
00:02:36:Dok�adnie, za dwa dni.
00:02:38:Za dwa dni!?
00:02:40:Tak, a dok�adniej w "Ruido".
00:02:42:T-To tam, gdzie debiutowali Nittle Grasper!
00:02:46:To legendarny budynek!
00:02:49:Wi�c b�d� debiutowa� na tej samej scenie, na kt�rej �piewa� Sakuma.
00:02:53:Mo�e to w�a�nie jest to przeznaczenie.
00:02:56:Raczej wtyki, a nie przeznaczenie...
00:02:58:Ale, nawet je�li, za dwa dni? To samob�jstwo!
00:03:01:Ale mo�e nie wszystko zosta�o ustalone, mo�e mo�na to jeszcze zmieni�?
00:03:04:Mamy jaki� wyb�r?
00:03:07:Wszystko jest ju� definitywnie ustalone.
00:03:09:Tak my�la�em...
00:03:11:To wszystko przez wasze wielkie zwyci�stwo z telewizyjnym quizie.
00:03:15:Poza tym Bad Luck jest popularny...?
00:03:20:Panie K, nie mog� si� na to zgodzi�. 
00:03:23:Jak d�ugo zamierza nas pan promowa�, polegaj�c na szcz�liwym trafie?
00:03:26:Dobrze, ju� postanowione. Nie ma co narzeka�.
00:03:30:Poka�emy im!
00:03:32:Hej, no, co tak stoicie?
00:03:34:�wiczyc, �wiczy�! No dalej!
00:03:37:Czasami mnie wkurza... 
00:03:40:Koncert jest dla ciebie tym, czym marchewka dla konia, hmm?
00:03:44:Ale to wspaniale, �e jeste� do tego taki zapalony.
00:03:48:Szczerze, to troch� si� boj�.
00:03:51:Ale to by�o moje marzenie, �eby sta� si� profesjonalist�.
00:03:54:Przez d�ugi czas wierzy�em, �e m�g�bym to osi�gn��, ale...
00:03:57:Nagle trafili�my do telewizji, a koncert te� jest ju� zaplanowany.|To wszystko...
00:04:02:To nie w twoim stylu, m�wi� takie rzeczy.
00:04:05:Je�li chodzi o sprawy z Yuki'm...
00:04:07:Zastanawiam si�, czy dobrze robi�, anga�uj�c sie w to uczucie.
00:04:12:Wi�c jeste� szcz�liwy, ale i si� boisz, tak?
00:04:15:Dok�adnie.  
00:04:19:Zabij� ci�.
00:04:20:Nie!
00:04:23:No, wyluzuj.
00:04:24:Dotrzymaj nam towarzystwa przez chwil�.
00:04:26:Musz� ju� i��, zostawcie mnie!
00:04:28:Co takiego? Sama nas panienka zaczepi�a.
00:04:31:Ja chcia�am tylko zapyta�o drog�.
00:04:38:Kim wy do diab�a jeste�cie!?
00:04:40:Jeste�my bardzo popularnymi zwyci�zcami quizu telewizyjnego!
00:04:43:A za dwa dni, po naszym pierwszym koncercie, staniemy si� wielkimi gwiazdami! 
00:04:46:Jeste�my zespo�em Bad Luck!
00:04:48:Sko�czcie t� b�azenad�, idioci.
00:04:53:Skoro tak chcecie.
00:05:03:Prosz�!
00:05:05:Specjalnie dla ciebie!
00:05:07:Dobra, wystarczy.
00:05:10:Je�li chcieli�cie dosta� autografy, wystarczy�o poprosi�.
00:05:15:Panienko, wszystko w porz�dku?
00:05:16:Co?
00:05:17:A, tak... 
00:05:32:Dlaczego nie jesz?
00:05:33:Och, tak.
00:05:34:Dzi�kuj� za jedzenie.
00:05:37:Co taka dziewczyna jak ty robi o tej porze w takim miejscu?
00:05:42:Dobrze, �e byli�my w pobli�u...
00:05:44:Wiem, przepraszam.
00:05:46:Uciek�a� z domu...?
00:05:48:Nie, po prostu mieszka tutaj kto�, z kim musz� si� zobaczy�.
00:05:54:W�a�ciwie, to jak si� nazywasz?
00:05:56:Och, wybaczcie, �e sie wcze�niej nie przestawi�am. Mam na imi� Uesugi Ayaka.
00:06:01:Ayaka, powinna� wr�ci� na noc do domu. 
00:06:04:Odprowadz� ci�.
00:06:07:Ale ja mieszkam w Kyoto.
00:06:11:Kyoto?!
00:06:13:Wi�c jednak uciek�a� z domu.
00:06:14:Ale ja musz� si� z nim zobaczy�.
00:06:17:Dop�ki si� z nim nie spotkam, nie wr�c� do domu.
00:06:21:W porz�dku. W takim razie odprowadz� ci�... 
00:06:25:...i upewni� si�, �e dotar�a� bezpiecznie do hotelu.
00:06:28:Ciekawe...
00:06:35:Ch�opak, dla kt�rego uciek�a, by si� z nim zobaczy�, hmm? 
00:06:38:To si� nazywa prawdziwy pow�d do ucieczki. 
00:06:40:Jej rodzice pewnie nie aceptuj� ich zwi�zku...  
00:06:47:Mog�em chocia� jej powiedzie�, �e na pewno si� zobacz�. 
00:06:56:Czy ja mam skrzyd�a?  
00:07:02:E... Yuki...? Co zrobi�e� z w�osami?
00:07:06:Starszego braciszka nie ma w domu.
00:07:09:Starszego braciszka...?
00:07:10:Wi�c jeste� m�odszym bratem Yuki'ego!?
00:07:12:W�a�nie. No, jeste� dok�adnie taki, jak siostrzyczka powiedzia�a!
00:07:17:...jeste� m�odziutki.
00:07:19:W�a�ciwie to jestem Tatsuha. Mi�o mi ci� pozna�, Shuichi.
00:07:27:Przepraszam za to.
00:07:29:Znalaz�em t� kaset� i nie mog�em si� oprze�.
00:07:32:Jak uda�o ci si� j� zdoby�?
00:07:34:To by� ograniczony nak�ad, wszystko szybko si� rozesz�o.
00:07:36:Pan Sakuma mi j� da�!  
00:07:39:H�? Jak to!?
00:07:40:Przez ca�� noc wykorzystywa�em kontakty rodze�stwa, ale nie mog�em tego zdoby�!
00:07:46:Och, moje kochanie, Ryuichi!
00:07:49:Tatsuha! 
00:07:53:Rozumiem ci� jak nikt inny. Sakuma jest najlepszy, czy� nie!?
00:07:56:Racja, �e jest!
00:07:59:Hej, hej, kt�ra piosenka Grasper's�w jest twoj� ulubion�?
00:08:01:Ja lubi� �sm� w kolejno�ci, tytu� "B�d� tutaj".
00:08:05:Moja to "Bez cenzury", gdzie Ryuichi zdejmuje koszulk�.
00:08:10:Och, wiesz co dobre, Tatsuha! 
00:08:15:Wiesz... 
00:08:18:Naprawd� wygl�dasz, jak Ryuichi Sakuma.
00:08:22:Serio? Fakt, na�laduj� jego styl uczesania...
00:08:27:U�ywam te� tego samego szamponu!
00:08:29:Fakt, mo�e i tak, ale bardziej przypominasz go z budowy cia�a i twarzy.  
00:08:34:My�lisz? No nie wiem... Chyba nie.
00:08:38:Ryuichi by�by pewnie w�a�nie taki, jak ty.
00:08:40:Co...?
00:08:42:A ja wygl�dam prawie, jak m�j brat, czy� nie?
00:08:44:Tak...
00:08:45:Wi�c mo�e ty nazywaj mnie Yuki, a ja b�d� m�wi� do ciebie Ryuichi?
00:08:49:Co!?
00:08:51:B�dzie wspaniale, zobaczysz.  
00:08:53:Hej, uspok�j si�! Przesta�!
00:08:56:No dalej, nie wstyd� si�.
00:08:59:Nie o to chodzi!  
00:09:03:Yuki, pomocy!  
00:09:14:O co chodzi? Dlaczego nie kontynuujesz? 
00:09:17:No bo... On jest taki s�odziutki, wygl�da jak kto�, kogo bardzo lubi�.
00:09:21:Najpierw w�amujesz si� do mojego mieszkania, a potem rzucasz si� na mojego lokatora, pi�knie.
00:09:25:To nic w por�wnaniu z tymi wszystkimi kobietami, kt�rym dajesz zapasowe klucze.
00:09:30:Zapasowe klucze!? Chcesz mnie potraktowa�, jak kochanka? To okrutne!
00:09:34:Niby dlaczego mia�by� by� moim kochankiem? 
00:09:37:Tatsuha, po co tu przyszed�e�?
00:09:40:Tak... Szukam kogo�. 
00:09:43:Powinna by� gdzie� w pobli�u.
00:09:46:Wiesz o kim m�wi�, braciszku? 
00:09:48:Idealna dziewczyna, pi�kno�� z cudownymi, d�ugimi w�osami.
00:09:53:M�wi� o Ayako Usami.   
00:10:04:Ej, ja j� znam!
00:10:07:Spotkali�my si� dos�ownie przed chwil�.  
00:10:10:Dzie� dobry.   
00:10:12:Dzie� dobry!
00:10:14:Ty palancie! Gdzie do diab�a by�e� ostatniej nocy!?
00:10:16:Dzwoni�em do ciebie 397 razy!   
00:10:23:N-Nie m�w... Ty nie...?  
00:10:28:Hej! Co ty sobie wyobra�asz?
00:10:31:Byli�my na karaoke, rozumiesz? Karaoke!
00:10:33:Obeszli�my wszystkie ca�onocne kluby karaoke!
00:10:36:Na pewno?
00:10:37:Na pewno.   
00:10:38:W�a�ciwie, Ayaka, przyszed�em do ciebie. Sp�jrz.  
00:10:45:W ko�cu ci� odnalaz�em, moja damo.
00:10:49:T-Tatsua, dlaczego...?
00:10:51:Wyjecha�a� bez s�owa, rodzina si� o ciebie martwi.
00:10:55:N-Nieie, nie wr�c�!
00:10:58:Chc� zobaczy� si� z Eiri.
00:11:02:J-jak to? Z Yuki'm? 
00:11:03:A-Ale. Zaraz...
00:11:05:Czy to nie z nim chcia�a� si� zobaczy�?
00:11:08:Och, nie powiedzia�em ci?
00:11:09:Ayaka jest wybrank� mojego brata.
00:11:12:H�? Wybrank�?   
00:11:16:Wybrank�? Wi�c...
00:11:21:Wasze pierwsze spotkanie od ostatnich dw�ch lat.
00:11:25:Eiri, ja... 
00:11:29:Shuichi nalega�, �eby Ayaka spotka�a si� z tob�. 
00:11:33:M�wi�em mu, �e to nie najlepszy pomys�, ale sam wiesz, jaki jest... 
00:11:39:Rozumiem.
00:11:41:To mi�o �e pofatygowa�a� si� mnie odwiedzi�, to daleka podr�.
00:11:43:Wejd� prosz�, Ayako. 
00:11:44:Eiri... 
00:11:50:Zajm� si� reszt�, wracajcie do domu.  
00:12:02:Prawd� m�wi�c, mia�em nadziej�, �e...
00:12:05:...�e Yuki wszystkiemu zaprzeczy. 
00:12:14:Jestem zawiedziony.
00:12:16:My�la�em, �e ty i on... �e jeste�cie naprawd� blisko.
00:12:21:Chyba jeste� zbyt �atwowierny.
00:12:25:Tak naprawd�, dopiero teraz to zrozumia�em... 
00:12:28:Nie wa�ne, jak bardzo kocham Yuki'ego, 
00:12:30:nie ma szans, �ebym wygra� z jego wybrank�.
00:12:34:Dla Yuki'ego jestem tylko kolejn� osob� w jego �yciu.
00:12:37:Poza tym...
00:12:39:Jestem ch�opakiem.
00:12:41:Czy kiedy zobaczy�e� mojego brata, nie zakocha�e� si� w nim pomimo jego p�ci? 
00:12:46:Yuki te� o tym wie... 
00:12:51:Jeste� taki sam, jak Ayaka.
00:13:04:Obudzi�em ci�?  
00:13:07:Przepraszam. Od wczoraj nie zmru�y�am oka, i...
00:13:16:Jeste� taki mi�y.  
00:13:19:Wiem, �e miano twojej wybranki nie daje mi �adnych praw, ale...
00:13:25:Ale nie poddam si�!  
00:13:36:Przynios� dla ciebie co� do picia. 
00:13:43:Jeszcze chwileczk�... 
00:13:45:Prosz�, zosta� ze mn� jeszcze chwil�.
00:13:47:Mieszkam z nim.  
00:13:51:Z Shuichi'm Shindo. 
00:14:07:Przepraszam. Zacznijmy raz jeszcze od pocz�tku, dobra?
00:14:12:Fujisaki, dok�d idziesz?
00:14:14:Niewa�ne, jak bardzo b�d� si� stara�,
00:14:16:nie mog� zrobi� nic przy wokali�cie, kt�ry �piewa jak dr�twiak.
00:14:19:Dr�twiak!?
00:14:21:No c�m, masz troch� racji Fujisaki,
00:14:24:ale na mi�o�� Bosk�, zosta� chocia� do ko�ca jutrzejszego koncertu.
00:14:27:Potem zrobisz, co zechcesz.
00:14:29:Shuichi, tym razem Ryuichi nie pomo�e ci na koncercie.
00:14:34:Wiem o tym!
00:14:36:Wi�c...
00:14:39:Wiem. 
00:14:42:Przepraszam. Dobra, zaczynamy jeszcze raz.  
00:15:07:Eiri powiedzia� mi o wszys...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin