Will Baron - Byłem Kapłanem New Age.pdf

(7558 KB) Pobierz
8492699 UNPDF
I
8492699.004.png
Tytuł oryginału: Decewed by the New Age. The Story of a New Age Priest
Przekład: Jarosław Kauc
Redakcja. Ryszard Jarocki
Projekt okładki: Daria Gil-Ziędalska
Spis treści
Wprowadzenie
3
Rozdział 1 • Chrześcijanie a urok New Age
5
Rozdział 2 • Zwiedziony przez psychiczną moc
19
Rozdział 3 • Nauka sztuki channehngu
30
Rozdział 4 • Wyższa jaźń przejmuje panowanie
42
\
V ,f H
Rozdział 5 • Pojawienie się mistrzów
52
Rozdziało • Uczeń przewodniego ducha
61
Rozdział 7 • Do końca
75
Rozdział 8 • Studiowanie Biblii w ośrodku New Age
86
ISBN 83-7295-074-1
Rozdział 9 • Nawrócenie się ośrodka New Age na „chrześcijaństwo"
96
Rozdział 10 • Kapłaństwo Melchizedekowe
110
Rozdział 11 • Kazanie na chodniku
121
Rozdział 12 • Spotkanie z Duchem Świętym
141
Rozdział 13 • Potajemna infiltracja
151
Rozdział 14 • Zwodziciel zdemaskowany
157
Dodatek 1 • Rzut oka na ruch New Age
172
Wydanie pierwsze
'•_ • J.źj;
Dodatek 2 • Psychiczna siła szatana
177
Wydawca: Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu'"
ul. Foksal 8, 00-366 Warszawa, tel. (0...22) 33-19-800.
Skład i druk: ChlW „Znaki Czasu".
Dodatek 3 • Przyjście antychrysta
186
Podziękowania
200
8492699.005.png 8492699.006.png 8492699.007.png
Wprowadzenie
Było coś intrygującego w tym widoku. Na tle łagodnie falującego
Oceanu Spokojnego stoi na trawniku młody ewangelista i z zapałem
przemawia do grupy zaciekawionych słuchaczy. Podekscytowany opo-
wiada im o rychłym, powtórnym przyjściu Jezusa Chrystusa, a ich uwagę
kieruje na wielki obraz Jezusa ustawiony za jego plecami. Wydaje się,
iż jest on gorliwym chrześcijaninem pracującym w dziele ewangelii.
Jednak gdybyś zbadał, skąd pochodzi ów ewangelista z kalifornij-
skiej plaży, zdumiałbyś się. Odkryłbyś bowiem, że nie jest to chrześci-
janin, ale okultysta, wyznawca ruchu New Age, człowiek będący
pod kontrolą mocy ciemności. „ ,.. ;•
W swym zdziwieniu zapytałbyś: Dlaczego gorliwy wyznawca New
Age głosi nieznajomym ludziom rychłe przyjście Jezusa? Dlaczego co
tydzień wygłasza kazania, które, jak się wydaje, promują chrześcijań-
stwo? Kim jest ten człowiek, i jak doszło do tego, że rozpoczął tego
rodzaju działalność?
Ów tajemniczy ewangelista na plaży to Will Baron. Jego historia
ukaże ci zadziwiający świat „mistrzowskiego umysłu" oraz w spisek no-
szący nazwę New Age, mający na celu zaprowadzić nowy światowy ład.
Will przez dwanaście lat był zaangażowany w działalność ruchu
New Age. Do dziś wzdryga się na wspomnienie tego, że dał się zwieść
i stał się rzecznikiem fałszywej namiastki chrześcijaństwa. Kiedy pod-
stępnie wprowadzał swoich słuchaczy w koncepcje New Age, opako-
wane w chrześcijańską terminologię, szczerze wierzył, że wykonuje
8492699.001.png
dzieło na rzecz biblijnego Jezusa Chrystusa. Nawet niektórzy pastorzy
uważali go za chrześcijanina.
Jak sławna amerykańska aktorka Shirley MacLaine i inni okulty-
ści, Will naprawdę wierzył, że swą działalnością prowadzi ludzi do ści-
ślejszej więzi z Bogiem. Nigdy nie słyszał o Najwyższym Umyśle.
Agenci „mistrzowskiego umysłu" mogliby przeniknąć do twoje-
go zboru, a ty byś nawet tego nie zauważył. Niełatwo ich rozpoznać,
gdyż mówią i zachowują się jak zwyczajni chrześcijanie.
Obecnie Will jest prawdziwym chrześcijaninem. Dzięki żarliwym
modlitwom jego bliskich, którzy podejrzewali, że dał się wprowadzić
w błąd i pogrążył się w ciemnościach kultu, Duch Święty wyrwał go
ze skomplikowanej sieci zwiedzenia.
Jego niesamowite przeżycia objawiają zwodnicze działania ruchu
New Age zmierzające do przeniknięcia w głąb chrześcijaństwa. Wielki
finał zwiedzenia będzie polegał na pojawieniu się antychrysta w Ko-
ściele, czemu towarzyszyć będą niezwykłe znaki i cuda. Z tego gorz-
kiego doświadczenia Will nauczył się, że zwiedzenie jest znacznie sil-
niejsze i bardziej niebezpieczne, niż można byłoby przypuszczać.
Na przykład, przed zaangażowaniem się w ruch New Age Will nie był
ateistą ani człowiekiem nieświadomym biblijnej ewangelii. Jego rodzi-
ce byli pobożnymi chrześcijanami i regularnie uczęszczali do kościoła.
Do dwudziestego czwartego roku życia Will także był wiernym chrze-
ścijaninem.
Will jest teraz niezwykle wdzięczny za modlitwy swoich polskich
rodziców, którzy każdego dnia błagali Pana, by ingerował w życie ich
syna i przyprowadził go do prawdziwej znajomości Boga. Po kilku la-
tach Duch Święty odpowiedział na ich modlitwy cudem wyprowadze-
nia go z kręgów New Age.
1 Ta prawdziwa relacja Willa Barona zapewne zaskoczy cię innym
spojrzeniem na New Age.
Rozdział 1 : , :\jfy.'-:j \;{JL,':.'
Chrześcijanie a urok New Age
• -•• -.-•-.
„Padnij na kolana! Padnij na kolana! Ja jestem Jezus Chrystus
i mam zamiar cię uzdrowić".
Zafascynowany słuchałem tego, co mówiła Muriel. Stała przed
klasą w naszym ośrodku New Age i opowiadała o niewiarygodnym
doświadczeniu, które ostatnio, pewnej nocy, stało się jej udziałem.
„Mówię prawdę, nie kłamię — mówiła podekscytowana Muriel.
— Stanął na środku pokoju, chociaż drzwi były zamknięte, i powie-
dział mi, żebym uklęknęła. Jeśli ktoś sądzi, że Jezus jest słabeuszem
i mięczakiem, doznałby rozczarowania. Ma ponad metr dziewięćdzie-
siąt wzrostu, jest przystojny i wygląda dostojnie. Jest potężną istotą".
Słuchając tego opowiadania zacząłem się czuć trochę nieswojo.
Muriel była wysoką blondynką, miała około sześćdziesięciu lat i w nie-
bieskiej sukience, którą dzisiaj miała na sobie, wyglądała dość szczu-
pło jak na swój wiek. Kiedy mówiła, jej twarz jaśniała radością. Muriel
była założycielką i dyrektorem naszego ośrodka.
„Wstałam z łóżka i uklęknęłam przed Jezusem. Położył mi ręce
na głowie i udzielił mi błogosławieństwa. Potem odwrócił się i przeszedł
przez zamknięte drzwi. Po prostu zniknął. Rozpłynął się w powietrzu".
Już drugi raz słyszałem, jak Muriel opowiadała o wizycie Jezusa w jej
hotelowym pokoju. Po tym wydarzeniu wiele zmian dokonało się w Ligh-
ted Way, naszej małej, metafizycznej organizacji znajdującej się w mieście
Los Agneles, w Stanach Zjednoczonych. Spowodowało to spore zamie-
szanie. Zwrot ku chrześcijaństwu sprawił, że poczułem się zaniepokojony.
A A. . r.;v/ J^. i7i_ "ii">. v;r!\; ,,<;.•• I.T,..
•-..(/•. .•-•,/; -,'V. •:..[•!•• rJ ..,•
r .,
8492699.002.png
Nie żebym nie wierzył w to, co przeżyła Muriel. Przeciwnie, nie
kwestionowałem wiarygodności jej opowiadania. Przecież byłem człon-
kiem zarządu ośrodka i znałem Muriel od kilku lat. Była bardzo udu-
chowiona. Ponadto nigdy wcześniej nie kłamała ani nie przesadzała.
Czułem się zaniepokojony zwrotem w kierunku Biblii.
Muriel była channelerką New Age, duchowym medium*. Wkrót-
ce po spotkaniu z Jezusem w 1985 roku przekazała mi poselstwo od Du-
cha Świętego, który polecił mi pozbyć się wszystkich moich okulty-
stycznych książek i zacząć studiować Biblię. Wahałem się spełnić to
polecenie, gdyż nie chciałem wyrzucać moich ulubionych tomów po-
święconych ezoteryce.
Należałem do Lighted Way od pięciu lat i uwielbiałem nauki metafi-
zyczne. Miałem w tym czasie wiele doświadczeń duchowych, a niektóre
z nich były dla mnie nie mniej ważne, niż wizyta Jezusa dla Muriel. Na przy-
kład, prawie rok po mojej pierwszej wizycie w Lighted Way, stałem się
wyznawcą słynnego guru hinduistyczno-buddystycznego o nazwisku Djwhal
Khul. Po czterech latach przynależności doDjwhala Khula nie mogłem
zrozumieć, dlaczego nagle powinienem się stać wyznawcą Jezusa Chry-
stusa i dlaczego muszę wyrzucić moje książki okultystyczne!
Muriel stwierdziła, że w metafizycznych książkach są jedynie pół-
prawdy, a Biblia jest znacznie lepszym źródłem boskiej mądrości. Jed-
nak ja nadal z niechęcią odnosiłem się do kwestii zaangażowania się
w to całe chrześcijaństwo.
Jednak stopniowo zacząłem przyjmować to jako fakt, iż „Jezus"
przejął we władanie nasz ośrodek i że muszę przyjąć go jako mojego
mistrza. Kupiłem Biblię i zacząłem uczęszczać na cotygodniowe spo-
tkania poświęcone studiowaniu tej Księgi, a także na spotkania grup
modlitewnych, którymi zastąpiono wykłady z metafizyki.
Nauki wykładane w Lighted Way ewoluowały w kierunku cieka-
wej mieszaniny mistycyzmu New Age i biblijnego chrześcijaństwa.
Uważaliśmy siebie za chrześcijan New Age. Zacząłem nawet opowia-
dać ludziom, że jestem nowonarodzonym chrześcijaninem. W końcu
przecież porzuciłem mojego hinduistycznego guru i przyjąłem „Jezusa
Chrystusa" jako mojego mistrza i zbawiciela.
W czasie medytacji czułem, że „Jezus Chrystus" i „Duch Święty"
inspirowali mnie za pośrednictwem mojego głosu sumienia, dokładnie
tak, jak rzekomo czynił to wcześniej Djwhal Khul. Po pewnym czasie
stałem się gorliwym wyznawcą tego „Jezusa". On przejął kontrolę
nad moim życiem.
Polecono mi także uczęszczać do zwyczajnego zboru chrześcijań-
skiego, abym mógł poznawać nowych przyjaciół oraz zainteresować
ich medytacją i innymi mniej agresywnymi ideami New Age ubranymi
w biblijnie brzmiące nazwy.
Unikając wszystkiego, co mogłoby się wydawać zbyt kontrower-
syjne, przedstawiałem zakamuflowane sugestie tu i tam. Znalazłem
sporo osób gotowych do wysłuchania moich ciekawych propozycji.
Na przykład, pewien pastor zboru ewangelicznego powiedział mi, że
dobrze byłoby, gdybym zorganizował grupę medytacyjną w jego zbo-
rze, o ile tylko znajdę odpowiednią liczbę zainteresowanych osób.
Po dwóch latach od tajemniczej wizyty „Jezusa Chrystusa" u dy-
rektorki naszego ośrodka New Age doświadczyłem radykalnego nawró-
cenia na prawdziwe chrześcijaństwo i odkryłem, że „Jezus Chrystus",
którego naśladowałem wcześniej, nie był prawdziwym Jezusem, Synem
Boga Wszechmogącego. Czułem się zdruzgotany, gdy zrozumiałem, że
jako chrześcijanin New Age szedłem za fałszywymi prorokami i fałszy-
wymi naukami rzekomo będącymi objawieniem mądrości Bożej.
Możesz się zastanawiać: Kto lub co ukazało się Muriel w hotelo-
wym pokoju? Czy był to wytwór jej wyobraźni? A może był to demon
w przebraniu, udający Jezusa?
Co do drugiej możliwości, być może nie wierzysz w istnienie „sza-
tańskich", złych aniołów. Kiedy byłem młodym chrześcijaninem, przy-
jąłem taki właśnie pogląd. Uwierzyłem, że są oni tylko mitem, a więc
nie jest możliwe, by wywierali wpływ na człowieka. Jednak pewna okre-
ślona siła kontrolowała nasz ośrodek i moje osobiste doświadczenie,
zanim ciemność, w której byłem pogrążony, została rozproszona i wpro-
wadzono mnie w prawdziwe światło więzi z Chrystusem.
* Channelerzy w ruchu New Age to spirytystyczne media, ludzie twierdzący, że są w stanie
otrzymywać przesłania od inteligentnych istot duchowych istniejących w sferze duchowej.
Channeling to technika transu lub medytacji w okultyzmie, dzięki której medium zdolne jest
odbierać wiadomości od istot pozaziemskich (angielskie słowo channel znaczy kanał).
8492699.003.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin