The Office - 1.2 - Work Experience_1.txt

(26 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{556}{696}The Office [1x02] Work Experience|T�umaczenie: astra
{716}{752}Co chcia�aby� wiedzie�?
{849}{923}Widzisz?|Zegar i kalkulator w jednym.
{953}{1001}Mo�na i tak.
{1081}{1121}Patrz na to.
{1166}{1188}Trzy.
{1191}{1250}David. Tu Paul Shepherd.|M�g�by� do nas przedzwoni�?
{1253}{1285}Nie!
{1304}{1368}Dave, tu Julian.|M�g�by� do nas zadzwoni�?
{1371}{1403}Spadaj!
{1406}{1453}Fajny facet.|Zabawny.
{1456}{1490}David, tu znowu Paul...
{1495}{1539}Daj mi spok�j!
{1669}{1713}Wszystko w porz�dku...
{1716}{1765}Wszystko OK,|nic si� nie sta�o.
{1768}{1814}Zosta� tutaj...
{1817}{1853}To jest stare biuro.
{1856}{1895}Chod�, poka�� ci co i jak.
{1982}{2053}Nikt nie straci pracy.
{2056}{2139}Tak, g�ra m�wi o redukcjach,
{2142}{2184}ale wyra�nie powiedzieli,
{2187}{2278}�e najbardziej dochodowy oddzia�|przejmie pozosta�e.
{2281}{2326}My jeste�my najbardziej|dochodowym oddzia�em.
{2329}{2393}Cogito ergo sum -|nie  mog� nas tkn��.
{2396}{2462}Dlaczego mieliby si� martwi�?
{2465}{2505}Ufaj� mi bezgranicznie.
{2510}{2588}Powiedzia�em, �e nie b�dzie zwolnie�,|wi�c to musi by� prawda.
{2591}{2650}Bezwarunkowe zaufanie.|To mi�e.
{2653}{2711}Wzajemne. Jednakowe. Obustronne.
{2714}{2801}Martwi� si� tylko,|�e si�y wy�sze
{2804}{2878}wpadn� tu nagle|ze swoim kodeksem,
{2881}{2958}i powiedz�,|"Chwila, co tu si� wyprawia?
{2961}{3007}Ci ludzie wygl�daj� jakby si� obijali.
{3010}{3085}Dobrze si� bawi�|w czasie pracy,
{3088}{3149}a maj� n� na gardle.
{3152}{3210}Tego nie ma w przepisach.|Kto tu jest szefem?
{3213}{3264}Winny!|Stw�rz nowe przepisy!"
{3267}{3299}Jasne?
{3307}{3349}Z ��wiami to dzia�a.
{3388}{3421}OK. Fajnie.
{3424}{3484}Ta m�oda dama to Donna...
{3535}{3616}c�rka moich najlepszych|przyjaci�, Rona i Elaine.
{3619}{3691}Pomieszkuje u mnie,|wi�c to ja za ni� odpowiadam,
{3694}{3777}a jej tata ma�o tego �e jest gliniarzem,|jest te� strasznym gnojkiem.
{3780}{3814}Wi�c �apy precz.
{3817}{3881}Mam co�, co mog�aby|skonfiskowa� jako dow�d rzeczowy!
{3884}{3916}Nie przejmuj si� nim.
{3919}{3982}Chcesz zobaczy� niez�e wyposa�enie?
{3997}{4046}M�g�bym si� przejecha� jej tunelem!
{4049}{4083}Wyjd�.
{4137}{4177}Wyjd�.|M�wi� powa�nie.
{4404}{4436}Wstyd.
{4645}{4700}Nie b�dzie|�adnych pogaduszek
{4703}{4788}o jej tunelu w tym biurze.
{5024}{5062}OK. Pom�cie si� jej zadomowi�.
{5065}{5124}Je�li b�dziesz mie�|jakie� problemy z tymi facetami...
{5127}{5199}- Co powinna zrobi�, Down?|- Kopa w jaja.
{5202}{5257}- Och! Feministka.|- Zdj�� biustonosz.
{5260}{5334}- Chcesz wyj��?|- Przepraszam. Spali� biustonosz. Jak feministki.
{5337}{5369}S�uszna uwaga.
{5372}{5436}Oczywi�cie no� koszul�,|jak Charlie Dimmock.
{5439}{5478}OK. To wszystko.
{6278}{6344}Co ty robisz?|To jest �mieszne.
{6427}{6463}S�ucham,|Wernham Hogg.
{6507}{6545}Chwileczk�,|prze��cz� pana.
{6550}{6629}To jest...|Nie b�dzie ci potrzebne.
{6657}{6715}Tych ju� widzia�a�.|To jest Gareth,
{6718}{6765}pozna�a� go na zebraniu.
{6778}{6818}Oficjalne zapoznanie.
{6835}{6884}Cze��. Gareth. Witaj.
{6887}{6931}U�cisk r�ki, w porz�dku.
{6934}{6989}- I Ricky.|- Cze��. Mi�o ci� pozna�.
{7013}{7045}D�u�ej...
{7048}{7083}I Tim.
{7086}{7118}- Cze��.|- W porz�dku.
{7121}{7237}Pom�cie jej zacz��, wprowad�cie we wszystko,|poka�cie telefony i tak dalej.
{7238}{7298}Ale mnie si� zdaje,|�e na pocz�tek pani potrzebuje krzes�a.
{7299}{7331}�eby usi���.
{7358}{7403}Chyba powinna usi��� tutaj.
{7406}{7464}M�g�bym jej pokaza� co i jak.
{7467}{7530}Odpowiadam za to jako lider grupy.
{7544}{7596}David?|Tak tylko m�wi�...
{7617}{7678}Gdy ludzie pytaj�...
{7681}{7781}"Wolisz �eby my�lano o tobie 'zabawny facet'|czy '�wietny szef'"
{7784}{7868}zawsze odpowiadam tak samo -|te dwie rzeczy si� wzajemnie nie wykluczaj�.
{7871}{7966}Opr�cz komizmu mam te� intelekt.
{7969}{8032}Je�li poprosi�by� mnie|o podanie nazwisk trzech geniuszy,
{8033}{8127}Pewnie nie powiedzia�bym|Einstein, Newton...
{8148}{8231}No wiesz.|Powiedzia�bym Milligan, Cleese, Everett...
{8253}{8286}Sessions.
{8434}{8485}Masz na to pozwolenie?
{8507}{8556}Telefon kom�rkowy, w porz�dku?
{8559}{8623}M�g�by� si� zamieni� miejscem z Donn�?
{8633}{8680}Nie...|Nie ruszam si� st�d.
{8697}{8736}R�b jak ci ka��.
{8739}{8787}A co zrobisz, zadzwonisz mnie?
{8822}{8881}- Jestem liderem grupy.|- Mam to gdzie�.
{8884}{8916}Jeste� taki dziecinny.
{8919}{9037}To ostatnia rzecz,|jak� mo�na o mnie powiedzie�.
{9040}{9086}Ma�y, dziecinny onanista.
{9211}{9255}- Gareth Keenan.|- Kutas.
{9315}{9385}- Wi�c...|- David, w�a�nie m�wi�em Timowi...
{9420}{9456}Wygl�da jak...|Co nie?
{9459}{9529}- Kabura.|- To tylko m�j telefon.
{9532}{9616}- W�a�nie m�wi�em Timowi, �e mo�e...|- Co� mi przysz�o do g�owy.
{9682}{9755}Wiem o czym my�lisz,|to by�o pi�� czy sze�� rozm�w?
{9877}{99463}Musisz sobie zada� pytanie: "Czy jestem farciarzem?"|Wi�c jeste�, baranie?
{9968}{10016}- Clint Eastwood.|- Zauwa�y�em.
{10085}{10125}Dajmy im spok�j.
{10197}{10276}Jeste�my ca�y czas on-line.
{10302}{10353}Pod��czeni do globalnej sieci Internetu.
{10357}{10393}Tylko bez zakup�w, dobra?
{10432}{10512}Ka�dy ma swoje konto pocztowe.|U�ywa�a� tego ju�?
{10515}{10560}- Tak.|- Tak, to bardzo proste.
{10563}{10639}- Poka�� jej.|- Tak...
{10640}{10710}O, w�a�nie przyszed� e-mail.|Widzisz, pisze "nowa wiadomo��".
{10711}{10744}Po prostu klikasz.
{10783}{10815}No nie.
{10818}{10882}Nie, to... to nie jest zabawne.
{10885}{10956}Donna nie musi mnie ogl�da�...
{10959}{11024}jako kobiet� z dwoma m�czyznami woko�o.
{11027}{11064}Masz �adne cycki.
{11067}{11130}Nie, to tylko moja g�owa. Dokleili j� tu...
{11175}{11223}Kto jeszcze widzia� to plugastwo?
{11226}{11275}Dobrze wiecie o czym m�wi�.
{11443}{11490}Joan, przecie� ty nawet nie masz konta.
{11492}{11539}Kto� mi to wydrukowa�.
{11576}{11615}Kto to wydrukowa� dla Joan?
{11695}{11756}No tak... Jestem z�y.
{11760}{11817}I nie dlatego �e to przedstawia mnie,
{11820}{11900}tylko dlatego, �e poni�a kobiety.
{11919}{11958}A tego nie znosz�.
{11988}{12060}Winowajca, kimkolwiek jest,|jest w tym pomieszczeniu.
{12063}{12114}Albo winowajczyni.|To mo�e by� kobieta.
{12118}{12163}Kobiety s� tak samo plugawe jak m�czy�ni.
{12167}{12222}Bez nazwisk - �adnych takich nie znam -
{12225}{12286}ale kobiety s� nieprzyzwoite.
{12399}{12475}M�j dobry znajomy|a przy okazji �wietny agent, Chris Finch...
{12478}{12566}z IQ wynosz�cym 142,|jeden z najm�drzejszych facet�w jakich znam.
{12570}{12631}- Na pewno najm�drzejszy jakiego ty znasz.|- Jasne.
{12634}{12683}Pok��ci� si� raz z kim� i powiedzia� wtedy:
{12687}{12757}"Jak mog� nienawidzi� kobiet?|Moja mama jest jedn� z nich."
{12836}{12887}Jasne? Mn�stwo w tym prawdy.
{12891}{12963}I dlatego, gdy widz� takie... �mieci,
{12977}{13045}Nie jestem z�y bo przedstawiaj� one mnie.
{13061}{13147}- To upodla kobiety.|- I nasze mamy.
{13152}{13251}W pewnym sensie.|To seksistowskie i nie znosz� tego.
{13254}{13307}- Ja te� nie.|- Tak, ale ja to powiedzia�em.
{13308}{13374}Obaj to powiedzieli�my.|Na zebraniach m�wili�my to obaj.
{13375}{13442}- Tak, ale ja tego naprawd� nie znosz�.|- Ja zawsze...
{13450}{13493}Chodzi o to...
{13506}{13586}mamy dost�p do Internetu,|nieograniczony dost�p.
{13590}{13627}To dobrze czy �le?
{13631}{13680}- �le.|- C�, nie do nas nale�y ocena.
{13682}{13733}Wiem tyle, �e mog� wpisa� w wyszukiwarce...
{13753}{13786}Seks...
{13800}{13832}Fetysz...
{13872}{13915}To chwilk� potrwa.
{13918}{14006}2230 odno�nik�w.
{14027}{14072}Klikam na kt�rykolwiek.
{14099}{14131}Och...
{14134}{14206}"Holenderskie dziewczyny|musz� by� ukarane za wielkie cycki."
{14210}{14286}Nie karze si� kogo�|za posiadanie wielkich cyck�w.
{14290}{14337}Je�li ju�, powinny by� nagrodzone.
{14340}{14393}- Powinny by� sobie r�wne.|- Kobiety s� sobie r�wne.
{14395}{14432}Zawsze to powtarzam...
{14496}{14543}- Chcesz si� pobawi� moimi w�osami?|- Co?
{14547}{14600}- Pobawi� w�osami.|- W porz�dku.
{14680}{14752}Mam troch� zimne d�onie, przepraszam.
{14755}{14810}To nic.|Tylko nie dotykaj mojej g�owy.
{14880}{14929}To wszystko jest...
{14971}{15002}C�...
{15042}{15073}Donna.
{15077}{15130}Co nie?|Odpowiadam za ni�.
{15133}{15201}Jest daleko od domu.|A faceci to faceci.
{15240}{15275}Odg�rny rozkaz brzmi...
{15290}{15327}- �apy precz.|- Tak.
{15331}{15368}- Wst�p wzbroniony.|- Tak.
{15372}{15448}- Patrz, ale nie dotykaj.|- Jak to patrz?
{15453}{15500}Rozmawiaj z ni�, b�d� mi�y...
{15503}{15567}- Niech nic ci nie chodzi po g�owie.|- Tak, dobrze.
{15593}{15624}Dobra.
{15675}{15724}A co je�li ona tego chce?
{15752}{15791}Trzeba to jako� rozwi�za�.
{15794}{15837}- W co si� teraz pobawimy?|- Nie wiem.
{15864}{15928}Popytaj.|Dowiedz si�, kto zrobi� to zdj�cie.
{15932}{15981}- Dyskretnie.|- Potajemnie.
{15985}{16076}Nie oskar�aj nikogo pochopnie.
{16080}{16111}OK?
{16115}{16179}Szkolili mnie do tego.|Gdy by�em w wojsku.
{16183}{16238}- W rezerwie.|- W rezerwie.
{16242}{16287}Dobra, niewa�ne.
{16291}{16359}OK.|B�d� potrzebowa� to i owo.
{16363}{16394}Na przyk�ad?
{16413}{16444}Biuro.
{16448}{16547}- Mo�esz u�y� pokoju narad.|- Mog� go nazywa� moim biurem, prawda?
{16554}{16585}Co?
{16589}{16649}Mog� m�wi� "Przyjd� do mojego biura"?
{16653}{16698}Tak, dop�ki b�dziesz si� tym zajmowa�.
{16701}{16734}W porz�dku.
{16737}{16797}- Zrobi� napis.|- Nie potrzebujesz napisu.
{16801}{16900}A je�li b�d� potrzebowa� pokoju narad na zebranie,|to jest to z powrotem pok�j narad.
{16904}{16976}- Dobra. Wtedy zdejm� napis.|- Nie potrzebujesz napisu.
{16979}{17024}Nie r�b napisu.
{17052}{17087}Gareth Keenan.
{17091}{17147}- Kto to?|- Nikt.
{17317}{17391}Nie, pomy�ka.|Do widzenia.
{17406}{17441}To wygl�da tak.
{17444}{17494}W lewo, w prawo, przeskok.
{17498}{17550}Ding ding da!
{17554}{17604}Tak, ale ja nigdy nie m�wi�em...
{17608}{17667}Dok�adnie tak jak w "...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin