The Office - 1.1 - Downsize _1.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{809}{910}The Office|T�umaczenie i napisy - Yossi
{795}{839} Ja nie daj� g�wnianej pracy
{842}{877}Je�li kto� porz�dny...
{916}{947}przychodzi do mnie,
{950}{1042}m�wi�c, "Dzi�kuj� David, za mo�liwo�ci|i ci�g�e wsparcie"
{1045}{1089}"na moim stanowisku pracy,"
{1092}{1152}"ale chcia�bym si� rozwija�,|chcia�bym i�� dalej."
{1155}{1223}Wtedy mog� sprawi�|�e to marzenie si� spe�ni...
{1226}{1275}dla tak zwanego... ciebie.
{1290}{1360}Chodzi o to, �e m�wisz ale,|nic w tym kierunku nie robisz,
{1364}{1447}Czyli nie zaliczy�e� jeszcze egzaminu|na w�zek wid�owy.
{1450}{1563}Facet, kt�ry zatrudnia w magazynie|jest moim znajomym, OK ?
{1587}{1632}Wiem, �e jeste� odpowiedni do tej pracy.
{1678}{1722}Sammy, ty stary pata�achu.
{1743}{1789}Tu Brentmeister z g��wnego.
{1793}{1853}Da�e� ju� og�oszenie na w�zkowego?
{1863}{1945}To dobrze, olej to.|Mam tu w�a�nie go�cia, jest idealny.
{1962}{2046}Czy zaliczy� kurs ?|On prowadzi te kursy.
{2100}{2157}Tak, tak, mia� szkolenie z pierwszej pomocy.
{2201}{2285}DObra, dostarczymy ci jego C.V. popo�udniu.
{2340}{2404}Widzimy si� w niedziele, prawda ? Za moje grzechy.
{2429}{2479}Co u Elaine? Jeszcze od ciebie nie odesz�a ?
{2533}{2568}Dobra, do zobaczenia.
{2620}{2671}Odesz�a od niego. Zapomnia�em o tym.
{2723}{2755}(PHONE RINGS)
{2758}{2794}David Brent.
{2811}{2878}Jestem w bran�y od 12 lat.
{2905}{2993}Przez 8 lat by�em g��wnym |menagerem w Wernham Hogg,
{2996}{3035}wi�c montuje m�j zesp�.
{3087}{3131}Cudowna Dawn.
{3135}{3211}Dawn Tinsley. Recepcjonistka.
{3233}{3287}- Jest z nami od wiek�w, nieprawda�?|- Tak.
{3291}{3349}Powiedzia�bym, �e w swoim czasie,
{3352}{3415}ka�dy kole� tutaj, obudzi� si�|przy wschodzie s�o�ca [Dawn - imie/ ang. wsch�d s�o�ca]
{3418}{3450}Co ?!
{3515}{3563}Mog� prosi� o poczt� ?
{3565}{3599}Tak.
{3603}{3640}Tylko fax.
{3705}{3756}- Dawn, to jest z biura g��wnego.|- Wiem.
{3760}{3840}Jest tutaj specjalne miejsce|na przesy�ki z biura g��wnego.
{3842}{3896}To kosz na �mieci !
{3925}{3970}Lepiej to wyjmij.
{3976}{4018}Ludzie m�wi� �e jestem najlepszym szefem.
{4021}{4079}M�wi� "Nigdy nie pracowali�my w takim|miejscu jak to."
{4083}{4160}"Jeste� taki zabawny.|wydobywasz z nas to co najlepsze." A ja na to...
{4164}{4230}C'est la vie. Je�li to prawda, to �wietnie.
{4300}{4381}- B�d� dla mnie dzi� mi�a, Dawn.|- A czemu to ?
{4386}{4442}O bo�e ale si� zbetonowa�em ostatniej nocy.
{4445}{4526}Balowa�em z Finchym - Chris Finch.|Robili�my objazd po pubach.
{4540}{4589}El vino si� la�o.
{4592}{4626}By�em nawa... lony.
{4629}{4669}Nawalony.
{4683}{4719}Ur�ni�ty jak �winia.
{4731}{4783}Nie wybierajcie si� nigdy z Finchym.
{4786}{4829}Nie zrobi� tego.
{4834}{4866}Musisz spr�bowa�.
{4869}{4939}S� faceci w moim wieku , i wygl�daj� na 50.
{4954}{4991}Jak my�lisz, na ile ja wygl�dam ?
{4994}{5034}- Trzydzie�ci sz......|- Tak, trzydzie�ci.
{5037}{5122}Co� ko�o tego.|Ale b�d� musia� troch� zwolni�.
{5125}{5168}Troche za du�o pij�.
{5173}{5251}Je�li w ka�dy wiecz�r, codziennie to za du�o !
{5254}{5291}I w czasie ka�dej przerwy obiadowej!
{5436}{5483}- Ile wypi�em w tym tygodniu ?|- co ?
{5486}{5544}Ile browc�w wypi�em, je�li ju� liczysz ?
{5547}{5587}- Nie licz�.|- Naprawd� ?
{5591}{5643}Wydajesz si� wiele wiedzie� o moim piciu.
{5647}{5682}Czy to ci� obra�a ?
{5704}{5783}No wiesz, to troch� osobiste.
{5785}{5866}Wyobra� sobie jakbym te� tak |zrobi� w stosunku do ciebie.
{5899}{5991}M�g�bym wymy�li� co� b�yskotliwego i zgry�liwego,|jak np. "Jeste� troch�..."
{6023}{6082}Ale tego nie robi�, bo jestem profesjonalist�.
{6106}{6156}A profesjonalizm to...
{6177}{6238}I to jest to czego chce, OK? To wszystko.
{6327}{6364}Jaka szkoda.
{6617}{6669}- Wassup ?!|- Nie r�b tego !
{6755}{6812}Co jest ? Ten czas w miesi�cu ?
{6838}{6896}Tej nocy wypi�em tylko 8 browc�w.
{6899}{6933}To wszystko.
{6966}{7001}
{7091}{7137}O nie, o Bo�e.
{7162}{7275}Tak tu jest napisane "Szef i lider dru�yny|na nocnym wypadzie i ostrej popijawie".
{7357}{7416}To nie tak �e znowu wyskakuje dzi� wieczorem z Oggym.
{7419}{7496}To b�dzie cichy wiecz�r w biblotece - wcale nie !
{7529}{7566}Nie wydaje mi si�.
{7588}{7715}Jestem przedstawicielem handlowym, wi�c|moj� prac� jest rozmowa z klientami przez telefon
{7717}{7806}O ilo�ci i rodzaju papieru,
{7808}{7859}I czy mo�emy ich zaopatrzy�,
{7862}{7948}I czy oni mog� za niego zap�aci�.
{7986}{8058}Nudz� si� tylko m�wi�c o tym.
{8124}{8155}Wassup ?!
{8159}{8200}Hej, wassup ?!
{8204}{8235}Wassup.
{8258}{8307}Jeste� zwolniony, Keenan. Pijaczyno.
{8335}{8368}Uwaga, hipokryta.
{8419}{8458}O Bo�e.
{8462}{8500}Co on opowiada� ?
{8502}{8535}To wszystko prawda.
{8537}{8572}Jak najbardziej winny.
{8575}{8634}Balowali�my z paroma jego kumplami, prawda ?
{8638}{8710}A on "Chod� z nami je�li chcesz,"
{8713}{8783}"Ale musz� ci� ostrzec, David,|oni lubi� p�j�� mocno po bandzie."
{8786}{8882}Ja na to, "Zobaczymy czy dam rade."|I jak si� okaza�o mocniej �ota�em ni� oni!
{8887}{8955}Oni tylko "Co to za �wir?"|"To m�j szef."
{8958}{9024}"Nie damy rady wi�cej, zwijamy si�."|I wyszli!
{9029}{9094}O Bo�e. Ca�kowity odjazd.
{9165}{9201}Jasne!
{9276}{9308}Co?
{9332}{9364}Nic.
{9450}{9494}- Do zobaczenia.|- Do zobaczenia.
{9497}{9529}Trzymaj si�.
{9663}{9769}Mog�aby� wykona� telefon do technicznego ?|Paskudny zapach unosi si� z windy.
{9773}{9844}Biuro g��wne tak naprawd� mi nie przeszkadza.
{9848}{9915}Jennifer wpadnie raz w tygodniu.
{9926}{10007}Jennifer Taylor-Clark.|M�wimy na ni� Camilla Parker-Bowles.
{10025}{10083}Nie przy niej oczywi�cie. Nie to, �e si� jej boje.
{10089}{10183}Kupi�em go od Nobby Burtona, tego |Kt�ry kr��y z walizk�.
{10187}{10263}Dwa za dyche. Tak poprosz� cztery, wi�c ....
{10266}{10369}OK. Spotkanie z Jennifer Taylor-Clarke, obecna.
{10394}{10429}- Tak...|- Wal.
{10432}{10485}Co� chcia�by� doda� do planu ?
{10489}{10526}Nie dosta�em planu.
{10530}{10587}- S�ucham ?|- Nie dosta�em planu.
{10593}{10671}- Wys�a�am ci faxem dzi� rano.|- Dawn, dostali�my fax ?
{10674}{10717}Tak, dostali�my.
{10720}{10769}To dlaczego go nie mam ?
{10772}{10887}Poniewa� firma dzia�a w oparciu o wydajno�� komunikacji.
{10890}{10966}Wyrzuci�e� go do kosza.
{10980}{11014}Tak, jako �art.
{11017}{11105}To nawet nie m�j �art, nie pasuje |za bardzo do fax�w.
{11109}{11159}- Chcia�by� zobaczy� m�j?|- Tak.
{11197}{11269}Tak, pewnie �e powie �e jest szefem, ale...
{11277}{11455}Ego nie powinno wchodzi� w drog� gdy starasz si� |zrobi� co� dobrego, prawda ?
{11461}{11520}To jak ... Dzie� z Humorem.
{11536}{11626}Tak ? Jestem tutaj w Afryce -
{11630}{11681}Widz� muchy i g��d -
{11685}{11726}a ona - je�li jest szefem -
{11730}{11820}Jest w studio z Jonathan Ross i Lenny Henry.
{11823}{11882}Robi� swoje licz�c pieni�dze,
{11886}{11969}R�ce maj� czyste, kiedy ja jestem tutaj, w biurze
{11973}{12016}Z ma�ymi g�oduj�cymi dzie�mi.
{12037}{12099}Od ostatniego spotkania...
{12103}{12152}Alan wraz z zarz�dem zdecydowali
{12155}{12241}�e nie mo�emy utrzyma� oddzia�u w Swindon i Slough.
{12245}{12286}Spokojnie, David, nie panikuj.
{12290}{12327}To b�dzie niez�e, kontynuuj.
{12333}{12391}- Alarm dzwoni.|- Nie, nie panikuj.
{12394}{12447}- Jeszcze nie zdecydowali�my|- Nie panikowa� ?
{12451}{12529}Nie podj�li�my jeszcze �adnych decyzji.|Rozmawia�am z Neilem w Swindon.
{12532}{12578}Powiedzia�am mu to samo co tobie.
{12582}{12625}Teraz zale�y to od ciebie lub niego
{12628}{12709}�eby mnie przekona�, kt�ry oddzia� wch�onie kt�ry.
{12713}{12774}- OK. Nie ma problemu.|- Jednak�e, znaczy to �e...
{12777}{12842}- Na pewno b�d� jakie� zwolnienia.|- A widzisz ?
{12845}{12958}Nie chc� tego s�ucha� Jenny.|Zwolnienia to zawsze tragedia.
{12961}{13042}Nie �yczy�bym tego ludziom Neila |albo moim ... ani kobietom.
{13045}{13136}Mnie nie wy��czaj�c.|Czy Neil przej�� si� zwolnieniami ?
{13139}{13212}- Oczywi�cie �e tak.|- To dobrze, poniewa� ja bardzo.
{13217}{13297}Oczywi�cie jako biznesman rozumiem �e je�li s� konieczne...
{13300}{13345}- Czy on rozumie ...?|- David.
{13348}{13440}- Nie rozmawiajmy o zwolnieniach.|- Pr�dzej czy pu�niej musimy.
{13443}{13491}Tak, ale teraz musimy zdecydowa�
{13494}{13589}Czy ty przejmiesz ekipe ze Swindon, czy na odwr�t.
{13592}{13657}- Ok, przejmiemy ich.|- Nie...
{13659}{13711}Nie. Nie my o tym decydujemy.
{13714}{13761}- Ja o tym decyduje.|- Ty o tym decydujesz ale ...
{13764}{13810}- Przedstawi�a� sprawe.|- Bazuj�c na faktach.
{13815}{13857}OK. Czy jest jaki� limit czasowy ...?
{13863}{13914}Sekretarka si� w��czy.
{13919}{14010}Cze�� stary. Nie ma mnie w pobli�u w tej chwili,|wi�c prosz� zostaw wiadomo��.
{14014}{14046}
{14049}{14104}- Tu Finch.|- Chris Finch. �wietny przedstawiciel.
{14107}{14184}- Masz kaca, ty wielka cioto ?|- To nieodpowiednie.
{14187}{14245}Spotykasz si� dzi� z Jennifer, prawda?
{14248}{14293}Zalicz j� te� za mnie.
{14298}{14348}- Trzym si�.|- Okropny, okropny facet.
{14351}{14384}I przesta� jej zagl�da� pod sp�dnice.
{14388}{14419}- David?|- To nieprawda.
{14423}{14520}Czy mo�emy na razie o tym nie m�wi� ?|Naprawd� nie chcia�bym ludzi martwi� niepotrzebnie.
{14523}{14611}Nie, puki tu jestem , Jenny,|to nie wyjdzie poza to biuro.
{14621}{14676}A wi�c co w�a�ciwie oznaczaj� zwolnienia ?
{14681}{14726}Czyli po prostu by� odszed�, prawda ?
{14738}{14817}- A ty ?|- W�a�ciwie to nie wiem.
{14833}{14888}Keith i Jamie maj� taki ma�y...
{14892}{14928}Wiem, kompletnie poszaleli.
{14932}{15004}...staraj� si� nie m�wi� o mo�liwo�ci zwolnienia.
{15007}{15046}Mnie to wali.
{15309}{15345}Oto pan Brent.
{15376}{15420}- Winny!|- Cze��.
{15444}{15495}Ricky Howard z agencji personelu tymczasowego.
{15498}{15536}Verna przys�a�a mnie abym dzi� zacz��.
{15539}{15574}Tymczasowy
{15586}{15632}Personel. Wy��cznie.
{15637}{15678}- Ricky?|- Tak.
{15681}{15713}"Ricky!"
{15732}{158...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin