KONSPEKT treningu - gry doskonalace technike specjalna.pdf

(219 KB) Pobierz
(Microsoft Word - KONSPEKT treningu - gry doskonal\271ce technik\352 specjaln\271.doc)
Miejsce:½boiskapiłkarskiego
Sprzęt:15piłek,słupkiwysokie12szt.,talerze50szt.,oznacznikiw3kolorach
TEMAT:Gryizabawydoskonalącetechnikęspecjalnąmłodychpiłkarzy.
Czas:1’15’’
1. Rozgrzewkawkwadratachzelementamidoskonaleniatechnikipracynóg.(12‘)
PiłkajestzagrywanapopodłoŜupoobwodziekwadratu,zawodnikpopodaniubiegniedośrodkagdziena
talerzachwykonujećwiczeniatechnikipracynóg:
a) krokdostawnyprzodemwslalomiemiędzytalerzami3’
b) krokdostawnytyłemwslalomiemiędzytalerzami3’
c) ćw.koordynacjidostawiającdwienogiwkaŜdejprzerwiemiędzykwadratami3’
d) „pajacyk”nakwadratach3’
Powykonanymćwiczeniuzawodnikbiegnienamiejscegdziepodałpiłkędoswojegopartnerazmianamiejscaza
piłką.
2. „Dziadek”4x1(12’)
a) 1piłka–zawodnicygrająnamax.2kontakty(3‘)
b) 2piłki–zawodnicygrająnamax.3kontakty(4’)
c) 3piłki–dwiepiłkizagrywanenogamiijednapiłkapodawanarękoma–zawodnicygrająnadowolnąliczbę
kontaktów.(5’)
Gra„wdziadka”dwomapiłamipozwalanazwiększonąintensywnośććwiczeniaipowoduje,Ŝezawodnicymuszą
zwiększyćswojepolewidzenianadwóchpiłkach!
9759039.003.png
3. Berek„Latarnia”–kaŜdyzawodnikprowadzipiłkędowolnąnogą,dowolnymsposobem;zawodnikgoniący
berekmusidotknąćrękązawodnikauciekającego.Złapanyzawodnikstajewpozycjirozkrocznejtrzymając
piłkęoburącznadgłową,wyglądającjak„Latarnia”–jesttosygnałdlajegopartnerów,Ŝebytakiego
zawodnikawybawić.Chcącwybawićswojegokolegę,partnermusiprzejśćpodnogamizawodnikazłapanego.
Zabawakończysiękiedyberekzłapiewszystkichzawodników.(10’)
9759039.004.png 9759039.005.png
4. Zabawyzprowadzeniempiłkiizmianąkwadratów.(15’)
a) prowadzeniepiłkiwróŜnychkierunkachwswoimkwadracie–nasygnałtrenerazawodnicystająprzytalerzu.
Ostatnizawodnikrobinp.5przysiadów
b) prowadzeniepiłkiwróŜnychkierunkachwswoimkwadracie–nasygnałtrenerazmianakwadratówwsposób
ustalonyprzeztrenera.
c) Tosamocowpoprzednimćwiczeniualepoprzedzoneszybkimprowadzeniempiłkiwokółtalerza.
d) Zmianakwadratupozatrzymaniuswojejpiłkipodeszwąiszybkibiegdopiłkizostawionejwinnymkwadracie.
e) Zmianakwadratówzpiłkamipouprzednimwykonaniućwiczeniapodanegoprzeztrenera.
5. Granautrzymaniepiłki3x3+4
Zawodnicyneutralni–podaniepiłkibezprzyjęcia(10‘)
9759039.006.png
a) zawodnicygrającynautrzymaniemusząjaknajwiększąilośćrazyprzeprowadzićpiłkęprzezmałerameczki
ułoŜonewśrodkupola.
6.Grauproszczona7x7+1naczterybramki(10’)
7.Ćwiczeniarozciągającewparach(5’)
9759039.001.png 9759039.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin