07 Ghost 024.txt

(12 KB) Pobierz
0:00:13:Co to za miejsce
0:00:15:Centrum Ziemi.
0:00:17:To jest pierwszy i ostatni �wiat jaki b�dziesz kiedykolwiek widzia�.
0:00:22:Przyjdziesz do mnie, czy ja mam po ciebie p�j��?
0:00:26:lechu100000
0:00:42:S�ysz� tw�j zachrypni�ty g�os od krzyku.
0:00:48:"Wyzbyj si� ciemno�ci z twoich wspomnie�."
0:00:53:Czegokolwiek by� nie zrobi�,
0:00:58:kto� zostanie pokrzywdzony.
0:01:01:Prawd� jest, �e straci�e� ostatni znak prawdy,
0:01:08:ale je�li chcesz odzyska� sw�j blask,
0:01:10:musisz pokona� tysi�ce lat.
0:01:16:Obejmuj�c szkar�atne kawa�ki, kt�re nigdy nie powr�c�,
0:01:19:kontynuujesz swoj� w�dr�wk�.
0:01:23:A� do dnia, w kt�rym ci� zobacz� i spojrz� w twoje oczy.
0:01:33:Moje serce b�dzie wype�nione
0:01:37:tymi niebieskimi kawa�kami, kt�rych szuka�e�.
0:01:39:Obejmij swoje wspomnienia
0:01:42:tak jak obejmowa�e� nieko�cz�c� si� podr�.
0:02:34:Iluzja?
0:02:38:Nie jestem iluzj�.
0:02:42:Wygl�da na to, �e znalaz�e� nowe powo�anie w �yciu | od czasu gdy widzia�em ci� poraz ostatni. | �mieszne.
0:02:49:Mam robot� do kt�rej nadajesz si� o wiele lepiej.
0:02:53:Nie zadzieraj ze mna!
0:02:55:Co to, Teito Klein?
0:02:57:Czy ty wci�� jeste� w mocy Oka, nawet po jego stracie?
0:03:02:Nie!
0:03:03:Pokonam ci� moj� w�asn� moc�!
0:03:18:Znale�� go!
0:03:19:Znale�� Oko Mikhail'a!
0:03:26:Co to?!
0:03:27:Zignoruj j� i po�piesz si�!
0:03:30:Mamy nag�y wypadek w naszych r�kach, Arcybiskupie.

0:03:35:Nie mo�emy pozwoli� im kala� naszej �wi�tej ziemi.
0:03:41:Zrobimy to co musimy zrobi�.
0:03:45:Niech B�g b�dzie z wami wszystkimi.
0:03:50:Musimy poinformowa� o tym Frau'a.
0:03:53:Znienawidzi�bym ka�dego kto przeszkodzi nam w naszej szczeg�lnej chwili.
0:03:58:To b�dziemy tylko my dwaj...
0:04:00:...w centrum ziemi!

0:04:22:Gdzieto jest?
0:04:24:Centrum ziemi.
0:04:28:To pierwszy i ostatni �wiat kt�ry zobaczysz.
0:04:32:Przyjdziesz do mnie, czy powinienem sam po cibie przyj��?
0:04:40:�enuj�ce,
0:04:41:to wszystko.
0:04:43:Twoja z�o��, nienawi��, a nawet twoje przekonania.

0:04:46:Ja nie walcz� tymi emocjami!
0:04:50:Wi�c powiedz mi poco walczysz, Teito Klein.
0:04:54:Nie jeste� wart odpowiedzi!
0:05:04:Walcz na powa�nie,
0:05:06:w przeciwnym razie nie bedzie mia�o sensu moje przybycie tutaj.
0:05:10:O co ci chodzi?!
0:05:12:Przyby�em tu by sprawdzi� czy jeste� warty nale�e� do mnie.
0:05:17:Wal si�!
0:05:18:Nigdy nie b�d� nale�a� do ciebie!
0:05:27:Za d�ugo mu schodzi.
0:05:29:Teito, czy co� ci si� sta�o?
0:05:32:Biskupie Frau, wojsko wtargn�o do ko�cio�a!
0:05:36:Pono�.
0:05:38:Castor przyszed� i mi o tym powiedzia�.
0:05:39:Gdzie Teito?
0:05:42:Jeszcze nie wr�ci�.
0:05:43:Czy to mo�e oznacza� ze co� | nie pozwala mu wr�ci�?
0:05:56:Ty jeste�!
0:05:58:Naprawd�, nie chcia�am si� z wami spotka�.
0:06:02:Chcia�am zniszczy� ogr�d kt�ry z�ama� mojego Haruse.
0:06:10:Jeste� otoczona obrzydliw� ciemo�ci�.
0:06:13:Przypuszczalnie jeste� �o�nierzem.
0:06:15:Wi�c on by� przygotowywany na �mier� w walce, nie s�dzisz?
0:06:18:Nie, masz racj�.
0:06:21:Ale Ayanami-sama kaza� mi �y�.
0:06:26:Wi�c przysz�am tu zamiast i�� do tego ogrodnika.
0:06:30:Powiedzia� mi �ebym pokona�a ciebie zamiast gin�� za Haruse.
0:06:36:To b�dzie jak rozgniatanie robak�w!
0:06:39:Odsu� si�, Hakuren.
0:06:41:Nie masz szans, w walce z nim.
0:06:53:Wszystko b�dzie dobrze, nie b�j si�.
0:06:56:Nawet teraz, B�g trzyma nas delikatnie.
0:07:02:On jest niezno�ny! Ucisz go!
0:07:04:Czy zapomnia�e�?
0:07:06:Wszyscy tutaj wylewaj� �zy.
0:07:12:To jest jak w czasie kiedy musimy by� wdzi�czni Bogu.
0:07:17:Musimy by� wdzi�czni za to �e pozwala wszystkim, ��cznie z | duchowie�stwem i wami �o�nierzami �y� na tej planecie.
0:07:26:Nie trzeba si� martwi�.
0:07:29:B�g jest zawsze z nami.
0:07:39:Przejmujesz si� walk� z do�wiadczonym biskupem...
0:07:42:...zamiast pojemnika Oka Mikhail'a
0:07:46:Szcze�e, preferuj� tward� prac�.
0:07:51:B�dziemy zaczyna�?
0:08:01:Czy twoje wsmomnienia jeszcze nie powr�ci�y?
0:08:03:Co masz na my�li?!
0:08:06:Ty jeste� jedyn� osob� kt�ra podr�owa�a z Fea Kureuz'em.
0:08:11:I w�tpie by umar� bez pozostawienia wskaz�wki.
0:08:15:Pozostawi� j� z tob�.
0:08:16:O czym ty m�wisz?!
0:08:18:Lokacji Puszki Pandory.
0:08:22:Je�eli nie mo�esz sobie przypomnie�, zmusz� ci� do tego.
0:08:39:Rozumiem. Wi�c to ty by�e� szpiegiem.
0:08:43:O-Oczym ty m�wisz?
0:08:45:Wstyd� si�!
0:08:47:Ludzie nigdy nie powinni brudzi� sobie r�k zagra��j�c | innym, bez wzgl�du na okoliczno�ci!
0:08:53:Czy cieszysz si� z siebie takiego jakim jeste�?
0:08:58:Ko�ci� zajmowa� si� tob� odk�d by�e� dzieckiem.
0:09:03:Wi�c czemu sta�e� si� pionkiem wojska?
0:09:07:Nie mia�em wyboru!
0:09:08:Wzi�li moj� rodzin� jako zak�adnik�w, wi�c musia�em robi� co kazali!
0:09:12:Prosz� powiedz nam,
0:09:14:Czemu tak naprawd� wojsko przeszukuje ko�ci�?
0:09:17:Czy szukaj� pojemnika Oka Mikhail'a.
0:09:20:Ja mia�em tylko przekazywa� im informacj� o eksaminie biskup�w.
0:09:25:To wszystko!
0:09:32:Teraz prosz� zapomnij o wszystkim...
0:09:35:...i zacznij od nowa.
0:09:36:Nasz ko�ci� zawsze otwiera drzwi | zbawienia tym kt�rzy otwieraj� swe serca.
0:09:49:Nigdy nie powinni�my kra�� �yci� tym kt�rzy s� niewinni.
0:09:53:Gdy si� obudzisz, zostaniesz przywr�cony do nowego �ycia,
0:09:57:w zamian za twoje wspomnienia o twoich grzechach.
0:10:01:On dowiedzia� si� zbyt du�o o nas.
0:10:07:Byli�cie tacy mili, pozwalaj�c mu zacz�� wszystko od nowa.
0:10:12:Czy mia�e� na myli to �e s� zbyt naiwni, Poruczniku.
0:10:18:Nie jestem pewien.
0:10:24:Ty to powiedzia�e�.
0:10:26:Nie jeste�cie tylko �o�nierzami, prawda?
0:10:29:Pachn� tak jak tamten dzieciak, Kuroyuri.
0:10:32:Oh, naprawd�?
0:10:34:Czy jeste�cie tu by nas spotka�?
0:10:36:Bystry jeste�!
0:10:39:Teito-kun jest w niebezpiecze�stwie!
0:10:41:Teraz, wykorzystajmy nasz czas i miejmy podmuch,
0:10:47:Tylko dla siebie.
0:10:48:Pozw�l �e pomog�.
0:11:05:Labrador!
0:11:07:Dobra robota, Konatsu.
0:11:09:Sta�e� si� niez�y w ��czonych | nie mo�esz u�ywa� atak�w ogniowych beze mnie.
0:11:13:Poruczniku, nie zawstydzaj mnie!
0:11:16:To by�o nic...
0:11:18:Tych dwoje sprawia �e mamy zwi�zane r�ce.
0:11:21:Bo�e b�d� �askaw.
0:11:26:On utrzymuje tempo!
0:11:30:Prosz� pozw�l mi pokaza� ci | jak to jest by� na skraju �mierci.
0:11:34:Ludzie cie znienawidz� je�li b�dziesz taki niezno�ny!
0:11:37:Poza ty,!
0:11:41:Zastanawiam si� gdzie ty p�jdziesz na ko�cu, | odesz�e� od Boga, a Verloren'a nie ma w pobli�u.
0:11:47:Ty!
0:11:52:Nie lubi� niezno�nych typ�w, jak widizsz.
0:12:04:Biskupie Frau!
0:12:05:Trzymaj si� z ty�u!
0:12:07:Przykto mi, ale twoja Baskula nie mo�e go pokona�!
0:12:10:Wiesz o ju� o tym, poka� mi sw� prawdziw� form�, Zehel.
0:12:27:Zakaza�em komukolwiek dotyka� tych wspomnie�.
0:12:32:Wiedzia�em.
0:12:33:Wi�c to ty zapiecz�towa�e� jego wspomnienia, Vetrag.
0:12:43:Ojciec...Ojciec by� jednym z Siedmiu Duch�w, Vetrag.
0:12:51:I zapiecz�towa� moje wspomnienia.
0:12:54:Ojciec naprawd� zostawi� wszystko mi.
0:12:58:Mam co� cennego co musi by� chronione.
0:13:09:Co masz zamiar zrobi� z Puszk� Pandory?!
0:13:12:Nie musz� odpowiada�.
0:13:15:Ale teraz mog� pozwoli� ci odej�� wolnym.
0:13:19:Powinienem zamkn�� cie w mojej klatce.
0:13:23:Nie obchodzi mnie czy to cie z�amie.
0:13:26:Ja przetrwam!
0:13:28:�yj� dla Mikage, Ojca i wszystkich!
0:13:33:Ty, kt�ry zosta�e� wzniesiony jako niewolnik?
0:13:36:Niedorzeczne.
0:13:37:Zamknij si�! Zamknij si�! Zamknij si�! ZAMKNIJ SIE!
0:13:41:Rozumiem. Wi�c odzyska�e� swoj� dum� Ksi�cia Raggs.
0:13:46:Nie rozumiesz tego!
0:13:48:Ja po prostu jestem wdzi�czny!
0:13:50:Wie� musz� przetrwa� i zrobi� co� dla nich.
0:13:54:Dla tych wszystkich kt�rzy umarli dla mnie!
0:13:57:Mam zamiar sp�dzi� reszte swego �ycia...
0:13:59:...odp�acaj�c im!
0:14:03:Jeste� miekki.
0:14:07:Wcale si� nie zmieni�e�.
0:14:10:Jeste� tylko n�dznym ch�opcem kt�ry | nie mo�e zada� ostatecznego ciosu temu kryminali�cie.
0:14:24:Ci�gle? Ci�gle nie znale�li�cie pojemnika Oka Mikhail'a?
0:14:27:Sir, ci�gle szukamy, ale narazie nic...
0:14:31:Je�li wiecie co� na ten temat, lepiej podzielcie si� z nami t� wiedz�!
0:14:34:My nic nie wiemy!
0:14:35:Mo�esz wierzy�, �e co� przed tob� ukrywamy,
0:14:41:ale takie my�li s� bzdurne.
0:14:43:Racja! Teito-kun nie prosi� nas o milczenie.
0:14:48:Ani nie chcia� by ludzie tutaj cierpieli.
0:14:53:Je�li my�la� �e co� takiego si� wydarzy...
0:14:55:...Teito-kun napewno...
0:14:57:...przyjdzie nam z pomoc�.
0:15:10:Castor!
0:15:12:Ciekawi mnie jak d�ugo zdo�acie unika� naszych atak�w?
0:15:16:My wytrzymamy jeszcze dobr� chwil�.
0:15:19:Wie�...
0:15:23:Teraz, twoja szansa, Labrador!
0:15:25:OK!
0:15:35:Naprawd� nie lubi� tych dwuch.
0:15:37:To jest duch, Konatsu-kun!
0:15:39:Lubi� ci� kiedy wykonujesz ci�k� robot�, ale | jeste� naprawd� cool kiedy jeste� w�ciek�y!
0:15:44:Prosz� przesta� oszukiwa� wszystkich w oko�o i skup si� na misji!
0:15:46:I, Poruczniku, odwal swoj� cie�k� robot�!
0:15:51:Jeste�cie pewni �e nie chcecie si� podda�?
0:15:53:Czy naprawd� jeste�cie tylko Warsphile'ami?
0:15:57:Zrobi� wszystko dla Aya-tan'a.
0:16:03:Ci�zko oddychasz.
0:16:06:Ale wygl�da na to �e twoja intencja zabijania nie jest skupiona na mnie.
0:16:10:Szukasz Teito-kun'a, prawda?
0:16:13:Wi�c mo�na przej�� do punktu.
0:16:15:Czy mo�esz mi zej�� z drogi?!
0:16:20:Czy tu jeste� g�upi?
0:16:22:Teraz napewno si� z t�d nie rusz�.
0:16:25:Wi�c jak z tym?
0:16:28:Ludzie s� silniejsi gdy nie maj� nic do stracenia.
0:16:32:On mo�e wci�� walczy� po tym jak tak oberwa�?
0:16:44:Jakie to uczucie?
0:16:45:Mog� tak sieka� twoj� ciemno�� przez d�ugi czas!
0:16:50:Przyjd� do mnie! Dziwnie, nie sprawia z�ego uczucia...
0:16:55:...Jak stopniowo si� rozpada.
0:17:00:Haruse...
0:17:01:M�j jedeyny, drogi towarzyszu...
0:17:05:Biskupie Frau, cie� tego dziecka staje si� coraz morczniejsza i mroczniejsza...
0:17:11:Masz racj�.
0:17:13:Z...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin