►46. Narzeczony księżniczki cd2.txt

(33 KB) Pobierz
{1}{1}23.976
{24}{84}Aa! Tw�j �wi�ski narzeczony sp�ni� si�.
{144}{204}Jeszcze pare krok�w|i b�dziemy bezpieczni w ognistym bagnie.
{216}{259}Nie prze�yjemy tam.
{264}{324}Bzdura. M�wisz tak tylko dlatego,|�e nikomu to si� jeszcze nie uda�o.
{1007}{1067}Nie jest tak �le.
{1079}{1139}Nie m�wi�, �e chcia�bym|zbudowa� tutaj letni domek,
{1151}{1211}ale drzewa wydaj� si� ca�kiem urocze.
{2110}{2170}Traktujmy to jak przygod�.|Za�piewaj co�, dobrze?
{2230}{2290}A ty?
{2422}{2482}Jedn� rzecz mog� powiedzie�.|Z powodu ognia b�dziesz chodzi�a na paluszkach.
{2709}{2769}Wkr�tce to wszystko|b�dzie tylko przyjemnym wspomnieniem,
{2781}{2841}poniewa� okr�t Robertsa "Zemsta"|jest zakotwiczony po drugiej stronie
{2853}{2913}- a ja, jak wiesz, jestem Robertsem.|- Jak to jest mo�liwe?
{2925}{2985}On rabuje od 20 lat|a ty znikn��e� 5 lat temu?
{3021}{3081}Sam cz�sto jestem zaskoczony|kaprysami losu.
{3165}{3225}Widzisz, to co ci m�wi�em|o "prosz�" jest prawd�.
{3261}{3321}Zaintrygowa� Robertsa,|m�j opis twojej pi�kno�ci.
{3357}{3417}W ko�cu podj�� decyzj�.|Powiedzia�:
{3429}{3489}"W porz�dku, Westley, nigdy nie mia�em s�u��cego.|Mo�esz zacz�� dzisiaj wieczorem"
{3524}{3584}"Bardzo mo�liwe, �e zabije ci� rano."
{3596}{3640}Przez 3 lata powtarza�:
{3644}{3704}"Dobranoc, Westley. Dobra robota. �pij dobrze.|Bardzo mo�liwe, �e zabije ci� rano."
{3740}{3800}To by� dobry czas dla mnie. Uczy�em si�|fechtunku, walki, wszystkiego czego ktokolwiek m�g� mnie nauczy�.
{3884}{3944}I w ko�cu stali�my si� przyjaci�mi.|I wtedy to si� sta�o.
{3956}{4016}Co? M�w dalej.
{4028}{4088}Roberts sta� si� tak bogaty,|�e chcia� przej�� na emerytur�.
{4100}{4160}Zawo�a� mnie do kabiny|i zdradzi� mi sw�j sekret.
{4196}{4256}"Nie jestem piratem Robertsem", powiedzia�,|"Nazywam si� Ryan."
{4316}{4376}"Oddziedziczy�em ten okr�t|po poprzednim piracie Robertsonie",
{4388}{4431}"tak jak ty oddziedziczysz go ode mnie."
{4436}{4496}"Tamten cz�owiek te� nie by�|prawdziwym piratem Robertsonem."
{4531}{4591}"Nazywa� si� Cummerbund.|Prawdziwy Roberts przeszed� na emerytur� 15 lat temu"
{4603}{4663}"i �yje jak kr�l w Patagonii."
{4675}{4735}Wyja�ni� mi, �e imi� to wa�na rzecz|budz�ca potrzebny strach.
{4795}{4855}Rozumiesz, nikt nie podda�by si�|okrutnemu piratowi Westleyowi.
{4891}{4951}Wi�c pop�yneli�my na wybrze�e,|wzieli�my ca�kowicie now� za�og�
{4987}{5047}a on zosta� na pok�adzie jaki� czas jako bosman,|ca�y czas nazywaj�c mnie Robertsem.
{5083}{5143}Kiedy za�oga uwierzy�a, opu�ci� okr�t|a ja od tego czasu jestem Robertsem.
{5179}{5239}A teraz, kiedy jeste�my razem, ja p�jd� na emerytur�|i przeka�� imi� komu� innemu.
{5275}{5335}Wszystko zrozumia�a�?
{7552}{7612}Nigdy nam si� nie uda,|r�wnie dobrze mo�emy umrze� tutaj.
{7720}{7780}Nie, nie.|Ju� odnie�li�my sukces.
{7864}{7924}Jakie s� trzy najbardziej|przera�aj�ce rzeczy na ognistych bagnach?
{7936}{7996}Pierwsza: Gejzery ognia.|�aden problem.
{8032}{8092}Zawsze towarzyszy im d�wi�k poprzedzaj�cy wybuch,|dlatego mo�emy ich unika�.
{8104}{8123}Druga: Ruchome piaski.
{8128}{8171}Ale ju� wiemy jak wygl�daj�,
{8176}{8219}wi�c w przysz�o�ci z �atwo�ci� je ominiemy.
{8224}{8284}Westley, a co z G.N.R.?
{8296}{8356}Gryzoniami Niezwyk�ych Rozmiar�w?|Nie s�dz�, �eby istnia�y...
{9255}{9315}Westley!
{11029}{11089}Uda�o si�.
{11125}{11185}Czy by�o tak strasznie?
{11461}{11504}Poddajcie si�!
{11508}{11568}Mam rozumie�, �e chcesz mi si� podda�?|Bardzo dobrze, przyjmuj�.
{11580}{11640}Chyl� czo�a przed twoj� odwag�,|ale nie r�b z siebie g�upca.
{11676}{11736}Ale jak chcesz nas pojma�?|Znamy sekrety ognistych bagien.
{11772}{11832}Mo�emy �y� tam ca�kiem wygodnie przez jaki� czas,|je�eli nie boisz si� �mierci, czuj si� zaproszony.
{11868}{11928}Powtarzam jeszcze raz:|Poddajcie si�!
{11940}{11983}Nie da rady!
{11988}{12048}- Ostatni raz: Poddajcie si�!|Najpierw zgin�!
{12060}{12103}Obiecujesz, �e nic mu si� nie stanie?
{12108}{12168}- Co to by�o?|- Co to by�o?
{12180}{12240}Je�eli si� poddamy, a ja wr�c� z tob�,|obiecujesz, �e nic mu si� nie stanie?
{12324}{12384}Nawet jakbym �y� tysi�c lat|nie b�d� go wi�cej �ciga�.
{12420}{12480}On jest �eglarzem na pirackim okr�cie "Zemsta."|Obiecujesz, �e wr�ci na sw�j okr�t.
{12539}{12599}Przyrzekam, �e tak si� stanie.
{12659}{12719}Jak tylko znikn� z oczu, zabierzcie go do Florin|i wrzu�cie go do do�u rozpaczy.
{12755}{12815}Twoja wola b�dzie wykonana.
{12851}{12911}Ju� raz s�dz�am, �e jesta� martwy,|i to mnie prawie zniszczy�o.
{12947}{13007}Nie znios�abym gdyby to si� powt�rzy�o,|a ja mia�am szans� ci� ocali�.
{13355}{13415}Chod�my, panie.|Musimy dostarczy� ci� na okr�t.
{13618}{13678}Jeste�my lud�mi czynu.|K�amstwa nas si� nie imaj�.
{13738}{13798}Dobrze powiedziane, panie.
{13954}{13997}O co chodzi?
{14002}{14062}Masz sze�� palc�w na prawej d�oni,|jest kto�, kto ci� szuka...
{15201}{15244}Gdzie ja jestem?
{15249}{15309}W dole rozpaczy.|Nawet nie my�l...
{15417}{15460}Nawet nie my�l o pr�bie ucieczki.
{15465}{15524}�a�cuchy s� za grube.|I nie masz co marzy� o ratunku.
{15560}{15620}Jest tylko jedno wyj�cie.
{15632}{15692}Tylko ksi��e, hrabia|i ja znamy wej�cie i wyj�cie.
{15704}{15764}- Wi�c musz� tu siedzie� do �mierci?|- Mog� ci� zabi� wcze�niej.
{15944}{15987}To dlaczego opiekujesz si� mn�?
{15992}{16052}Ksi��e i hrabia zawsze nalegaj�|�eby ka�dy by� zdrowy zanim go z�ami�.
{16088}{16148}Wi�c b�d� tortury.
{16184}{16244}Wytrzymam tortury.
{16280}{16323}Nie wierzysz mi?
{16328}{16388}Prze�y�e� na ognistych bagnach.|Musisz by� bardzo odwa�ny...
{16424}{16484}ale nikt nie przetrzyma...|machiny.
{16855}{16915}Od czasu kiedy j� przywioz�em|jest w takim stanie.
{16927}{16987}Chyba choroba mojego ojca|tak j� nie pokoi.
{17023}{17083}Na pewno.
{17119}{17179}Kr�l umar� tej nocy,
{17191}{17251}i zanim nasta� �wit,|Buttercup i Humperdinck byli ma��e�stwem.
{17311}{17354}W po�udnie,|znowu spotka�a si� z poddanymi.
{17359}{17402}Tym razem jako ich kr�lowa.
{17407}{17467}Ostatnie s�owa mojego ojca brzmia�y...
{17479}{17538}Zaczekaj. Zaczekaj, dziadku.|�le przeczyta�e�.
{17550}{17610}Ona nie wysz�a za Humperdincka,|ona po�lubi�a Westleya.
{17622}{17682}Jestem tego pewien.|Po tym wszystkim co Westley zrobi� dla niej,
{17718}{17778}gdyby go nie po�lubi�a,|to by�oby nie wporz�dku.
{17790}{17850}A kto m�wi, �e �ycie jest sprawiedliwe?|Gdzie jest to napisane?
{17862}{17905}�ycie nie zawsze jest sprawiedliwe.
{17910}{17970}M�wi� ci, �e co� popl�ta�e� w tej historii!
{18006}{18066}Chcesz �ebym czyta� dalej?
{18078}{18138}- Tak.|- Wporz�dku, w takim razie nie przerywaj.
{18150}{18210}W po�udnie,|znowu spotka�a si� z poddanymi.
{18222}{18265}Tym razem jako ich kr�lowa.
{18270}{18330}Ostatnie s�owa mojego ojca brzmia�y:
{18342}{18402}"Kochaj j� tak, jak ja kocha�em j�,|a zapanuje rado��."
{18485}{18545}Przedtawiam wam wasz� kr�low�:|Kr�lowa Buttercup.
{19037}{19080}Dlaczego to robisz?
{19085}{19145}Poniewa� mia�a� mi�o�� w swoich r�kach,|i wypu�ci�a� j�.
{19181}{19224}Ale zabiliby Westleya|gdybym tego nie zrobi�a.
{19229}{19289}Twoja prawdziwa mi�o�� �yje,|a ty po�lubi�a� innego.
{19325}{19385}Uratowa� j� na ognistych bagnach,|a potraktowa�a go jak �miecia.
{19445}{19504}Oto kim jest, kr�low� niewdzi�czno�ci!
{19540}{19584}K�aniajcie si� jej, je�li chcecie.
{19588}{19648}K�aniajcie.|K�aniajcie si� kr�lowej szlamu,
{19660}{19720}kr�lowej brudu, kr�lowej gnicia.
{19756}{19816}Kr�lowa! �mieci! Brudu!|Szlamu! Gnoju! Boo! Boo!
{19852}{19912}Kr�lowa! �mieci! Brudu!|Szlamu! Gnoju! Boo! Boo!
{20068}{20111}Mia�o to miejsce 10 dni przed �lubem.
{20116}{20176}Kr�l ci�gle �y�, ale koszmary Buttercup|stawa�y si� coraz gorsze.
{20236}{20296}Widzisz? A nie m�wi�em, �e nigdy|nie wysz�aby za Humperdincka?
{20308}{20368}Tak, jeste� bardzo bystry.|Cicho.
{20380}{20440}Prawda jest taka:|Kocham Westleya.
{20452}{20511}Zawsze kocha�am.|I zawsze b�d� kocha�.
{20547}{20607}Je�eli zmusisz mnie do ma��e�stwa za 10 dni,
{20619}{20679}prosz� uwierz|umr� tego samego dnia.
{20859}{20919}Nigdy do tego bym si� nie przyczyni�.
{20931}{20991}Uwa�am nasz �lub za odwa�any.
{21027}{21087}Dostarczy�e� tego Westleya na jego okr�t?
{21147}{21207}- Tak.|- W takim razie zawiadomimy go.
{21243}{21303}Kochanie, jeste� pewna,|�e ci�gle mu na tobie zale�y?
{21363}{21423}Mimo, �e to ty|opu�ci�a� go po wyj�ciu z bagie�.
{21459}{21518}Ju� nie wspominaj�c, �e piraci|to ludzie nie zwykli dotrzymywa� s�owa.
{21578}{21638}M�j Westley zawsze przyjedzie po mnie.
{21794}{21837}Proponuje umow�.
{21842}{21902}Napiszesz list w czterech kopiach.
{21914}{21974}Ja wy�l� cztery najszybsze statki.|Ka�dy w innym kierunku.
{22010}{22070}Roberts zawsze p�ywa w pobli�u|Florin o tej porze roku.
{22082}{22142}Wci�gniemy bia�� flag�|i dostarczymy tw�j list.
{22154}{22214}Je�eli Westley zjawi si� po ciebie,|pobogos�awi� was oboje.
{22250}{22310}Je�eli nie... prosz� rozwa� mnie
{22370}{22430}jako alternatyw� samob�jstwa.
{22466}{22525}Umowa stoi?
{22609}{22669}Twoja ksi�niczka jest naprawd� ujmuj�cym stworzeniem.
{22681}{22741}Mo�e troch� nieokrzesana,|ale jej urok jest niezaprzeczalny.
{22777}{22820}Wiem o tym.|Ludzie s� pod jej urokiem.
{22825}{22885}To dziwne, ale kiedy wynaj��em Vizziniego|�eby j� zabi� w dzie� naszych zar�czyn,
{22921}{22964}my�la�em, �e to by� sprytny plan.
{22969}{23029}Ale teraz wydaje mi si� bardziej podniecaj�ce|kiedy udusz� j� w nasz� noc po�lubn�.
{23041}{23101}Kiedy oskar�ymy o to Guilder,|nar�d b�dzie naprawd� oburzony.
{23161}{23221}B�d� ��dali wojny z Guilderem.
{23281}{23341}Gdzie jest tajemny przycisk?|Niemo�liwe aby go znale��.
{23473}{23516}Schodzisz na d�?
{23520}{23580}Westley ma mocny kark.|Dzi� wiecz�r popracuj� nad nim z pomoc� machiny.
{23640}{23700}Tyrone, wiesz jak bardzo|uwielbiam patrze� jak pracujesz,
{23736}{23796}ale musz� przygotowa� plan|obchod�w 500 rocznicy naszego kraju,
{23808}{23868}przygotowa� wesele,|zaplanowa� morderstwo �ony,
{23880}{23940}i wci�...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin