►33. Samoloty, pociągi i samochody.txt

(38 KB) Pobierz
{1}{1}25.000
{905}{996}NOWY JORK, 2 DNI PRZED|�WI�TEM DZI�KCZYNIENIA
{1580}{1660}CHICAGO/O'HARE|WYLOT 6 WIECZ�R
{1831}{1917}Musz� i��. Musz� i��.
{1958}{2006}Musz� zd��y� na samolot!
{3031}{3087}Dwie godziny|gapienia si� w materia�,
{3089}{3153}i zdecydowa�,|�e spotkamy si� po feriach?
{3155}{3216}To kosmetyki,|a nie lekarstwo na raka.
{3218}{3322}- Nie jedziesz na lotnisko?|- Aby za�apa� si� na sz�st�?
{3324}{3402}Le� ze mn� o �smej.|Teraz nie z�apiesz taks�wki.
{3404}{3502}- Obieca�em Susan, �e b�d� przed 9.|- Twoja winda.
{3504}{3568}Cholera, zostawi�em|u Briana r�kawiczki.
{3570}{3670}Nie potrzebuj� ich. �api� wind�,|taks�wk�, samolot i jestem w domu.
{3672}{3741}M�g�by� je zabra� ze sob�?|Przyjad� po nie jutro.
{3743}{3795}- Mi�ych �wi�t.|- Do zobaczenia w Chicago.
{3797}{3833}Nie zd��ysz na ten o sz�stej.
{4389}{4442}Taxi!
{5492}{5529}Taxi!
{6204}{6251}Taks�wka! Taks�wka!
{6394}{6441}Prosz� pana?|Przepraszam.
{6443}{6542}Wiem, to pana taks�wka,|ale sp�niam si� na samolot.
{6544}{6642}Czy, z dobroci swego serca,|m�g�by mi j� pan odst�pi�?
{6644}{6715}Nie mam dobrego serca.|Przepraszam.
{6717}{6812}- Szybciej!|- Dam panu za ni� $10.
{6814}{6886}- 20. Dam za ni� $20.|- Wezm� 50.
{6917}{6954}Zgoda.
{6956}{7078}Osoba gotowa da� $50,|zap�aci�aby z pewno�ci� i $75.
{7080}{7131}Niekoniecznie.
{7158}{7278}- Dobra, 75. To z�odziejstwo.|- Blisko. Jestem adwokatem.
{7337}{7411}- Mi�ych �wi�t.|- To pomo�e.
{7624}{7741}Hej, to moja taks�wka! To moja|taks�wka! Zatrzymaj si�!
{7745}{7828}No ju�. Zatrzymaj si�!|To moja taks�wka!
{7850}{7940}Zatrzymaj si�, stary!|Zadzierasz ze z�ym facetem!
{8091}{8155}Ty sukinsynu!|To moja taks�wka! Wysiadaj!
{8634}{8670}Przepraszam.
{8959}{9054}Prosz� o uwag�.|Prosz� o uwag�.
{9056}{9172}Lot numer 909 na chicagowskie|O'Hare jest op�niony.
{9174}{9273}Szczeg�owych informacji|udziela biuro sprzeda�y bilet�w.
{9275}{9363}Kiedy przyje�d�a babcia z dziadkiem?
{9365}{9420}B�d� tu jutro, skarbie.
{9422}{9528}Mamo? Czy dziadek Walt|zrobi mi piecz�tk�?
{9530}{9631}Pewnie, �e tak.|To oznaka jego mi�o�ci.
{9633}{9722}- Dlaczego mi ich nie daje?|- Bo tobie robi pokrzywki.
{9724}{9780}Ale ja wol� piecz�tki.
{9828}{9896}Uwa�aj na swojego brata.
{9924}{9978}- Halo.|- Kto to?
{9980}{10061}- Gdzie jeste�?|- Kto to?
{10063}{10101}Tatu�.
{10103}{10187}- Samolot si� op�nia.|- To kiedy b�dziesz w domu?
{10189}{10260}- Nie p�niej ni� o dziesi�tej.|- B�d� na ciebie czeka�.
{10732}{10813}KANADYJCZYK OKIE�ZNANY
{11115}{11159}Znamy si� sk�d�, prawda?
{11161}{11254}Zwykle mam pami�� do nazwisk,|ale pa�skiego nie pami�tam.
{11256}{11311}Ukrad� pan moj� taks�wk�.
{11343}{11409}Nigdy w �yciu|niczego nie ukrad�em.
{11411}{11489}Zatrzyma�em dzi� po po�udniu|na Park Avenue taks�wk�,
{11491}{11577}ale zanim zd��y�em|do niej wsi���, pan j� ukrad�.
{11626}{11703}To pan pr�bowa� mi|odebra� taks�wk�.
{11705}{11808}Wiedzia�em, �e pana znam. Tak!|Nie�le mnie pan wystraszy�.
{11903}{11997}C�, z�apanie tej taks�wki|by�o podejrzanie proste.
{12024}{12113}- Nie ma sprawy.|- Ale� nie.
{12115}{12217}Przepraszam. Nie mia�em poj�cia,|�e to pa�ska taks�wka.
{12233}{12334}Chc� to panu jako� wynagrodzi�.|Co pan powie na hot-doga i piwo?
{12361}{12430}- Nie, dzi�kuj�.|- Samego hot-doga?
{12463}{12503}Nie lubi� takich rzeczy.
{12505}{12544}- Kawa?|- Nie.
{12546}{12667}Mleko? Nap�j gazowany? Herbata?|Mi�ta? Mro�ony koktajl?
{12669}{12778}- Prosz� przesta�.|- Prosz� tylko da� zna�. Czekam.
{12780}{12829}Wiedzia�em, �e pana znam.
{12855}{12933}Powinien by� pan to wyja�ni�|z biurem sprzeda�y bilet�w.
{12935}{13004}Nie wiedzia�em, �e dali mi|miejsce w klasie turystycznej.
{13006}{13114}- W pierwszej klasie nie ma miejsc.|- Ale ja mam bilet na pierwsz� klas�.
{13116}{13188}Ma pan miejsce w klasie turystycznej.
{13190}{13247}- Witaj Larry.|- Cze�� Liz.
{13308}{13385}- Mog� tutaj?|- Gdziekolwiek chcesz.
{13387}{13436}Przepraszam.
{13518}{13583}Zwr�c� panu r�nic� w cenie.
{13585}{13628}Nie chc� zwrotu pieni�dzy,
{13630}{13729}chc� siedzie� w pierwszej klasie,|gdzie miesi�c temu zam�wi�em miejsce.
{13731}{13825}Mam ju� tego dosy�.|Prosz� zaj�� miejsce.
{13827}{13884}Pani ma tego dosy�?
{13886}{13973}Samolot si� op�nia, sadzacie mnie|w klasie turystycznej. Co dalej?
{13975}{14040}Czy� to|nie zbieg okoliczno�ci?
{14042}{14086}Prosz� siada�.
{14262}{14356}LOTNISKO O'HARE|W CHICAGO
{14372}{14411}OPӏNIONY
{14413}{14452}ODWO�ANY
{14599}{14659}Nie przedstawi�em si�.|Jestem Del Griffith.
{14661}{14720}Ameryka�skie �wiat�a i Armatura,|dyrektor ds. sprzeda�y,
{14722}{14766}dzia� �abek do zas�on natryskowych.
{14814}{14908}Sprzedaj� �abki do zas�on|natryskowych. Najlepsze na �wiecie.
{14994}{15084}- A pan?|- Neal Page.
{15086}{15140}Mi�o ci� pozna�, Neal Page.
{15171}{15242}Kim jeste� z zawodu,|Neal Page?
{15261}{15391}- Pracuj� w marketingu.|- �wietenie. Czy� to nie wspania�e?
{15396}{15517}Nie chc� by� niegrzeczny,|ale nie lubi� zbytnio konwersacji.
{15519}{15597}Chcia�bym doko�czy� ten artyku�.|M�j znajomy go napisa�, wi�c...
{15599}{15653}Nie b�d� ci przeszkadza�.
{15655}{15754}Nie chc� by� uwa�any|za irytuj�cego gadu��.
{15812}{15913}Nic mnie tak nie wkurza, jak facio,|kt�ry nie potrafi si� zamkn��.
{15937}{16041}Jak si� rozgadam,|daj mi szturcha�ca w bok.
{16261}{16316}Co za ulga.
{16318}{16414}O Bo�e,|ale mnie bol� nogi.
{16598}{16664}Teraz lepiej.
{17295}{17396}Stawiam 6 dolc�w i lewe jajo,|�e nie wyl�dujemy w Chicago.
{17849}{17910}Halo? Gdzie jeste�?
{17912}{18029}- W Wichita.|- Wichita, w Kansas? Co si� sta�o?
{18031}{18086}Nie mogli�my wyl�dowa� w Chicago.
{18103}{18196}Co ma Wichita wsp�lnego|ze �nie�yc� w Chicago?
{18198}{18258}Co si� dzieje, Neal?
{18260}{18383}Zamkn�li lotnisko w Chicago,|wi�c wyl�dowali�my tutaj.
{18571}{18621}K�opoty w domu?
{18623}{18702}To nie tw�j interes.
{18704}{18756}Nale�y wiedzie�,|jak pogodzi�
{18758}{18838}sukces w pracy|z sukcesem w domu.
{18840}{18932}Moje motto to -|lubi� prac�, kocha� �on�.
{18959}{19056}Zapami�tam to sobie.|Co z naszym lotem?
{19058}{19131}To proste. Dzi� wiecz�r|si� st�d nie wydostaniemy.
{19133}{19233}Szybciej wygramy w bierki|graj�c p�dupkami,
{19235}{19290}ni� wydostaniemy si�|st�d przed �witem.
{19292}{19332}Wkr�tce si� przekonamy.
{19334}{19439}Kiedy ju� linie lotnicze|odwo�aj� ten lot, a tak zrobi�,
{19441}{19541}�atwiej b�dzie o balerin�|z trzema nogami ni� o pok�j.
{19566}{19663}- M�wisz, �e mog� utkn�� w Wichita?|- M�wi�, �e ju� tu utkn��e�.
{19665}{19719}LOT - OPӏNIONY|CEL PODRӯY - NIGDZIE
{19721}{19820}Panie i panowie,|prosz� o uwag�.
{19822}{19914}Z przykro�ci� og�aszam,|�e odwo�ujemy lot 909
{19916}{19971}z powodu �nie�ycy w Chicago.
{19973}{20072}Czy maj� pa�stwo jakie�|wolne pokoje na dzi� wiecz�r?
{20074}{20123}Cokolwiek.
{20125}{20199}- Przykro mi.|- Czy jest tu jaki� inny motel...
{20363}{20449}- Neal.|- Cze��.
{20451}{20554}C�... Witaj w Wichita.
{20599}{20685}- Znalaz�e� ju� pok�j?|- Nie maj� �adnych wolnych.
{20696}{20795}Po wyl�dowaniu, ty zadzwoni�e� do|domu, a ja do motelu Braidwood Inn.
{20797}{20841}O tym nie pomy�la�em.
{20843}{20950}Mam pomys�. Znam kierownika,|sprzeda�em mu �abki do zas�on.
{20952}{21029}Jak zap�acisz za taks�wk�,|to znajd� ci pok�j.
{21223}{21267}Tak Tak, pewnie.|�wietnie.
{21269}{21351}Dobra! �ap si� wi�c|za jeden koniec. Dzi�ki.
{21449}{21493}To tw�j kufer?
{21495}{21590}Tak. Spr�bowa�by� targa�|t� rzecz po Nowym Jorku!
{21821}{21870}TAXIOLA DOOBBY'EGO
{21897}{21937}WILK
{22245}{22294}Gdzie, do cholery,|jest ten motel?
{22350}{22417}- Doobby, daleko jeszcze?|- Nie bardzo.
{22419}{22478}Dlaczego nie pojecha�e� g��wn�?
{22480}{22549}M�wi�e�, �e tw�j przyjaciel|nigdy tu nie by�,
{22551}{22620}to pomy�la�em,|�e chcia�by si� troch� rozejrze�.
{22622}{22718}- Na g��wnej nic nie ma.|- Jest �rodek nocy.
{22720}{22852}Wiem, ale on jest dumny ze swego|miasta. Niecz�sto si� to zdarza.
{23169}{23238}Zajmij si� baga�em,|dobra, Doobby?
{23240}{23284}Nie ma sprawy, Del.
{23338}{23387}�apy przy sobie.
{23503}{23552}Trzymaj si� mnie.
{23842}{23891}Dobry wiecz�r, Gus.
{23955}{24019}Del Griffith! Jak si� masz?
{24021}{24092}Wci�� brakuje mi miliona|do bycia milionerem.
{24137}{24224}Poznaj mojego przyjaciela,|Neala Page'a. Neal, Gus Mooney.
{24226}{24265}Mi�o ci� pozna�, Nick.
{24267}{24360}Gus, obieca�em Nealowi,|�e znajdziesz mu jaki� pok�j.
{24362}{24418}Masz uznan� kart� kredytow�?
{24470}{24536}Wci�� honorujesz|te zni�kowe?
{24538}{24624}Musz� ci policzy� za dw�jk�,|ale ze zni�k� i tak ci si� wyr�wna.
{24626}{24725}No prosz�, ju� zaoszcz�dzili�my.|Dobrany z nas zesp�.
{24774}{24866}Byli�my w drodze do Chicago,|ale �nie�yca przywia�a nas tutaj.
{24868}{24952}Wiem. Po�owa waszego lotu|tu dzi� nocuje.
{24954}{25076}To ju� chyba wszystko,|wi�c... prosz� bardzo.
{25078}{25141}- Ostatni pok�j.|- Jeste�my razem?
{25214}{25263}Hej, delikatnie.
{25953}{26042}- Niez�a przeja�d�ka, co?|- Tak, by�o �wietnie.
{26044}{26109}Rzadko zdarza si� widzie�|takie taks�wki.
{26288}{26337}- Chcesz wzi�� prysznic?|- Nie!
{26339}{26451}Pyta�em, czy chcesz|p�j�� pierwszy. My�la�e�, �e...
{26453}{26530}W �yciu...|Za kogo ty mnie masz?
{26532}{26580}A to dobre. A to dobre.
{27216}{27285}O, nie... No ju�!
{29402}{29451}Przepraszam.
{29579}{29668}Zamieni�bym si� z tob� poduszkami,|ale jestem uczulony na g�bk�.
{29670}{29729}Kicha�bym ca�� noc.
{29731}{29822}Dlatego wo�� w�asn�.|Jest hipoalergiczna.
{30016}{30099}Nie mia�em poj�cia, �e te|puszki z piwem tak wystrzel�.
{30101}{30208}Zostawi�e� je na trz�s�cym si� ��ku,|co innego mog�o si� sta�?
{30210}{30289}To by� d�ugi dzie�,|nie pomy�la�em.
{30319}{30418}Nie pomy�la�e� i dlatego ja|musz� spa� w ka�u�y piwa.
{30420}{30492}- Chcesz si� zamieni� miejscami?|- Chc� po prostu spa�.
{30494}{30554}Ja te�.|Umieram ze zm�czenia.
{30583}{30648}- Dobranoc.|- Dobranoc.
{31273}{31396}Spa�a w naszym domu!|B�d� musia�a spali� po�ciel!
{31398}{31477}Co ...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin