Regulacja gazu - K.txt

(3 KB) Pobierz
Regulacja instalacji LPG nie wyposa�onej w silniki krokowe i komputer steruj�cy. 

Najpierw kr�tkie wyja�nienie poj�cia: co to jest Lambda?
 G��wnym parametrem okre�laj�cym mieszank� paliwowo powietrzn� jest lambda
 - stosunek ilo�ci powietrza dostarczonego w mieszance do ilo�ci powietrza
 potrzebnego do teoretycznie ca�kowitego spalenia zawartego w niej paliwa.
 Idealne proporcje to oczywi�cie lambda=1, ale silnik spalinowy osi�ga
 maksimum sprawno�ci (ok. 40%) przy lambda=1,15 a maksimum mocy przy lambda=0,85.
 Bogata mieszanka to wi�ksza moc, ubo�sza mieszanka to najwi�ksza ekonomika jazdy,
 ale tylko w pewnych granicach. Zbyt uboga i zbyt bogata mieszanka po prostu si� nie pal�.
 Zakres stabilnej pracy silnika dla obrot�w biegu ja�owego to lambda od 0,75 do 1,3.
 Stabilna praca silnika przy maksymalnych, pod obci��eniem, to lambda od 0,7 do nawet 3! 

Podstawowy warunek: silnik musi absolutnie poprawnie pracowa� na benzynie,
 mie� dobrze ustawione obroty biegu ja�owego, sprawny uk�ad zap�onowy,
 czysty filtr powietrza i �ADNYCH nieszczelno�ci w korektorze ss�cym! 

Przed rozpocz�ciem regulacji silnik musi si� zagrza� 
- najlepiej poczeka� a� w��cz� si� wentylatory.
 Prze��czamy silnik na gaz i rozpoczynamy regulacj�. S�u�� do tego dwie �rubki
 - jedna na reduktorze (regulacja ci�nienia gazu) 
oraz na przewodzie gazowym doprowadzaj�cym gaz do mieszalnika (zaw�r g��wny).
 Staraj�c si� utrzyma� silnik w po�owie obrot�w maksymalnych (ok. 3000 rpm)
 zakr�camy zaw�r g��wny dop�ki obroty zaczn� wyra�nie spada�
 - odkr�camy wtedy zaw�r g��wny o jeden pe�ny obr�t.
Teraz lambda powinna wynosi� ok. 1.
 Zostawiamy teraz silnik na biegu ja�owym 
i odkr�camy �rubk� na reduktorze w lewo - zwi�kszamy ci�nienie.
 Kiedy dochodzimy do momentu, kiedy obroty wyra�nie zaczynaj� spada�
 (mieszanka zbyt bogata), lambda spada poni�ej 0,7 i przekraczamy granic� palno�ci: 
lewa granica. Teraz zakr�camy �rubk� w prawo zmniejszaj�c 
ci�nienie a� do zubo�enia mieszanki poza granic� palno�ci
 - lambda powy�ej 1,3: prawa granica. Liczba obrot�w �rubki
 regulacyjnej to zakres stabilnej pracy silnika, zwykle od 1 do 2 obrot�w.
 Szeroko�� tego obszaru jest zale�na od podci�nienia wytwarzanego
 w kolektorze przez mieszalnik - im jego przekr�j wi�kszy,
 tym w�szy obszar stabilno�ci i trudniejsza regulacja. 
Aby silnik by� w miar� oszcz�dny, ustawiamy �rubk� mniej 
wi�cej w po�owie obszaru stabilnej pracy silnika, 
ale troszeczk� w stron� prawej granicy. Lambda powinna teraz wynosi�
 ok. 1,05. Aby silnik mia� mo�liwie najlepsze osi�gi, 
trzeba �rubk� ustawi� blisko lewej granicy - lambda powinna wynosi� oko�o 0,8.
 Daje to lepsz� dynamik� ju� na ni�szych obrotach i �atwiejsze zapalanie silnika. 

Aby ostatecznie wyregulowa� instalacj�, najlepiej odby� jazdy testowe na prostym odcinku drogi,
 lekko pod g�rk�, sprawdzaj�c maksymalne osi�gi i przyspieszenie (mo�na korzysta� nawet ze stopera).
 Je�eli silnik wydaje si� za s�aby, odkr�camy zaw�r g��wny o 1/4 obrotu.
 Zbytnie odkr�cenie zaworu g��wnego tylko pogarsza osi�gi zwi�kszaj�c jednocze�nie zu�ycie LPG. 
Lepiej jest nieco przykr�ci� ni� zbytnio odkr�ci� zaw�r g��wny. 


�r�d�o opisu ze strony:
http://daniels.lumena.waw.pl/suzuki/LPG_doc.htm
 - przeredagowane i opatrzone wyja�nieniami przez Rafa�a Adamczaka 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin