Buffy - 1x07 - Angel.txt

(27 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1}{24}Buffy - 1x07 - Angel|movie info: DVDRip 640x464 23.976 fps - 393 MB
{25}{89}W ka�dym pokoleniu jest wybrane dziecko,
{90}{204}kt�re staje przeciwko wampirom,|demonom i si�� ciemno�ci.
{205}{350}Ona jest pogromc�!
{495}{574}Zachary nie wr�ci� z polowania zesz�ej nocy.
{575}{610}Pogromca.
{612}{682}Zachary by� silny i ostro�ny.
{684}{747}Mimo to Pogromca go pokona�...
{749}{824}...tak jak wielu z mojej rodziny.
{864}{913}Mam ju� tego dosy�.
{944}{1059}- Collin, co by� z tym zrobi�?|- Zabi�bym j�.
{1090}{1187}- Wyj�te z ust dziecka...|- Pozw�l mi to zrobi�, Panie.
{1188}{1289}- Pozw�l mi zabi� j�, dla ciebie.|- To co� osobistego.
{1291}{1376}- Ju� dawno nie mog�am si� zabawi�.|- Wy�l� Trzech.
{1392}{1430}Trzech?
{1615}{1665}Idziemy.
{1770}{1825}�ap go! Dalej, jest tutaj!
{1827}{1882}Mam!
{1884}{1929}Drinka gratis, prosz�.
{1931}{2025}Impreza Dezynfekcyjna?|To co roczna tradycja.
{2027}{2114}Zamykaj� Bronze na kilka dni,|�eby pozby� si� karaluch�w.
{2168}{2255}�wietna zabawa.|Jak jest tam gdzie teraz jeste�?
{2285}{2379}Przepraszam. |Ja... my�la�am o czym�.
{2381}{2473}- A wi�c chodzi tu o jakiego� faceta?|- Nie dok�adnie.
{2476}{2599}�eby rozmawia� o facecie, musia� by si� |znale�� taki, �eby mo�na by�o o nim m�wi�.
{2602}{2671}- Czy to jest zdanie?|- Potrzebujesz ch�opaka.
{2673}{2766}Tak. Co w�a�ciwie mi nie przeszkadza, ale...
{2770}{2821}A co z Anio�em?
{2823}{2893}Anio�? Ju� widz� ten zwi�zek.
{2896}{2979}"Cze�� kochanie, jeste� w wielkim |niebezpiecze�stwie.
{2951}{2980}Zobaczymy si� za miesi�c."
{2981}{3045}Nie pojawia si� zbyt cz�sto, fakt.
{3097}{3224}Ale kiedy si� zjawia, czuj� |jakby reszta �wiata nie istnia�a.
{3226}{3276}O, tak!
{3341}{3391}Cze��, Annie!
{3393}{3438}Dino! W�a�nie wychodzi�em!
{3625}{3714}Czy wasza niezwyk�a ofermowato�� |mog�a by zej�� z moich but�w za 200$.
{3716}{3794}- Ja tylko...|- Ucieka�e�, zanim ch�opak Annie...
{3796}{3862}- ...rozgniecie ci� jak robaka?|- Zauwa�y�a�.
{3864}{3918}Dzi�ki za zrozumienie.
{3920}{4034}Nie wiem o co wszystkim chodzi. |W tym stroju wcale nie wygl�dasz jak dziwka.
{4065}{4174}Cordelia jest jak powiew morowego powietrza!|Co kombinujecie lisice?
{4176}{4266}Siedzimy i patrzymy jak |mija nasze nudne �ycie.
{4268}{4318}Patrzcie, karaluch.
{4374}{4462}Zwolnijcie tempo. |Kr�ci mi si� w g�owie.
{4464}{4566}Zarazi�am kiepskim humorem najbli�szych. |Wychodz�.
{4568}{4653}- Nie id�!|- Tak, jest wcze�nie! Mogliby�my... zata�czy�.
{4655}{4709}Nast�pnym razem. |Dobranoc.
{4772}{4829}Darmowego drinka?
{5713}{5850}Jest p�no, jestem zm�czona |i nie mam ochoty na gierki. Poka� si�.
{5998}{6065}Dobra, dobra, zauwa�y�am.
{6076}{6187}W porz�dku, naprawd� nie chc� walczy� |z wami trzema, chyba, �e b�d� musia�a.
{6615}{6651}Buffy - postrach wampir�w|/1x07 - "Anio�"/
{6691}{6780}T�umaczenie napis�w:|Phonik / phonik@firenet.eu.org
{7936}{8019}Dobre pieski... nie gryz�!
{8228}{8261}Uwa�aj!
{8437}{8470}Biegnij!
{8936}{8986}Wchod�! No dalej! Nie!
{9215}{9314}W porz�dku. Wampiry nie wejd� |do �rodka, do p�ki ich nie zaprosisz.
{9316}{9369}Jeszcze tego nie praktykowa�am.
{9486}{9537}P�jd� po opatrunek.
{9539}{9598}Zdejmij kurtk� i koszul�.
{10038}{10088}�adny tatua�.
{10168}{10200}Dobrze, �e si� zjawi�e�.
{10229}{10277}A w�a�ciwie, to sk�d si� tam wzi��e�?
{10279}{10315}Mieszkam niedaleko.
{10317}{10366}Spacerowa�em.
{10393}{10453}A wi�c, nie �ledzi�e� mnie?
{10471}{10559}- Bo odnios�am takie wra�enie.|- Po co mia�bym to robi�?
{10610}{10715}Ty mi powiedz. Jeste� tajemniczym |go�ciem, wyrastaj�cym spod ziemi.
{10717}{10792}Nie twierdz�, �e nie ciesz� |si�, �e mi pomog�e�, ale...
{10794}{10861}...je�li kr�cisz si� w pobli�u, |chcia�abym wiedzie� czemu.
{10876}{10943}- Mo�e ci� lubi�.|- Mo�e?
{11098}{11204}- Kochanie, co si� dzieje?|- Na zewn�trz jest du�o dziwnych ludzi.
{11206}{11325}Po prostu poczuj� si� lepiej, gdy |b�dziesz w �rodku. Musisz by� wyko�czona.
{11327}{11416}- Jestem. To ma�a galeria, ale nie masz poj�cia ile...|- Wi�c id� do ��ka.
{11418}{11522}- Przynios� ci gor�c� herbat�.|- Cudownie! Co przeskroba�a�?
{11524}{11616}Czy c�rka nie mo�e si� |troszczy� o swoj� matk�?
{11618}{11667}- Cze��.|- Cze��.
{11669}{11723}Tak.
{11725}{11811}Anio�, to jest moja mama.
{11813}{11861}Mamo, to jest Anio�.
{11863}{11959}- Wpadli�my na siebie w drodze do domu.|- Mi�o ci� pozna�.
{11990}{12071}- Czym si� zajmujesz, Aniele?|- On studiuje.
{12085}{12170}Pierwszy rok na uniwersytecie.|Pomaga mi w historii.
{12173}{12276}- Wiesz jak jej nie znosz�.|- Troch� p�no na korepetycje.
{12301}{12358}Id� spa�. I, Buffy?
{12361}{12416}Powiem dobranoc i zrobi� to samo.
{12459}{12509}Mi�o ci� pozna�.
{12578}{12679}Dobranoc!|Zdzwonimy si� i pouczymy razem!
{12980}{13084}- Nie chc� ci sprawia� k�opotu.|- A ja nie chc� �eby� zgin��.
{13086}{13155}Wci�� mog� tam by�.
{13157}{13223}Wi�c...
{13225}{13311}Nas dwoje, a ��ko jedno. |Tak nie da rady.
{13331}{13392}Mo�e ty we�miesz ��ko?|Jeste� ranny.
{13394}{13436}- B�d� spa� na pod�odze.|- Nie...
{13439}{13518}- Uwierz mi, bywa�o gorzej.|- Dobra.
{13549}{13631}Zobacz czy banda z k�ami wci�� si� tam kr�ci...
{13633}{13709}...i pozostaniesz odwr�cony, |podczas gdy ja si� przebior�?
{13846}{13896}Nie widz� ich.
{13899}{14007}Wiesz, jestem Wybrana. |Musz� walczy� z takimi jak oni.
{14009}{14082}- Jak jest twoja wym�wka?|- Kto� musi to robi�.
{14103}{14185}A co o tym s�dzi twoja rodzina?
{14187}{14237}Nie �yj�.
{14342}{14401}Czy to sprawka wampir�w?
{14434}{14476}Tak.
{14525}{14610}- Przykro mi.|- To by�o dawno temu.
{14631}{14700}A teraz pr�bujesz si� zem�ci�?
{14742}{14821}�adnie wygl�dasz gdy k�adziesz si� spa�.
{14823}{14927}Kiedy wstaje rano, |to zupe�nie inna historia.
{15036}{15086}Prosz�.
{15164}{15214}S�odkich sn�w.
{15537}{15590}Aniele?
{15592}{15642}Tak?
{15690}{15740}Chrapiesz?
{15750}{15800}Nie wiem.
{15803}{15925}Dawno nikt nie mia� okazji, |�eby mi to wypomnie�.
{16073}{16141}Sp�dzi� noc? |W twoim pokoju? W twoim ��ku?
{16143}{16240}- Nie 'w' moim ��ku. 'Ko�o' mojego ��ka.|- To takie romantyczne.
{16243}{16305}Czy ty... To znaczy czy on...?
{16319}{16351}D�entelmen w ka�dym calu.
{16353}{16440}Obud� si�, on ci� uwodzi.|To najstarszy znany chwyt.
{16443}{16513}Co? Uratowanie mi �ycia?|I danie si� pokiereszowa�?
{16515}{16577}Faceci zrobi� wszystko, |�eby zaimponowa� kobiecie.
{16579}{16665}Raz wypi�em ca�y galon |napoju na jednym wdechu.
{16667}{16772}To by�o imponuj�ce.|Ale p�niej by�e� odpychaj�cy.
{16774}{16887}Czy mo�emy skierowa� t� rozmow� |na wcze�niejsze wydarzenia tamtego wieczoru?
{16889}{17014}Wysz�a� z Bronzu i zosta�a� zaatakowana |przez trzy nadzwyczaj agresywne wampiry.
{17016}{17102}- Czy tak wygl�dali?|- Tak. Czemu s� tak ubrani?
{17104}{17158}Wygl�da na to, �e zetkn�a� si� na Trzech.
{17160}{17275}- Waleczne wampiry. Bardzo dumne i silne.|- Jak to jest, �e zawsze wiesz o tych rzeczach?
{17277}{17352}Zawsze wiesz o co chodzi.|Ja nigdy nie wiem.
{17354}{17467}- Nie siedzia�a� tu do 6 na ranem i nie szuka�a� informacji.|- Nie. Spa�am.
{17469}{17534}Musia�a� bardzo da� si� we znaki W�adcy.
{17537}{17653}Nie wys�a� by Trzech przeciw komukolwiek.|Musimy posun�� dalej trening z broni�.
{17655}{17726}Przenocuj u mnie w domu, do |czasu, gdy ci samuraje nie znikn�.
{17728}{17752}Co?
{17754}{17843}Nie przejmuj si� Anio�em.|Damy mu zna�, �eby czmychn�� z miasta.
{17845}{17955}Twoje �ycie nie jest w tej chwili zagro�one.|W�adca przy�le kogo� innego, a...
{17957}{18061}...tymczasem, Trzej ponie�li pora�k�,|oddadz� swoje �ycie w r�ce W�adcy.
{18071}{18187}Nie sprostali�my zadaniu, |nasze �ycie jest w twoich r�kach.
{18273}{18385}Uwa�aj ch�opcze. Jeste� Pomaza�cem |i jeszcze wiele musisz si� nauczy�.
{18387}{18460}Wraz z moc� przychodzi odpowiedzialno��.
{18462}{18646}Zawiedli, to fakt. Ale my, kt�rzy |�yjemy noc� jeste�my ze sob� zwi�zani.
{18648}{18809}Odbieranie �ycia - nie m�wi� o |ludziach naturalnie - to powa�na sprawa.
{18834}{18893}A wi�c, oszcz�dzisz ich?
{18910}{18961}Jestem zm�czony...
{18963}{19047}...a ich �mier� dostarczy mi niewiele rado�ci.
{19198}{19272}Oczywi�cie niewiele czasem wystarcza.
{19394}{19460}Ekstra! �uk!
{19481}{19539}Popatrz na te male�stwa.
{19576}{19656}�egnajcie ko�ki. |Witaj lataj�cy nieuchronny losie.
{19659}{19769}- W co mog� celowa�?|- W nic. Na �uk przyjdzie czas p�niej.
{19771}{19866}Najpierw musisz si� nauczy� |biegle pos�ugiwa� podstawow� bronia.
{19885}{19974}Zaczniemy z tymi kijami...
{19977}{20080}...kt�re wymagaj� niezliczonych |godzin ci�kich �wicze�.
{20081}{20155}- Wiem o tym z w�asnego do�wiadczenia.|- Giles, dwudziesty wiek?
{20157}{20267}- Nie b�d� walczy�a z Braciszkiem Tuckiem!|- Nigdy nie wiesz na kogo trafisz.
{20270}{20346}Ta tradycja jest przekazywana |z pokolenia na pokolenie.
{20349}{20427}Zobacz� u ciebie post�py w walce na kije...
{20429}{20526}..i mo�e pomy�limy o �uku. |Za�� ochraniacze.
{20546}{20603}Nie b�d� ich potrzebowa� do walki z tob�!
{20605}{20657}Jeszcze zobaczymy. En garde!
{21089}{21169}Dobrze. Przejd�my zatem do �uku.
{21359}{21409}- Anio�?|- Cze��.
{21542}{21641}Przynios�am ci obiad.|- Przepraszam, �e nie na talerzu.
{21747}{21797}Wi�c! |Co porabia�e� przez ca�y dzie�?
{21822}{21930}Troch� czyta�em. My�la�em |o pewnych sprawach. Buffy, ja...
{21932}{22008}M�j pami�tnik? |Czyta�e� m�j pami�tnik?
{22010}{22095}To nie w porz�dku! Pami�tnik |zawiera najbardziej intymne zwierzenia osoby!
{22097}{22199}Nie wiesz co mia�am na my�li go pisz�c!|S�owo przystojniak ma wiele znacze�. Nawet z�ych.
{22201}{22279}A kiedy pisa�am o twoich przenikliwych |oczach, mia�am na my�li... nabrzmia�e.
{22281}{22302}Buffy...
{22304}{22401}'A' nie oznacza�o o Anio�a, tylko o Ahmeda, |ucznia z wymiany mi�dzyszkolnej.
{22403}{22461}Cz�� z t� fantazj� nie |ma nic wsp�lnego z tob�.
{22463}{22572...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin