!Bogusław Wołoszański - Tajna wojna Hitlera.txt

(763 KB) Pobierz
tytu�: "Tajna wojna Hitlera"
autor: bogus�aw wo�osza�ski

     PWZN
     Print 6
    Lublin 1999
Przedruku dokonano
na podstawie pozycji
wydanej przez Wydawnictwo
 Colori sp. z o.o.
 Warszawa 1997
Redakcja techniczna wersji brajlowskiej:
 Artur �api�ski
 Piotr Kali�ski
Sk�ad, druk i oprawa:
 PWZN Print 6 sp. z o.o.
 20_218 Lublin, Hutnicza 9
tel.8fax:
 0_81 746_12_80
e-mail:
 print6@lublin.top.pl
tytul
Agonia

By�o co� niepoj�tego w decyzji Hitlera rzucaj�cego armie do walki w 
Ardenach w grudniu 1944 roku. W rozsypuj�cej si� machinie wojennej Trzeciej 
Rzeszy potrafi� zebra� ponad �wier� miliona �o�nierzy, dziesi�tki tysi�cy 
pojazd�w, 1100 czo�g�w, w tym najnowocze�niejsze i najwi�ksze Kr�lewskie 
Tygrysy, setki tysi�cy ton amunicji, paliwa, zaopatrzenia i skierowa� 
wojska do walki na zachodzie, cho� najwi�ksze niebezpiecze�stwo nadci�ga�o 
ze wschodu. Armie radzieckie stan�y nad Wis��, aby zebra� si�y i na rozkaz 
Stalina czeka�, a� Niemcy wypal� Warszaw�. By�o oczywiste, �e lada miesi�c 
rusz� z nadwi�la�skich przycz�k�w do Berlina, maj�c przed sob� ju� tylko 
jedn� barier�: Odr�. Dlaczego wi�c w tym krytycznym czasie Hitler nie 
wzmocni� obrony na wschodzie, lecz nadzwyczajne si�y skierowa� do walki w 
Ardenach? Mo�na to por�wna� do pos�ania stra�y po�arnej, aby wypompowywa�a 
wod� z zalanej piwnicy, gdy p�on�� dom!

Ofensywa z Arden�w mia�a doprowadzi� do rozdzielenia wojsk ameryka�skich 
na po�udniu od brytyjskich na p�nocy i umo�liwi� doj�cie do odleg�ego o 
1607km portu w Antwerpii, opanowanie za� portu mia�o odci�� wojska 
alianckie od zaopatrzenia. Osi�gn�wszy to Hitler m�g� zak�ada�, �e 
powstrzyma post�p wojsk aliant�w w stron� granic Rzeszy na 8-10 tygodni, a 
tymczasowa stabilizacja frontu na Zachodzie pozwoli przerzuci� si�y na 
centralny odcinek frontu wschodniego. I co dalej?

Czy rozbi�by anglo-ameryka�sk� machin� wojenn� tak, aby nie by�a zdolna 
kontynuowa� pochodu w stron� granic Rzeszy? Nie!

Czy zmieni�by w jakikolwiek spos�b sytuacj� strategiczn�? Nie!

Czy zatrzyma�by armie radzieckie nad Wis��, uniemo�liwiaj�c ofensyw� na 
Berlin? Nie!

Jaki� wi�c sens mia�a ta wielka operacja w Ardenach? Oczywi�cie mo�na na 
wszystkie pytania odpowiedzie� naj�atwiej: Hitler straci� kontakt z 
rzeczywisto�ci�. Ju� wcze�niej usun�� ze swojego otoczenia najbardziej 
warto�ciowych dow�dc�w i doradc�w, a otoczony miernotami i pochlebcami nie 
potrafi� w�a�ciwie kierowa� wojskami i pa�stwem. Jest to 
t�umaczenie-wytrych, kt�ry umo�liwia wyja�nienie ka�dej sytuacji z Ii wojny 
�wiatowej, ale prowadzi do stworzenia ca�kowicie fikcyjnego obrazu wielkich 
wydarze� w historii. Jak�e mo�na uwa�a� Hitlera za wariata, podejmuj�cego 
decyzje w napadach histerii czy sza�u? Kierowanego przez doktora-szarlatana 
i astrolog�w?! Na jakiej podstawie? Przecie� by� to nadzwyczaj zr�czny, 
przebieg�y i skuteczny polityk!

Obj�� w�adz� w Niemczech w 1933 roku, gdy pa�stwo to, �ladem ca�ego 
�wiata, tkwi�o w wielkim kryzysie gospodarczym, kt�ry zrodzi� n�dz�, 
bezrobocie, zapa�� przemys�u. To nie Hitler wyci�gn�� Niemcy z kryzysu 
gospodarczego, gdy� przemys� tego pa�stwa by� na tyle rozbudowany i silny, 
aby znie�� wszystkie wstrz�sy. Jednak on dokona� czego� wi�cej: zjednoczy� 
i zmobilizowa� spo�ecze�stwo do ogromnego wysi�ku.

W nieprawdopodobnym tempie rozwin�� produkcj� zbrojeniow�, cho� traktat 
wersalski i francuskie komisje strzeg�ce wykonania jego postanowie� 
skutecznie kr�powa�y wszelkie przygotowania do uruchomienia w Niemczech 
produkcji samolot�w i czo�g�w. Sprzyja�o mu co prawda pob�a�anie Wielkiej 
Brytanii, przyznaj�cej, �e postanowienia wersalskie by�y zbyt surowe dla 
Niemc�w i nale�y kraj ten traktowa� jako barier� chroni�c� Europ� Zachodni� 
przed bolszewizmem, ale niewielka to pomoc w budowaniu w ci�gu paru lat 
najpot�niejszej i najnowocze�niejszej armii na �wiecie!

Hitler potrafi� dostrzec i da� mo�liwo�ci dzia�ania najzdolniejszym i 
najbardziej tw�rczym strategom i dow�dcom, kt�rzy opracowali "tajn� bro�" - 
doktryn� wojny b�yskawicznej. W tym samym czasie w Wielkiej Brytanii i 
Francji teoretycy, kt�rzy domagali si� stworzenia nowej armii, tacy jak sir 
Basil Liddell Hart czy Charles de Gaulle, bezskutecznie pukali do drzwi 
ministr�w wojny, premier�w i komisji parlamentarnych, pisali ksi��ki, kt�re 
tylko �ci�ga�y na nich niech�� rz�dz�cych.

W bezpo�rednim s�siedztwie Francji, Wielkiej Brytanii, W�och, Zwi�zku 
Radzieckiego - mocarstw, z kt�rych ka�de dysponowa�o wi�kszym potencja�em 
gospodarczym i militarnym ni� Niemcy podejrzliwie obserwuj�cych ka�dy jego 
ruch, potrafi� zerwa� traktat wersalski, przywr�ci� obowi�zkow� s�u�b� 
wojskow�, zbudowa� pot�g� militarn�, kt�ra pozwoli�a mu zastraszy� s�siad�w 
i dyktowa� warunki silniejszym. Uzyska� zgod� mocarstw zachodnich na 
przy��czenie Austrii i zaj�cie cz�ci Czechos�owacji. Potrafi� okpi� 
Neville'a Chamberlaina, premiera Wielkiej Brytanii, Edouarda Daladiera, 
premiera Francji. Umia� zastraszy� Kurta von Schuschnigga, kanclerza 
Austrii i Emila Hach�, prezydenta Czechos�owacji. Potrafi� zawrze� pakt z 
najbardziej znienawidzonym wrogiem - J�zefem Stalinem oraz uzyska� jego 
pomoc i wsp�prac� w najbardziej prze�omowym momencie.

I wreszcie rok 1939. Gdy dow�dcy niemieccy protestowali przeciwko 
rozpocz�ciu wojny argumentuj�c, �e si�y l�dowe i morskie nie s� gotowe, i 
roztaczaj�c wizj� interwencji demokratycznych mocarstw, Hitler podj�� 
decyzj�, �e armie maj� dokona� agresji na Polsk�. I wygra�. W 1940 roku, 
wbrew ostrze�eniom dow�dcy marynarki wojennej, kaza� rozpocz�� inwazj� na 
Norwegi� i podbi� to pa�stwo, przeprowadzaj�c swoje okr�ty pod bokiem 
pot�nej Royal Navy. W maju 1940 roku skierowa� Wehrmacht na Belgi�, 
Holandi� i Francj� i zwyci�y�, cho� na drodze pochodu jego wojsk by�y 
pot�ne belgijskie twierdze Eben Emael i Namur, niezdobyte umocnienia linii 
Maginota, cho� po��czone wojska tych pa�stw, wsparte przez Brytyjski Korpus 
Ekspedycyjny, by�y silniejsze od jego wojsk. W 1941 roku rzuci� Wehrmacht 
na podb�j Zwi�zku Radzieckiego bronionego przez gigantyczn� Armi� Czerwon�. 
Mia� 3,5 tysi�ca czo�g�w, gdy Rosjanie mogli rzuci� do boju a� 22 tysi�ce. 
Mia� 3 tysi�ce samolot�w, gdy Rosjanie mieli ich 8 tysi�cy. I mimo tak 
wielkiej przewagi liczebnej wroga, jego armie przez p� roku gna�y 
radzieckie wojska na ca�ym wielkim froncie rozci�gaj�cym si� od Ba�tyku do 
Morza Czarnego. Jedynie kosztem niewyobra�alnych wyrzecze�, zniszcze� i 
ofiar uda�o si� Rosjanom zatrzyma� Wehrmacht.

Na jakiej wi�c podstawie uznaje si� tego cz�owieka za psychopat�, 
szale�ca, lekcewa��cego rady i ostrze�enia do�wiadczonych strateg�w?

W grudniu 1941 roku, gdy wojska niemieckie stan�y pod Moskw�, Hitler 
zwolni� dow�dc�w, kt�rych uzna� za winnych kl�ski. Mia� do tego pe�ne 
prawo. To oni odwiedli go od s�usznego zamierzenia, �eby posuwa� armie w 
stron� Leningradu i Kaukazu, a nie uderza� na Moskw�. W grudniu 1941 roku 
zabrania� dow�dcom wycofywania wojsk spod stolicy Zwi�zku Radzieckiego, co 
t�umaczy si� jako kr�powanie decyzji dow�dc�w, przejmowanie ich uprawnie�, 
ograniczanie manewru, kierowanie wojskami z odleg�o�ci tysi�ca kilometr�w. 
A przecie� by�a to jedyna rozs�dna decyzja, jak� w tamtym czasie m�g� 
podj�� dow�dca, kt�ry chcia� uchroni� swoje wojska przed ca�kowit� kl�sk�. 
C� bowiem by si� sta�o, gdyby zezwoli� na wycofanie oddzia��w, na kt�re 
napiera� nieprzyjaciel. �o�nierze uchodziliby na zach�d, pozostawiaj�c 
ci�ki sprz�t, umocnienia i ca�� infrastruktur�, konieczn� dla 
funkcjonowania armii: lotniska, stacje kolejowe, punkty prze�adunkowe, 
magazyny paliwa i cz�ci zamiennych. Istnia�o zbyt du�e prawdopodobie�stwo, 
�e wycofywanie wojsk przed napieraj�cym wrogiem zamieni si� w paniczn� 
ucieczk�, kt�rej nikt nie m�g�by opanowa�.

Pope�nia� b��dy. Podejmowa� z�e decyzje. Ale kt�ry z przyw�dc�w mocarstw 
by� od tego wolny? Jak�e blisko totalnej katastrofy by� Franklin D. 
Roosevelt upieraj�c si�, �e w sierpniu 1942 roku trzeba wys�a� pi�� 
brytyjskich i ameryka�skich dywizji na kana� La Manche, aby zdoby�y brzegi 
Francji. Ile� strasznych b��d�w, kosztuj�cych �ycie tysi�cy i dziesi�tek 
tysi�cy �o�nierzy, pope�niali dow�dcy radzieccy (Stalin, Budionny, 
Woroszy�ow), brytyjscy (Montgomery, Harris), ameryka�scy (Halsey, Lucas), 
japo�scy (Yamamoto, Kurita). Krwawa historia Ii wojny roi si� od b��d�w 
polityk�w i dow�dc�w, a nikt nie zarzuca im utraty zmys��w.

Wizerunek Hitlera-szale�ca stworzy�a stalinowska propaganda, aby 
uwypukli� zas�ugi Armii Czerwonej jako tej, kt�ra uwolni�a Europ� i Niemc�w 
od ob��ka�ca skazuj�cego na zag�ad� nie tylko miliony �yd�w, ludno�� 
podbitych pa�stw, ale tak�e w�asny nar�d. By� mo�e w ostatnich tygodniach 
1945 roku, gdy Trzecia Rzesza rozsypywa�a si� w gruzy, Hitler straci� 
poczucie rzeczywisto�ci. �atwym wi�c zabiegiem propagandowym by�o 
przeniesienie cech takiego Hitlera, za�amanego, zamkni�tego w bunkrze, 
poruszaj�cego si� z trudem mi�dzy krzes�ami ustawionymi co par� krok�w na 
korytarzach, czekaj�cego na ingerencj� Opatrzno�ci, na ca�y okres jego 
w�adzy. By� wtedy strz�pem cz�owieka, ale nie by� ob��kany. Nie by� 
wariatem. Nawet podczas ostatnich dni Berlina w jego zachowaniu nie 
znajdziemy niczego, co wskazywa�oby na chorob� umys�ow�, ob��d. By� mo�e 
trawi�a go choroba Parkinsona - zeznania �wiadk�w relacjonuj�cych jego 
zachowanie pozwalaj� na taki wniosek - ale bezpo�rednich dowod�w na to nie 
ma.

Je�eli zachowywa� sprawno�� umys�u, to jak wyt�umaczy�, �e w grudniu 1944 
roku skierowa� �wier�milionowe wojsko na zach�d zamiast na wsch�d? Czym 
mo�na wyja�ni� ten rozkaz, je�eli nie ob��dem lub, co najmniej, utrat� 
kontaktu z rzeczywisto�ci�? 

A jednak za decyzj� rozpocz�cia kontrofensywy w Ardenach kryje si� 
logiczna i przebieg�a gra. To konsekwencja tajnej wojny, kt�r� Hitler 
...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin