!John Le Carré - Ludzie Smileya.txt

(842 KB) Pobierz
   
   
   John le Carre 
   
   Ludzie Smileya 
   
   Przek�ad Maciej �wierkocki 
   
   Tytu� orygina�u 
   SMILEYS PEOPLE 
   
   
   * * * 
   
   Dwa pozornie nie zwi�zane ze sob� wydarzenia zwiastowa�y 
odwo�anie pana Georgea Smileya z jego problematycznej emerytury. 
T�em pierwszego z nich by� Pary�, a czasem akcji wrz�cy sierpie�, 
kiedy mieszka�cy tradycyjnie ju� porzucaj� miasto na pastw� 
parz�cego s�o�ca i zat�oczonych turystami autokar�w. 
   Tak wi�c pewnego sierpniowego dnia - konkretnie czwartego 
sierpnia, dok�adnie o dwunastej, bi� bowiem w�a�nie  zegar 
ko�cielny, a chwil� wcze�niej zabrzmia� tak�e dzwon w fabryce - w 
dzielnicy znanej niegdy� z licznej populacji  biedniejszych 
emigrant�w rosyjskich, z mroku starej hurtowni wy�oni�a si� 
nios�ca torb� na zakupy kr�pa kobieta oko�o pi��dziesi�tki, po 
czym jak zawsze pe�na wigoru i zdecydowania ruszy�a chodnikiem w 
kierunku przystanku autobusowego. Ulica by�a szara i w�ska, 
spuszczone �aluzje, dwa ma�e hotels de passe i mn�stwo kot�w. Nie 
wiedzie� czemu, by�o to miejsce  odznaczaj�ce  si�  jakim� 
szczeg�lnym spokojem. Hurtownia pozosta�a otwarta w  czasie 
wakacji, poniewa� sk�adowano w niej �atwo psuj�ce si� towary. 
Upa� zapaskudzony spalinami i nie oczyszczony najl�ejszym cho�by 
wietrzykiem uderzy� kobiet� jak fala gor�ca bij�cego z szybu 
windy, ale na jej twarzy o s�owia�skich rysach nie pojawi�y si� 
�adne oznaki niezadowolenia. Ani str�j, ani budowa kobiety nie 
sprzyja�y podejmowaniu wysi�ku w upalny dzie�, by�a bowiem 
doprawdy wyj�tkowo niska i oty�a, musia�a si� zatem w�a�ciwie 
toczy�, �eby w og�le posuwa� si� do przodu. Jej czarna suknia o 
ko�cielnej surowo�ci pozbawiona by�a zar�wno wci�cia, jak r�wnie� 
wszelkich innych ozd�b z wyj�tkiem pasemka bia�ej koronki wok� 
szyi i du�ego, �adnego metalowego krzy�a na piersi, nie maj�cego 
jednak jakiej� wi�kszej warto�ci. 
   Pop�kane buty, kt�rych noski podczas marszu skierowane by�y 
na zewn�trz, wygrywa�y srogi, grzechocz�cy werbel pomi�dzy domami 
o spuszczonych �aluzjach. Sfatygowana torba, pe�na ju� od rana, 
nadawa�a jej lekkiego przechy�u na praw� burt� i jasno �wiadczy�a 
o tym, �e kobieta przywyk�a do d�wigania ci�ar�w. By�a w niej 
jednak r�wnie� pewna weso�o��. Siwe w�osy upi�te mia�a w kok, ale 
jeden niesforny kosmyk podskakiwa� wci�� na jej czole w rytm 
kaczkowatych krok�w. Br�zowe oczy rozja�nia�y iskierki poczucia 
humoru, a usta, osadzone nad bokserskim podbr�dkiem, w ka�dej 
chwili wydawa�y si� gotowe u�miechn�� z byle powodu. 
   Dotar�szy do przystanku, postawi�a torb� na ziemi i praw� 
r�k� zacz�a masowa� sobie plecy w miejscu, w kt�rym krzy� styka 
si� z kr�gos�upem. Ostatnio cz�sto wykonywa�a podobne zabiegi, 
cho� przynosi�y jej niewielk� ulg�. 
   Wysoki sto�ek w hurtowni, gdzie pracowa�a jako kontrolerka, 
pozbawiony by� oparcia i jego brak dokucza� kobiecie coraz 
bardziej. 
   - Do diab�a - zamrucza�a pod adresem doskwieraj�cej jej 
cz�ci cia�a. 
   Uko�czy�a masa� i zacz�a teraz trzepota� czarnymi �okciami 
jak stary miejski kruk, gotuj�cy si� do lotu. - Do diab�a - 
powt�rzy�a. A potem, kiedy nagle zda�a sobie spraw�, �e jest 
obserwowana, odwr�ci�a si� na pi�cie i podnios�a wzrok na 
jakiego� pot�nego m�czyzn�, wznosz�cego si� za jej plecami 
niczym wie�a. 
   By� jedyn� pr�cz niej osob� czekaj�c� na autobus, a w tym 
momencie tak�e jedynym poza ni� cz�owiekiem na ulicy. Nigdy 
przedtem z nim nie rozmawia�a, lecz jego wielka, o niepewnym 
wyrazie i spocona twarz by�a jej sk�d� znana. Widzia�a j� 
wczoraj, widzia�a j� przedwczoraj, i chyba tak�e dwa dni temu - 
m�j Bo�e, nie jest przecie� chodz�cym pami�tnikiem. Od trzech lub 
czterech dni ten s�aby, niespokojny olbrzym, czekaj�cy na autobus 
czy kr�c�cy si� na chodniku przed hurtowni� sta� si� dla niej 
niejako symbolem ulicy; i to symbolem reprezentuj�cym pewien 
szczeg�lny typ cz�owieka, cho� nie umia�aby na razie okre�li� 
jaki. Uwa�a�a, �e wygl�da na osaczonego - traque - podobnie jak 
wielu innych pary�an ostatnimi czasy. Widzia�a w ich twarzach 
tyle strachu; widzia�a strach, kiedy mijali si� na ulicy, nie 
�miej�c si� pozdrowi�. 
   By� mo�e by�o tak wsz�dzie, sk�d mog�aby wiedzie�. Ale czu�a 
te� niejeden raz, �e ten m�czyzna jest ni� zainteresowany. 
Zastanawia�a si�, czy nie jest policjantem. Przysz�o jej nawet do 
g�owy, �eby go o to zapyta�, mia�a bowiem ten specyficzny, 
miejski tupet w obcowaniu z lud�mi. Policj� przywodzi� jej na 
my�l zar�wno ponury wygl�d m�czyzny, jak r�wnie� jego przepocony 
garnitur i ca�kowicie zb�dny p�aszcz przeciwdeszczowy, zwisaj�cy 
mu z ramienia niczym strz�p starego munduru. Je�li ma racj� i on 
jest rzeczywi�cie policjantem, to - no, nareszcie ci idioci 
zaj�li si� fal� kradzie�y, kt�re ju� od miesi�cy wprowadzaj� tak 
straszliwy chaos w prowadzony przez ni� spis towar�w. 
   Tym razem jednak nieznajomy przypatrywa� si� jej ju� od 
d�u�szej chwili. I teraz przygl�da� si� jej bez przerwy. 
   - Mam nieszcz�cie cierpie� na b�le w plecach, monsieur - 
przyzna�a si� w ko�cu swoj� powoln� francuszczyzn� o klasycznej 
wymowie. - Plecy mam niedu�e, ale b�l jest nieproporcjonalnie 
wielki. Czy jest pan lekarzem? Osteopat�? 
   Patrz�c na niego, pomy�la�a, �e mo�e jest chory i �e jej 
�arty s� nie na miejscu. Szyja i szcz�ka m�czyzny mieni�y si� 
t�ustawym blaskiem, a w jego bladych oczach da�o si� zauwa�y� 
obsesj� na w�asnym punkcie. Zdawa�o si�, �e spogl�da poza ni� ku 
jakim� w�asnym problemom. Zamierza�a go zapyta�: czy nie jest pan 
przypadkiem zakochany, monsieur? A mo�e �ona pana zdradza? 
Zastanawia�a si� nawet, czy nie zaprowadzi� go do kafejki na 
szklank� wody albo tisane, gdy nagle m�czyzna odwr�ci� si� od 
niej, obejrza� si�, a nast�pnie spojrza� ponad jej g�ow� w 
przeciwnym kierunku. I wtedy pomy�la�a, �e  jest  naprawd� 
wystraszony, nie tylko traque: �e jest wprost sparali�owany ze 
strachu. A zatem mo�e wcale nie  jest  policjantem,  lecz 
z�odziejem, cho� kobieta wiedzia�a, �e do�� cz�sto r�nica mi�dzy 
nimi bywa bardzo niewielka. 
   - Nazywacie si� Maria Andriejewna Ostrakowa? - powiedzia� 
szybko, jak gdyby przera�a�o go to pytanie. 
   M�wi� po francusku, ale domy�li�a si� od razu, �e i dla 
niego nie jest to j�zyk ojczysty; natomiast poprawny spos�b, w 
jaki wym�wi� jej nazwisko wraz z patronimikiem, zwr�ci� uwag� 
kobiety na jego rzeczywiste pochodzenie. Natychmiast rozpozna�a 
charakterystycznie zlane g�oski oraz tworz�ce je drgania j�zyka i 
wtedy z wewn�trznym dreszczem zidentyfikowa�a �w typ cz�owieka, 
kt�rego przedtem nie potrafi�a okre�li�. 
   - A je�li tak, to kim pan jest, u licha? - spyta�a w 
odpowiedzi, wysuwaj�c doln� szcz�k� do przodu i przygl�daj�c mu 
si� gniewnie. 
   Przysun�� si� o krok bli�ej. R�nica wzrostu pomi�dzy nimi 
sta�a si� od razu absurdalna. Absurdalny by� tak�e stopie�, w 
jakim twarz m�czyzny zdradza�a jego odpychaj�cy charakter. 
Spogl�daj�c z do�u, Ostrakowa widzia�a r�wnie wyra�nie jego 
s�abo��, jak i strach. Wilgotny podbr�dek olbrzyma zastyg� w 
jakim� grymasie, usta wykrzywi�y si�, by nada� mu wyraz si�y, ale 
ona wiedzia�a dobrze, �e nieznajomy pokrywa� tylko w ten spos�b 
nieuleczalne tch�rzostwo. Wygl�da jak cz�owiek zbieraj�cy si� na 
odwag� przed dokonaniem jakiego� bohaterskiego czynu, pomy�la�a. 
Albo mo�e przest�pstwa. 
   Jest niezdolny do jakichkolwiek spontanicznych reakcji, 
przysz�o jej do g�owy. 
   - Urodzili�cie si� w Leningradzie �smego maja  tysi�c 
dziewi��set dwudziestego si�dmego roku? - zapyta� nieznajomy. 
   Zdaje si�, �e odpowiedzia�a twierdz�co. P�niej nie by�a ju� 
pewna. Zobaczy�a, jak m�czyzna unosi wzrok i spogl�da na 
nadje�d�aj�cy w�a�nie autobus. Spostrzeg�a, �e  ogarnia  go 
granicz�ce z panik� niezdecydowanie, i pomy�la�a sobie - co mia�o 
si� jeszcze okaza� niemal aktem jasnowidztwa - �e nieznajomy 
zamierza wepchn�� j� pod pojazd. Nie uczyni� tego, ale nast�pne 
pytanie zada� ju� po rosyjsku - w dodatku brutalnym tonem, 
typowym dla moskiewskiej w�adzy. 
   - W tysi�c dziewi��set pi��dziesi�tym sz�stym roku udzielono 
wam zezwolenia na opuszczenie Zwi�zku Radzieckiego w  celu 
podj�cia opieki nad waszym chorym m�em, zdrajc� Ostrakowem? A 
tak�e w pewnych innych celach? 
   - Ostrakow nie by� zdrajc� - odpar�a, wpadaj�c mu w s�owo. - 
By� patriot�. - Unios�a instynktownie torb�, z ca�ej si�y 
zaciskaj�c d�o� na r�czce. 
   Nieznajomy zignorowa� ten protest i bardzo g�o�no m�wi� 
dalej, usi�uj�c przekrzycze� �oskot nadje�d�aj�cego autobusu: - 
Ostrakowa, przywo�� wam z Moskwy pozdrowienia od waszej c�rki, 
Aleksandry, a tak�e od przedstawicieli pewnych  oficjalnych 
urz�d�w! Chc� porozmawia� z wami w jej sprawie! Nie wsiadajcie! 
   Autobus w�a�nie podjecha�. Konduktor zna� Ostrakow�  i 
wyci�gn�� r�k� po jej torb�. Nieznajomy zni�y� g�os i doda� 
jeszcze jedn�, okropn� informacj�: - Aleksandra ma powa�ne 
problemy, wymagaj�ce pomocy matki. 
   Konduktor krzykn��, �eby si� rusza�a. Wyra�a� si� z udawan� 
szorstko�ci�, albowiem w ten spos�b �artowali mi�dzy sob�. - 
Dalej, babciu! 
   Dzi� za gor�co na mi�o��! Podaj torb� i jed�my! - wo�a� 
konduktor. 
   W autobusie rozleg� si� �miech; potem kto� rzuci� z�o�liwie: 
starucha, ca�y �wiat musi na ni� czeka�! Poczu�a, �e d�o� 
nieznajomego niezdarnie przesuwa si� po jej ramieniu, jak gdyby 
nieudolny kr...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin