Program nauczania- klasy 1-3 SP (DKW-4014-8_00).pdf

(661 KB) Pobierz
Microsoft Word - DKW-4014-8_00.doc
15085717.002.png
Oxford University Press
Great Clarendon Street, Oxford OX2 6DP
Oxford University Press is a department of the
University of Oxford. It furthers the University's
objective of excellence in research, scholarship, and
education by publishing worldwide in
Oxford New York
Athens Auckland Bangkok Bogota Buenos Aires
Calcutta Cape Town Chennai Dar es Salaam Delhi
Florence Hong Kong Istanbul Karachi Kuala Lumpur
Madrid Melbourne Mexico City Mumbai Nairobi
Paris Sao Paulo Singapore Taipei Tokyo Toronto
Warsaw
with associated companies in Berlin Ibadan
Oxford and Oxford English are registered trade marks
of Oxford University Press in the UK and in certain
other countries
Autorki:
Magdalena Szpotowicz jest nauczycielem metodyki w
Nauczycielskim Kolegium Języka Angielskiego na
Uniwersytecie Warszawskim; dyrektorem
dydaktycznym i nauczycielem w prywatnej szkole
językowej. Ukończyła kurs organizowany przez British
Council w ramach projektu SPRITE w zakresie
nauczania języka angielskiego dzieci w I etapie
edukacyjnym, uzyskując tytuł edukatora. Prowadzi
szkolenia dla nauczycieli (m.in. w ramach INSETT).
Jest autorką artykułów z dziedziny nauczania języka
angielskiego w szkole podstawowej publikowanych w
Polsce i za granicą.
Małgorzata Szulc-Kurpaska jest nauczycielem metodyki
w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w
Legnicy, nauczycielem w państwowej szkole
podstawowej w Legnicy. Jest też liderem programu
INSETT dla regionu dolnośląskiego. Ukończyła kurs
organizowany przez British Council w ramach projektu
SPRITE w zakresie nauczania języka angielskiego
dzieci w I etapie edukacyjnym, uzyskując tytuł
edukatora. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i
metodyków (m.in. organizowane przez British Council).
Jest autorką edukacyjnego programu na wideo
poświęconego nauce języka angielskiego w klasach 1-3
oraz artykułów z dziedziny nauczania języka
angielskiego w szkole podstawowej publikowanych w
Polsce i za granicą.
© Oxford University Press 2000
Database right Oxford University Press (maker)
First published 2000
No unauthorized photocopying
All rights reserved. No part of this publication may be
reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted,
in any form or by any means, without the prior
permission in writing of Oxford University Press, or as
expressly permitted by law, or under terms agreed with
the appropriate reprographics rights organization.
Enquiries concerning reproduction outside the scope of
the above should be sent to the ELT Rights Department,
Oxford University Press, at the address above
You must not circulate this book in any other binding or
cover and you must impose this same condition on any
acquirer
Konsultacja:
Janet Olearski
Recenzje:
prof. zw. dr hab. Hanna Komorowska mgr
Beata Moderska
Autorki oraz wydawnictwo wyrażają swoją
wdzięczność wszystkim nauczycielom, których cenne
uwagi i komentarze przyczyniły się do powstania
niniejszego programu, w szczególności dziękujemy Pani
Marioli Kubackiej, nauczycielce w Szkole Podstawowej
nr 13 w Tomaszowie Mazowieckim.
ISBNO 1947029360
Printed in Poland
Druk:
WDD PLUS, ul. Fort Wola 22, 00-961 Warszawa
Program nauczania został dopuszczony do użytku szkolnego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Numer w wykazie: DKW-4014-8/00.
2
15085717.003.png
Spis treści
1. Opis programu
1.1. Metryczka
1.2. Okoliczności powstania programu
1.3. Założenia programu
1.3.1. Integracja wielopłaszczyznowa
1.4. Charakterystyka użytkowników
1.4.1. Nauczyciel
1.4.2. Uczniowie
1.4.3. Rodzice
1.5. Warunki realizacji programu
4.5. Materiały nauczania
4.5.1. Pomoce naukowe i środki nauczania
4.5.2. Podręczniki i materiały dodatkowe
4.6. Zasady planowania lekcji
5. Opis założonych osiągnięć i
sposób ich oceniania
5.1. Poziomy osiągnięć ucznia
Opis zasad oceniania wewnątrzszkolnego
uczniów
Przykładowe techniki sprawdzania
postępów w nauce
Techniki kontroli ustnej
Techniki kontroli pisemnej
Wdrażanie do samooceny
5.3.
5.3.1.
5.3.2.
5.4.
2. Cele nauczania
2.1. Cele ogólne
2.2. Cele szczegółowe
6. Warianty pracy z programem
6.1. Zasady modyfikowania programu
w zależności od momentu rozpoczęcia
nauki
6.2. Zasady modyfikowania programu
w zależności od warunków pracy
6.3. Prezentacja przykładowych sposobów
modyfikacji
3. Treści nauczania
3.1. Wstęp
3.2. Zakresy tematyczne
3.3. Grupy leksykalne
3.4. Kategorie gramatyczne
3.5. Sytuacje i funkcje komunikacyjne
3.6. Przykładowe łączenie zakresów
tematycznych z grupami leksykalnymi,
strukturami i funkcjami
Bibliografia
4. Procedury osiągania celów
4.1. Zwroty i wyrażenia służące komunikacji
w klasie
4.2. Metody i sposoby pracy
4.2. l Metody
4.2.2. Sposoby indywidualizacji pracy w grupach
zróżnicowanych
4.3. Formy pracy
4.4. Techniki nauczania
4.4.1 Techniki nauczania słownictwa
4.4.2. Techniki nauczania wymowy
4.4.3. Techniki nauczania gramatyki
4.4.4. Techniki nauczania słuchania
4.4.5. Techniki nauczania mówienia
4.4.6. Techniki nauczania czytania
4.4.7. Techniki nauczania pisania
4.4.8. Techniki rozwijania umiejętności
samodzielnego uczenia się
3
5.2.
15085717.004.png
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym
l etap edukacyjny
1. OPIS PROGRAMU
pamiętając o zabawowej formie pracy oraz o kręgu
zainteresowań dzieci. Takie działanie ze strony
nauczyciela rozwija pozytywną motywację
do dalszej nauki języka (patrz l .4. Charakterystyka
użytkowników).
Należy również pamiętać, że dziecko w wieku
wczesnoszkolnym postrzega świat całościowo i należy
mu ukazać jego scalony obraz. Stąd też potrzeba
zintegrowania różnych dziedzin wiedzy i umiejętności
(patrz 1.3.1. Integracja wielopłaszczyznowa). Integracja
polega też na korelowaniu treści, metod i form pracy
(patrz 3. Treści nauczania, 4.2. Metody i sposoby pracy,
4.3. Formy pracy).
Z uwagi na zróżnicowanie dzieci pod względem
poziomu językowego (np. angielski w przedszkolu),
różnym tempie pracy, różnych stylach uczenia się czy
problemach w uczeniu się (np. dysleksja), niezbędne jest
wprowadzenie indywidualizacji procesu nauczania
(patrz 4.2.2. Sposoby indywidualizacji pracy w grupach
zróżnicowanych).
Uczenie się drugiego języka w okresie
wczesnoszkolnym jest zbliżone do przyswajania języka
pierwszego, w którym dziecko najpierw osłuchuje się z
językiem bez konieczności mówienia przez stosunkowo
długi okres. Z tego względu program dopuszcza tzw.
okres cichy, który zapewnia dzieciom możliwość
słuchania języka obcego i rozwijania podstawowej
sprawności, jaką jest rozumienie tekstu słuchanego.
Treści nauczania zawarte w programie ułożone są w
kręgi tematyczne (patrz 3.2. Zakresy tematyczne).
Rozpoczynamy naukę od kręgu zainteresowań
najbliższych dziecku (tj. zabawki, dom, rodzina) i
stopniowo poszerzamy krąg zainteresowań o kolejne
tematy z dalszego otoczenia (szkoła, miejscowość
itp.).
Zakresy tematyczne, materiał gramatyczny i
słownictwo wprowadzane są spiralnie. Oznacza to
cykliczne powtarzanie materiału z jednoczesnym
poszerzaniem go o nowe elementy (patrz 3.1. Treści
nauczania - Wstęp).
W doborze treści kierujemy się przydatnością
słownictwa i zwrotów w sytuacjach bliskich dzieciom.
Dlatego też w pierwszej kolejności wprowadzane są
rzeczowniki konkretne i zwroty funkcjonalne oraz
słownictwo bajek, opowiadań czy historyjek (patrz 3.
Treści nauczania).
Sposób oceniania przedstawiony w niniejszym
programie jest zgodny z zasadami oceniania w
nauczaniu początkowym i polega na stosowaniu oceny
opisowej i wdrażaniu uczniów do samooceny (patrz 5.2.
Opis zasad oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, 5.4.
Wdrażanie do samooceny).
1.1. Metryczka
przedmiot: język angielski
I etap edukacyjny: klasy 1-3 szkoły
podstawowej
typ kursu: początkowy
ilość godzin tygodniowo: dwie lekcje 45-minutowe
w tygodniu, z możliwością
zwiększenia liczby lekcji do
pięciu 30-minutowych, lub
zmniejszenia do jednej 45-
minutowej
całkowita ilość godzin: ok. 180 godzin
1.2. Okoliczności powstania
programu
Obecna podstawa programowa (z dnia 15.02.1999 r.) dla
I etapu edukacyjnego nie przewiduje wprowadzenia
nauki języka obcego w klasach 1-3 szkoły
podstawowej. Obserwujemy jednak, że coraz
powszechniej wprowadza się lekcje języka angielskiego
w młodszych klasach szkoły podstawowej. Jest to
możliwe dzięki wykorzystaniu tzw. godzin do
dyspozycji dyrektora i jest też często efektem nacisków
ze strony rodziców, którzy chcą, aby dzieci zaczynały
naukę języka obcego już na początku szkoły
podstawowej lub kontynuowały ponadobowiązkową
naukę z przedszkola.
Wprowadzenie języka obcego do programu edukacji
wczesnoszkolnej jest również zgodne z
ogólnoeuropejskimi tendencjami obniżania wieku
rozpoczynania nauki języka obcego.
Program ten powstał w odpowiedzi na rosnące
zapotrzebowanie ze strony nauczycieli
rozpoczynających nauczanie języka angielskiego w
klasach 1-3 szkoły podstawowej.
Ponieważ wprowadzamy angielski do etapu kształcenia
zintegrowanego, program zakłada powiązanie celów,
tematyki i metod pracy z nauczaniem początkowym
(patrz 1.3.1. Integracja wielopłaszczyznowa).
1.3. Założenia programu
Za najważniejsze założenie programu przyjmujemy
to, iż dziecko jest podmiotem procesu nauczania.
Program ma więc wspierać je w rozwoju, a metody
pracy powinny być dostosowane do form aktywności
dzieci w tym wieku. Dziecku niezbędny jest aktywny
kontakt ze światem, aby przez działanie i
odkrywanie poznawać otoczenie. Dzieci w tym
wieku posiadają też naturalną ciekawość świata i
chęć do nauki, co warto wykorzystać, jednak
1.3.1. Integracja wielopłaszczyznowa
Jednym z zasadniczych założeń programu jest
integracja. Jest ona realizowana na wiele sposobów.
4
15085717.005.png
Język angielski w nauczaniu zintegrowanym
l etap edukacyjny
Po pierwsze integracja wiąże się z realizacją celów
wynikających z podstawy programowej dla pierwszego
etapu edukacyjnego (patrz 2. Cele nauczania).
Po drugie treści nauczania przedstawione w tym
programie są skorelowane z treściami nauczania
zawartymi w podstawie programowej dla pierwszego
etapu edukacyjnego (patrz 3.2. Zakresy tematyczne).
Polega to na tym, że nauczyciel języka wykorzystuje
tematy omawiane na zajęciach nauczania początkowego
(np. powtarza wiadomości o środowisku naturalnym i
otoczeniu).
Kolejnym sposobem integracji jest wykorzystywanie na
zajęciach z języka obcego metod, form i technik
stosowanych w klasach 1-3.
Poniższy diagram ilustruje sposób, w jaki można
realizować integrację treści i metod oraz technik pracy
z dziećmi. Przy okazji omawiania tematu „Warzywa"
nauczyciel nie tylko uczy nowych słów w języku
angielskim, integruje również treści i sprawności na
dwóch różnych płaszczyznach. Po pierwsze z
językowego punktu widzenia nauczyciel ćwiczy nowo
poznane słowa we wszystkich sprawnościach:
mówienia, słuchania, czytania i pisania. Z drugiej zaś
strony nawiązuje do treści i elementów edukacji
wczesnoszkolnej, na przykład matematycznej poprzez
działania na liczbach (dodawanie, odejmowanie lub
mierzenie) czy środowiskowej (np. przez omawianie
wzrostu rośliny czy zmian pogody).
Kształcenie zintegrowane łatwiej będzie realizować w
sytuacji, gdy nauczyciel nauczania początkowego uczy
również języka angielskiego (tzw. English providers). W
tym wypadku można organizować pracę na lekcji w
dowolne dni tygodnia, poświęcając językowi
angielskiemu na przykład 30 minut 3 razy w tygodniu
lub 45 minut 2 razy w tygodniu, w zależności od potrzeb
danego tematu lub dyspozycji dzieci. Można też
wprowadzać elementy języka angielskiego w czasie
lekcji poświęconej innym zajęciom (przedmiotom).
Następny aspekt integracji wynika z podejścia do oceny
przyjętego w nauczaniu początkowym.
Na tym etapie edukacyjnym stosowana jest ocena
opisowa, która daje możliwość śledzenia
indywidualnego rozwoju dziecka i wskazuje
na osiągnięcia dzieci. Również nauczyciel języka
powinien stosować ocenę opisową do określania
postępów w nauce angielskiego (patrz 5.2. Opis zasad
oceniania wewnątrzszkolnego uczniów).
Ostatni sposób integracji wynika z metodyki nauczania
języka obcego. Polega on na integrowaniu wszystkich
czterech sprawności językowych (słuchania, mówienia,
czytania i pisania) oraz nauczaniu gramatyki i
słownictwa przy użyciu tych sprawności.
Przykładowa ilustracja integracji (temat „Warzywa")
Edukacja środowiskowa
hodowanie fasoli,
części jadalne warzyw
Edukacja matematyczna
dodawanie
i odejmowanie (1-10),
mierzenie wysokości fasoli
Edukacja techniczno-
plastyczna
wykonanie pieczątek
z ziemniaka
Edukacja motoryczno-
zdrowotna
You are a tiny little seed
reagowanie całym ciałem
na polecenia
WARZYWA
Czytanie
łączenie wyrazów
z obrazkami
Słownictwo
nazwy warzyw, liczba
mnoga, kolory
Słuchanie
bajka The Enomorous
Turnip
Mówienie
rymowanka: One potato ...
pytania i odpowiedzi:
Do you like ... ? I like .../
/ don 't like
Pisanie
zapisywanie wyników
ankiety na temat upodobań
5
15085717.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin