Feng shui zdrowa sypialnia.pdf

(70 KB) Pobierz
Feng shui zdrowa sypialnia
Zobacz temat - Feng shui zdrowia - sypialnia
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1677&start=0
FORUM EZOTERYCZNE
Tarot Intuicyjny, Runy, Anioły
Feng Shui Feng shui zdrowia sypialnia
Katherin 20080803, 21:48
Feng shui zdrowia sypialnia
JeŜeli chcemy odnieść sukces, musimy być do tego przygotowani psychicznie oraz fizycznie. KaŜdy zdaje
sobie sprawę, jaki wpływ na nasze działania ma to, czy jesteśmy wypoczęci rozpoczynając kolejny dzień.
Najistotniejszy wpływ na jakość wypoczynku ma prawidłowy sen. Sypialnia, tak jak kaŜde inne
pomieszczenie ma swoją ściśle określoną funkcję. Aby ją spełniała i wzmacniała nasze zdrowie musi
zostać odpowiednio urządzona. O tym, jak waŜnym miejscem jest sypialnia niech świadczy fakt, Ŝe
spędzamy w niej 1/3 naszego Ŝycia.
Organizacja sypialni
Na samym początku powinniśmy zastanowić się, do czego słuŜy sypialnia. Pytanie to jest tylko z pozoru
śmieszne. Oczywiście do spania. Powinniśmy, więc tak ją urządzić, aby sprzyjała właśnie tej czynności i
Ŝadnej innej sypialnia nie moŜe być jednocześnie miejscem do spania i miejscem pracy, oglądania
telewizji lub czytania. Telewizor umieszczony w sypialni sprawia, Ŝe bardzo często przy nim zasypiamy,
co z całą pewnością nie wpływa pozytywnie na jakość snu. Dodatkowo wszelkie urządzenia elektryczne,
nawet te wyłączone emitują smog elektromagnetyczny. Najnowsze badania publikowane w prasie
naukowej wykazują, Ŝe smog elektromagnetyczny przyczynia się do silnej depresji mogącej w rezultacie
prowadzić nawet do aktów autodestrukcji. Szczególnie naraŜone są na to osoby, które mają z nim stały
kontakt osoby pracujące z komputerem, urządzeniami elektronicznymi, korzystające z telefonów
komórkowych, czyli obecnie, praktycznie my wszyscy! JeŜeli w ciągu dnia jesteśmy zmuszeni z takich
urządzeń korzystać to zrezygnujmy z nich choćby na czas snu z korzyścią dla zdrowia i wypoczynku
oraz w trosce naszą ogólną pomyślność..
Druga sprawa to dzielenie jednego pomieszczenia na sypialnie i miejsce pracy. JeŜeli pracujemy w
miejscu spania, to zarówno praca, jak i sen nie moŜe odbywać się pomyślnie. W najlepszym wypadku,
patrząc na łóŜko w trakcie pracy będziemy myśleć o wypoczynku. Z drugiej strony, mając miejsce pracy
lub choćby rzeczy z nią związane w sypialni, nie będziemy mieli ani chwili wypoczynku.
ŁóŜko i jego ustawienie
Kolejną waŜną rzeczą w sypialni jest odpowiednie łóŜko oraz jego ustawienie. Zarówno łóŜko, jak i
materac powinny być wykonane z materiałów naturalnych. Kształt łóŜka powinien być przyjazny
człowiekowi powinno być pozbawione ostrych kantów. Najlepsze są łóŜka drewniane z wezgłowiem w
kształcie łuku. WaŜne jest takŜe, aby pod łóŜkiem znajdowała się wolna przestrzeń materac nie
powinien leŜeć bezpośrednio na ziemi, co moŜe powodować bóle pleców, wynikające z braku cyrkulacji
powietrza oraz energii qi pod śpiącą osobą. JeŜeli w łóŜku śpią dwie osoby, to powinno posiadać jeden
duŜy materac, a nie dwa dzielone. Takie "dzielenie łoŜa" moŜe bowiem doprowadzić do rozpadu związku.
Najlepszym sposobem ustawienia łóŜka jest skierowanie go głową do ściany tak, aby moŜna było się do
niego dostać z trzech stron. Feng shui nie zaleca takŜe ustawiania łóŜka nogami w kierunku drzwi, co
kojarzy się z wyprowadzaniem z pomieszczeń osób zmarłych.
W pokojach znajdują się strefy spokojne, odpowiednie do spania oraz takie, gdzie wypoczynek jest
utrudniony jest w nich za wysoki poziom energii. Miejscami, w których łóŜko na pewno nie moŜe stać,
są strefy na wprost drzwi wejściowych do sypialni oraz pomiędzy drzwiami i oknami.
ŁóŜko nie moŜe stać na wprost drzwi. Takie ustawienie jest niedopuszczalne
JeŜeli nie moŜemy sobie pozwolić na przemeblowanie sypialni, rozwiązaniem będzie umieszczenie
1 z 3
2008-10-21 07:46
27338034.001.png 27338034.002.png
Zobacz temat - Feng shui zdrowia - sypialnia
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1677&start=0
pomiędzy łóŜkiem, a drzwiami jakiejś przegrody. MoŜe to być parawan lub, jeŜeli jest miejsce szafka
albo inny mebel, który odgrodzi łóŜko od drzwi.
Bardzo złym miejscem jest ustawienie łóŜka pomiędzy drzwiami i oknem.NaleŜy postarać się, aby
chociaŜ głowa i tułów osoby leŜącej nie znajdowały się w strefie zagroŜenia (róŜowe pasmo)
NaleŜy zadbać takŜe o to, aby w stronę osoby śpiącej nie kierować ostrych krawędzi mebli oraz innych
przedmiotów znajdujących się w sypialni
NajbliŜsze otocznie łóŜka
NaleŜy zwrócić uwagę na przedmioty oraz urządzenia znajdujące się w najbliŜszej okolicy łóŜka. Nie
powinno się spać w miejscu, gdzie w ścianie przebiegają rury wodociągowe oraz w miejscach
przylegających do łazienek, kuchni. TakŜe takich, za ścianą których znajdują się silne źródła
promieniowania elektromagnetycznego transformatory, rozdzielnie elektryczne itp.
Sypialnia nie powinna znajdować się nad garaŜem oraz warsztatami. Nie moŜna umieszczać w niej roślin
o ostrych liściach jak: dracena, juka oraz kaktusów. JeŜeli chcemy umieścić w niej rośliny, to najbardziej
polecanymi są, ze względu zarówno na swój kształt jak i na właściwości zdrowotne paprocie oraz
geranium.
Nad osobą leŜącą powinien znajdować się prosty sufit. Spanie pod skosami lub belkami stropowymi
moŜe powodować choroby w miejscach ciała, które są przez nie „uciskane”. Bardzo często spotyka się
takŜe cięŜkie lampy zawieszone bezpośrednio nad śpiącymi. Bywa to przyczyną róŜnych schorzeń w
miejscach na ciele, na które moŜe potencjalnie lampa spaść. JeŜeli nie jest za późno to w momencie, gdy
się ją usunie lub gdy przestawi się łóŜko, objawy często przechodzą.
Kolorystyka sypialni
Istnieje wiele załoŜeń dotyczących kolorystyki sypialni. Odpowiednia kolorystyka w myśl feng shui musi
być dostosowana do kierunku geograficznego, w którym znajduje się sypialnia oraz od osobistego
Ŝywiołu elementu feng shui osób, które z niej korzystają. Z powodu ograniczonego miejsca podaje
tylko załoŜenia kolorystyczne wynikające z kierunku, w którym sypialnia się znajduje. Aby go określić,
najprościej jest ustalić kierunek geograficzny w odniesieniu do środka mieszkania lub domu. I tak:
Sypialnia wschodnia oraz południowo – wschodnia
Feng shui określa strefę południowo wschodnią jako strefę elementu Drewna. Powinny tutaj przewaŜać
jasne zielenie oraz jasno niebieskie dodatki. Motywy zdobnicze, które stworzą poprawne feng shui tego
miejsca, to wszelkie rośliny, kwiaty. Najlepsze będą meble z naturalnego jasnego drewna, ratanu,
bambusa, wikliny itp. Kolory nie zalecane w sypialni południowo wschodniej to: czerwień, biel, Ŝółć i
pochodne tych barw.
Sypialnia południowa
Strefa elementu Ognia. Powinna tutaj przewaŜać kolorystyka oraz umeblowanie podobne jak te, dla
kierunku wschodniego oraz południowowschodniego. Dodatkowo moŜna uŜyć fioletów, elementów
czerwieni. Motywy zdobnicze roślinne oraz dodatkowo moŜna uŜyć złotych gwiazdek (np. w sypialni
dziecięcej). Kolory nie zalecane to: granat, niebieski, czarny, biały.
Sypialnia południowozachodnia oraz północno–wschodnia
Strefa elementu Ziemi. Tutaj najbardziej polecane są ciepłe Ŝółte barwy z dodatkiem czerwieni. Kolor
ścian, od Ŝółtego przez brzoskwiniowy do pomarańczowego oraz róŜe. JeŜeli komuś odpowiada, to moŜna
nawet uŜyć jako główny koloru czerwonego. Zalecane motywy zdobnicze, to wszelkie formy
geometryczne oparte na kwadracie oraz trójkątach (te ostatnie polecam jednak stosować tylko przez
osoby dla których element ognia reprezentowany przez trójkąt jest sprzyjający). Meble w jasnej
kolorystyce Ŝółtej lub czerwonej, jak w sypialniach w innych strefach powinny być matowe.
Sypialnia zachodnia oraz północno – zachodnia
2 z 3
2008-10-21 07:46
27338034.003.png
Zobacz temat - Feng shui zdrowia - sypialnia
http://forum-tarot.strefa22.com/printview.php?t=1677&start=0
Strefa elementu Metalu. Sypialnia taka moŜe być biała, perłowa lub w kolorach ziemi. Dobrym kolorem
jest teŜ perłowy i bardzo jasny róŜ. Kształty na bazie kwadratu oraz owale i koła. Dodatki dekoracyjne
mogą być wykonane z metalu w kolorze srebrnym lub złotym. Nie zaleca się stosować koloru czerwonego
oraz zieleni i barw zimnych granatu, niebieskiego.
Sypialnia północna
Strefa elementu Wody. Strefa północna jest jedną z trudniejszych do zagospodarowanie stref feng shui.
Jest to miejsce nie nasłonecznione, zimne. Zalecanymi barwami to biel z czerwonymi, delikatnymi
akcentami lub róŜ. Sypialnia taka powinna być jasna, a moŜna to wzmocnić przez umieszczenie
dodatków z połyskującego srebrnego lub złotego (kolor) metalu. Barwy nie zalecane to zieleń, Ŝółcie,
czarny, czerwony (w duŜej ilości).
Uniwersalnym kolorem dla sypialni we wszystkich strefach jest kolor brzoskwini. W Chinach brzoskwinia
jest uznawana za owoc symbolizujący długowieczność, a co za tym idzie jej kolor jest bardzo
odpowiedni do sypialni. Generalnie sypialnia powinna być pomalowana w lekkie, jasne barwy.
Lustro w sypialni
Feng shui kategorycznie zabrania umieszczania lustra w sypialni, zwłaszcza w taki sposób, aby odbijała
się w nim osoba śpiąca. Wpływa to negatywnie na jakość snu oraz działa zbyt pobudzająco. Jest wiele
przesądów związanych z lustrem w sypialni, których z braku miejsca tutaj nie opiszę są one jednak
wspólne dla wielu kultur takŜe naszej. JeŜeli juŜ posiadamy w sypialni lustro, to powinniśmy je na czas
snu zasłaniać.
Artykuł jest przedrukiem ze strony: www.fengshui.art.pl
Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
3 z 3
2008-10-21 07:46
27338034.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin