Glossario dei termini bancari piu' comuni - Italiano - Polacco.pdf

(606 KB) Pobierz
90863692 UNPDF
Glossario
dei termini bancari più comuni
Italiano - Polacco
90863692.002.png
Glossariodeiterminibancaripiù
comuni
ęś ż
terminówbankowych
Presentazione Prezentacja
Questo“Glossario”èstatopreparatoper
renderechiareleparoleutilizzatedallebanche
allepersoneche,comete,vivonoelavoranoin
Italia.Chivienedalontanoesistabiliscequiper
unperiododellasuavita,habisognodiservizie
disicurezza,dilibertàedifiducia.Ilpresente
“Glossario”fapartedelProgettoContoWorlde
diquestaOperazioneFiducia,voltaacostruire
nuovirapportifralanostraBancaequanti
lavoranoinItaliavenendodaaltriPaesi.Ma
cometuttisappiamo,lafiduciasifonda-in
primoluogo-sullacomprensioneesuldialogo,
chepresuppongonounlinguaggiocomune.Da
qui,l’utilitàpraticaoltrealvaloresimbolicodi
questoopuscolo,natoconl’obiettivodifacilitarci
nellenostrerelazionireciprocheedi
semplificarciinqualchecasolavita.
ł
przyblieniaterminologiistosowanejprzez
żąipracują
weWoszech.Ci,którzyprzybylizdalekaby
ł
zatrzymasi tuprzezpewienokresswego
ćę
ycia,potrzebujusug,atake
ż ą ł ż
bezpieczestwa,wolnociizaufania.
ń ś
„Glosariusz”jestczciprojektuContoWorldi
ęśą
OperacjiZaufanie,którejcelemjestnawizanie
ą
nowychstosunkówpomidzynaszymBankiemi
ę
osobamipracujcymiweWoszechjako
ą ł
sprzedawcyzinnychkrajów.Wszyscyjednak
zdajemysobiespraw,ezaufanieopierasi
ęż ę
przedewszystkimnazrozumieniuidialogu,
którychpodstawjestwspólnyjzyk.Wynika
ą ę
stdnietylkowartosymboliczna,aletake
ą ść ż
uytkowatejulotki,któramauatwinasze
ż ł ć
wzajemnerelacjeiniekiedyuprocinamycie.
ść ż
Glosariusznajczciejuywanych
„Glosariusz”tenzostaopracowanywcelu
ż
bankiosobom,któretakjakTy,yj
90863692.003.png
Accensione/AperturadiunMutuo Zacignicie/Otwarciekredytu
PrzyznanieprzezBankwramachpoyczki
ąę
ż
okrelonejkwotypienidzy.
ś ę
Accredito Uznanie
Registrazionedisommedidenaroinentrata
nell'estrattocontodiuncliente.
ę ł
bankoweklienta.
Acquisto Nabycie
Addebito Obcienie
ąż
Registrazionedisommedidenaroinuscita
nell'estrattocontodiuncliente.
ę ą konta
bankowegoklienta.
Calendariodelleratedirimborsodelcapitalee
degliinteressistabilitoalmomentodella
concessionediunmutuo.
ł ł
ustalonywchwiliprzyznaniapoyczki.
ł ł
ż
AperturadelContoCorrente Otwarcierachunkubiecego
żą
AssegnoBancario Czekbankowy
TitolodicreditocheimpegnaunaBancaa
pagareunadeterminatasommaaunapersona;
l'assegnoètrasferibilemediantegirata(lafirma
sulretro)oppurenontrasferibile.
ł ś ąą
zapatyokrelonejkwotypewnejosobie;czek
ł ś
moebyprzenoszalnypoprzezindos(podpis
ł
AssegnoCircolare Czekobiegowy
TitolodicreditoemessodaunaBancapagabile
avistaetrasferibilemediantegirata(lafirmasul
retro).
TytuwierzytelnociwystawionyprzezBank,
ż śą
(podpisztyu).
ł
AssegnosuPiazza/AssegnofuoriPiazza Czekpatnywmiejscuwystawienia/Czek
ł
patnypozamiejscemwystawienia
Sidice“supiazza“quandounassegnoviene
pagatoneldistrettobancarioincuièstato
emesso;“fuoripiazza”neglialtricasi.
ł ę
czekówpaconychwobrbiebanku,wktórym
ł ę
zostaonwystawiony,„patnypozamiejscem
ł ł
wystawienia”odnosisidopozostaych
ę ł
przypadków.
Assicurazione Ubezpieczenie
Polizza(contratto)colqualel’assicurato,dopo
averpagatounasommadidenaro(Premio),ha
dirittoarimborsiindenarooadassistenze
particolari,nelcasosisiaverificatounevento
spiacevoleedimprevisto.
ł ś ł
nabywaprawodoodszkodowaniapieninego
ęż
lubdospecjalnejpomocywprzypadkuzajcia
przykregoinieprzewidzianegozdarzenia.
ś
ATM/SportelloBancomat BankomatATM
Sportelloautomatico(AutomatedTeller
Machine)pressoilqualeèpossibileprelevare
banconoteedeffettuarealtreoperazioniin“self
service”,tuttiigiorniedinoraripiùestesi
rispettoaglisportellibancari.
ż ą ę
banknotówiwykonanieinnychoperacjitypu
„selfservice”wewszystkiednitygodniaiw
szerszymzakresiegodzinowymnipozwalaj
ż ą
natotradycyjneplacówkibankowe.
Concessioneinprestitodiunasommadi
denarodapartedellaBanca.
Zaksigowaniekwotwpywajacychnakonto
Zaksigowaniekwotwychodzcychz
Ammortamento/PianodiAmmortamento Spata/Harmonogramspaty
Harmonogramspatykapitauiodsetek
TytuwierzytelnocizobowizujcyBankdo
ż ć
ztyu)lubnieprzenoszalny.
ł ś
patnya
ł vistazmoliwoci indosowania
ł
„Patnywmiejscuwystawienia”odnosisido
Polisa(umowa),namocyktórejubezpieczony,
pozapaceniuokrelonejkwoty(skadka),
Automatyczneokienkobankowe(Automated
TellerMachine)umoliwiajcepodjcie
90863692.004.png
Banca Bank
Istitutodicreditocheoffreservizidipagamento,
prestitiefinanziamenti,investimentidel
risparmio,consulenza,polizzeassicurativeecc.
ą ł
patnoci,poyczkiikredyty,inwestycje
ł ś ż
oszczdnoci,konsultacje,polisy
ę ś
ubezpieczenioweitp.
Bancario Pracownikbanku
Lavoratoredipendentepressounabanca. Pracownikzatrudnionywbanku.
Bancomat Kartabankomatowa
Tesserachepermettediprelevarecontante
pressoglisportelliautomaticiATModi
effettuareoperazionidiacquistoconaddebito
sulcontobancario.
ż ą ę
bankomatachATMlubdokonaniepatnociz
obcieniemkontabankowego.
ąż
ł ś
Bolletteperilpagamentodelleutenze Rachunkizamedia
Certificatidipagamentodideterminatibenie
servizi(luce,gas,acqua,telefono…)che
possonoessereaddebitatitramiteconto
correntebancario.
ś ł ś ł
gaz,woda,telefon…),któremogby
ąć
zapaconepoprzezobcienierachunku
Bollo/ValoreBollato Piecz /znakwartociowy
ęć ś
Impostadapagaresudeterminaticontratti,che
labancaincassaepoiversaalloStato.
ł ś
przezbank,anastpnieprzekazywanado
ę
SkarbuPastwa.
ń
BonificoBancario Przelewbankowy
Operazioneconcuisitrasferisceunasommadi
denarodauncontocorrenteadunaltro,anche
traduebanchedifferentieinlocalitàdiverse.
ś
pieninejzjednegorachunkubankowegona
ż ę ż
rónychmiejscowociach.
ż ś
BOT BOT
BuonoOrdinariodelTesoro:titolodiStatoa
brevetermine.
ń
wartocioweSkarbuPastwa
ś ń
BTP BTP
BuonodelTesoroPoliennale:titolodiStatoa
medio-lungotermine.
ń
rednioterminowepapierywartocioweSkarbu
ś ś
Pastwa
CAB CAB
CodicediAvviamentoBancariochepermettedi
individuarelosportelloelalocalitàdellaBanca
chehaeffettuatoun'operazione.
ę ś
Banku,którywykonadanoperacj.
ł ą ę
Cambiale Weksel
Titolodicreditoall'ordinetrasferibilemediante
girata(firma).
ł ś
poprzezindos(podpis).
Cambio Kurswymiany
PassaggiodallamonetadiunaNazionead
un’altra;perquestoservizio,èprevistoil
pagamentodiunacommissione.
ą ą
usugprzewidujesipobranieprowizji.
łę ę
Instytucjafinansowaoferujcausugitakiejak
Kartaumoliwiajcapodjciegotówkiw
Rachunkizaokrelonedobraiusugi(wiato,
ł ąż
bankowego.
Opataodokrelonychumów,inkasowana
Operacjaprzeniesieniaokrelonejkwoty
ęż
inny,równiepomidzyrónymibankamiw
BonySkarbuPastwa:krótkoterminowepapiery
WieloletnieobligacjeSkarbuPastwa:
ń
Kodbankuidentyfikacjplacówkiimiejscowoci
Tytuwierzytelnociprzenoszalnynazlecenie
Wymianawalutydanegokrajunainn;zat
90863692.005.png
Fascicoletto,contenenteuncertonumerodi
questomezzodipagamento .
Plikdokumentówzawierajcyokrelonliczb
ą śą ę
czeków.
CartadiCredito Kartakredytowa
Tesseracheconsente,intuttoilmondo,di
pagarebenieservizipressoipuntivendita
convenzionaticonundeterminatocircuito(Visa,
Mastercard,AmericanExpress,Diners,JCB).
E’anchepossibileeffettuareprelievidicontante
(“cashadvance”).
ż ą ł ś
dobraiusugiwautoryzowanychpunktach
ż ł ś
AmericanExpress,Diners,JCB).
Umoliwiaponadtopodjciegotówki(„cash
ż ę
advance”).
CartaPrepagataRicaricabile Kartazasilanaprzedpat
łą
CartarilasciatadallaBancapereffettuare
pagamenti,prelievididenaroericaricadei
cellulari.Èpossibilericaricareautomaticamente
lacarta(peresempioognivoltacheviene
accreditatolostipendioinbanca).
ż ą
dokonywaniepatnoci,podejmowaniegotówkii
ł ś
zasilaniatelefonówkomórkowych.Kartamoe
ż
ć ż
zaksigowaniupensjinarachunkubankowym).
ę
CartaTelefonica Kartatelefoniczna
Tesseraprepagatachepermetteditelefonare,
datelefonofissoodacellulare,inItaliaod
all’estero.
ż ą
rozmówtelefonicznychztelefonustacjonarnego
lubkomórkowego,weWoszechizagranic.
ł ą
CodiceABI kodABI
Ilcodicenumericodellabanca Identyfikatornumerycznybanku
Consulenza Konsultacje
Consigli,fornitidaunesperto,riguardoilmodo
migliorediinvestireipropririsparmi,anchea
secondadellecaratteristichedelrisparmiatore:
età,situazionefamiliare,redditualee
patrimoniale,propensionealrischio,preferenza
perlaliquidità,esigenzedispesafutureecc.
ę
takichjak:wiek,sytuacjarodzinna,dochodyi
stanmajtkowy,podatnonaryzyko,
ę ś uwzgldnieniemcechklienta
ą ść
preferencjedotyczcesposobuwypacenia,
ą przyszymiwydatkamiitp.
ł
CCT CCT
CertificatodiCreditodelTesoro:titolodiStatoa
medio-lungotermine.
łż ń
rednioterminowepapierywartocioweSkarbu
ś ś
Pastwa
CommissioniBancarie Opatybankowe
ł
Compensospettantealleaziendedicreditoper
iserviziprestatieperleoperazionidi
finanziamento.
ł ą
finansowymzawiadczoneusugiizaoperacje
finansowe.
ś ł
Contante Gotówka
Moneteebanconoteaventicorsolegaleinuna
determinatanazione.
Monetyibanknotybdcewlegalnymobieguw
ęą
danymkraju.
ContoCorrenteBancario Rachunekbankowy
Contrattocheregolairapportididebitoedi
creditotrailclienteelaBanca.
Umowaregulujcazobowizaniai
ą ą nalenoci
żś
pomidzyklientemi
ę Bankiem.
CarnetdiAssegni Ksieczkaczekowa
ąż
Kartaumoliwiajcadokonaniepatnociza
ł
sprzedaynacaymwiecie(Visa,Mastercard,
KartawystawianaprzezBank,umoliwiajca
byzasilanaautomatycznie(np.pokadym
Zasilanakartaumoliwiajcawykonywanie
Radyudzielaneprzezekspertawzakresie
optymalnegosposobuinwestowania
oszczdnoci,z
ą ł
wymogizwizanez
SkryptdunySkarbuPastwa:
ń
Wynagrodzenieprzysugujceinstytucjom
90863692.001.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin