Intouchables.2011.FRENCH.DVDRip.XviD-FwD.txt

(61 KB) Pobierz
{1}{75}movie info: XVID  624x352 25.0fps 701.1 MB|/SubEdit b.4072 ()/
{2391}{2426}Spierdalaj!
{2958}{2986}Oto oni.
{2992}{3081}Filip! Pora siê obudziæ. 100 euro, ze ich zgubie.
{3098}{3136}Philippe.
{3142}{3177}Jazda.
{3716}{3776}Jest Pan zadowolony, co.
{4048}{4083}Cholera.
{4138}{4167}Uda³o ich zgubiæ.
{4173}{4256}Wyjœæ z samochodu!|Rêce na maskê!
{4262}{4315}- Wóz albo przewóz. Chcesz eskortê?
{4321}{4359}200 euro za eskortê.
{4365}{4407}- Biorê.|- Stoi.
{4412}{4447}Dalej. Pokaz rêce!
{4452}{4493}Rêce kurwa!
{4513}{4602}- Poczekajcie. Wszytko wam wyjaœniê.|- Zamknij siê. I po³ó¿ rêce na masce samochodu!
{4615}{4686}- Poczekajcie!|- WyjdŸ z samochodu natychmiast.
{4691}{4733}Powtarzam, wyjdŸ z samochodu!
{4747}{4826}Nie mo¿e wyjœæ|Nie mo¿e otworzyæ drzwi.
{4841}{4894}Co mówisz. Zobacz kartê inwalidzka.
{4900}{5008}W kufrze jest wózek inwalidzki.|Jest sparali¿owany. IdŸ sprawdziæ.
{5015}{5050}Spokojnie! PuϾ mnie!
{5128}{5171}- Tak.|- No wiec?
{5177}{5213}No i co sobie myœlisz?
{5219}{5292}Myœlisz, ¿e jadê 180 na autostradzie|dla zabawy? "ooo"
{5298}{5401}Jadê do szpitala i zadne "ooo".|Pracuje dla niego. Ma atak.
{5407}{5483}Im d³u¿ej czekamy,|tym bardziej mamy przesrane.
{5489}{5534}Myœlê, ze mamy problem.
{5540}{5590}Spójrz na niego.
{5657}{5748}- Co robimy, kurwa. Wiesz co?|- Zastanów siê... spiesz siê powoli!
{5755}{5847}W miêdzyczasie zadzwoñ do jego córki,|ze przez ciebie on umar³.
{5851}{5936}Bo jeœli w ci¹gu 5 min nie|dojedzie. To umrze i koniec!
{5941}{6000}Tylko siê nie spiesz!
{6016}{6097}Nie spiesz siê!|Poczekaj a¿ umrze.
{6113}{6199}Dalej. Nie tracie czasu.|Ruszajcie.
{6486}{6536}- Dok¹d jedziecie?|- Na pogotowie.
{6542}{6668}- Damy eskortê|Zawieziemy ich, jedziemy.
{6713}{6753}Poszli sobie.
{6760}{6788}Dobrze.
{6803}{6856}To jest ohydne.
{6862}{6935}Jakby nie by³o jak Pan to robi?
{6940}{7017}Trzeba bêdzie pomyœleæ ¿eby,|jednak zdaæ to cholerne prawko.
{7022}{7075}Tak, ale na razie bêdziemy Pana eskortowani,|to bezpieczniejsze.
{7101}{7146}Eskorta za 200 euro.
{7150}{7206}Nigdy siê nie za³o¿ê za tak du¿¹ sumê.
{7213}{7299}Zmienimy atmosferê, ¿eby to œwiêtowaæ.
{7304}{7336}Bêdziemy eskortowaæ to bezpieczniejsze...
{7342}{7412}Dobrze, dobrze.|Pomog³em Panu trochê.
{7417}{7593}Eskorta.|Eskorta. To bezpieczniejsze
{9891}{9926}Jesteœmy.
{9954}{10003}Zostali uprzedzeni.|Za chwile przyjd¹ z noszami.
{10009}{10056}- Poradzicie sobie.|- Damy rade. Powodzenia.
{10061}{10114}- Dziêki.
{10485}{10531}A teraz co robimy?
{10545}{10603}Wszystkim siê zajmê.
{10861}{10974}{y:b}:: I N T O U C H A B L E S ::|( Nietykalni)
{11015}{11103}{y:i}Zainspirowane prawdziw¹ histori¹.
{11117}{11206}{y:b}T³umaczenie:|{y:b}--- Pascal ---
{11210}{11400}{y:b}Korekta:|{y:b}Spirit
{12189}{12217}Man Pan referencje?
{12223}{12285}Tak.|Mam dyplom CAFAD'u
{12290}{12359}Certyfikat Specjalisty w Zakresie Pomocy Domowej.
{12365}{12474}Potwierdzony poprzez sta¿ w instytucie Bayer,|w Landes w 2001.
{12479}{12618}Nieod³¹czny Serwis Pomocy Ca³odobowej|nastêpnie studiowa³em na ekonomi socjalnej i rodzinnej.
{12622}{12757}A wiec na razie. Wiêcej...|studiowa³em ni¿ pracowa³em.
{12763}{12815}Jaka jest Pana g³ówna motywacja?
{12822}{12867}Pieni¹dze.
{12873}{12908}HumanitarnoϾ.
{12919}{12967}Jestem totalnie poœwiêcony ludziom.
{12972}{13002}Dobrze.
{13007}{13104}To jest pomoc innym.|To dobra odpowiedz?.
{13136}{13166}Lubie dzielnice.
{13171}{13241}Bardzo lubiê upoœledzonych ludzi|od ma³ego, ma³ego...
{13246}{13341}Pomoc w autonomii upoœledzonych ludzi.|Tak myœlê.
{13347}{13372}To znaczy ¿ycie w spo³eczeñstwie.
{13377}{13442}A tak¿e sport.|Trzeba siê ruszaæ.
{13446}{13494}Aby zintegrowaæ siê w spo³eczeñstwie.
{13499}{13561}Te osoby nic nie mogê zrobiæ...
{13573}{13644}Mia³em moje pierwsze prawdziwe|doœwiadczenie zawodowe.
{13649}{13688}To by³a Pani Dupont Morathie.
{13693}{13768}To by³a starsza Pani... bardzo stara.
{13799}{13867}Któr¹ wspiera³em codziennie a¿...
{13872}{13924}do jej œmierci....
{13930}{14042}Pamiêtam dobre czasy.|Kiedyœ upiekliœmy ciasto...
{14049}{14144}ahh tak... jestem tak¿e ekspertem|od spraw administracyjnych...
{14150}{14216}pomoc socjalna...|Nie wiem...
{14222}{14295}Byæ mo¿e... coœ dostajecie...
{14320}{14395}Sprawdzi to Pani, ale nie myœlê.
{14581}{14627}- Hivonne Labrais?|- Tak.
{14634}{14760}- Dosyæ tego! - Od 2 godz czekam tutaj.|- Moja kolej.
{14875}{14902}Dzieñ dobry.
{14907}{14953}Przyszed³em podpisaæ papierek.
{14980}{15030}Proszê usi¹œæ.
{15146}{15186}Ma Pan referencje?
{15192}{15235}Owszem, mam referencje.
{15241}{15266}Dobrze.
{15272}{15295}S³ucham Pana.
{15300}{15372}"Cool & the Gang", "Earth, Wind & Fire".
{15376}{15446}To dobre referencje?
{15451}{15491}Nie znam. Proszê usi¹œæ.
{15497}{15554}Jeœli Pan nie zna|to nie zna siê w ogóle na muzyce...
{15559}{15622}Nie mam wra¿enia|byæ totalnie nie obyty w muzyce?
{15627}{15682}- Nawet jeœli nie znam...|- Pana sul.
{15687}{15713}"Cool & the Gang".
{15718}{15810}A Pan?|Zna Chopin'a, Schubert'a, Berlioz'a?
{15815}{15861}Czy ja znam Berlioz'a?
{15872}{15913}Dziwi mnie ze zn Pan Berlioz'a.
{15917}{15961}A jednak jestem specjalista.
{15966}{15994}Ahh tak...
{16011}{16047}Kogo Pan tam zna?
{16093}{16155}- Który budynek?|- Jak to, który budynek?
{16161}{16185}Nie no stary.
{16191}{16258}Berlioz, zanim stal siê dzielnica,|to byl slynny kompozytor,
{16262}{16321}pisarz i krytyk z 19w.
{16327}{16442}To kawal. Wiem kto to jest Berlioz.|Stwierdzam, ze u Pana humor to tak jak z muzyka.
{16469}{16535}W ogóle siê Pan nie zna.
{16579}{16671}Proszê nam wyt³umaczyæ Pana papierek.
{16705}{16803}Potrzebuje podpis.|Ze tu bylem po prace.
{16809}{16916}I, ze pomimo moich ewidentnych zalet...
{16922}{16962}gadka szmatka, nie jest Pan zainteresowany.
{16968}{17016}Potrzebuje 3 podpisów aby dostaæ zasi³ek.
{17021}{17069}Rozumiem Pana zasi³ek.
{17075}{17161}- Nie ma Pan innych motywacji w ¿yciu?|- Tak. mam inne.
{17182}{17281}Jest przede mn¹.|Ona jest bardzo motywuj¹ca.
{17320}{17385}Dobra, to nie wszystko, co robimy?
{17389}{17430}Podpisujemy, nie podpisujemy?
{17435}{17483}Nie.|Nie jestem w obecnym wstanie podpisaæ tego.
{17489}{17510}Ahh tak, dlaczego??
{17514}{17542}Dlaczego?
{17804}{17843}To jest k³opotliwe.
{17868}{17929}Bo czas mnie goni.
{17935}{18007}Tak, to jest k³opotliwe, jak Pan powiedzia³.
{18021}{18068}A motywacja|nie mo¿e podpisaæ za Pana?
{18073}{18142}Nie.|Magalie nie ma pro kuracji.
{18163}{18192}Wielka szkoda.
{18199}{18270}Odrazy by machnê³a swój telefon.
{18276}{18309}Proszê wróciæ jutro.
{18314}{18358}O 09:00.|Papier bêdzie podpisany.
{18363}{18401}Nie chcia³bym Pana wykluczyæ z pomocy socjalnej.
{18407}{18463}- Nie odprowadzê Pana.|- Nie musi Pan. Niech Pan nie wstaje.
{18469}{18556}To znaczy...|Niech Pan tam zostanie.
{18568}{18613}Jutro wrócê.
{19668}{19698}- Nina?|- Jest?
{19705}{19779}- Jest tutaj?|- Nie, ale nied³ugo wróci.
{19912}{19958}Nie, nie! nie! Eeeee
{19972}{20041}Nie odkrêcaj, zakrêæ wodê.
{20046}{20087}Bo nie bêdê mia³ wody.
{20093}{20133}WyjdŸcie.
{20139}{20195}- Biorê prysznic, co wy tu robicie|- Zostaw mnie. - WyjdŸcie!
{20201}{20271}WyprowadŸ ich.|Przesuñ siê.
{20277}{20325}Hei Bitou.|Nie mogê.
{20330}{20350}Nina!
{20354}{20408}Nina.|WyjdŸ, nie rozumiesz wyjdŸ!.
{20432}{20484}PuϾ mnie.
{20491}{20533}Podaj mi rêcznik.
{20539}{20567}Nie rozumiej¹.
{20573}{20601}Masz k³opoty ze s³uchem?
{20608}{20636}Hej! Koniec tego!
{20642}{20671}Co ty robisz?
{20677}{20722}Co ty chcesz?.
{20728}{20774}Czego chcesz?|Chleb czy chleb?
{20780}{20828}Sok jest lepszy.
{21174}{21233}- Z sk¹d wracasz?|- Ze szko³y.
{21333}{21367}Gdzie idziesz?
{21378}{21413}Mam coœ do zrobienia.
{21419}{21464}Nie cwaniakuj!
{22362}{22408}To dla ciebie.
{22478}{22524}Gdzie byleœ?
{22543}{22591}- Bylem na wakacjach.|- Wakacje?
{22596}{22647}Czy ty myœlisz ze,|ludzie nie gadaj¹ tutaj?
{22653}{22698}Myœlisz, ze jestem idiotka?
{22704}{22789}6 miesiêcy cie nie widziano.|Nawet nie zadzwoni³eœ.
{22796}{22876}I wracasz jak kwiatek, z kinderem.
{22881}{22945}Czy myœlisz ze to zap³aci rachunki?
{22950}{22973}Myœlisz?
{22977}{23012}Czy myœlisz, ze to jest hotel?
{23017}{23077}Ze jestem twoja s³u¿¹ca|i dam ci wszystko co chcesz??
{23136}{23205}Spójrz na mnie jak do Ciebie mowie.
{23250}{23296}G³upek.
{23309}{23392}- Nie mo¿na z tob¹ porozmawiaæ.|- A chcesz porozmawiaæ?
{23400}{23428}Dobrze.
{23488}{23528}S³ucham ciebie.
{23660}{23723}S³ucham ciebie.
{23780}{23819}Wiesz co, Driss?
{23824}{23877}Du¿o siê modli³am za ciebie.
{23888}{23941}I ¿eby Bóg mi wybaczy³...
{23947}{23993}Mam tez inne dzieci.
{24017}{24093}Mam jeszcze nadzieje dla nich.
{24133}{24203}Nie chce cie tutaj widzieæ.
{24211}{24262}Zabierz swoje rzeczy|i wynocha.
{24306}{24349}Zrozumia³eœ?
{24378}{24410}Wynocha.
{24452}{24490}Wynocha.
{26349}{26394}Cholera, tak?
{26433}{26468}Wiesz co? Lece stary.
{26516}{26546}To nie by³o œmieszne?
{27882}{27904}Tak?
{27909}{27973}- Przyszed³em po papierek?|- Tak, tak. Oczekiwaliœmy Pana.
{27979}{28068}- W zwi¹zku z... zasi³kiem.|- Proszê wejœæ.
{28310}{28374}Mo¿e Pani uprzedziæ Philippa|ze m³odzieniec przyszed³?
{28380}{28428}Tak, oczywiœcie.
{28554}{28604}- No i?|- To nie wszystko.
{28610}{28701}- Rzodkiewki s¹ prawie dobre.|- Dobrze. - Dzieñ dobry.
{28858}{28886}Idziemy?
{28942}{29013}Uprzedzam.|Ze spêdzi³ z³a noc.
{29020}{29059}Trochê, jak Pan z tego co widzê.
{29065}{29115}Dzieñ zaczyna siê koniecznie o 07:00 rano.
{29121}{29164}Z pielêgniark¹.
{29169}{29246}Potrzebuje od 2 do 3 godzin porannej opieki.
{29251}{29328}Musze, oznajmiæ|ze du¿o kandydatów odchodzi po tygodniu.
{29333}{29384}Mamy du¿y ruch tutaj.
{29389}{29415}No dobra...
{29421}{29490}Lubie dekoracje. Muzykê.|To wszystko jest super, ale...
{29496}{29530}Raczej nie k...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin