Analiza_efektu_synergii.pdf

(1453 KB) Pobierz
BBP_131.indd
Praktyczne i profesjonalne informacje,
które ułatwią i skrócą pracę każdego i nansisty
oraz pomogą przy interpretacji wskaźników i nansowych
Analiza efektu
dla fuzji
i akwizycji
Jak to policzyć?
Z arządzanie
Wydawnictwo Wiedza i Praktyka
w w w . w i p . p l
synergii
i nansami
783913735.007.png 783913735.008.png 783913735.009.png
SPIS TR EŚCI
UWARUNKOWANIA FUZJI I PRZEJĘĆ ................................... str . 1
W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH DOCHODZI
DO TRANSAKCJI POŁĄCZEŃ? ............................................ str . 1
ETAPY FUZJI I AKWIZYCJI ...................................................... str . 2
ANALIZA EFEKTU SYNERGII ................................................. str . 4
POMIAR EFEKTYWNOŚCI FUZJI I PRZEJĘCIA ................... str . 15
USTALENIE WARTOŚCI KOSZTÓW
TRANSAKCYJNYCH ............................................................. str . 16
USTALENIE WARTOŚCI PREMII ZA PRZEJĘCIE .................. str . 16
SPOSOBY SFINANSOWANIA TRANSAKCJI FUZJI LUB
PRZEJĘCIA .............................................................................. str . 18
MODEL LARSONA-GONEDESA .............................................. str . 20
POŁĄCZENIA PRZEDSIĘBIORSTW A STOPA ROE .............. str . 24
ANALIZA EFEKTYWNOŚCI POŁĄCZENIA A FORMY
PŁATNOŚCI ZA TRANSAKCJĘ ............................................ str . 25
ANALIZA NASTĘPSTW FUZJI I PRZEJĘĆ
W DŁUGIM OKRESIE ............................................................ str . 29
WARUNKI SUKCESÓW I PORAŻEK FUZJI I PRZEJĘĆ ...... str. 34
A UTOR
dr Piotr
Szczepankowski
adiunkt w Wyższej Szkole
Finansów i Zarządzania
w Warszawie
K ONSULTANT
dr Grzegorz
Gołębiowski
adiunkt w Katedrze
Finansów
Przedsiębiorstwa SGH
783913735.010.png
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
– analiza efektywności
UWARUNKOWANIA FUZJI I PRZEJĘĆ
Fuzja jest to prawne, majątkowe i kapitałowe połączenie się
dwóch lub większej grupy dotychczas niezależnych podmiotów
gospodarczych. Klasyczna fuzja często jest nazywana konsoli-
dacją przedsiębiorstw, czyli rozwiązaniem dwóch lub większej
grupy irm i utworzeniem nowej irmy, która powstaje z połą-
czenia aktywów i kapitałów likwidowanych spółek. Właściciele
rozwiązywanych irm w zamian za swoje dotychczasowe udzia-
ły (akcje) otrzymują udziały (akcje) nowej spółki.
Z kolei z przejęciem jednej irmy przez drugą masz do czynie-
nia wówczas, gdy jedno przedsiębiorstwo nabywa udziały (ak-
cje) innego przedsiębiorstwa i w ten sposób przejmuje kontrolę
nad jego aktywami i strategią jego funkcjonowania.
U WAGA !
Często trudno jest jednoznacznie stwierdzić, czy dochodzi do fuzji czy
przejęcia. Dlatego też powszechnie traktuje się ocenę tych transakcji
łącznie. Poza tym metodologia analizy ich ekonomicznej efektywno-
ści jest identyczna, dlatego też z inansowego punktu widzenia nie ma
dla Ciebie specjalnego znaczenia, czy ocenie podlega klasyczna fuzja
czy też przejęcie.
W jakich okolicznościach dochodzi do transakcji połączeń?
W praktyce gospodarczej możesz spotkać różne formy fuzji
i przejęć, takie jak: fuzje poziome (horyzontalne) – dotyczące
konkurentów w danym sektorze, co może prowadzić do mono-
polizowania rynku, fuzje pionowe (wertykalne) – np. między
producentem paliw (Petrochemią Płock) a ich dystrybutorem
783913735.001.png 783913735.002.png 783913735.003.png
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
– analiza efektywności
(CPN) czy też fuzje konglomeratowe – dotyczące połączenia
irm z różnych sektorów (branż), aby dywersyikować ich dzia-
łalność.
Współcześnie, zarówno w gospodarce światowej, jak i w Polsce, dominują
dwa rodzaje fuzji – konglomeratowe i poziome. Często czytasz, że łączą się
dwa lub większa grupa banków, irm farmaceutycznych, spółek medialnych,
informatycznych itp. (fuzje poziome). Dowiadujesz się też, że banki integrują
swoją aktywność ze spółkami ubezpieczeniowymi, aby oferować nowy pro-
dukt inansowy, jakim jest bancassurance (fuzje konglomeratowe).
Zauważ, że koncentracja branżowa fuzji dotyczy współcześnie
tzw. nowych sektorów. Wynika to z faktu zespolenia aktywno-
ści w celu szybszego i łatwiejszego dotarcia do klienta, chęci
zaoferowania mu w tym samym miejscu i czasie jak najwięk-
szej ilości podobnych produktów i usług, ograniczenia kosztów
aktywności na rynku, nakładów na prace badawczo-rozwojowe
i nowe projekty oraz przeciwdziałania napływowi globalnej
konkurencji, w sytuacji gdy bariery wejścia do sektorów są
coraz słabsze.
Etapy fuzji i akwizycji
Realizacja transakcji fuzji i akwizycji dzieli się na wiele eta-
pów. Do najważniejszych z nich, o których zawsze powinieneś
pamiętać, możesz zaliczyć:
l określenie strategicznych i ekonomicznych przesłanek
fuzji lub przejęcia – czyli pytanie o zasadność tego rodzaju
transakcji. Często do najważniejszych motywów połączeń
zaliczymy np.: wykorzystanie nadwyżek zasobów inanso-
wych irm, przejęcie zasobów gotówki irmy przejmowanej,
dążenie do obniżenia kosztu kapitału lub uzyskania korzyści
podatkowych. Poza inansowymi motywami wyodrębnić mo-
2
783913735.004.png 783913735.005.png
Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw
– analiza efektywności
żesz również typowo operacyjne przesłanki fuzji i przejęć,
jak np.: potencjalne korzyści z efektu synergii operacyjnej
albo dążenie do pozyskania nowych czy też nowszych
technologii, jak również motywy rynkowe – np. dążenie
do zwiększenia udziału w rynku lub zwiększenie i zdywersy-
ikowanie zakresu działania;
l analiza przedinwestycyjna, nazywana analizą due dili-
gence (należyta staranność) – dzięki niej będziesz w stanie
dokładnie ocenić kandydata do połączenia. W standardzie
europejskim analiza due diligence jest szeroka (znacznie
bardziej pogłębiona niż w tzw. systemie amerykańskim)
i dotyczy niezwykle dokładnego zbadania sytuacji prawnej,
ekonomicznej i inansowej kandydata, począwszy od oceny
jego statusu prawnego, przez bardzo dokładną analizę funk-
cjonującego systemu planowania i kontroli inansowej oraz
metod i zakresu analizy ekonomiczno-inansowej spółki,
a skończywszy na analizie ekologicznej oraz ocenie kierownic-
twa i zatrudnionych w irmie selekcjonowanej do przejęcia;
l wycena wartości spółki przejmowanej i przejmującej
masz tu do dyspozycji albo podejście dochodowe (szczegól-
nie zalecane), albo metody porównań rynkowych, szczegól-
nie oparte na mnożnikach rynkowych, takich jak: wskaźnik
ceny do zysku (P/E) lub ceny do sprzedaży (P/S). Pamiętaj
tu, że oprócz wyceny wartości łączących się irm odrębnej
analizie podlegać będą korzyści możliwe do osiągnięcia
po połączeniu (efekt synergii);
l ocena opłacalności transakcji fuzji lub przejęcia – m.in.
ocena efektu synergii , a także wybór formy opłacenia fuzji
oraz analiza właściwej premii za przejęcie kontroli – bę-
dzie to tematem przewodnim dalszej części artykułu;
l negocjacje oraz integracja poakwizycyjna – uważa się, że
poprawnie przygotowane negocjacje akwizycyjne powinny
być oparte na kilku kluczowych punktach, takich jak: cele
transakcji, określenie godziwej ceny za nabywany podmiot,
783913735.006.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin