EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH - protokół ustaleń.pdf

(75 KB) Pobierz
c_02720070207pl00210023.pdf
7.2.2007
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 27/21
EUROPEJSKI RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
EUROPEJSKI INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
PROTOKÓŁ USTALEŃ
między Europejskim Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Europejskim Inspektorem Ochrony
Danych
(2007/C 27/07)
Ustalenia robocze na rzecz konstruktywnej współpracy
1. Kontekst ogólny i cele niniejszego protokołu ustaleń
Od 1995 r. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich (ERPO) posiada uprawnienia w zakresie prowadzenia
dochodzeń w sprawach przypadków niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji i organów
Wspólnoty, z wyłączeniem Trybunału Sprawiedliwości i Sądu Pierwszej Instancji wykonujących swoje
funkcje sądowe. ERPO może prowadzić dochodzenia z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi złożonej
przez osobę fizyczną lub prawną.
Od 2004 r. Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) wykonuje zadania polegające na kontrolowaniu i
zapewnianiu, że w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych instytucje i organy Wspólnoty prze-
strzegają podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności zaś ich prawa do prywatności.
W zakres uprawnień EIOD wchodzi prowadzenie dochodzeń z własnej inicjatywy lub na podstawie skargi
złożonej przez podmiot danych.
Na podstawie swojego doświadczenia i dotychczasowej współpracy ERPO i EIOD uznają za pożyteczne, aby
ustalić zasady odnoszące się do przypadków, które powodują lub mogą powodować złożenie skarg do
obydwu organów. Celem niniejszego protokołu ustaleń jest elastyczna organizacja pracy, tak, aby uniknąć
niepotrzebnego powielania procedur oraz, w miarę możliwości, rozbieżnych interpretacji w takich przypad-
kach.
Wspólnym celem ERPO i EIOD jest osiągnięcie jak najlepszego wykorzystania zasobów wspólnotowych oraz
preferowanie konsekwentnego podejścia do prawnych i administracyjnych aspektów ochrony danych, a także
wspieranie w ten sposób praw i interesów obywateli i skarżących. Niniejszy protokół zapewnia podstawę
konstruktywnej współpracy w dążeniu do osiągnięcia tego celu. Nie ma on na celu tworzenia ustawowych
praw lub obowiązków.
Niniejszy protokół nie dotyczy uprawnień ERPO i EIOD w zakresie prowadzenia dochodzeń w sprawie
działań odpowiednio EIOD i ERPO.
2. W kierunku konstruktywnej współpracy: ustalenia robocze
Niniejszy protokół ustaleń opiera się na następujących punktach porozumienia między ERPO a EIOD:
I. Pojęcie niewłaściwego administrowania obejmuje nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego dotyczącego
ochrony danych.
II. EIOD posiada specjalistyczną wiedzę w dziedzinie ochrony danych i jest organem wyspecjalizowanym w
zakresie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wspólnotowego dotyczącego ochrony danych przez insty-
tucje i organy Wspólnoty.
417587035.005.png 417587035.006.png
C 27/22
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
7.2.2007
III. W przypadku, gdy skarga może zostać rozpatrzona albo przez ERPO, albo przez EIOD, skarżący może
wybrać organ, do którego skieruje skargę, powinien też uzyskać odpowiednie informacje, w oparciu o
które dokona wyboru.
IV. O ile jest to możliwe, należy unikać niepotrzebnego powielania procedur.
V. O ile jest to możliwe, należy unikać rozbieżności w podejściu do prawnych i administracyjnych
aspektów ochrony danych.
VI. Wymiana informacji między ERPO a EIOD podlega wymogom poufności mającym zastosowanie do ich
działań.
Na podstawie powyższych punktów oraz doświadczenia uzyskanego w drodze dotychczasowej współpracy
ERPO oraz EIOD przyjmują poniższe ustalenia robocze.
A. Informacje dla wnioskodawcy podczas składania skargi
— W stosownych przypadkach ERPO zamierza informować skarżących o specjalistycznej wiedzy EIOD, o
której mowa w punkcie II powyżej, oraz warunkach składania do EIOD skarg dotyczących przetwarzania
danych osobowych przez instytucje i organy Wspólnoty.
— W szczególności wyżej wspomniane informacje będą udzielane w przypadku, gdy skarga, w sprawie
której ERPO mógłby wszcząć dochodzenie, odnosi się wyłącznie lub w przeważającej części do ochrony
danych, aby przed wszczęciem dochodzenia przez ERPO umożliwić skarżącemu podjęcie decyzji o
ewentualnym zwróceniu się do EIOD zamiast do ERPO.
— W tych przypadkach ERPO zamierza doradzić skarżącemu informując go o możliwości złożenia skargi
do EIOD. Ponadto na wniosek skarżącego złożony przed wszczęciem dochodzenia ERPO ułatwi przeka-
zanie takiej skargi do EIOD.
— W stosownych przypadkach EIOD zamierza informować skarżących o możliwości złożenia do ERPO
skargi dotyczącej niewłaściwego administrowania w działaniach instytucji i organów Wspólnoty.
— Ponadto, jeżeli EIOD uzna to za stosowne, podejmie na wniosek skarżącego starania w celu ułatwienia
przekazania skargi do ERPO.
— Obydwa organy przewidują poinformowanie skarżących w stosownych przypadkach o możliwości prze-
słania informacji zawartych w dokumentacji sprawy drugiemu organowi.
B. Unikanie powielania procedur
— Żaden z organów nie przewiduje wszczęcia dochodzenia, jeżeli drugi organ rozpatruje lub rozpatrywał
zarzuty zasadniczo stanowiące tę samą skargę, chyba że skarżący przedstawi istotne nowe dowody w
sprawie, w której drugi organ zamknął dochodzenie. Obydwa organy zamierzają informować drugi
organ o odmowie wszczęcia dochodzenia z tego powodu i deklarują wolę udzielania informacji w celu
ułatwienia drugiemu organowi podejmowania decyzji w tym zakresie.
— ERPO zamierza każdorazowo informować EIOD o wszczęciu dochodzenia dotyczącego ochrony danych.
Jeżeli EIOD bada już tę sprawę, obydwa organy deklarują zamiar omówienia najlepszych sposobów unik-
nięcia niepotrzebnego powielania procedur oraz rozbieżnych interpretacji.
— Jeżeli ERPO i EIOD powezmą wiadomość o tym, że rozpatrują skargi dotyczące tego samego stanu
faktycznego, podejmą starania w celu wzajemnego informowania się.
417587035.007.png 417587035.008.png
7.2.2007
PL
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
C 27/23
C. Unikanie rozbieżnych interpretacji
— W przypadku, gdy rozporządzenie nr 45/2001 ( 1 ) oraz istniejące orzecznictwo Trybunału Sprawiedli-
wości umożliwiają rozbieżność poglądów w kwestii prawidłowej interpretacji i stosowania przepisów o
ochronie danych, Rzecznik przewiduje skonsultowanie się z EIOD, o ile poglądy EIOD na tę kwestię nie
są znane. EIOD wyraża zamiar udzielenia odpowiedzi w wymaganym terminie. Podejmując decyzję w
sprawie, ERPO przewiduje uwzględnienie odpowiedzi EIOD.
— Rzecznik deklaruje zamiar informowania EIOD o wynikach prowadzonych przez niego dochodzeń, o ile
dotyczą one istotnych kwestii związanych z ochroną danych.
— EIOD deklaruje zamiar informowania ERPO o wynikach prowadzonych przez niego dochodzeń, o ile
według jego uznania mogą one być istotne dla ERPO.
D. Dostęp do dokumentów i informacji
— W zakresie ewentualnych, związanych z ochroną danych, aspektów skarg dotyczących dostępu do doku-
mentów i informacji, ERPO i EIOD przyjmują do wiadomości, co następuje:
— Rozporządzenie nr 45/2001 przewiduje, że każdy podmiot danych posiada pewne prawa dostępu do
dotyczących go danych ( 2 ). EIOD posiada kompetencje w zakresie rozpatrywania złożonych przez
podmioty danych skarg dotyczących nieprzestrzegania tego obowiązku.
— Sprawy związane z odmową dostępu do informacji o innej osobie lub sprawy związane z dostępem
skarżącego do dotyczących go informacji lub dokumentów, które nie są oparte na rozporządzeniu
nr 45/2001 (na przykład sprawy wynikające z odrzucenia wniosku na mocy rozporządzenia
nr 1049/2001 ( 3 )), wchodzą w zakres kompetencji ERPO. W drugim przypadku ERPO zamierza poinfor-
mować skarżącego o prawach wynikających z rozporządzenia nr 45/2001, o ile może to być przydatne.
— ERPO i EIOD oświadczają, że części A, B i C powyżej mają również zastosowanie do skarg dotyczących
dostępu do dokumentów i informacji.
E. Wykonanie
— Obydwa organy deklarują zamiar odbywania regularnych spotkań, co najmniej raz w roku, w celu
wymiany poglądów na temat wprowadzenia w życie ustaleń roboczych określonych w niniejszym proto-
kole oraz w celu omówienia ewentualnych usprawnień.
Sporządzono w Brukseli, 30 listopada 2006 roku
P. Nikiforos DIAMANDOUROS
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
Peter HUSTINX
Europejski Inspektor Ochrony Danych
( 1 ) Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnymprzepływie takich
danych, Dz.U. L 8 z 12.1.2001, str. 1.
( 2 ) Art. 13.
( 3 ) Rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 43.
417587035.001.png 417587035.002.png 417587035.003.png 417587035.004.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin