Cw.kształtujące wolne.pdf

(67 KB) Pobierz
Microsoft Word - zc_konadwolne.doc
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
Indywidualne ęwiczenia ksztaþtujĢce
Opracowanie: mgr Konrad Kulbacki i mgr Adam Michalski
1. RŇne formy truchtu: w przd, tyþem, z obrotami przez prawy i lewy bark.
2. W marszu: rŇne formy krĢŇenia wyprostowanymi rr.
3. W miejscu i w marszu w przd i w tyþ: podciĢganie jednorĢcz i oburĢcz w kierunku poĻladkw
podudzia raz pn raz ln.
4. RR na biodrach: ęwiczĢcy porusza siħ w truchcie w przd i w tyþ.
5. W marszu: co 4-ty krok wyrzucenie w przd PN lub ln i obu rr, skþon t w przd w kierunku
wyrzuconej nogi, a pŅniej skþon t do obu ng z siħganiem dþoımi do podþoŇa.
6. W marszu co 4-ty krok: skþon t w kierunku pn lub ln wyrzuconej w przd w skos.
7. W marszu co 3-ci krok: podciĢganie kolana nogi wykrocznej w kierunku klatki piersiowej i skrħt t w
kierunku tej nogi.
8. W marszu lub truchcie: na sygnaþ prowadzĢcego ęwiczĢcy wykonuje przysiad na caþych stopach z
dotkniħciem dþoımi do podþoŇa przed stopami, na wysokoĻci stp i za stopami.
9. ĘwiczĢcy z rr na biodrach: trucht z wysokim prowadzeniem kolan.
10. Trucht z uderzaniem piħtami o poĻladki: posuwajĢc siħ w przd, w tyþ, w prawo, w lewo, z obrotami
w lewĢ stronħ z obniŇaniem lewego barku, w prawĢ stronħ z obniŇaniem prawego barku, z
unoszeniem rr w grħ i opuszczaniem w dþ.
11. W rytmie co krok: podskok raz na pn raz na ln; w momencie podskoku na pn skrħcię ln ugiħtĢ w
kolanie w kierunku pn, a obie rr przenieĻę w lewo w lewo w bok.
12. Trucht z energicznym wyrzucaniem co kilka krokw raz pn raz ln w bok.
13. Trucht z rytmicznym podciĢgniħciem co kilka krokw raz pn raz ln ugiħtej w kolanie w kierunku
klatki piersiowej z jednoczesnym klaĻniħciem dþoni pod kolanem tej nogi.
14. Trucht w miejscu z rytmicznym podciĢgniħciem w bok, a pŅniej w przd pn ugiħtej w kolanie lub
wyprostowanej.
15. Trucht poþĢczony z podciĢgniħciem na zewnĢtrz, co kilka krokw, raz kolana pn raz kolana ln.
16. W truchcie: co kilka krokw podskok na ln z wysuniħciem w przd PN ugiħtej w kolanie i wymach
obu rr od tyþu w grħ.
17. Trucht: co kilka krokw podskok na ln z wysuniħciem w przd pn ugiħtej w kolanie z jednoczesnym
wznosem lr w grħ.
18. W truchcie: co kilka krokw chwyt poprzez gþowħ pr lr poþĢczony z wypadem na ln.
19. W wykroku: naprzemianstronne krĢŇenie rr w przd lub w tyþ.
20. W miejscu i w marszu w przd i w tyþ: podciĢganie w kierunku klatki piersiowej podudzia raz pn raz
ln jednorĢcz i oburĢcz.
21. W marszu co 4-ty krok: skþon t w przd w kierunku pn wzniesionej w przd w skos.
22. W marszu lub truchcie: na sygnaþ prowadzĢcego przysiad na caþych stopach dþoımi dotkniħciem
dþoımi do podþoŇa z prawej, a pŅniej z lewej strony stp.
23. Trucht poþĢczony z podciĢgniħciem na zewnĢtrz, co kilka krokw, raz kolana pn raz ln ze wznosem
rħki w grħ.
24. Trucht, rr w grze z dþoımi splecionymi nad gþowĢ: zatrzymanie w w rozkroku, skþon t w przd, a
pŅniej wypad na ln poþĢczony z odchyleniem t w tyþ i przeniesieniem rr w grħ w tyþ Î po
wykonaniu ęwiczenia trucht.
25. Trucht: na sygnaþ prowadzĢcego skþon t w kierunku nogi wykrocznej i kilkakrotne pogþħbienie
skþonu.
26. Trucht: na sygnaþ prowadzĢcego zatrzymanie w rozkroku i skrħt lub skrħtoskþon t w lewo, a pŅniej
w prawo.
27. W truchcie z opuszczonymi rr: poruszanie siħ w przd i w tyþ krokiem skrzyŇnym prowadzĢc pn
przed ln i odwrotnie.
28. Pþskiping bokiem: nn prowadzone skrzyŇnie z energicznym wznosem rr w grħ i opuszczaniem ich
w dþ.
wychowaniefizyczne.pl
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
29. Ustawienie lewym bokiem do kierunku ruchu, obie rr w grze: poruszanie w truchcie w lewo lub w
prawo krokiem skrzyŇnym poþĢczone z opuszczaniem rr w dþ (skþon t) i wznosem w grħ (wyprost
t).
30. Podskoki jednonŇ jednonŇ w miejscu lub w wolnym tempie posuwajĢc siħ w przd: wymach
wolnej nogi w przd i w tyþ, w prawo i w lewo, z krĢŇeniem.
31. W rytmie co krok: podskok raz na pn raz na ln z naprzemianstronnym wymachem rr.
32. Z odbicia obunŇ: wyskok w przd do wypadu w przd z przeniesieniem obu rr w grħ w tyþ poza
liniħ barku.
33. Podskoki obunŇ obunŇ miejscu z jednoczesnym wymachem rr w przd i w tyþ: na sygnaþ
prowadzĢcego wysoki wyskok w grħ poþĢczony z przyjħciem wykrocznej pozycji w locie.
34. W wykroku: podskoki ze zmianĢ nn i jednoczesnĢ lub naprzemianstronnĢ pracĢ rr.
35. Z pz: skþon t w przd z pogþħbieniem i wymachem rr przodem w grħ i doþem w tyþ.
36. W wykroku: skþon t w przd z pogþħbieniem i wymachem rr przodem w grħ i doþem w tyþ.
37. W rozkroku: rytmiczne pogþħbianie skþonw t w przd, rr swobodnie w dole przesuwane sĢ w tyþ
poza liniĢ barkw.
38. W miejscu w maþym rozkroku, rr w bok: skrħt t w lewo i w prawo bez odrywania stp od podþoŇa.
39. W maþym rozkroku z rr na karku: krĢŇenie t w prawo lub w lewo z jednoczesnym uginaniem nn w
stawach kolanowych.
40. W lekkim wykroku: rytmiczne wyprowadzanie kolana nogi zakrocznej w przd poþĢczone z
naprzemianstronnĢ wymachowĢ pracĢ rr (ęwiczenie to moŇemy wykonywaę rwnieŇ w marszu i
truchcie).
41. W wykroku: podskoki ze zmianĢ nn i jednoczesnĢ lub naprzemianstronnĢ pracĢ rr.
42. Podskoki obunŇ obunŇ miejscu, w przd, w tyþ, w prawo i w lewo poþĢczone z wymachami rr do
Ļrodka i w grħ na zewnĢtrz.
43. RR w bok: bieg podskokami poþĢczony z obrotem w lewo i w prawo.
44. RR w dole, splecione z tyþu: bieg podskokami poþĢczony z obrotem w dowolnĢ stronħ.
45. ĘwiczĢcy z rr w grze posuwa siħ w przd podskokami z odbicia obunŇ obunŇ z 1/2 obrotu Î to
samo ęwiczenie wykonujemy poruszajĢc siħ w tyþ, w lewo i w prawo.
46. Podskoki obunŇ obunŇ miejscu z jednoczesnym wymachem rr w przd i w tyþ: na sygnaþ
prowadzĢcego wyskoki, wyskok w grħ poþĢczony z noŇycowym ruchem nn w locie.
47. Z pz: wypad skoĻny raz w prawo raz w lewo.
48. Z odbicia obunŇ: wyskok w grħ, a nastħpnie obrt o 180ø i lĢdowanie w wykroku.
49. Marsz wypadami w przd i w tyþ.
50. Wyskok w przd do wypadu w przd ze wznosem rr w grħ.
51. Z odbicia obunŇ: wyskok w grħ, krĢŇenie pr w przd lub w tyþ i lĢdowanie w wykroku na ln.
52. Lekki wykrok, pn w zakroku: po odbiciu obunŇ wykonaę ánoŇyceÑ i przejĻę do wypadu na ln.
53. Rytmiczne podskoki na ln: pn wykonaę wymach w przd i w tyþ z dotkniħciem piħtĢ do poĻladka, a
nastħpnie energicznie wyprostowaę pn.
54. Rytmiczne podskoki na ln: pn wykonuje wymach w tyþ z dotkniħciem piħtĢ poĻladka i
przeniesieniem rr w tyþ poza gþowħ, a nastħpnie energiczny wyprost pn poþĢczony z przeniesieniem
rr w przd i skþon t w przd.
55. Wieloskoki z nogi na nogħ na miħkkim podþoŇu z lĢdowaniem raz na prawej, raz na lewej stronie
ĻcieŇki (wieloskok ázygzakiemÑ).
56. ĘwiczĢcy ustawiony w rozkroku: krĢŇenie t w lewo lub w prawo z dotkniħciem dþoımi do podþoŇa Î
to samo ęwiczenie wykonujemy w rozkroku z nn ugiħtymi, w klħku i w siadzie klħcznym.
57. Z pz: stopniowe przejĻcie do skþonu t w przd z naprzemianstronnym krĢŇeniem rr w przd lub w
tyþ.
58. W bardzo szerokim rozkroku: skþony t w przd z dotkniħciem dþoımi do podþoŇa.
59. W postawie na jednej nodze: zgiħtĢ i przyciĢgniħtĢ w kierunku klatki piersiowej nogħ chwycię
oburĢcz za kostki i nie zwalniajĢc chwytu wyprostowaę zgiħtĢ nogħ w stawie kolanowym.
60. W postawie na pn, ln przyciĢgniħtĢ do w kierunku klatki piersiowej chwycię lr na wysokoĻci kostki,
pr uþoŇona na kolanie tej nogi: nie zwalniajĢc uþoŇenia rĢk wyprostowaę ugiħtĢ nogħ w stawie
kolanowym. To samo ęwiczenie moŇna wykonywaę w siadzie pþaskim i w leŇeniu tyþem.
61. Pþprzysiad, nn w lekkim rozkroku, rr na biodrach: krĢŇenie kolanami w lewo i w prawo.
wychowaniefizyczne.pl
¨ by Konrad Kulbacki & Adam Michalski
62. Pþprzysiad, nn w lekkim rozkroku, dþonie na kolanach: krĢŇenie kolan w lewo i w prawo.
63. Pþprzysiad, stopy zwarte, dþonie oparte na kolanach: krĢŇenie kolan w lewo i w prawo.
64. W przysiadzie marsz z rr wzniesionymi: w grħ, w bok, w przd, w skos, z chwytem za kostki nn.
65. Przysiad obunŇ, rr w przd: rytmiczne podskoki z wysuwaniem w przd raz jednej raz drugiej nogi.
66. Przysiad obunŇ, dþonie na udach: podskoki w miejscu z obrotami.
67. Przysiad podparty: podskoki obunŇ obunŇ wyrzutem obu nn w bok w prawo a pŅniej w lewo.
68. Przysiad podparty: wyprost nn w kolanach bez odrywania dþoni od podþoŇa.
69. Klħk jednonŇ: skþon t w przd w kierunku nogi wykrocznej i pogþħbienie skþonu z chwytem
oburĢcz za kolano, a pŅniej za kostkħ nogi wykrocznej.
70. W klħku obunŇ obunŇ chwytem oburĢcz za kostki nn: przetoczenie t w lewo i powrt do klħku, a
nastħpnie przetoczenie t w prawo i powrt do klħku.
71. Siad klħczny: krĢŇenie lr, a pŅniej pr w tyþ lub w przd.
72. Siad klħczny: naprzemianstronne krĢŇenie rr w przd, a pŅniej w tyþ.
73. Siad klħczny, rr w dole: przejĻę do klħku z wypchniħciem bioder w przd i zþĢczyę dþonie z tyþu.
74. Siad klħczny: przejĻę do leŇenia tyþem na podudziach z rr wzdþuŇ t lub w grze.
75. Pþszpagat na ln: naprzemianstronne krĢŇenie rr w przd lub w tyþ.
76. Siad skulony, rr z tyþu oparte o podþoŇe: wyprost nn w stawach kolanowych i powrt do pw.
77. Siad pþaski: skþon t w przd z chwytem dþoımi za kostki nn.
78. Siad pþaski, rr z tyþu oparte o podþoŇe: nn wykonujĢ noŇyce pionowe.
79. Siad rozkroczny: skþon t w przd z chwytem nn pod kolanami, pogþħbienie skþonu z chwytem rr za
kostki nn.
80. Na miħkkim podþoŇu przewrt w przd od siadu pþaskiego i skþon t w przd z pogþħbieniem.
81. W leŇeniu tyþem: krĢŇenie pn i pr na zewnĢtrz i do Ļrodka.
82. LeŇenie przewrotne: ęwiczĢcy dotyka raz prawĢ raz lewĢ stopĢ do podþoŇa poza gþowĢ.
83. LeŇenie tyþem, rr w grze: leŇĢcy unosi nn w grħ na wysokoĻę 50-60 cm i wykonuje skþon t w
przd z dotkniħciem dþoımi do stp.
84. LeŇenie tyþem: mostek.
85. LeŇenie tyþem: mostek na pr lub lr z uþoŇeniem przeciwnej rħki wzdþuŇ t.
86. LeŇenie przodem: rr w grze: przetaczanie w lewo lub w prawo z jednoczesnym podkurczeniem nn.
87. LeŇenie przodem, rr uþoŇone skoĻnie: skrħt t w lewo i dostanie ln do pr, ktra jest w dole.
88. LeŇenie przodem, rr w grze: rytmiczne uginanie nn w kolanach.
89. LeŇenie przodem: chwyt rr za nn na wysokoĻci kostek: koþyska Î ęwiczĢcy wykonuje skþon t w
przd i w tyþ.
90. Siad pþaski, rr z tyþu oparte o podþoŇe: poprzez uniesienie bioder bioder grħ wykonaę podpr tyþem
i marsz stopami w lewo lub w prawo (obrt 360ø).
91. Podpr przodem na palcach dþoni: prostowanie i uginanie rr.
92. Podpr przodem: odbicie z rr, klasnĢę dþoımi dþoımi powietrzu i przejĻę do podporu przodem.
93. Podpr przodem jednorĢcz, wolna rħka na karku: rytmiczne wznosy i opuszczanie bioder.
94. Podpr przodem jednorĢcz: wznosy i opuszczanie bioder poþĢczone z wymachem wolnej rħki w grħ
i w dþ.
95. Podpr przodem, nn w rozkroku: rytmiczne opuszczanie i wysuwanie bioder w przd, cofanie oraz
unoszenie w tyþ.
96. Podpr przodem, nn w rozkroku: krĢŇenie bioder w lewo lub w prawo.
97. Podpr przodem, biodra wysoko, nn skrzyŇnie: podskokami zmiana nn.
98. Przysiad podparty: poprzez wyrzucanie nn w przd i w tyþ przechodzenie do podporu przodem i
tyþem.
wychowaniefizyczne.pl
Zgłoś jeśli naruszono regulamin