Dzieje Piotra Apostoła i Szymona.pdf

(391 KB) Pobierz
Izydorczyk
Warszawskie Studia Teologiczne
XVI/2003, 101-150
« DZIEJE PIOTRA APOSTOŁA I SZYMONA »
Tłumaczenie Zbigniew Izydorczyk i Mirosław Bielewicz
Opracowanie Zbigniew Izydorczyk
Ś wiadectwa Ojców Ko ś cioła
Posta ć ś w. Piotra Apostoła oraz charakter jego ś wi ę to ś ci i apostolstwa wyłaniaj ą
si ę z czterech ewangelii i z Łukaszowych Dziejów Apostolskich. Pisma te szkicuj ą
posta ć barwn ą i charyzmatyczn ą , która od zarania Chrze ś cija ń stwa pobudzała pobo Ŝ -
n ą wyobra ź ni ę i w ustnych podaniach obrastała legend ą . W kr ę gu takich wła ś nie
przekazów powstały Dzieje Piotra apostoła i Szymona , wczesnochrze ś cija ń ski apo-
kryf, z którego czerpali obficie – po ś rednio lub bezpo ś rednio – zarówno ś rednio-
wieczni jak i pó ź niejsi pisarze. Piotra zmagania z Szymonem Magiem, jego zmiesza-
nie na Chrystusowe „Quo vadis?”, wreszcie jego ś mier ć krzy Ŝ owa w Rzymie – te i
podobne motywy skrystalizowały si ę wła ś nie w Dziejach Piotra .
Dokładna data powstania tego utworu jest trudna do ustalenia, bo chocia Ŝ aluzji do
Ŝ nych poda ń o Piotrze we wczesnych pismach nie brakuje, trudno jest powi ą za ć te
ś wiadectwa z konkretnymi, zachowanymi tekstami Dziejów . Tak wi ę c ju Ŝ Kanon
Muratoriego (ok. 200 r.), wspomina, Ŝ e m ę cze ń stwo Piotra i podró Ŝ Pawła do Hiszpa-
nii pomini ę te s ą w Dziejach kanonicznych 1 . Wydarzenia te, opisane w apokryficznych
Dziejach , musiały zatem by ć znane autorowi Kanonu, lecz sk ą d czerpał on t ę znajo-
mo ść nie da si ę bli Ŝ ej okre ś li ć . W jego krótkiej wzmiance nic nie wskazuje na jakie ś
konkretne ź ródło. I chocia Ŝ Kanon i Dzieje mogły wyrosn ąć z tych samych tradycji,
brak nam danych, by oceni ć stopie ń ich pokrewie ń stwa.
Podobnie rzecz si ę ma z informacjami przekazanymi przez Klemensa Aleksandryj-
skiego i Hippolita. Ten pierwszy wzmiankuje ( Strom . III, 6, 52; VII, 11, 63), Ŝ e Piotr
był Ŝ onaty i Ŝ e miał dzieci. Córka Piotra rzeczywi ś cie wspomniana jest w koptyjskim
fragmencie Dziejów Piotra , lecz szczegół ten bynajmniej nie dowodzi, Ŝ e Klemens
czerpał z tego wła ś nie apokryfu. Hippolit natomiast opisuje ( Ref . VI, 20) przybycie
Szymona Maga do Rzymu, lecz jego relacja o ś mierci Szymona ma niewiele wspólne-
go z Dziejami . Obaj pisarze znali zapewne jakie ś ustne lub pisemne przekazy o Piotrze,
ale nie musiało by ć to pismo, które zachowało si ę jako Dzieje Piotra .
Kilku innych pisarzy trzeciego wieku nawi ą zuje do bardziej charakterystycznych
szczegółów Dziejów . Orygenes, na przykład, podaje (zob. Euzebiusz, HE III, 1, 2), Ŝ e
1 Zob. L. V OUAUX , Les actes de Pierre, Paris 1922, 110-13.
102
Z BIGNIEW I ZYDORCZYK
Piotr został ukrzy Ŝ owany głow ą w dół, dokładnie tak jak to opisuje rozdz. 37 Dzie-
jów . Commodian ( Carmen apologeticum , v. 626) zna podanie o psie rozmawiaj ą cym
z Szymonem jak równie Ŝ o niemowl ę ciu, które przemówiło do Szymona ( Dzieje ,
rozdz. 9, 11, 12, 15). Za ś autor Didaskaliów (VI, 7-9) powtarza histori ę konfrontacji
Piotra z Szymonem w Jerozolimie i w Rzymie. ś aden z tych pisarzy nie wzmiankuje
tytułu ani nie cytuje Dziejów , ale szczegóły które przytaczaj ą wspólnie, zdaj ą si ę
sugerowa ć , Ŝ e zachowane Dzieje – albo jakie ś teksty czy tradycje blisko z nimi zwi ą -
zane – istniały ju Ŝ w trzecim wieku.
Zwi ą zek pomi ę dzy Dziejami Piotra i równie apokryficznymi Dziejami Pawła zda-
je si ę potwierdza ć tak ą hipotez ę . Oba te utwory zawieraj ą scen ę „Quo vadis”, z tym
jednak, Ŝ e w Dziejach Pawła scena ta nie pasuje do kontekstu. Mo Ŝ liwym jest zatem,
Ŝ e Dzieje Pawła zapo Ŝ yczyły t ę scen ę z Dziejów Piotra , a poniewa Ŝ ogólnie przyjmu-
je si ę , Ŝ e te pierwsze powstały pod koniec drugiego wieku, te drugie musiałyby po-
wsta ć jeszcze wcze ś niej. Trzeba jednak nadmieni ć , Ŝ e zwi ą zki mi ę dzy tymi dwoma
utworami – tak jak zwi ą zki mi ę dzy Dziejami Piotra i Dziejami Jana – nie s ą jeszcze
w pełni ustalone i Ŝ e nie wszyscy badacze zgadzaj ą si ę na chronologiczne i tekstualne
pierwsze ń stwo Dziejów Piotra .
Mi ę dzy czwartym a szóstym wiekiem Dzieje Piotra dost ę pne były do ść szeroko;
potwierdzaj ą to echa, aluzje i cytaty głównie w antyheretyckich i apokryficznych
pismach tego okresu. Euzebiusz otwarcie nazywa te Dzieje heretyckimi ( HE III, 3, 2),
a ś w. Augustyn wspomina, Ŝ e Manichejczycy czytali o uzdrowieniach córki ś w. Pio-
tra i córki pewnego ogrodnika ( Contra Adimantum 17.5), cudach Piotrowych, które
stanowiły zapewne cz ęść Dziejów, chocia Ŝ nie zachowały si ę w wersji z Vercelli.
Filaster z Brescii te Ŝ potwierdza, Ŝ e Dzieje Piotra czytane były w ś ród Manichejczy-
ków i innych heretyków ( Haer . 88). W ko ń cu Dekrety pseudogelazja ń skie pot ę piaj ą
„Dzieje Piotra apostoła, apokryf” 2 . Wszystkie te powi ą zania Dziejów z sektami here-
tyckimi nie przeszkodziły jednak innym autorom si ę ga ć po tekst Dziejów czy ich
w ą tki. Vita Abercii z czwartego wieku cytuje z rozdz. 2, 7, 20, i 21 3 ; troch ę ź niejsze
Dzieje Filipa inspirowały si ę zapewne rozdz. 28, 38, i epizodem o córce Piotra; Acta
Xantippae et Polyxenae 4 , prawdopodobnie z szóstego wieku, czyni ą aluzj ę do pocz ą t-
kowych wersetów tekstu z Vercelli; a Acta SS. Nerei et Achillei nawi ą zuj ą do epizodu
z córk ą ś w. Piotra 5 . W siódmym wieku jednak bezpo ś rednie echa Dziejów Piotra
cichn ą i apokryf ten popada w zapomnienie. Jego miejsce zajmuj ą wtórne kompozy-
cje, przede wszystkim tzw. adaptacje Linusa i Marcellusa.
Miejsce i czas powstania
Chocia Ŝ akcja zachowanych Dziejów Piotra toczy si ę głównie w Rzymie, obec-
no ść greckich imion i pobie Ŝ na tylko znajomo ść rzymskiej topografii sugeruj ą , Ŝ e
2 M. S TAROWIEYSKI , Apokryfy Nowego Testamentu , Lublin 1986, t. 1, 1, s. 57.
3 Wyd. T. Nissen (Leipzig 1912).
4 Wyd. M. R. J AMES , Apocrypha Anecdota , Texts and Studies II, 3 (1893), 43-85.
5 Wyd. H. A CHELIS , Texte und Untersuchungen 11.2 (Leipzig 1893), 1-23.
269064858.003.png
 
« D ZIEJE P IOTRA A POSTOŁA I S ZYMONA »
103
apokryf ten powstał poza Rzymem. Pewne szczegóły, jak na przykład inskrypcja na
pos ą gu Szymona (rozdz. 10), wyra Ŝ enie „przyjaciel cesarza” (rozdz. 34), czy wreszcie
młody wiek senatora Nikostratusa (rozdz. 28), zdaj ą si ę wskazywa ć , jak twierdzi J. N.
Bremmer 6 , na które ś z wi ę kszych miast Azji Mniejszej jako kolebk ę Dziejów . G. Pou-
pon natomiast, opieraj ą c si ę na uwagach G. Fickera, skłania si ę ku greckim ś rodowi-
skom w Syrii 7 .
Ogólnie przyjmowanym okresem powstania Dziejów jest koniec drugiego lub po-
cz ą tek trzeciego wieku. Je ś li si ę jednak przyjmie, Ŝ e autor Dziejów Pawła posłu Ŝ ył si ę
Dziejami Piotra , wtedy przedostatnia dekada drugiego wieku wydaje si ę mo Ŝ liw ą
dat ą kompozycji apokryfu o Piotrze 8 .
Zachowane teksty
Dzieje Piotra zostały pierwotnie spisane w j ę zyku greckim. Niestety pełna grecka
wersja tego apokryfu nie zachowała si ę ; mamy jedynie trzy r ę kopisy zawieraj ą ce
ko ń cowe rozdziały, które opisuj ą m ę cze ń sk ą ś mier ć Piotra (tzw. M ę cze ń stwo Piotra ).
S ą to:
Patmos, Biblioteka klasztorna, Cod. 48 (z IX wieku)
Mt. Athos, Biblioteka klasztorna, Cod. 79 (z IX-X wieku)
Ochrid (na pograniczu Macedonii i Albanii), Biblioteka miejska, Cod. 44 (z XI
wieku).
Fragmenty wcze ś niejszych rozdziałów – i tym samym dowody na to, Ŝ e istniała
kiedy ś kompletna wersja grecka – przetrwały w papirusowym fragmencie z Oxyryn-
chos (Pap. Oxyrynchus 849 9 ) oraz w cytatach wkomponowanych w Vita Abercii .
M ę cze ń stwo Piotra zachowało si ę równie Ŝ , w pełni lub fragmentarycznie, w tłuma-
czeniach na koptyjski, etiopski, syryjski, arabski, ormia ń ski, i gruzi ń ski 10 , co sugeruje,
Ŝ e ta cz ęść apokryfu przepisywana była niezale Ŝ nie od reszty Dziejów , by ć mo Ŝ e dla
celów liturgicznych.
Łaci ń skie tłumaczenie Dziejów Piotra zachowało si ę w jednym tylko kodeksie z
Biblioteki kapitularnej w Vercelli (cod. CLVIII), który oprócz Dziejów , zawiera rów-
nie Ŝ blisko z nimi zw ą zane Recognitiones pseudo-Klemensa. Kodeks ten spisany
6 "Aspects of the Acts of Peter : Women, Magic, Place and Date", w: J. N. B REMMER , The Apocry-
phal Acts of Peter: Magic, Miracles and Gnosticism, Leuven 1998, 6, 10, 14-16.
7 G. F ICKER , Die Petrusakten: Beitrage zu ihrem Verständnis , Leipzig 1903; G. P OUPON , "Actes de
Pierre", w: F. B OVON , P. G EOLTRAIN , Écrits apocryphes chrétiens , Bibliothèque de la Pléiade [Paris]
1997, 1043.
8 W. S CHNEEMELCHER , "Petrusakten", w: W. S CHNEEMELCHER , Neutestamentliche Apokryphen in
deutscher Übersetzung , 5. Auflage der von Edgar Hennecke begründeten Sammlung, t. 2, Apostolisches
Apokalypsen und Verwandtes , Tübingen 1989, s. 255; Bremmer, „Aspects”, s. 18.
9 B. P. G RENFELL , A. S. H UNT , "No. 849, Acts of St. Peter", w: The Oxyrhynchus Papyri , t. 6. Lon-
don: 1908, 6-12
10 Zob. Bibliografi ę .
269064858.004.png
 
104
Z BIGNIEW I ZYDORCZYK
został w VI-VII wieku, prawdopodobnie w Hiszpanii. Oryginał łaci ń skiego tłumacze-
nia powstał zapewne w Afryce Północnej, jak wskazuj ą na to pewne cechy paleogra-
ficzne zachowanego tekstu 11 ; dokładna jego data nie jest ustalona, lecz wi ę kszo ść
badaczy przyjmuje trzecie lub czwarte stulecie 12 .
Tłumaczenie łaci ń skie jest najobszerniejsz ą wersj ą Dziejów Piotra i jako jedyne
opisuje nie tylko ś mier ć apostoła, ale równie Ŝ wyjazd Pawła z Rzymu do Hiszpanii
oraz spór mi ę dzy Piotrem a Szymonem Magiem w Rzymie. Tekst ten nie jest jednak
całkiem spójny ani jednorodny. G. Poupon wskazuje, na przykład, Ŝ e rozdz. 1-3, 30, i
41 nosz ą wszelkie znamiona interpolacji, i Ŝ e rozdz. 4, 6, i 10 nosz ą ś lady działalno ś ci
redakcyjnej. Mo Ŝ e to ś wiadczy ć , Ŝ e łaci ń ska wersja nie jest odzwierciedleniem Dzie-
jów Piotra w ich oryginalnej formie, lecz wczesnej przeróbki pierwotnego tekstu.
Przeróbka ta, zapewne północno-afryka ń skiego pochodzenia, mogła powsta ć w ostat-
nich dekadach drugiego lub pierwszych trzeciego stulecia 13 .
Wersje Dziejów Piotra wykazuj ą ce podobie ń stwo do tekstu z Vercelli, by ć mo Ŝ e
nawet pokrewie ń stwo z nim, zachowały si ę równie Ŝ w j ę zykach staro-słowia ń skim,
syryjskim, sogdyjskim. 14
Według Stychomterii Nikefora, pierwotne Dzieje Piotra zawierały 2750 stychów 15 ,
co znaczy, Ŝ e oryginalny tekst był o jedn ą trzeci ą dłu Ŝ szy ni Ŝ zachowana wersja łaci ń -
ska. Niektórzy badacze sugeruj ą , Ŝ e zaginiona cz ęść apokryfu zawierała opis konfron-
tacji Szymona z Piotrem i Pawłem w Jerozolimie, o którym wspomina rozdz. 23. Dwa
zachowane fragmenty cudów Piotrowych równie Ŝ mogły nale Ŝ e ć do greckiego orygi-
nału Dziejów : uzdrowienie własnej córki Piotra i uzdrowienie córki pewnego ogrod-
nika. Pierwszy z tych fragmentów został odnaleziony przez C. Schmidta w koptyj-
skim papirusie (Kopt. Pap. Berlin 8052) 16 . Epizod ten zwi ęź le stre ś cił ś w. Augustyn w
Contra Adimantum , a jakie ś półtora wieku pó ź niej wzorował si ę na tym Ŝ e epizodzie
autor Acta SS. Nerei et Achillei . Drugi fragment znany jest ze streszczenia w apokry-
ficznym li ś cie Tytusa na temat dziewictwa, wydanym przez D. de Bruyne oraz z alu-
zji w Contra Adimantum ś w. Augustyna . Urywek mowy Piotra wydany przez de
Bruyne z r ę kopisu Cambrai 254 mo Ŝ e tak Ŝ e nale Ŝ e ć to tego epizodu 17 .
11 G. P OUPON , "L'Origine africaine des Actus Vercellenses", w: J. N. B REMMER , The Apocryphal Acts
of Peter , s. 192-99.
12 C. H. T URNER , "Actus Petri cum Simone (Vercellenses)", Journal of Theological Studies 32(1931)
119; B REMMER , "Aspects", s. 19; P OUPON , "L'Origine africaine", s. 196.
13 L. H. W ESTRA , " Regulae fidei and Other Credal Formulations in the Acts of Peter ", w: J. N.
B REMMER , The Apocryphal Acts of Peter , s. 147; G. P OUPON , "Les ‘Actes de Pierre’ et leur remanie-
ment", w: Aufstieg und Niedergang der römischen Welt , pt. 2: Principat , vol. 25.6, red. W. Haase, Berlin
1988, s. 4381.
14 Zob. Bibliografi ę .
15 S TAROWIEYSKI , Apokryfy , s. 62.
16 Die alten Petrusakten im Zusammenhang der apokryphen Apostelliteratur, nebst einem neuent-
deckten Fragment, untersucht, Texte und Untersuchungen 24.1, Darmstadt 1903, 3-7.
17 „Noveaux fragments des Actes de Pierre, de Paul, de Jean, d’André et de l’Apocalypse d’Élie”,
Revue bénédictine 25 (1908) 153.
269064858.001.png
 
« D ZIEJE P IOTRA A POSTOŁA I S ZYMONA »
105
Tendencje teologiczne
Dzieje Piotra nie s ą traktatem teologicznym, a raczej nale Ŝą do literatury popular-
nej, której celem było zabawia ć a jednocz ś nie poucza ć i kształtowa ć moralnie. Dys-
kurs teologiczny pojawia si ę jedynie na peryferiach narracji o cudownych wydarze-
niach i nadprzyrodzonych zjawiskach. Trudno zatem mówi ć o jakim ś zwartym sys-
temie teologicznym wyra Ŝ onym w tym apokryfie, chocia Ŝ niew ą tpliwie mo Ŝ na w nim
dostrzec pewne ś lady my ś li teologicznej, nawet je ś li nie s ą one jednoznaczne w swo-
jej wymowie. Ponadto je ś li przyjmiemy tez ę Poupona o wczesnej przeróbce apokryfu,
to niewiele mo Ŝ na powiedzie ć o teologicznych tendencjach pierwotnego tekstu, jako
Ŝ e tendencje te mogły zosta ć zatarte lub wypaczone w procesie adaptacji.
Pomimo tych trudno ś ci interpretacyjnych badacze s ą zgodni co do tego, Ŝ e Dzieje
nie s ą pismem wymierzonym przeciwko Szymonianom, gdy Ŝ ich doktryny i nauki nie
s ą w nich nawet wspomniane; konfrontacja Piotra z Szymonem przedstawiona jest nie
jako starcie z herezj ą lecz niemal jako konfrontacja Boga z Szatanem 18 . Brak jest
natomiast zgody co do tego, czy w Dziejach obecne s ą i czy maj ą znaczenie ewentu-
alne tendencje gnostyczne. Schneemelcher stwierdza stanowczo, Ŝ e Dzieje Piotra nie
s ą pismem gnostycznym, chocia Ŝ zawieraj ą pewne elementy, które mog ą by ć zinter-
pretowane jako takie 19 . Poupon natomiast sytuuje greckie ź ródło Dziejów z Vercelli w
ś rodowisku heterodoksyjnym, dysydenckim. Wyszedł on z hipotez ą , Ŝ e mogło ono
by ć zredagowane w północno-afryka ń skim ś rodowisku manichejskim trzeciego stule-
cia. Wskazywa ć na to zdaj ą si ę waloryzacja dziewictwa, plato ń ski kontrast mi ę dzy
ś wiatem widzialnym a niewidzialnym (rozdz. 37), pot ę pienie ciała (rozdz. 8), a nawet
elementy doketyzmu (rozdz. 38). Je ś li odmówi ć tej redakcji pochodzenia manichej-
skiego, to mogła ona wyj ść z kr ę gów aria ń skich, donatystycznych, czy pryscylia ń -
skich (te ostatnie zgadzałyby si ę nawet z hiszpa ń sk ą proweniencj ą kodeksu z Vercel-
li) 20 . Hipoteza Poupona o heterodoksyjnym pochodzeniu zachowanych Dziejów Pio-
tra stawia w nowym ś wietle wczesne ś wiadectwa o heretyckim characterze i heretyc-
kich u Ŝ ytkownikach tego apokryfu.
Niniejsze tłumaczenie
Niniejsze tłumaczenie Dziejów Piotra oparte zostało na łaci ń skich ( Dzieje ) i grec-
kich ( M ę cze ń stwo ) tekstach wydanych przez Lipsiusa 21 i Vouaux. Tłumaczenie to
uwzgl ę dnia korekty wprowadzone przez Lipsiusa, Vouaux, Turnera i Poupona (w
przypisach do tłumaczenia francuskiego). Id ą c za przykładem Poupona, zachowali-
ś my oryginalny tytuł, który pojawia si ę w zdaniu zamykaj ą cym apokryf w r ę kopisie:
Actus Petri apostoli et Simonis ( Dzieje Piotra apostoła i Szymona ).
18 S CHNEEMELCHER , "Petrusakten", s. 253.
19 Tam Ŝ e , s. 254.
20 P OUPON , "L'Origine africaine", s. 196-99.
21 "Actus Petri cum Simone", w: R. A. L IPSIUS , M. B ONNET , Acta Apostolorum apocrypha . T. 1.1,
Leipzig 1891; repr. Darmstadt 1959, 45-102.
269064858.002.png
 
Zgłoś jeśli naruszono regulamin