Biuletyn IPN 2010-11.pdf

(3812 KB) Pobierz
563051263 UNPDF
NR 11 (120)
listopad
2010
BIULETYN
Dodatek: płyta DVD z filmami
„Historia Kowalskich” i „Sarid”
BIULETYN
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
ISSN 1641-9561
9771641 956001
0
0
1
2
0
numer indeksu 374431
nakład 10 000 egz.
cena 7 zł (w tym 0% VAT)
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
563051263.024.png 563051263.025.png 563051263.026.png 563051263.027.png 563051263.001.png
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
BIAŁYSTOK
ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok
tel. 85 6645703
GDAŃSK
ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia
tel. 58 6606700
KATOWICE
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. 32 6099840
KRAKÓW
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. 12 4211100
LUBLIN
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
tel. 81 5363401
ŁÓDŹ
ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
tel. 42 6162745
POZNAŃ
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. 61 8356900
RZESZÓW
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
tel. 17 8606018
SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. 91 4849800
WARSZAWA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. 22 5261920
WROCŁAW
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
tel. 71 3267600
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Kolegium: Jan Żaryn – przewodniczący,
Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Kazimierz Krajewski, Agnieszka Łuczak
Filip Musiał, Barbara Polak, Jan M. Ruman, Andrzej Sujka, Norbert Wójtowicz, Piotr Życieński
Redaguje zespół: Jan M. Ruman – redaktor naczelny (tel. 22 4318374), jan.ruman@ipn.gov.pl
Barbara Polak – zastępca redaktora naczelnego (tel. 22 4318375), barbara.polak@ipn.gov.pl
Andrzej Sujka – sekretarz redakcji (tel. 22 4318339), andrzej.sujka@ipn.gov.pl
Piotr Życieński – fotograf (tel. 22 4318395), piotr.zycienski@ipn.gov.pl
sekretariat – Maria Wiśniewska (tel. 22 4318347), maria.wisniewska@ipn.gov.pl
Projekt grafi czny: Krzysztof Findziński; redakcja techniczna: Andrzej Broniak;
łamanie: Wojciech Czaplicki; korekta: Beata Stadryniak-Saracyn
Adres redakcji: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
www.ipn.gov.pl
Druk: Legra Sp. z o.o., ul. Rybitwy 15, 30-716 Kraków
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
563051263.002.png 563051263.003.png 563051263.004.png 563051263.005.png 563051263.006.png 563051263.007.png 563051263.008.png 563051263.009.png 563051263.010.png 563051263.011.png 563051263.012.png 563051263.013.png 563051263.014.png 563051263.015.png 563051263.016.png 563051263.017.png 563051263.018.png 563051263.019.png 563051263.020.png
BIULETYN
N R 1 1 ( 120 )
LISTOPAD
2010
SPIS TREŚCI
ROZMOWY BIULETYNU
Wytęskniona Ojczyzna. Z Eleonorą Bergman, Grzegorzem Berendtem
i Krzysztofem Kawalcem rozmawia Barbara Polak ........................................ 2
KOMENTARZE HISTORYCZNE
Michał Kurkiewicz, Monika Plutecka – Rosyjskie pogromy w Białymstoku
i Siedlcach w 1906 roku ........................................................................................ 20
Marek Gałęzowski – Spadkobiercy Berka Joselewicza.
Żydzi w Legionach Polskich ................................................................................. 25
Grzegorz Berendt – Polscy Żydzi wobec komunizmu przed Zagładą ...................... 34
Waldemar Grabowski – Rada Pomocy Żydom „Żegota” w strukturach Polskiego
Państwa Podziemnego .......................................................................................... 40
Aleksandra Namysło – Kim jestem – Polakiem, Niemcem, Żydem?
Stosunki żydowsko-żydowskie na dawnym Górnym Śląsku .............. 52
Andrzej W. Kaczorowski – W Szarym Domu ...................................................................... 57
Przemysław Gasztold-Seń – Powolna odwilż.
Stosunki polsko-izraelskie w latach 1980–1990 ............................................ 65
DOKUMENTY
Marcin Urynowicz – Raport Henry’ego Morgenthau.
Przemoc antyżydowska podczas wojny z Rosją bolszewicką ....................... 70
Ryszard Tyndorf – Raport Morgenthau – komentarz .................................................. 80
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski – Dwa listy z Palestyny ................................... 83
Grzegorz Berendt – Wykolejeni ........................................................................................ 85
Grzegorz Berendt – Polacy i Żydzi w roku 1956 oczami Samuela Majzelsa.......... 91
RELACJE I WSPOMNIENIA
Józef Zięcik – Ukryliśmy ich w ziemiankach ............................................................. 102
KSIĄŻKI
Paweł Knap – Sprawiedliwych portret zachodniopomorski................................... 106
ZMARLI
Filip Musiał – Generał Mieczysław Huchla ................................................................ 110
WYDARZENIA .......................................................................................................... 113
Na okładce: str. I – Grób por. Bronisława Mansperla, ps. „Chaber”, na cmentarzu żydowskim w Warszawie
(kwatera 31); fot. Piotr Życieński. Por. Mansperl poległ w nocy z 25 na 26 października 1915 r. w walce
z kawalerią rosyjską pod Kuklami. Został pochowany w pobliżu pola bitwy, po ekshumacji pogrzebany
w Warszawie; pośmiertnie odznaczony Virtuti Militari V kl. i Krzyżem Niepodległości. Str. IV – Tadeusz Wereszycki
(Vorzimmer) jako ułan 1 pułku ułanów Beliny, luty 1917 r. Fot. ze zbiorów Elżbiety Orman. Tadeusz Wereszycki
był więziony w Starobielsku i został zamordowany przez NKWD w Charkowie w kwietniu 1940 r.
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
SYLWETKI
Wojciech J. Muszyński – Sprawiedliwy z ONR „Falanga” ............................................ 97
563051263.021.png
WYTĘSKNIONA OJCZYZNA
Z ELEONORĄ BERGMAN, GRZEGORZEM BERENDTEM
I KRZYSZTOFEM KAWALCEM ROZMAWIA BARBARA POLAK
B.P. – Relacje polsko-żydowskie w okresie międzywojennym
często przedstawia się w demoniczny sposób, a polską poli-
tykę jako wrogą i agresywną wobec społeczności żydowskiej
(co ma w jakimś sensie tłumaczyć okrutny los polskich Ży-
dów, jaki im zgotowali Niemcy w czasie II wojny światowej).
Ma to niewiele wspólnego z rzeczywistością, choćby z tego
względu, że sytuacja państwa i jego obywateli w tak dłu-
gim okresie ulegała zmianie, była dynamiczna i nie daje się
skwitować jedną konstatacją. Przyjrzyjmy się stanowi spraw
w momencie, gdy Polska zaczęła mieć szansę na odbudowę
własnego państwa. Jak wówczas wyglądały stosunki między
Polakami i Żydami pochodzącymi z różnych zaborów i jak
dalej wpływało to na interesujące nas relacje? Czy można
było jakoś modelować sytuację społeczności żydowskiej i jej
nastawienie do powstającego państwa? Jaki był udział i za-
angażowanie tej społeczności w walce o niepodległość?
K.K. – Nie wchodząc w zaszłości – były to bowiem zdarzenia bar-
dzo różne i o różnej wadze, niekiedy relatywnie drobne – można
mówić o dwóch generalnych determinantach, które popychały lu-
dzi przeciw sobie, niezależnie od uwarunkowań kulturowo-cywili-
zacyjnych, religij nych, językowych itp. Pierwszą była bieda – o skali
której możemy mieć pojęcie jedynie przybliżone – która wpływała
na to, że wszelkie konfl ikty przejawiały się i rozgrywały ze szcze-
gólną brutalnością. Drugą – głęboka destabilizacja istniejącego
porządku społecznego, z czym się wiązały i obawy o przyszłość,
i nadzieje, że wiele problemów uda się szybko rozwiązać i tak
uregulować sprawy, by w przyszłości znikł wszelki ucisk i ludzka
krzywda. Te oczekiwania, zarówno elit, jak i poza ich kręgiem, szły
bardzo daleko, a determinacja, by usuwać wszelkie przeszkody,
które piętrzą się na tej drodze, też była bardzo silna. Jestem scep-
tyczny odnośnie do możliwości odwrócenia takiego konfl iktogen-
nego biegu wydarzeń, bo wiem, jak jałowe okazały się próby rozwiązywania problemów w sposób
kompromisowy – podejmowane również w obrębie takich środowisk, których nie podejrzewa się
o zamiar działań koncyliacyjnych. Myślę tu w szczególności o politykach związanych z prawicą en-
decką – o rozmowach, które z reprezentantami społeczności żydowskiej prowadzili Roman Dmowski
(w Stanach Zjednoczonych) czy Stanisław Kozicki (w Anglii). Przy czym, przynajmniej w przypadku
pierwszego z nich, z tymi rozmowami wiązały się nadzieje na coś, do czego się Dmowski nigdy potem
nie przyznał, pisząc np. Politykę Polską i odbudowanie państwa , czyli na to, że Żydzi poprą program
terytorialny Polski, i że można byłoby posłużyć się nimi jako czymś w rodzaju narzędzia w walce o Pol-
skę w takich granicach, jakie sobie Dmowski wymarzył.
B.P. – Dlaczego tych zamysłów nie próbowano realizować?
K.K. – Bo rozmowy okazały się jałowe, a rozwij ającemu się konfl iktowi sprzyjały czynniki obiektyw-
ne: prócz wspomnianej biedy struktura własnościowa – także w handlu – i (co było jedną z przyczyn
2
563051263.022.png
alarmów dotyczących aktów gwałtu wobec Żydów) mnożące się przypadki napadów rabunkowych
oraz zajęcia majątku. W warunkach załamywania się porządku społecznego, gdy jednocześnie masa
ludzi miała dostęp do broni, zajmowanie placówek handlowych i dworów czasami przybierało gwał-
towną formę. To nie było tak, że tylko żydowskie sklepy podlegały rozbiciu czy zaborowi mienia;
takich aktów było znacznie więcej i ich ofi arą padali także chrześcij anie. Rabowano dwory i sklepy
– z tym że we dworze była zwykle dubeltówka i to nie jedna, natomiast w przypadku małych sklepików
możliwości obrony były niewielkie. Zatem przez ziemie polskie przeszła cała seria takiego rodzaju
zdarzeń, które w warunkach zwiększonej wzajemnej nieufności były interpretowane (i chyba nadal
bywają) jako przejaw konfl iktu na tle narodowościowym. Co oczywiście nie znaczy, że tego rodzaju
motywacja w niektórych przypadkach nie występowała, ale mam duże wątpliwości, czy dominowała.
Niemniej zatruwało to stosunki i skutkowało np. alarmami prasowymi, polemikami, rzutując na prze-
bieg rozmów – tam, gdzie były one prowadzone.
Jeżeli mówimy o elitach i o tym, co polskie elity w tej kwestii artykułowały, to także w obrębie
obozu liberalno-socjalistycznego istniała całkiem spora płaszczyzna konfl iktu w relacjach ze społecz-
nością żydowską. Socjalistyczni radykałowie nie mieli dla religii żydowskiej więcej szacunku niż dla
innych religii, traktowanych jako anachronizm – i jakkolwiek z racji wpływów to Kościół katolicki był
ich głównym przeciwnikiem, jednak potencjalnie napięcia pojawiać się mogły i na innych wyznanio-
wych „frontach”, w tym na obszarze relacji polsko-żydowskich.
E.B. – Jednak trzeba powiedzieć o skali tych konfl iktów i o skali
tych gwałtów – jak je pan nazywa, czy pogromów – jak przeważ-
nie się to nazywa. Myślę, że jeżeli takie były reakcje, w warunkach
biedy, zniszczenia kraju, to znaczy, że to były reakcje stereotypowe,
głęboko ugruntowywane – w takich warunkach zwracano się właś-
nie przeciw Żydom. Pan powiedział, że nie tylko przeciw Żydom,
ja nie znam innych przypadków…
K.K. – Przykładem jest choćby Republika Tarnobrzeska i najścia na
dwory na tym terenie. Do incydentów dochodziło w Lubelskiem,
gdzie zradykalizowali się fornale. Jeśli natomiast rozciągnąć pole
widzenia na Kresy, to grozą zieje nawet z bardzo pogodnej i wywa-
żonej relacji Antoniego Kieniewicza Nad Prypecią, dawno temu…
E.B. – …czyli walka klasowa… Niemniej trzeba byłoby powiedzieć,
jaka to była skala. Mówi pan, że Dmowski chciał się oprzeć na Żydach, lecz traktował to wyłącznie
instrumentalnie. Ale poza tym przecież to była ogromna społeczność, bardzo zróżnicowana i myślę,
że tego typu sformułowania też wskazują na postrzeganie tej spo-
łeczności jako monolitu, zbiorowości homogenicznej, a to kolejny
zakorzeniony stereotyp.
B.P. – Teraz jednak mówimy o elitach.
G.B. – Z moich badań nad relatywnie najmniej liczną społecznością
wyznaniową żydowską – na terenach dzielnicy pruskiej – wynika, że
na przełomie roku 1918 i 1919 zajmowała ona stanowisko jedno-
znacznie proniemieckie. Jej przedstawiciele czuli się Niemcami wy-
znania mojżeszowego. W przypadku dzielnicy pruskiej skutkowało
to tym, że polskie elity narodowe, ale i przeciętni polscy mieszkańcy
tej dzielnicy odbierali miejscowych Żydów jako element antypolski,
proniemiecki czy wręcz niemiecki, który należałoby maksymalnie
osłabić, podobnie jak innych Niemców. W środowisku polskim nie
3
563051263.023.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin