Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr specjalny .2010.pdf

(5784 KB) Pobierz
332167369 UNPDF
Dodatek: płyta DVD
z filmem „Janusz Kurtyka”
NUMER SPECJALNY
(112–113)
2010
BIULETYN
BIULETYN
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
JANUSZ KURTYKA
1960–2010
numer indeksu 374431
nakład 15000 egz.
cena 8 zł (w tym 0% VAT)
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
332167369.020.png
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
BIAŁYSTOK
ul. Warsztatowa 1a, 15-637 Białystok
tel. (0-85) 664 57 03
GDAŃSK
ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia
tel. (0-58) 660 67 00
KATOWICE
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. (0-32) 609 98 40
KRAKÓW
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. (0-12) 421 11 00
LUBLIN
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
tel. (0-81) 536 34 01
ŁÓDŹ
ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
tel. (0-42) 616 27 45
POZNAŃ
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. (0-61) 835 69 00
RZESZÓW
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
tel. (0-17) 860 60 18
SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. (0-91) 484 98 00
WARSZAWA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (0-22) 526 19 20
WROCŁAW
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
tel. (0-71) 326 76 00
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Kolegium: Jan Żaryn – przewodniczący,
Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Kazimierz Krajewski, Agnieszka Łuczak
Filip Musiał, Barbara Polak, Jan M. Ruman, Andrzej Sujka, Norbert Wójtowicz, Piotr Życieński
Redaguje zespół: Jan M. Ruman – redaktor naczelny (tel. 0-22 431-83-74), jan.ruman@ipn.gov.pl
Barbara Polak – zastępca redaktora naczelnego (tel. 0-22 431-83-75), barbara.polak@ipn.gov.pl
Andrzej Sujka – sekretarz redakcji (tel. 0-22 431-83-39), andrzej.sujka@ipn.gov.pl
Piotr Życieński – fotograf (tel. 0-22 431-83-95), piotr.zycienski@ipn.gov.pl
sekretariat – Maria Wiśniewska (tel. 0-22 431-83-47), maria.wisniewska@ipn.gov.pl
Fot. na okładce Piotr Życieński
Projekt grafi czny: Krzysztof Findziński; redakcja techniczna: Andrzej Broniak;
łamanie: Wojciech Czaplicki; korekta: Beata Stadryniak-Saracyn
Adres redakcji: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
www.ipn.gov.pl
Druk: Legra Sp. z o.o., ul. Rybitwy 15, 30-716 Kraków
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
332167369.021.png 332167369.022.png 332167369.023.png 332167369.001.png 332167369.002.png 332167369.003.png 332167369.004.png 332167369.005.png 332167369.006.png 332167369.007.png 332167369.008.png 332167369.009.png 332167369.010.png 332167369.011.png 332167369.012.png 332167369.013.png 332167369.014.png 332167369.015.png 332167369.016.png
BIULETYN
NUMER SPECJALNY
( 112 – 113 )
2010
SPIS TREŚCI
Wolność i prawda – przemówienie przygotowywane przez Prezydenta RP Lecha Kaczyń-
skiego na uroczystości 10 kwietnia 2010 roku
Zginęli w drodze do Katynia
Janusz Kurtyka – Katyń
Wspomnienia: Andrzej Nowak – Mój Przyjaciel; z blogu – Szkolny kolega; Janusz Pezda
– Na studiach; Adam Kalita – Wierny prawdzie; Krzysztof Gurba – „... aż do ofi ary życia”;
Waldemar Bukowski – Mediewista; Ryszard Terlecki, Jarosław Szarek – Na straży honoru;
Teodor Gąsiorowski – Prezes „drugiego WiN”; Filip Musiał – Redaktor naczelny; Andrzej
Grajewski – Prezes niezależny i ponadpartyjny; Dorota Koczwańska-Kalita – Trudno będzie
Go zastąpić; Jan Baster – Janusz; Antoni Dudek – Prezes; Jan Żaryn – Mój Szef; Łukasz
Kamiński – Strzępy wspomnień; Jacek Kwilosz, Rafał Leśkiewicz, Zbigniew Nawrocki, Woj-
ciech Sawicki – Mówił: archiwa to „serce” IPN; Dariusz Gabrel – Do zobaczenia; Jacek
Wygoda – Człowiek, Naukowiec, Szef; Andrzej Arseniuk – Brakuje mi Jego telefonów;
Mateusz Szpytma – Najwięcej wymagał od siebie; Jarosław Tęsiorowski – Prawda zwycięży;
ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski – Męczennik Prawdy; Jan Draus i społeczność akademicka
PWSW – Żegnamy Profesora; Marzena Szczygielska, Joanna Karbarz, Marta Superson,
Roksana Szczęch – Wykładowca; Grzegorz Klebowicz – Mój Promotor; Wojciech Frazik
– Janusz i książki; Filip Musiał – Strażnik Pamięci; Grzegorz Berendt – Kustosz Prawdy;
Marek Gałęzowski – Termopile Janusza Kurtyki; Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszew-
ski – Obrońca Żołnierzy Wyklętych; Maciej Korkuć – Pozytywista narodowej pamięci; Jan
M. Ruman – Mortui sunt; Jacek Pawłowicz – Pomnik; Andrzej Pilecki – Syn rotmistrza Wi-
tolda Pileckiego wspomina Prezesa IPN; Jerzy Eisler – Takim Go zapamiętam...; Mariusz
Krzysztofi ński – Wyjazd do Lwowa; Piotr Gajewski – Zorganizował pracę na wzór wojskowy;
Cecylia Kuta – Niezłomny rycerz; Marcin Karpiński – Widziany z oddali; Ewa Siemaszko
– Niepoprawny politycznie; Zbigniew Gluza – Zdecydował w imieniu państwa; [Kondo-
lencje: Yad Vashem, CBGMLiRO, ŚZŻAK, Instytut J. Piłsudskiego, W. i K. Juszczenkowie];
Ola Hnatiuk – Ukraina była Jego pasją; o. Borys Gudziak – Zwolennik pojednania; Ihor
Juchnowski – Był naszym przyjacielem; Wojciech W. Wiśniewski – Wdzięczność za przyjazd;
Jan Żaryn – Wiceprezes; Mirosław Biełaszko, Cyprian Wilanowski – Janusz Krupski (9 maja
1951–10 kwietnia 2010); Dariusz Gorajczyk, Krystyna Samsonowska, Mateusz Szpytma
– Katyń 2.; Piotr Życieński – Bez obiektywu
Janusz Kurtyka – Wciągnęła mnie rzeczywistość
Janusz Kurtyka – Polska 1944–1956: Z dziejów agonii i podboju
„Powinniśmy tak działać, jakby Powstanie Warszawskie wygrało”. Z prof. Januszem Kur-
tyką, prezesem IPN – rozmawia Józef Darski
Wykaz publikacji naukowych dr. hab. Janusza Kurtyki
INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
332167369.017.png
Prezes IPN Janusz Kurtyka i dyrektor BEP IPN Łukasz Kamiński prezentują wydawnictwa Instytutu
na siedemdziesiątą rocznicę Zbrodni Katyńskiej
2
332167369.018.png
WOLNOŚĆ I PRAWDA
PRZEMÓWIENIE PRZYGOTOWYWANE PRZEZ PREZYDENTA RP
LECHA KACZYŃSKIEGO NA UROCZYSTOŚCI 10 KWIETNIA 2010 ROKU
1.
To było 70 lat temu. Zabijano ich – wcześniej skrępowanych – strzałem w tył głowy. Tak, by
krwi było mało. Później – ciągle z orłami na guzikach mundurów – kładziono w głębokich do-
łach. Tu, w Katyniu, takich śmierci było cztery tysiące czterysta. W Katyniu, Charkowie, Twerze,
w Kijowie, Chersoniu oraz w Mińsku – razem 21 768. Zamordowani to obywatele Polski, ludzie
różnych wyznań i różnych zawodów; wojskowi, policjanci i cywile. Są wśród nich generałowie
i zwykli policjanci, profesorowie i wiejscy nauczyciele. Są wojskowi kapelani różnych wyznań:
kapłani katoliccy, naczelny rabin WP, naczelny kapelan greckokatolicki i naczelny kapelan pra-
wosławny. Wszystkie te zbrodnie – popełnione w kilku miejscach – nazywamy symbolicznie
Zbrodnią Katyńską. Łączy je obywatelstwo ofi ar i ta sama decyzja tych samych sprawców.
2.
Zbrodni dokonano z woli Stalina, na rozkaz najwyższych władz Związku Sowieckiego:
Biura Politycznego WKP(b). Decyzja zapada 5 marca 1940, na wniosek Ławrientija Berii:
rozstrzelać! W uzasadnieniu wniosku czytamy: to „zatwardziali, nie rokujący poprawy wro-
gowie władzy sowieckiej”.
3.
Tych ludzi zgładzono bez procesów i wyroków. Zostali zamordowani z pogwałceniem
praw i konwencji cywilizowanego świata. Czym jest śmierć dziesiątków tysięcy osób – oby-
wateli Rzeczpospolitej – bez sądu? Jeśli to nie jest ludobójstwo, to co nim jest?
3
332167369.019.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin