Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej nr 8-9-2009.pdf

(10146 KB) Pobierz
Biuletyn 8-9 2009.indd
N R 8 – 9 ( 1 0 3 – 1 0 4 )
sierpień–wrzesień
2 0 0 9
B I U L E T Y N
Dodatek: płyta DVD z filmami
„PASTa 1944” i „W lasach Piaśnicy”
B I U L E T Y N
INSTYTuTu PAmIęcI NARODOWEj
numer indeksu 374431
nakład 10000 egz.
Wojna
i Powstanie
cena 8 zł (w tym 0% VAT)
INSTYTuTu PAmIęcI NARODOWEj
293390285.097.png 293390285.108.png 293390285.119.png 293390285.130.png 293390285.001.png 293390285.012.png 293390285.023.png 293390285.034.png 293390285.045.png 293390285.052.png 293390285.053.png 293390285.054.png
ODDZIAŁY IPN
ADRESY I TELEFONY
BIAŁYSTOK
ul. Wars­tat­wa 1a, 15-637 Białystok
tel. (0-85) 664 57 03
GDAŃSK
ul. Witomińska 19, 81-311 Gdynia
tel. (0-58) 660 67 00
KATOWICE
ul. Kilińskiego 9, 40-061 Katowice
tel. (0-32) 609 98 40
KRAKÓW
ul. Reformacka 3, 31-012 Kraków
tel. (0-12) 421 11 00
LUBLIN
ul. Szewska 2, 20-086 Lublin
tel. (0-81) 536 34 01
ŁÓDŹ
ul. Orzeszkowej 31/35, 91-479 Łódź
tel. (0-42) 616 27 45
POZNAŃ
ul. Rolna 45a, 61-487 Poznań
tel. (0-61) 835 69 00
RZESZÓW
ul. Słowackiego 18, 35-060 Rzeszów
tel. (0-17) 860 60 18
SZCZECIN
ul. K. Janickiego 30, 71-270 Szczecin
tel. (0-91) 484 98 00
WARSZAWA
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
tel. (0-22) 526 19 20
WROCŁAW
ul. Sołtysowicka 21a, 51-168 Wrocław
tel. (0-71) 326 76 00
BIULETYN INSTYTUTU PAMIĘCI NARODOWEJ
Kolegium: Jan Żaryn – przewodniczący,
Marek Gałęzowski, Łukasz Kamiński, Kazimierz Krajewski, Filip Musiał,
Barbara Polak, Leszek Próchniak, Jan M. Ruman, Andrzej Sujka, Norbert Wójtowicz
Redaguje zespół: Jan M. Ruman – redaktor naczelny (tel. 0-22 431-83-74), jan.ruman@ipn.gov.pl
Barbara Polak – zastępca redaktora naczelnego (tel. 0-22 431-83-75), barbara.polak@ipn.gov.pl
Andrzej Sujka – sekretarz redakcji (tel. 0-22 431-83-39), andrzej.sujka@ipn.gov.pl
Piotr Życieński – fotograf (tel. 0-22 431-83-95), piotr.zycienski@ipn.gov.pl
sekretariat – Maria Wiśniewska (tel. 0-22 431-83-47), maria.wisniewska@ipn.gov.pl
Archiwalne numery w internecie: www.ipn.gov.pl/biuletyn
Informacja o prenumeracie i zamawianiu numerów archiwalnych: www.ipn.gov.pl/biuletyn_prenumerata
Projekt graiczny: Krzysztof Findziński; redakcja techniczna: Andrzej Broniak;
łamanie: Tomasz Ginter; korekta: Beata Stadryniak-Saracyn
Adres redakcji: ul. Hrubieszowska 6a, Warszawa
Adres do korespondencji: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa
www.ipn.gov.pl
Druk: „2 K” s.c., ul. Płocka 35/43, 93-134 Łódź
293390285.055.png 293390285.056.png 293390285.057.png 293390285.058.png 293390285.059.png 293390285.060.png 293390285.061.png 293390285.062.png 293390285.063.png 293390285.064.png 293390285.065.png 293390285.066.png 293390285.067.png 293390285.068.png 293390285.069.png 293390285.070.png 293390285.071.png 293390285.072.png 293390285.073.png 293390285.074.png 293390285.075.png 293390285.076.png 293390285.077.png 293390285.078.png 293390285.079.png 293390285.080.png 293390285.081.png 293390285.082.png 293390285.083.png 293390285.084.png 293390285.085.png 293390285.086.png 293390285.087.png 293390285.088.png 293390285.089.png 293390285.090.png 293390285.091.png 293390285.092.png 293390285.093.png 293390285.094.png 293390285.095.png 293390285.096.png 293390285.098.png 293390285.099.png 293390285.100.png 293390285.101.png 293390285.102.png 293390285.103.png 293390285.104.png 293390285.105.png 293390285.106.png 293390285.107.png 293390285.109.png 293390285.110.png 293390285.111.png 293390285.112.png 293390285.113.png 293390285.114.png 293390285.115.png 293390285.116.png 293390285.117.png 293390285.118.png 293390285.120.png 293390285.121.png 293390285.122.png 293390285.123.png 293390285.124.png 293390285.125.png 293390285.126.png 293390285.127.png 293390285.128.png 293390285.129.png 293390285.131.png 293390285.132.png 293390285.133.png 293390285.134.png 293390285.135.png 293390285.136.png 293390285.137.png 293390285.138.png 293390285.139.png 293390285.140.png 293390285.002.png 293390285.003.png 293390285.004.png 293390285.005.png 293390285.006.png 293390285.007.png 293390285.008.png 293390285.009.png 293390285.010.png 293390285.011.png 293390285.013.png 293390285.014.png 293390285.015.png 293390285.016.png 293390285.017.png 293390285.018.png 293390285.019.png 293390285.020.png 293390285.021.png 293390285.022.png 293390285.024.png 293390285.025.png 293390285.026.png 293390285.027.png 293390285.028.png 293390285.029.png 293390285.030.png 293390285.031.png 293390285.032.png 293390285.033.png 293390285.035.png 293390285.036.png 293390285.037.png 293390285.038.png 293390285.039.png 293390285.040.png 293390285.041.png 293390285.042.png 293390285.043.png 293390285.044.png 293390285.046.png
B I U L E T Y N
NR 8–9 (103–104)
SIERPIEń–WRZESIEń
2009
SPIS TREŚCI
n ROZMOWY BIULETYNU
Napadnięci i zdradzeni
Z Grzegorzem Bębnikiem, Pawłem Kosińskim
i Witoldem Wasilewskim rozmawia Barbara Polak............................. 2
n KOMENTARZE HISTORYCZNE
Paweł Kosiński – Wrzesień 1939........................................................................ 21
Sławomir Kalbarczyk – Agresja, zbrodnie, zniewolenie................................. 31
Aleksandra Pietrowicz – „Strengstens verboten”.............................................. 47
Waldemar Grabowski – Polacy na ziemiach II RP włączonych
do III Rzeszy.................................................................................................... 61
Barbara Powroźnik – Koniskaty majątku polskiego w Gdyni........................ 74
Teodor Gąsiorowski – „Czarna Brygada”.............................................................. 77
Mirosław Sikora – „Aktion Saybusch”.................................................................. 84
Bogusław Kopka – Wojna i pierwszy rok okupacji............................................ 93
Wojtek Matusiak – Polskie Siły Powietrzne w Wielkiej Brytanii................. 101
Paweł Ukielski – Spór o Powstanie Warszawskie............................................. 116
Piotr C. Śliwowski – Lotnicze wsparcie Powstania Warszawskiego.............. 126
n SYLWETKI
Jerzy Kirszak – Edward Rydz-Śmigły – tragiczny marszałek........................ 143
Dawid Golik – Nieszczęście „Aloszy”................................................................ 152
Piotr Szubarczyk – Anioł z Ravensbrück.............................................................. 159
Joanna Żelazko – „Czy siostra kocha dzieci?”................................................. 162
Justyna Błażejowska – „W imię kultury…”........................................................... 166
Marek Gałęzowski – Zygmunt Hempel „Łukasz”............................................. 175
Marek Gałęzowski – „Stach”.................................................................................. 179
n RELACjE I WSPOMNIENIA
Powstańczy Uniwersytet. Z Markiem Antonim Wasilewskim rozmawia .
Andrzej W. Kaczorowski........................................................................................ 183
O kampanii wrześniowej. Z Janem Koprowskim rozmawia Jerzy Kirszak............. 186
Bronisław Dusza – Wóz Drzymały........................................................................ 191
Andrzej W. Kaczorowski – Ocalony z Holokaustu................................................ 194
n WYDARZENIA ............................................................................................. 197
Na okładce: Chwila chwały po latach okupacji. Powstańcy po zdobyciu PAST-y prowadzą niemieckich
jeńców ul. Zielną, 20 sierpnia, fot. Eugeniusz Lokajski, ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego
INSTYTUTU PAMIęCI NARODOWEj
293390285.047.png
NAPADNIęCI I ZDRADZENI
Z GRZEGORZEM BęBNIKIEM, PAWŁEM KOSIńSKIM
I WITOLDEM WASILEWSKIM ROZMAWIA BARBARA POLAK
B.P. – W siedemdziesiąt lat po niemieckiej i sowieckiej agresji na
Polskę we wrześniu 1939 r. w Niemczech i Rosji znajdują się bada-
cze, którzy zgłaszają różne pretensje pod naszym adresem, łącznie
z obarczaniem winą za rozpętanie II wojny światowej. Warto po raz
kolejny przypomnieć, jak wyglądała sytuacja Polski i Europy w prze-
dedniu wojny. Warto także zastanowić się, czy Polska mogła wybrać
inne sojusze?
W.W. – Polityka międzynarodowa nigdy nie jest bezalternatywna. Można
wyobrażać sobie różne warianty przebiegu wydarzeń będące skutkiem wy-
borów innych niż te, których się dokonało. Tyle tylko, że snując przypusz-
czenie na temat dalszego rozwoju wypadków, wkraczamy w sferę historii
alternatywnej.
Krytyka i pretensje pod adresem Polski pojawiły się w ostatnich miesią-
cach, przed zbliżającą się rocznicą wybuchu wojny, i są dziełem tzw. ko-
misji przeciwko fałszowaniu historii na niekorzyść Rosji. Jesteśmy rzekomo odpowiedzialni
za wybuch wojny i prowadzenie agresywnej polityki wobec Związku Sowieckiego. Wywo-
łaliśmy wojnę, bo nie przyjęliśmy warunków Adolfa Hitlera. To jest absurdalne postawienie
wszystkiego na głowie – oto wini się tego, kto nie uległ dążącemu do rozpętania wojny.
Nawiasem mówiąc, gdyby wszyscy ulegali Hitlerowi, to może rzeczywiście jego podbój
miałby mniej krwawy charakter, tyle że w efekcie mielibyśmy hitlerowską Europę. Ten zarzut
spokojnie można odrzucić. Kilka dni temu pojawił się drugi – Polska wraz z Niemcami szy-
kowała uderzenie na Związek Sowiecki, chcąc wciągnąć do tego porozumienia Japonię.
Teoretycznie taka konstrukcja mogłaby zaistnieć, ale wybór Polski był odwrotny – odrzuciła
taką możliwość. W latach trzydziestych funkcjonował pakt antykominternowski i tzw. oś
– w Europie opierająca się na sojuszu Niemiec z Włochami, a w skali globalnej także
z Japonią. Hitler pod koniec lat trzydziestych rozważał wariant wciągnięcia do tego paktu
Polski. Przystąpienie do niego wiązałoby się z naszymi ustępstwami na rzecz Hitlera, który
bądź uderzyłby w kierunku zachodnim (mając zabezpieczone tyły), bądź wspólnie z Polską
– na Związek Sowiecki. Niewykluczone, że włączyłby się do tego japoński sprzymierzeniec.
Wybór Polski był zupełnie odwrotny – przeciwstawienie się Hitlerowi. Związek Sowiecki wy-
brał wariant polityki porozumienia się z Hitlerem przeciw reszcie Europy, a przede wszyst-
kim przeciw Europie Środkowej i Polsce. Zrobił to, z czego dziś Rosja czyni zarzut.
B.P. – Ale przy okazji wariantu wystąpienia państw osi przeciw Związkowi Sowie-
ckiemu pojawia się pytanie o cele hitlerowskiej ekspansji. Gdyby Polska przystała
do osi, trudno byłoby jej kosztem realizować zwiększenie „przestrzeni życiowej”,
co przecież było celem ideologicznym w 1939 r. Do realizacji jakich celów dążyły
Niemcy, przygotowując się do wszczęcia wojny? Czy nie było w nich sprzeczności?
P.K. – Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego Niemcy dążyły do rewizji postano-
wień traktatu wersalskiego. Zarówno naród, jak i rządy niemieckie (demokratyczne i hitle-
rowskie) uważały, że był on niesprawiedliwy i wymuszony. Szczególnie poważne kontrowersje
293390285.048.png 293390285.049.png 293390285.050.png
wzbudzały cesje terytorialne na rzecz Polski. Chodziło tu o część Pomorza
Gdańskiego, Wielkopolskę, skrawki Dolnego Śląska i Prus Wschodnich
oraz część Górnego Śląska (przyznaną Polsce decyzją Rady Ambasadorów
po powstaniach śląskich). Szczególnie trudno było pogodzić się Niemcom
z utworzeniem Wolnego Miasta Gdańska. Dobitnym potwierdzeniem rewi-
zjonistycznych dążeń Niemiec były postanowienia traktatu z Locarno, zawar-
tego w grudniu 1925 r. Niemcy zagwarantowały tam nienaruszalność swojej
zachodniej granicy. O granicach wschodnich nie było żadnej wzmianki. Niemcy zgodzili się
jedynie na podpisanie układów arbitrażowych z Polską i Czechosłowacją, ale te dokumenty
nawet nie zostały wymienione w głównym tekście tzw. paktu reńskiego. Był to wyraźny sygnał
dany nie tylko przez Niemcy, ale i Francję, Wielką Brytanię oraz Włochy, już w sześć lat po
zawarciu traktatu wersalskiego, że wschodnie granice Rzeszy Niemieckiej są naruszalne.
W.W. – Ale w 1934 r., już po dojściu Hitlera do władzy, został zawarty pakt o nieagresji
między Polską i Niemcami, który faktycznie oznaczał wzajemne uznanie integralności tery-
torialnej. Co prawda w 1939 r. Hitler wysunął żądania dotyczące Wolnego Miasta Gdań-
ska i eksterytorialnego korytarza, ale bez rewizji granicy w Wielkopolsce.
P.K. – Oicjalnie porozumienie to nazywało się deklaracją o niestosowaniu przemocy. Za-
nim do niego doszło, z polskiej inicjatywy pojawił się pomysł wszczęcia wojny prewencyjnej
przeciwko Niemcom.
B.P. – Kto był autorem tego pomysłu i jakie były jego losy?
G.B. – To dość skomplikowana sprawa. Polska przeprowadziła w tej kwestii
sondaż dyplomatyczny, głównie w Paryżu. Okazało się, że ze strony francu-
skiej nie było żadnego zainteresowania i odzewu, więc ten zaledwie zarys
pomysłu zarzucono w fazie przedprojektowej. Niemniej obrazuje to pewną
gotowość. Tę dość tajemniczą sprawę znamy jedynie na poziomie pewnych
enuncjacji dyplomatycznych, nie mamy żadnego dokumentu. Polska mo-
gła rzeczywiście wyjść z takim projektem choćby tylko dla sprawdzenia go-
towości sojusznika, czyli Francji, do działań przeciw niepokojącym posunięciom Hitlera.
P.K. – To, że Polska zdecydowała się na podpisanie deklaracji z Niemcami, było m.in.
wynikiem właśnie tego sondażu dyplomatycznego. Okazało się, że nasz główny partner
i sojusznik na Zachodzie w bardzo ograniczonym stopniu jest zainteresowany losem Polski.
Dlatego w Warszawie zdecydowano się skorzystać z oferty rządu kierowanego przez kan-
clerza Hitlera i zawrzeć porozumienie, które miało otworzyć nowy okres w dwustronnych
stosunkach politycznych.
G.B. – Gdy śledzi się publikacje powstałe tuż po roku 1934, widać, że pojawia się w nich
nowy ton – otwarcia w stosunkach wzajemnych. Oto udało się zrobić coś, co nie było moż-
liwe przez wszystkie lata Republiki Weimarskiej – porozumieć się z Niemcami. Były to oczy-
wiście już Niemcy Hitlera, który tworzył totalitarne państwo. Najciekawsze w tych analizach
jest to, że Hitlerowi przypisuje się cechy myślenia południowoniemieckiego, austriackiego,
katolickiego, w odróżnieniu od dotychczasowego tradycyjnego pruskiego myślenia spod
znaku Drang nach Osten.
P.K. – Hitlerowskie pomysły na zorganizowanie mapy politycznej Europy Środkowej
i Wschodniej są trudne do prześledzenia i opisania. Hitler w swoich enuncjacjach nie
wyrażał się precyzyjnie. Po nawiązaniu lepszych kontaktów Rzeszy Niemieckiej z Rzeczą-
pospolitą Polską wydawało się niemożliwe forsowanie zmian terytorialnych na pograniczu
polsko-niemieckim.
293390285.051.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin