Maciej Żołnowski - Fenomen grozy w muzyce.pdf

(1524 KB) Pobierz
110908422 UNPDF
110908422.003.png
Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment
pełnej wersji pod tytułem:
Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj
Darmowa publikacja dostarczona przez
Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie
rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez
Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości
publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej
odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśl i .
© Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl
Data: 28.03.2006
Tytuł: Fenomen grozy w muzyce (fragment utworu)
Autor: Maciej Żołnowski
Projekt okładki: Marzena Osuchowicz
Korekta: Sylwia Fortuna
Skład: Anna Popis-Witkowska
Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli
Złote Myśli s.c.
ul. Plebiscytowa 1
44-100 Gliwice
EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl
Wszelkie prawa zastrzeżone.
All rights reserved.
SPIS TREŚCI
PODZIĘKOWANIA .................................................................................................4
WSTĘP . ..................................................................................................................5
WPROWADZENIE .................................................................................................15
1.2. Mechanizm powstawania czy też wyrażania
grozy za pomocą muzyki
................26
1.3. Historyczna zmienność w sposobie
eksponowania grozy na polu sztuki
(Muzyczny
horror jako zjawisko kulturowe?)
..............................................................32
...............39
2.1. Groza w muzyce absolutnej . ....................................................................................39
2.2. Zagadnienie semantyczności i asemantyczności
MUZYCE
w muzyce
..................................43
MUZYCE PROGRAMOWEJ . ..................................................................................45
3.1. Fenomen grozy a muzyka filmowa i muzyka
gier komputerowych
.....................45
programowej . ..................................................................................................................92
MODYFIKACJE GROZY (LĘKU I STRACHU) NA
i operowej; groza w muzyce
POLU MUZYKI
..........................108
4.1. Niepokój, bojaźń, niepewność, wstręt,
obrzydzenie, odraza, niechęć, trwoga,
............................................108
ZAKOŃCZENIE . ...................................................................................................117
WYKAZ LITERATURY . ........................................................................................119
ZAŁĄCZNIK: KWESTIE PSYCHOLOGICZNE . .......................................................122
PRZYPISY KOŃCOWE . ........................................................................................136
panika
GROZA W SZTUCE ABSOLUTNEJ - PROBLEM ZNACZENIA W
3.2. Groza w muzyce wokalnej nie operowej
przerażenie, lęk paniczny, paniczny przestrach,
110908422.004.png 110908422.005.png
 
FENOMEN GROZY W MUZYCE - darmowy fragment - kliknij po więcej
Maciej Żołnowski
● str. 4
Wstęp
Praca dotyczy w pełni nowego zagadnienia, jakim jest
funkcjonowanie muzyki wyrażającej czy też wzbudzającej uczucie
grozy. Na marginesie dodam, iż jednym spośród badaczy wyrazu
muzycznego (obok m.in.: K. Hevner’a i S. G. Rogge – proszę por. z:
Wierszyłowski J., Psychologia muzyki, Warszawa 1968, s. 31) jest
Lage Wedin z Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Sztokholmie.
Autor ten „w swojej rozprawie (1972) przedstawił badania dotyczące
emocjonalnego wyrazu muzyki. Do badań zastosowano różnorodne
statystyczne techniki wielozmiennowe. Wyniki zostały
przedstawione w postaci trójwymiarowego modelu obejmującego
takie czynniki, jak: napięcie (energia) w przeciwieństwie do
odprężenia, wesołość w przeciwieństwie do przygnębienia i powaga
(uroczysty nastrój) w przeciwieństwie do banalności. Prześledzono
także ich związki ze strukturą muzyczną.” (Informacje na temat
psychologii muzyki w różnych krajach, Katedra Psychologii Muzyki
[online; ostatnio – tj. w roku akademickim 2005/2006 – dokument
jest nieosiągalny], Akademia Muzyczna w Warszawie, [dostęp:
5 kwietnia 2005], dokument dostępny w World Wide Web:
http://www.chopin.edu.pl/polskie.html ). Innym autorytetem, tym
razem w dziedzinie wyrazu muzyki filmowej, jest James Wierzbicki,
którego słowa (opatrzone komentarzem Hawkinsa) mogą okazać się
dla nas szczególnie interesujące (proszę por. z: Hawkins Joan,
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Maciej Żołnowski
110908422.001.png
FENOMEN GROZY W MUZYCE - darmowy fragment - kliknij po więcej
Maciej Żołnowski
● str. 5
Revisiting the Philosophy of Horror, Film-Philosophy, vol. 6 no.
6 April 2002, World Wide Web:
Wśród przyczyn, które zadecydowały o zupełnym braku
zainteresowania ze strony muzykologii (czy w ogóle – ze strony
estetyki sztuki) omawianym tu zagadnieniem, należy wymienić dwie
zasadnicze: 1) rozbieżność i różnorakość ogólnych teorii emocji,
a w szczególności niespójność terminologii psychologicznej;
2) specyfika samej muzyki i sposób, w jaki emocje ujawniają się na
jej polu. Owa zaś specyfika dotyczy zarówno sfery ilościowej – groza
w muzyce pojawia się stosunkowo rzadko i tylko w określonych
momentach – jak i sfery jakościowej, jako że cały muzyczny przekaz
jest bardzo wieloznaczny, a treść muzyki uzależniona jest od – np.
tekstowo-wizualnego - kontekstu jej występowania oraz od
oczekiwań samego odbiorcy.
Wykrycie wspólnego mianownika grozy oraz sztuki muzycznej
nastręcza problemów natury podstawowej. Wystarczy już choćby
poddać w wątpliwość tezę, iż muzyka wyraża coś od niej samej
odmiennego (a w szczególności emocjonalny stan grozy). Chciałbym
tu zauważyć, iż brak silnej reakcji fizjologicznej w trakcie percepcji
struktur muzycznych, brak tej silnej reakcji, która zwykle towarzyszy
przeżywaniu emocji, nie stanowi, nie informuje o braku
odpowiedniego podłoża psychologicznego w przypadku „świata
muzyki”. Aby ten fakt uzmysłowić, posłużę się przykładem komizmu:
Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli & Maciej Żołnowski
110908422.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin