New in Town.txt

(42 KB) Pobierz
{1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako�� napis�w.|Napisy zosta�y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
{1616}{1660}Mam nadzieje �e to Trudi.
{1664}{1712}Harv, m�g�by� otworzy�?
{1767}{1823}Harv jeste� tam? Otworzysz?
{1965}{2039}Dobra draniu! Nie dostaniesz dzisiaj puddingu.
{2097}{2148}- Cze��.|- Cze�� Trudi.
{2152}{2290}- Prawie zamarz�am zanim kto� otworzy� mi drzwi.|- Wiesz jacy s� ci staruszkowie kiedy graj� Wikingi.
{2294}{2409}- Wi�c Trudi mam kokosow� kaw� i r�an�.|- R�an� poprosz�.
{2413}{2436}Wi�c co tam s�ycha�?
{2440}{2566}- A wy dziewczyny od razu chcecie nowych plotek.|- To �adne plotki tylko wiadomo�ci.
{2596}{2661}- No w�a�nie! To wiadomo�ci. Wi�c nawijaj!
{2665}{2785}A sp�ni�am si� dlatego bo w�a�nie|mieli�my rozmow� z biurem z Miami.
{2789}{2886}- Co chcieli?|- Wynaj�� dom dla nowego menad�era kt�rego tu przysy�aj�.
{2891}{2934}- Nie mo�e by�?|- Tak, dok�adnie.
{2938}{3043}B�g jeden wie co teraz si� stanie,|po tym co sta�o si� ostatniemu.
{3062}{3160}Masz na my�li tego kt�ry zad�awi� si�|podczas konkursu jedzenia kie�basek.
{3164}{3289}- A pami�tasz tego kt�ry stan�� za blisko pi�y Glackmana?|- S�ysza�am, �e potem mia�...
{3293}{3316}Co?
{3330}{3392}To brzmia�o tak...
{3639}{3736}Ca�y czas do ko�ca swojego �ycia.|- Bo�e to straszne.
{3740}{3862}No i nie zapomnij o menad�erze kt�ry|tajemniczo zosta� zamkni�ty na weekend w ch�odni.
{3866}{3955}Ten prze�y�, ale...
{3959}{3990}...jest jak warzywo.
{4016}{4115}Bo�e b�ogos�aw nowego menad�era fabryki|kimkolwiek jest ten biedak.
{4132}{4190}Amen.
{4491}{4578}/w roli g��wnej:
{4620}{4748}{F:Monotype Corsiva}{c:$AAFFBB}{S:50}Za jakie grzechy|{s:35}Nowa w mie�cie
{4930}{5000}/w pozosta�ych rolach:
{5695}{5813}- Przepraszam za sp�nienie.|- Nie zacz�li�my jeszcze, czekali�my na Ciebie.
{5866}{6010}W�a�nie dyskutowali�my dlaczego nasze fabryki|przynosz� straty i jak to zmieni�?
{6014}{6085}A nie by�o by lepiej ich zamkn��?
{6089}{6281}- To chyba b�dzie mniej kosztowa�o.|- Tak, ale marketing chce zwi�kszy� produkcj� w Utah
{6285}{6336}Od�ywki i przek�ski dla dzieci i takie tam.
{6340}{6464}Mogliby�my u�y� istniej�cej infrastruktury|ale trzeba j� zautomatyzowa�
{6468}{6540}Co b�dzie wymaga�o zredukowania zatrudnienia o 50%
{6544}{6618}Pytanie brzmi kto si� tego podejmie?
{6714}{6768}Ochotnicy, nie wszyscy na raz.
{6893}{6940}Ja to zrobi�.
{6946}{7016}Lucy jest samotna,|mo�e pracowa� na dwie zmiany.
{7020}{7090}- Tego nie by�o w kontrakcie.|- Za to si� p�aci dodatkowo
{7094}{7135}Pojedziesz tam natychmiast
{7139}{7263}Joan, zarezerwuj Lucy bilet do Minnesoty na ten weekend.|- Do... Minnesoty?
{7267}{7313}Licz� na Ciebie.
{8144}{8192}- Pom�c Pani?|- Oh, nie dzi�kuj�, dam sobie rad�.
{9315}{9365}Nie mo�e by� a� tak �le.
{9620}{9671}O ja piernicze!
{10792}{10869}To jakie� koszmarne zadupie.
{11423}{11518}O! Jaka� zab��kana owieczka.
{11566}{11618}Mo�emy w czym� pom�c?
{11622}{11744}Tak, szukam Blanche Gunderson,|moja asystentka Kathy dzwoni�a.
{11748}{11838}Musi by� Pani Pani� Hill.|Ja jestem Blanche Gunderson.
{11842}{11943}Jeste� moj� now� asystentk�?
{11947}{12016}O nie, jestem tylko sekretark�,|mam pani tak� za�atwi�?
{12020}{12064}Zobaczymy.
{12068}{12197}Najpierw musisz si� rozgo�ci�,|wi�c, poznaj Pani� Trudi
{12215}{12297}Trudi Van Uuden przez dwa U nie O
{12319}{12404}Poka�emy Ci gdzie jest tw�j dom.|Ja pojad� pierwsza a wy za mn�.
{12408}{12443}Dobry pomys�
{12447}{12541}Jakie fajne autko... przyjemnie
{12622}{12671}U�miechnij si�.
{12764}{12815}Robisz album ze zdj�ciami?
{12819}{12841}S�ucham?
{12845}{12894}O, to jest Moe!|Cze�� Moe!
{12922}{12967}To nasz mlekonosz Moe
{12971}{13088}Tak go nazywamy, bo jest listonoszem i rozwozi mleko
{13092}{13194}Wi�c. Rozumiesz?
{13198}{13296}A tak! Robisz sobie album ze starymi zdj�ciami?|Bo ja tak.
{13300}{13368}Jestem g��wn� wycinaczk�|Mamy nawet klub
{13372}{13421}Mam tu tak� ma�� w torebce
{13494}{13562}To pies Pani Winston Churchill
{13566}{13621}Umar� niestety|chyba mia� nos�wk�.
{13667}{13719}A to kotek �nie�ynka|Niestety te� nie �yje
{13723}{13817}Umar�a na co� jak kociolukemia
{13843}{13918}My�la�am, �e �pi na kanapie|Biedne zwierze
{13922}{13991}Bo�e �wie� nad jej dusza
{13995}{14090}Ale na tym zdj�ciu nie jest martwa|Po prostu �pi
{14094}{14144}Czy mog� zobaczy� to p�niej... mo�e...
{14317}{14366}Jeste� m�atka, masz dzieci?
{14370}{14468}Nie, nie jestem m�atka.|- Wci�� jeste� m�oda, wiesz o tym.
{14473}{14511}Nie �piesz si�...
{14515}{14564}Ci�gle masz czas...
{14587}{14670}Tak mi si� wydaje...
{14674}{14738}Jadasz mi�so, czy jeste� jedn� z tych wegetarianek?
{14742}{14791}Nie, nie jestem wegetariank�
{14795}{14874}Dlaczego?|- Bo to twoja pierwsza noc w mie�cie
{14878}{14993}Nie my�l, �e pozwolimy Ci i�� spa� g�odnej.|Zjesz u mnie kolacj�.
{14997}{15098}Nic wystawnego oczywi�cie.|Klopsiki.
{15170}{15258}Nie masz nic przeciwko,|�e zadam ci osobiste pytanie?
{15273}{15347}A czy w�a�nie mi takich nie zadawa�a�?
{15417}{15537}Odnalaz�a� Jezusa?
{15541}{15645}Nigdy nie s�ysza�am �eby si� zgubi�.
{15871}{15921}To tylko �art.
{15943}{16017}Zazwyczaj nie �artujemy tutaj z Jezusa.
{16096}{16221}Rozumiem, �e w pewien spos�b ci� to bawi�o,|�e Jezus si� zgubi�.
{16247}{16298}Wyobra� to sobie.
{16773}{16861}Nadchodzi zimny front|p�niej zrobi si� zimniej.
{16865}{16940}Ten dom nie jest zbyt wielki, ale ca�kiem niez�y.
{16944}{16995}Zimniej?!
{17063}{17146}Macie na my�li ZIMNIEJ?!|- Ooo, tak.
{17246}{17292}O, folie s� ci�gle na meblach.
{17296}{17393}Dom jest bardzo �adny, elektryka chyba wci�� dzia�a, okna chyba s� szczelne...
{17434}{17518}Sam Jezus by�by dumny gdyby tu mieszka�...
{17525}{17565}Poczekaj bo si� zgubi�am.
{17569}{17693}- A czego nie zrozumia�a�?|- Zrozumia�am, �e elektryka wci�� dzia�a?
{17704}{17730}Yhymm...
{17801}{17890}- A to dzia�a?|- Oczywi�cie, powinno.
{17894}{17989}- No to dobrze.|- Mam kogo� zawo�a� �eby rozpali� ogie�?|- Nie, mo�e jestem mieszczuchem,
{17993}{18043}ale wiem jak rozpali� ogie�.
{18047}{18144}Gdzie prze��cznik?
{18249}{18342}Wydaje si� by� do�� mi�a.
{18348}{18448}Na pewno si� do nas przyzwyczai.
{18649}{18683}W ko�cu jeste�.
{18687}{18750}Ju� zacz�am si� martwi�?|- Zgubi�am si�.
{18770}{18866}M�wi�a�, �e to zaraz po drugiej stronie jeziora|i posz�am w z�ym kierunku.
{18870}{18921}To nie jezioro, to staw.
{18925}{18995}Zawr�ci�am i znalaz�am jeszcze jedno.
{18999}{19068}Dosz�a� chyba do szamba Wenmayera.
{19073}{19170}- A potem posz�am w lewo.|- O to sk�ad kukurydzy. No nic wa�ne, �e dotar�a�.
{19175}{19198}Tak...
{19297}{19347}Harv mamy towarzystwo.
{19370}{19419}Nie wiedzia�am co przynie��.|Troch� wa�y.
{19470}{19524}Wi�c kupi�am co� na rozgrzewk�.
{19547}{19682}Je�li jest na kukurydzy, g�ogu lub skrobi to ja to wypije.
{19686}{19794}To jest m�j m�� Harv.|My�lisz, �e �artuje ale nie �artuje.
{19799}{19844}Wzi�� Tw�j p�aszcz?|- Tak.
{19849}{19897}Prosz�, by�o by wspaniale.
{19926}{19970}Dzi�kuj�.
{20072}{20146}Nie b�dzie ci w tym zbyt zimno.
{20150}{20196}Nie, w porz�dku.
{20221}{20325}- Ok, ale wygl�dasz na troch� zmarzni�t�.|- W porz�dku.
{20573}{20647}Jest tu kto� kogo musisz pozna�,|i mam nadziej�, �e si� polubicie.
{20651}{20772}Bo dzi�ki temu Tw�j pobyt|w Minnesocie b�dzie znacznie milszy.
{20776}{20873}- Wi�c? To jest Ted Mitchell.
{20920}{20986}Cholera.
{20990}{21055}Cholera?|Wi�c to ca�e przyj�cie? Tak.
{21060}{21097}Cudownie.
{21102}{21144}Jak si� masz?
{21149}{21244}Piwo... kapie ci z brody.
{21252}{21272}Zajebi�cie.
{21277}{21375}- Mog� i�� do �azienki?|- Za kuchni� w prawo.
{21895}{22001}- Tak?|- Otworzyli�my twoj� nalewk�, nala� ci szklaneczk�?
{22021}{22167}Tak by�o by �wietnie. Jednak czuje si� troch� zmarzni�ta,|mog�aby� przynie�� mi m�j �akiet?
{22172}{22200}Dobrze.
{22215}{22275}O... Bo�e!
{22448}{22500}- Dobre klopsiki.|- Dzi�kuj� Ted.
{22774}{22849}Wi�c, Ted mieszkasz w pobli�u?
{22897}{22920}Tak.
{22924}{23018}Przeprowadzi�em si� tutaj prawie 10 lat temu.
{23022}{23071}Dlaczego?
{23075}{23196}Nie, �eby mi si� tu nie podoba�o, ale dlaczego?
{23222}{23298}A dlaczego nie, co?
{23328}{23396}Co jest takiego �wietnego w du�ych miastach?
{23426}{23595}Jest kultura, muzea, opera, balet, teatry,|nie wspominaj�c o nocnym �yciu.
{23599}{23633}O, tak!
{23637}{23722}Wiecie kogo widzia�am w restauracji w zesz�ym tygodniu?|Justina Timbarlakea.
{23727}{23771}Prawdziwy?|- Tak.
{23776}{23871}To ten go�� z twojej MP3?|- Jest mi�y.
{23877}{23976}Za�o�� si�, �e by� z chud�|supermodelk� na kolumbijskich prochach.
{23997}{24056}Ted, zachowuj si� kulturalnie.
{24062}{24174}Wiecie kto jeszcze tam by�?|- Fergie.
{24178}{24223}Za�o�� si�, �e lubisz jej piosenki?
{24228}{24294}Tata nie pozwala mi s�ucha� takiej muzyki.
{24298}{24369}Wygl�dasz na do�� doros��|�eby decydowa� za siebie.
{24374}{24430}S�ucham?
{24435}{24522}Takie kobiety jak Fergi sprzedaj� si�|jak obiekty po��dania?
{24527}{24601}Czego to ma nauczy� m�odej dziewczyny...
{24622}{24720}My�l�, �e ka�dy przyk�ad silnej kobiety sukcesu|jest dla niej dobry.
{24725}{24821}Tak mierzysz sukces, przez sex|i ilo�� wypitej w�dki.
{24826}{24890}- Chyba sobie to odpu�cimy.
{24894}{24994}O, lepiej bra� przyk�ad z frajer�w pij�cych piwo|i je�d��cych Pikapami.
{24999}{25045}Piwo...
{25053}{25220}- A mo�e poker to co� dla ka�dego.|- Dok�adnie Harv masz racj�. Bingo!
{25246}{25275}Ja lubi� piwo...
{25300}{25376}I je�d�� Pikapem...
{25401}{25450}Powinnam si� domy�li�.
{25599}{25720}Ty pewnie je�dzisz nowym samochodem,|chcesz co� o sobie wiedzie� to Ci powiem...
{25725}{25809}Przys�ali Ci� z wielkiej korporacji|�eby� wycisn�a ile si� da z tych burak�w.
{25813}{25874}O kto� chce jeszcze burak�w?
{25878}{25996}Konkurencja, ekonomia i wolny rynek zbudowa�y ten kraj.
{26000}{26072}Ci�ka praca obywateli zbudowa�a ten kraj|i zrobili to dla swoich rodzin.
{26076}{26150}Je�li kradniesz czyj� samoch�d|idziesz do wi�zienia.
{26155}{26221}Kradnie...
Zgłoś jeśli naruszono regulamin