oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody.pdf

(38 KB) Pobierz
269814331 UNPDF
.....................................................................
miejscowo ć, data
ś
O W I A D C Z E N I E
ś ż ż ę
moich danych osobowych, na zasadach okre lonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
ś
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.) w zbiorze danych
osobowych prowadzonym przez:
O rodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
O rodek Pomocy Społecznej w Rzekuniu,
ś ń
dla celów zwi zanych z ustaleniem uprawnie do wiadcze rodzinnych, w oparciu o
ul. Ko ciuszki 33, 07-411 Rzeku
ś ń
ą ń ś ń
ustaw z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. nr 139,
ę ś
poz. 992 ze zm.).
ś ę ś ż ą
do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania – tj. uprawnienia wynikaj ce z
ą
art. 24 ust. 1 oraz art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.
.............................................................
podpis osoby przyjmuj cej o wiadczenie
ą ś
..............................................................
data i podpis składaj cego o wiadczenie
ą ś
Ś
O W I A D C Z E N I E
Ś
O wiadczam, e wyra am zgod na przetwarzanie podanych przeze mnie
ś
ś
ul. Ko ciuszki 33, 07-411 Rzeku
Jednocze nie przyjmuj do wiadomo ci fakt, e przysługuje mi prawo wgl du
Zgłoś jeśli naruszono regulamin