Wino - przepisy.pdf

(99 KB) Pobierz
Microsoft Word - Dokument1
2. Mocne
Na 1 litr moszczu 1 litr roztworu cukrowego trzeba zu y 0.5 kg cukru.
PUCHATEK
Wino z agrestu
1. Sto owe
Sk adniki:
5 l moszczu
2.125 kg cukru
5 l wody
dro d e winne
Aby uzyska 10 l wina sto owego o mocy do 13% nale y wla do butli 5 l moszczu z
dojrza ego agrestu i cukier wymiesza z przegotowan i ostudzon wod . Do tego dodajemy
obudzon matk dro d ow .
3. Mieszane
Sk adniki 7.5 l soku z agrestu
1.5 l soku z porzeczek
1 l soku z jab ek
250 g rodzynek
600 g miodu
4 kg cukru
Na 10 l nastawu wymiesza soki.
Miód rozpu ci z cukrem, rodzynki zala gor c wod i pozostawi na 24 godziny. Nast pnie
niezbyt zimn zalew z rodzynkami wla do butli z nastaw .
Po dwóch latach otrzymamy dobre wino o mocy 14%.
Wino z dyni
Sk adniki:
2.5 kg obranej dyni
1 kg jab ek (z upinami)
4 l wody
20 g dro d y
Dyni oraz 1 kg jab ka mieli (mo na maszynce do mi sa), zala 3 litrami wrz cej wody. Gdy
przestygnie wycisn sok, doda 20 g dro d y oraz oraz przestudzony litr wody
przegotowanej z 1 kg cukru.
Pozostawi do sfermentowania.
Gdy przestan wyp ywa ba ki gazu, a dro d e i szumowiny opadn na dno naczynia, rozla
wino do butelek tak, aby jak najmniej by o nad nim powietrza. Zakorkowa . Gdyby jeszcze
zm tnia o - przela ponownie.
Spo ywa po pe nym sklarowaniu.
Wino z owoców dzikiej ró y
1. Przepis I
Sk adniki:
5 kg owoców
6 litrów a pó niej jeszcze 2 litry wody
3 kg cukru
10 g kwasu cytrynowego
4 g po ywki fosforanu amonowego
dro d e winne rasy Madera
1
7632149.003.png 7632149.004.png
Butl zatka korkiem z rurk fermentacyjn . Po kilku tygodniach ci ga wino. Czeka do
sklarowania. Po pewnym czasie rozla do butelek.
PUCHATEK
Oczyszczone, dojrza e (najlepiej po przemarzni ciu) owoce zala gor c wod . Po
ostygni ciu cz p ynu zla , rozpu ci w nim 50 dag cukru, kwasek cytrynowy, po ywk
oraz dro d e, najlepiej przygotowane ju jako matka dro d owa. Wszystko razem
wymiesza , doda do owoców zalanych wod , zatka otwór butli korkiem z waty. Postawi w
do ciep ym pomieszczeniu przez 5 dni. Kilkakrotnie wstrz sa . Nast pnie wyla wszystko,
przecedzi przez sito, owoce wycisn . Wyt oczyny zala 2 litrami ciep ej wody i po 24
godzinach wygnie i przecedzi .
Przepis II
Proporcje:
1 kg owoców
1 kg cukru
2 - 3 l wody
Owoce umy , wsypa do 1/3 obj to ci butli. Zala przegotowan wod (ostudzon ) do 3/4
wysoko ci butli, doda dro d e zwyk e lub Madera i zostawi w temperaturze pokojowej,
zatykaj c rurk fermentacyjn .
Po 3 miesi cach gotowe wino ci gn znad osadu do butelek. Na owoce w butli nala now
porcj wody z cukrem i po 2 - 3 miesi cach b dzie nowe dobre wino.
Wino z g ogu
Pozostawi butl w temperaturze pokojowej na 3 miesi ce, nie ruszaj c z miejsca. Po ty
czasie zla z jednej butli do drugiej i zostawi zakorkowane z rurk fermentacyjn na 2
miesi ce, aby si sklarowa o. Po tym czasie wino jest gotowe do rozlania do butelek.
Rozmoczony g óg mo na jeszcze raz u y do wyrobu wina zalewaj c 7 litrami wody
przegotowanej z 11 dag cukru. Nie potrzeba dodawa przypraw.
Wino z jab ek
1. Ze spadów i kwa nych jab ek
Przy u yciu dro d y Tokaj doda cukru od 240 - 340 dag, przy innych dro d ach 200 lub 160
dag. Post powa jak z ka dym winem owocowym.
2. Z jab ek s odkich
Na 10 l wody u ywa si 6 - 7 kg jab ek. Doda 160 dag cukru. Je li moszcz b dzie ma o
kwa ny - doda 5 g kwasku cytrynowego.
3. Wino jab kowe mocne
Na 10 l moszczu z jab ek doda 5 l roztworu cukrowego z 2 kg cukru, 35 g kwasku
cytrynowego, 6 g po ywki (fosforanu amonowego).
2
Zla oba moszcze i je li nie b dzie 10 litrów uzupe ni woda z pozosta ym cukrem, je li
b dzie, to w cz ci p ynu rozpu ci cukier.
5 kg g ogu oczy ci i dok adnie wyp uka . Zagotowa 10 l wody z 4 kg cukru, ostudzic i
zala g óg wsyany do butli.
Utrze w mo dzierzu 12 dag rodzynek, zala ciep wod i postawi w ciep ym miejscu na 3
dni. Nast pnie wla do butli i zamkn korkiem z rurk fermentacyjn .
4 - 5 kg jab ek umy , pokraja , zala 6 l wrz cej wody, przykry . Po ostudzeniu doda 3 g
po ywki (fosforan amonowy) i wla do butli na 10 l.
7632149.005.png
PUCHATEK
4. Wino z jab ek suszonych
Sk adniki:
2 kg suszu z jab ek
8 l wody
3 kg cukru
3 g po ywki (fosforanu amonowego)
dro d e winne
Przygotowa matk dro d ow . Suszone owoce umy , ods czy , zala wrz c wod i
ostudzi . 1/3 ilo ci cukru wymiesza z niewielk ilo ci wody, matk dro d ow , po ywk i
doda do moszczu. Wymiesza i zamkn butl korkiem z waty. po 24 h przela przez sito i
ponownie wla do umytej butli.
Po 3 dniach doda kolejn cz (1/3) cukru rozmieszanego z niewielk ilo ci letniej wody.
Wymiesza , zamkn szyjk butli korkiem z waty.
Po kilku tygodniach, gdy sko czy si fermentacja, zla wino i jeszcze przez pewien czas
pozostawi z rurk fermentacyjn . Nast pnie zla znad osadu i powinno dojrzewa w
zamkni tej butli do pe nego sklarowania. Po tym rozla do butelek
5. Wino z jab ek z rodzynkami
3 kg jab ek
1 kg cukru
2 l wody
10 g dro d y
50 g rodzynek
Umyte jab ka zemle z upina w maszynce. Sok wygnie , zla do butli, doda rodzynki,
dro d e i ostudzony przegotowany z wod cukier.
Butl obwi za gaz lub zakorkowa rurk fermentacyjn i postawi na 6 - 7 tygodni.
Wyklarowane wino zla do butelek i zakorkowa .
Wino z jarz biny
Sk adniki:
4 kg dojrza ych owoców
6 l wody
3 g po ywki (fosforanu amonowego)
2 g kwasu cytrynowego
2,5 - 3 kg cukru
Przygotowa matk dro d ow . owoce umyte i obrane zmia d y lub ugnie zala wrz c
woda z której litr odla i przegotowa z 1 kg cukru.
Po przestudzeniu po czy moszcz z wod z cukrem, po ywk matk dro d ow i kwaskiem
cytrynowym. Dobrze wymiesza c. Butl zamkn korkiem z waty. Po tygodniu przela przez
g ste sito, doda pozosta y cukier rozpuszczony w niewielkiej ilo ci moszczu. Za o y korek
z rurk fermentacyjn . Pierwszy raz ci gn po 6 - 8 tygodniach. Dojrzewa przez rok.
Wino z porzeczek
Na litr uzyskanego z wyci ni tych porzeczek (czerwonych, bia ych lub czarnych) soku wzi
1 lub 2 litry wody i 200 do 300 g cukru. Mo na przez kilka dni fermentowa ca miazg i
dopiero po tym czasie wycisn moszcz. Post powa jak przy ka dym winie owocowym. Nie
potrzeba dodawa kwasu cytrynowego.
3
Po 3 kolejnych dniach doda ostatni cz cukru z ma ilo ci wody i fermentowa w butli
zamkni tej korkiem z rurk fermentacyjn .
7632149.006.png
Po 3 miesi cach gotowe wino ci gn znad osadu do butelek. Na owoce w butli nala now
porcj wody z cukrem i po 2 - 3 miesi cach b dzie nowe dobre wino.
PUCHATEK
Wino z owoców ró y
1 kg owoców
1 kg cukru
2 - 3 l wody
Owoce umy , wsypa do 1/3 obj to ci butli. Zala przegotowan wod (ostudzon ) do 3
wysoko ci butli, doda dro d e zwyk e lub Madera i zostawi w temperaturze pokojowej,
zatykaj c rurk fermentacyjn .
Wino z ry u
Kilogram ry u wsypa do butli i zala 8 litrami wody przegotowanej z 2.5 kg cukru
(ostudzonej), dodaj c 120 g rodzynek i 7 dag dro d y.
Butl zamkn korkiem z rurk fermentacyjn i postawi w ciep ym pomieszczeniu na 15 dni.
Nast pnie zla ostro nie wino, zrobi karmel z 80 dag cukru (nie przypali ) i doda do wina,
aby nabra o barwy. Zostawi do sklarowania. Rozla do butelek.
Wino z ry u jest smaczniejsze i mocniejsze od owocowego.
Wino gronowe z winogron
Sk adniki
10 kg owoców
3,5 kg cukru
5 l wody
dro d e winne rasy Tokaj lub Madera
Przygotowa matk dro d ow . Z umytych owoców wycisn sok i zmiesza z przegotowan
letni wod ( lub sokiem ze s odkich jab ek lub gruszek).
Po ow ilo ci cukru wymiesza z niewielk ilo ci moszczu i doda razem z matk
dro d ow do zastawu. Po dwóch dniach dodaje si reszt cukru i butelk zamyka korkiem z
rurk fermentacyjn .
Po miesi cu burzliwej fermentacji ci ga si wino i poddaj kolejnej fermentacji. Kolejne
ci gni cia wina znad osadu pozwala na jego dojrzewanie przez miesi c. Nast pnie rozlewa
si do butelek.
Wino z wi ni
Owoce umy , wydrylowa i odstawi . Na drugi dzie wycisn sok, zala ponownie,
wycisn , mieszaj c z poprzednim.
Po fermentacji burzliwej i cichej zla do czystej butli znad osadu, gdzie przez miesi c niech
dojrzewa.
Potem rozla do butelek ci gaj c znad osadu.
Wino z yta
Aby uzyska 10 litrów wina zu ywamy 2,5 kg yta, gar rodzynek, 2,25 kg cukru oraz 6 -8
4
Proporcje cukru, owoców i wody:
Winogrono ugnie lub zmia d y t uczkiem w misie kamionkowej lub sokowirówce. Zala
wrz c wod wyt oki i po 3 dniach miazg przecedzi .
Do moszczu wi niowego dodaje si 25 - 33 dag cukru na ka dy litr p ynu. Wla moszcz do
butli (g siora), doda matk dro d ow (np. dro d y Bordeaux), 3 g fosforanu amonowego
na ka de 10 litrów moszczu.
7632149.001.png
Po kilku godzinach dola 5 litrów roztworu wody z 1,5 kg cukru (2/3 przewidzianego cukru)
Doda 3 gramy fosforanu amonowego oraz silnie fermentuj cej matki dro d owej (najlepiej
rasy Tokaj Nr 13 lub Bingen Nr 5).
Zamkn butl korkiem z rurk fermentacyjn .
dag kwasu cytrynowego, 4 g fosforanu amonowego.
Oczyszczone yto op uka szybko zimn wod . Ziarno odcedzi i wsypa do butli o
pojemno ci 15 l (wino z yta burzliwie fermentuje). Zala 2 litrami przegotowanej i
ostudzonej wody z zawarto ci kwasu cytrynowego.
Po 4 - 5 dniach burzliwej fermentacji doda reszt roztworu cukrowego (ok. 2 - 3 litrów) tak,
aby by o 10 litrów moszczu w butli oraz 1 gram po ywki (fosforanu amonowego).
Po 3 - 4 tygodniach m ode wino zla do innej butli na spokojn fermentacj , która rwa ok. 3
tygodni. Nast pnie ci gn wino do dojrzewania.
Wino z yta szybko si klaruje i dojrzewa.
W ci gu nieca ego roku jest gotowe do spo ycia.
5
PUCHATEK
7632149.002.png
Zgłoś jeśli naruszono regulamin